luat dien luc

Tuesday, 31/05/2016 03:19
 • Thuc thi Luat Dien luc Co xoa bo duoc su doc quyen

  09:59 | Chủ nhật 24/07/2005 (GMT+7)

  Thuc thi Luat Dien luc Co xoa bo duoc su doc quyen

  Co hieu luc tu ngay 1-7-2005, mot trong nhung noi dung cua Luat Dien luc thu hut su chu y cua du luan la quy dinh quyen, nghia vu cua ben ban va ben mua dien. Quyen loi cua khach hang co duoc bao dam khi ho khong con su lua chon nao khac? Bao gio moi co thi truong ban le dien nang? Ong Nguyen Tien Vy, Vu truong Vu Phap che, Bo Cong nghiep trao doi y kien chung quanh nhung cau hoi nay.

 • Quoc hoi thao luan ve du an Luat Dien luc va quy hoach su dung dat Hien ke pha the doc quyen dien luc

  23:12 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thao luan ve du an Luat Dien luc va quy hoach su dung dat Hien ke pha the doc quyen dien luc

  Ngay 4/6, Quoc hoi tiep tuc lam viec tai hoi truong, thao luan ve du an Luat Dien luc, quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005. Rat tan thanh voi ban soan thao dat ra mot chuong ve thi truong dien luc canh tranh, voi mong muon gia dien tro nen hop ly va khong con tinh trang "cua quyen"..., nhieu dai bieu (DB) da neu ra nhung bien phap de pha vo the doc quyen cua Tong cong ty Dien luc Viet Nam...

 • Luat dien luc co hieu luc thi hanh tu thang 7 2005

  14:22 | Thứ tư 10/11/2004 (GMT+7)

  Luat dien luc co hieu luc thi hanh tu thang 7 2005

  Lan dau tien xay dung mot du an luat trong linh vuc dien, Chinh phu Viet Nam da the hien nhat quan chinh sach phat trien dien luc ben vung tren co so khai thac toi uu moi nguon luc; xay dung va phat trien thi truong dien luc canh tranh; day manh viec khai thac va su dung cac nguon nang luong moi, nang luong tai tao de phat dien.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi Du thao Luat Dien luc chua the hien tinh than hoi nhap

  00:35 | Thứ ba 02/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 1/3, tai Ha Noi da khai mac phien hop thu 16 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH). Trong ngay lam viec dau tien, cac uy vien UBTVQH da nghe Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Le Huy Ngo bao cao ve tinh hinh dich cum gia cam; xem xet, cho y kien ve To trinh cua Chinh phu ve du an Phap lenh Thu y (sua doi).

 • Nganh dien Bao gio het doc quyen

  23:05 | Thứ năm 03/06/2004 (GMT+7)

  Nganh dien Bao gio het doc quyen

  Trong cac ngay 3-4/6, Quoc hoi da thao luan ve du an Luat Dien luc. Mot trong nhung yeu cau quan trong cua luat la "da dang phuong thuc dau tu va kinh doanh dien; tang suc canh tranh ve gia dien so voi khu vuc". Bao Thanh Nien da phong van Bo truong Bo Cong nghiep Hoang Trung Hai va Tong giam doc Tong cong ty Dien luc Viet Nam Dao Van Hung.

 • Tranh chap ve mua ban dien Co the dem nhau ra toa

  14:20 | Thứ tư 10/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay 10-11, QH khoa XI, lan hop thu 6 da bieu quyet thong qua du an Luat Dien luc. Luat Dien luc co 10 chuong, 70 dieu, co hieu luc tu 1-7-2005. Nhieu dieu trong du an luat truoc do da duoc cac DB gop y, chinh sua va duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) tiep thu.

 • Xem xet den thu nhap cua nguoi dan khi tinh toan gia dien

  10:29 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Bo truong Bo Cong nghiep Hoang Trung Hai da nhan manh nhu vay khi gioi thieu ve Luat dien luc tai cuoc hop bao cong bo lenh cua Chu tich nuoc ve viec ban hanh ba luat: Luat dien luc (co hieu luc tu 1-7-2005); Luat ban hanh van ban qui pham phap luat cua HDND, UBND; Luat bao ve va phat trien rung (co hieu luc tu 1-4-2005).

 • Dien den ngo ma nhieu ho dan van toi den

  16:45 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Dien den ngo ma nhieu ho dan van toi den

  "Dan thi ngheo ma cong to treo nguoc tren canh cay lam sao keo dien vao nha". Day la mot trong so nhung y kien cua cac dai bieu Quoc hoi phat bieu ve du an Luat Dien luc sang 4/6.

 • Se co mot thi truong dien luc

  23:33 | Thứ năm 06/05/2004 (GMT+7)

  Se co mot thi truong dien luc

  “Luat Dien luc se tao hanh lang phap ly cho mot thi truong dien binh dang de cac to chuc, ca nhan tham gia cung cap nguon dien”. Ong Le Minh Hoang, Giam doc Cong ty Dien luc TP.HCM, dai bieu Quoc hoi, da tra loi TS ve van de nay truoc khi Quoc hoi khoa XI thong qua du an Luat Dien luc.

