luat dat dai

Monday, 30/05/2016 10:00
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

  20:06 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

  Theo do, tiep tuc su dung mau giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh hien hanh cho den het ngay 30/9/2004. Tu ngay 1/10/2004 se su dung thong nhat theo mau moi cua giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh cua Luat Dat dai nam 2003.

 • Luat Dat dai moi se khac phuc tinh trang dau co dat va quy hoach treo

  14:34 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Luat Dat dai moi se khac phuc tinh trang dau co dat va quy hoach treo

  Luat Dat dai 2003 chinh thuc co hieu luc thi hanh tu ngay 1/7/2004 thay the cho Luat Dat dai nam 1993. So voi Luat Dat dai cu, Luat Dat dai moi co nhieu thay doi, dac biet la se co nhung quy dinh tao co so phap ly cho thi truong nha dat ha nhiet va di vao binh on, khac phuc tinh trang dau co dat va quy hoach treo; dac biet la de lap lai trat tu, ky cuong trong linh vuc dat dai von chua duoc quan ly, khai thac va su dung hieu qua.

 • Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  15:50 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  Trong thu rieng gui Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, GS. TSKH Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong - nhung ""voi tu cach hoan toan ca nhan mot nha khoa hoc, khong lien quan gi den cuong vi quan ly (Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong), khong co y kien cua lanh dao Bo Tai nguyen va Moi truong"" - kien nghi ""can kien tri mot giay"" doi voi chung nhan quyen su dung dat va so huu nha.

 • Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  22:12 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  (VM)- Chieu 6/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan tai hoi truong ve nhung van de lien quan toi cap giay chung nhan quyen su dung dat (so "do"). Cac dai bieu tiep tuc khang dinh tien do cap "so do" con cham, lam thu tuc ruom ra va kien nghi cac bien phap nang cao hieu qua cong tac cap loai giay to dac biet nay. 50 nam nua moi cap xong "so do" Theo danh gia cua dai bieu Hoang Thi Hanh (Bac Giang), cac van ban huong dan cap GCN quyen su dung dat hien nay chong cheo,..

 • Se thanh lap to thi hanh Luat dat dai

  09:09 | Thứ sáu 22/10/2004 (GMT+7)

  Se thanh lap to thi hanh Luat dat dai

  Mo hinh to thi hanh Luat doanh nghiep can nhan rong doi voi Luat dat dai - sang kien nay da nhan duoc nhieu y kien tan dong tai hoi thao “Du thao nghi dinh thuc thi Luat dat dai 2003 qua cach nhin cua DN” to chuc sang 21-10.

 • Trien khai thi hanh Luat Dat dai nam 2003

  00:31 | Thứ tư 11/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 9/2, Thu tuong Phan Van Khai co Chi thi so 05/2004/CT-TTg ve viec trien khai thi hanh Luat Dat dai nam 2003. Theo do, Thu tuong Chinh phu yeu cau cac bo, nganh, dia phuong khan truong chuan bi cac dieu kien de thi hanh Luat Dat dai, trong tam la xay dung he thong van ban quy pham phap luat co lien quan den viec thi hanh Luat Dat dai; trien khai cong tac pho bien, giao duc phap luat ve dat dai; kien toan to chuc bo may va day manh cai cach hanh chinh trong..

 • Bat cap giay chung nhan quyen su dung dat

  22:44 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Bat cap giay chung nhan quyen su dung dat

  Trong gio nghi giai lao chieu 6/11, Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Duc Kien da co cuoc trao doi voi bao chi ve nhung bat cap trong viec cap giay chung nhan quyen su dung dat, nha o cung nhu huong giai quyet. Ong danh gia nhu the nao ve nhung bat cap giua Luat Nha o va Luat Dat dai trong viec cap giay chung nhan quyen su dung dat ? Dat dai thuoc so huu toan dan do Nha nuoc thong nhat quan ly, Nha nuoc giao cho dan quyen su dung nen nha nuoc cap cho anh giay chung..

 • 8 noi dung sua doi Luat Dat dai

  17:11 | Thứ tư 12/03/2008 (GMT+7)

  8 noi dung sua doi Luat Dat dai

  "Luat Dat dai 2003 hien nay dang boc lo kha nhieu bat cap, vuong mac can phai sua doi, tham chi co mot so diem can phai khac phuc ngay trong nam 2008. Dong thoi se tinh toan de phuong phap xac dinh gia dat se duoc nghien cuu de giua gia nha nuoc va gia thi truong dan tien toi su cong bang".

 • Mo rong pham vi chu the duoc quyen cho thue QSD dat

  10:28 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Mo rong pham vi chu the duoc quyen cho thue QSD dat

  Cho thue quyen su dung dat (QSDD) la mot trong nhung quyen nang trong quyen chuyen QSDD. Luat Dat dai nam 2003 da co nhung quy dinh moi theo huong mo rong pham vi chu the duoc quyen cho thue QSDD.