 • Quoc hoi thao luan ve du an Luat Bao ve va phat trien rung sua doi De nghi tang gap doi thu lao bao ve rung

  23:39 | Thứ năm 28/10/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thao luan ve du an Luat Bao ve va phat trien rung sua doi De nghi tang gap doi thu lao bao ve rung

  Ngay 28/10, QH hop tai hoi truong, thao luan, dong gop y kien xay dung du an Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi) va du an Luat Dien luc. Phan lon y kien cua cac dai bieu (DB) neu len thuc trang rung o cac dia phuong va dua ra nhung bien phap de bao ve. Tiep thu cac y kien dai bieu Quoc hoi (DBQH) tu ky hop truoc, Ban soan thao du an luat da lam ro cac nguyen tac giao rung, cho thue rung; cac can cu, dieu kien de giao rung, cho thue rung, chuyen doi muc dich..

 • Luat Dien luc Nguoi dan khong truc tiep chon nha cung cap

  11:52 | Thứ tư 27/10/2004 (GMT+7)

  Luat Dien luc Nguoi dan khong truc tiep chon nha cung cap

  Chieu nay, Quoc hoi se thao luan du thao Luat Dien luc. Tra loi phong van bao chi, ong Dao Van Hung, Tong giam doc Tong cong ty Dien luc Viet Nam cho biet, chi cac ho tieu thu lon moi mua dien truc tiep tu nha may.

 • Quyen nghia vu giua nguoi mua va ban dien chua binh dang

  09:50 | Thứ hai 31/05/2004 (GMT+7)

  Chieu 29/5, Quoc hoi da nghe to trinh va bao cao tham tra 2 du an luat: Luat Xuat ban va Luat Dien luc. Cac bao cao tham tra neu ro xu huong khuyen khich tu nhan dau tu vao xuat ban, va su thieu binh dang ve quyen loi cua nguoi tieu dung dien.

 • Hon 6.700 ho so xin gan dien ke bi treo

  03:24 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Hon 6.700 ho so xin gan dien ke bi treo

  Theo Luat dien luc, khi tiep nhan ho so xin gan dien ke moi cua khach hang, trong vong bay ngay nganh dien phai giai quyet. The nhung tai tinh Hau Giang nguoi dan nop ho so roi doi nhieu thang nhung nganh dien van... im lang.

 • Hinh thanh thi truong dien luc canh tranh cach nao

  08:42 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Khong khi tranh luan du luat canh tranh soi noi tu chieu 2-6 lai tiep tuc “bung len” trong phien hop Quoc hoi (QH) sang qua. Va that ngau nhien, chu de nay cung da tro thanh tam diem o phien thao luan du an Luat dien luc vao buoi chieu: lam the nao hinh thanh thi truong dien luc canh tranh o nuoc ta?

 • Toi khong biet cong to nha minh de o dau

  14:37 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Luat Dien luc quy dinh vi tri lap dat thuan loi cho ben mua dien kiem tra chi so cong to va ben ban ghi chi so. Vay ma o khu nha toi o khu dich vu Ba La - Ha Dong thi chang co nha nao biet cong to dien nha minh de o dau. (Nguyen Viet Tien)

 • Quan ly canh tranh Can mot trong tai doc lap

  23:35 | Thứ bảy 29/05/2004 (GMT+7)

  Quan ly canh tranh Can mot trong tai doc lap

  Ngay 29/5, Quoc hoi da nghe doc to trinh va bao cao tham tra ve Hiep dinh phan dinh vinh Bac Bo giua Viet Nam va Trung Quoc. Sau do, Quoc hoi danh toan bo thoi gian con lai nghe doc to trinh va bao cao tham tra 4 du an luat.

 • Hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach Thao luan 6 du luat chuan bi trinh Quoc hoi

  23:13 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 2/8, cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach da hop tai Ha Noi de thao luan, dong gop y kien ve cac du an luat se thong qua tai ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI (du kien dien ra vao giua thang 10/2004). 6 du an luat se duoc thao luan, gop y lan nay gom: Luat Dien luc; Luat Canh tranh; Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND; Luat Xuat ban (sua doi); Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi); Luat An ninh quoc gia.

 • Tien toi han che tien mat trong luu thong

  08:50 | Thứ tư 03/12/2003 (GMT+7)

  Hom qua (2-12), duoi su chu tri cua Thu tuong Phan Van Khai, Chinh phu da tien hanh phien hop thuong ky thang muoi mot. Cac thanh vien Chinh phu thao luan va cho y kien ve nghi dinh qui dinh mot so bien phap bao dam trat tu cong cong, du an Luat dien luc va de nghi sua doi mot so dieu cua phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao.

 • Khach hang co quyen lua chon nguoi cung ung dien

  11:13 | Thứ năm 28/10/2004 (GMT+7)

  Khach hang co quyen lua chon nguoi cung ung dien

  Du thao Luat Dien luc la mot noi dung QH thao luan trong chuong trinh ky hop nay. Du thao gom 10 chuong, 70 dieu. Dang chu y, Chuong IV quy dinh ve thi truong dien luc da duoc chinh sua (tren co so y kien thao luan cua dai bieu QH tu ky hop truoc), da co nhung quy dinh nang cao chat luong dien va dich vu dien, tao dieu kien de canh tranh lanh manh trong kinh doanh dien trong nen kinh te thi truong, the hien quyen va nghia vu ro rang hon giua nguoi mua va ban..

 • Hom nay 1 7 ngay cua nhung quy dinh moi

  12:37 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Hom nay 1 7 ngay cua nhung quy dinh moi

  Hom nay 1/7, mot so van ban phap luat quan trong co hieu luc. Do la Luat An ninh Quoc gia, Luat Xuat ban, Luat Dien luc, Luat Canh tranh. Va dac biet, tu hom nay nguoi co bao hiem y te duoc thanh toan 100% chi phi kham chua benh.

 • Ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI Thong qua 4 du an luat trong mot ngay

  00:34 | Thứ năm 11/11/2004 (GMT+7)

  Ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI Thong qua 4 du an luat trong mot ngay

  Ngay 10/11, Quoc hoi (QH) tiep tuc lam viec tai hoi truong. Chi trong mot ngay, voi da so y kien tan thanh, QH da thong qua 4 du an luat rat quan trong: Luat Xuat ban (sua doi), Luat Dien luc, Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi), Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat cua Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan. Sau buoi hop, mot dai bieu QH nhan xet voi Bao Thanh Nien: "Toc do xay dung, thong qua luat that dang kinh ngac".

 • Co quan Dieu tiet dien luc lieu co la noi doc quyen

  11:52 | Thứ tư 08/09/2004 (GMT+7)

  Co quan Dieu tiet dien luc lieu co la noi doc quyen

  Co mot co quan Dieu tiet dien luc la can thiet khi thuc hien thi truong dien canh tranh. Ong Tran Dinh Long, Vien si Vien han lam Khoa hoc ky thuat quoc te, Pho Chu tich Hoi Dien luc Viet Nam, nguoi chap but soan thao Luat Dien luc, da cho biet nhu vay khi tra loi phong van cua TS .

 • Chinh phu khuyen khich dau tu phat trien dien luc

  08:15 | Thứ tư 03/12/2003 (GMT+7)

  Dieu nay duoc khang dinh ro trong Du thao Luat Dien luc duoc Chinh phu thong tai phien hop thuong ky thang 11 dien ra tai Ha Noi ngay 2/12. Phien hop nay cung da thao luan "Phap lenh sua doi, bo sung Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao"; "Nghi dinh quy dinh mot so bien phap bao dam trat tu noi cong cong"; tinh hinh kinh te xa hoi thang 11 va 11 thang nam 2003.

 • Chua binh dang that su giua ben mua va ban

  05:04 | Thứ sáu 29/10/2004 (GMT+7)

  Trong vong 15 ngay, ben ban dien co quyen cup dien cua ben mua sau ba lan thong bao, tinh tu lan thong bao dau tien... (dieu 22), nhung neu nhu lan thong bao cuoi ke can han 15 ngay, ben mua dang chuan bi dem tien di nop thi bi cup dien. Dat ra tinh huong nhu vay la “khong hop ly” va “thiet thoi” cho khach hang su dung dien, dai bieu Hua Chu Khem nhan xet khi Quoc hoi tiep tuc thao luan ve du an Luat dien luc (ngay 28-10).

 • Tam gac hai du luat sang nam 2005

  09:02 | Thứ ba 03/08/2004 (GMT+7)

  “De chuan bi cho Quoc hoi (QH) xem xet, thong qua cac du an luat tai ky hop thu 6 (du kien vao trung tuan thang 10 nam nay), hoi nghi nay se tap trung thao luan sau du an: Luat dien luc, Luat bao ve va phat trien rung (sua doi), Luat canh tranh, Luat ban hanh van ban qui pham phap luat cua HDND va UBND, Luat an ninh quoc gia, Luat xuat ban (sua doi)”.

 • Quoc hoi thong qua 4 luat

  08:54 | Thứ năm 11/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua 4 luat

  Trong ngay 10-11, Quoc hoi da lan luot thong qua bon du an: Luat dien luc, Luat bao ve va phat trien rung, Luat xuat ban, Luat ban hanh van ban qui pham phap luat cua HDND va UBND.

 • Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  17:27 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  Duoi day la chuong trinh lam viec chinh thuc da duoc Quoc hoi thong qua tai phien hop tru bi chieu 24/10.

 • Dien luc phai boi thuong neu gay thiet hai cho khach hang

  16:51 | Thứ tư 27/10/2004 (GMT+7)

  TS - "Bao dam cong khai, binh dang, canh tranh lanh manh, khong phan biet doi xu giua cac doi tuong tham gia thi truong dien luc"- do la mot trong ba nguyen tac hoat dong tren thi truong dien luc moi duoc bo sung vao du an Luat dien luc trinh Quoc hoi chieu nay (27-10).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0