 • 1 8 tong kiem tra dat dai Thuc hien 3 muc dich chinh

  10:42 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  1 8 tong kiem tra dat dai Thuc hien 3 muc dich chinh

  Cuoc tong kiem tra mat bang thuc hien Luat Dat dai (moi) sau 1 nam co hieu luc se bat dau tu ngay 1/8 toi day tren ca nuoc. Theo Thu truong Bo Tai nguyen Moi truong Dang Hung Vo, 3 muc dich chinh cua cuoc tong kiem tra lan nay la: de biet cac cap chinh quyen da thuc thi luat nhu the nao; giup cac dia phuong tim cach xu ly va xu ly nhung vi pham ve dat dai da va dang phat hien; xem Luat dat dai sau 1 nam co boc lo nhung gi can bo sung, sua chua khong.

 • Mot tuan thuc thi Luat Dat dai Lung tung vi thue

  13:24 | Thứ năm 08/07/2004 (GMT+7)

  Mot tuan thuc thi Luat Dat dai Lung tung vi thue

  Mot tuan tu khi Luat Dat dai co hieu luc thi hanh (1/7), viec tiep nhan va giai quyet ho so nha, dat, thuc hien cac loai thue... ra sao khi chua co Nghi dinh (ND) huong dan cua Chinh phu?Duoi day la ghi nhan cua TS tai mot so quan, huyen "nong" o TP.HCM va Ha Noi.

 • Luat Dat dai moi cho DN nhieu quyen hon

  06:08 | Thứ năm 01/07/2004 (GMT+7)

  Luat Dat dai moi cho DN nhieu quyen hon

  Luat Dat dai nam 2003 bat dau co hieu luc tu ngay hom nay (1/7) va duoc xem la co tam anh huong rong den rat nhieu ca nhan va to chuc, ke ca DN. Luat co gi moi va co y nghia gi doi voi DN, TS ghi nhan y kien cua gioi luat su.

 • Luat Dat dai 2003 Mo rong pham vi chu the duoc quyen chuyen nhuong QSDD

  08:44 | Thứ hai 26/07/2004 (GMT+7)

  Luat Dat dai 2003 Mo rong pham vi chu the duoc quyen chuyen nhuong QSDD

  Luat Dat dai 2003 co hieu luc ngay 1/7/2004 quy dinh: Nguoi su dung dat duoc thuc hien quyen chuyen nhuong quyen su dung dat (QSDD) khi co du cac dieu kien: Co giay chung nhan QSDD; Dat khong co tranh chap; Quyen su dung dat khong bi ke bien de thi hanh an; Trong thoi han su dung dat. Voi cac quy dinh nay, pham vi chu the duoc quyen chuyen nhuong quyen su dung dat da duoc mo rong hon.

 • Nghi dinh huong dan Luat Dat dai van cho chinh sua

  10:31 | Thứ ba 13/07/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh huong dan Luat Dat dai van cho chinh sua

  Bo truong Tai nguyen Moi truong Mai Ai Truc vua co cong van hoa toc de nghi lanh dao cac tinh, thanh va mot so co quan trung uong dong gop y kien cho du thao nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai. Vi can ban hanh som cac van ban tren, Bo yeu cau nhan duoc cau tra loi truoc 17/7.

 • Luat Dat dai moi Van thi hanh mot so van ban huong dan dang co

  08:51 | Thứ hai 05/07/2004 (GMT+7)

  ""Trong khi cho ban hanh van ban huong dan thi hanh moi thi nhung van ban huong dan dang co, neu khong trai voi Luat Dat dai moi deu co hieu luc thi hanh"" - Bo truong Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc vua cho biet nhu vay.

 • 3 phuong an sua doi Luat Dat dai hien hanh

  09:26 | Thứ hai 23/12/2002 (GMT+7)

  Ban chi dao thi hanh Luat Dat dai vua trinh Bo Chinh tri 3 phuong an hoan thien khung phap ly dat dai: 1/ Chi sua doi, bo sung mot so quy dinh cho phu hop voi thuc te hien nay; 2/ Xay dung mot van ban hoan toan moi; 3/ Tap hop, nang cap cac quy dinh ve dat dai hien hanh thanh bo luat dat dai.

 • Quo c ho i chi nh thu c dua Lua t da t dai ra su a

  08:50 | Thứ bảy 24/05/2003 (GMT+7)

  Quo c ho i chi nh thu c dua Lua t da t dai ra su a

  Luat Dat dai - mot luat duoc mong doi sua doi tu lau, chieu nay (23/5) vua chinh thuc duoc Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc trinh du an chinh sua truoc Quoc hoi. Ngay mai, cac dai bieu se thao luan o to ve du an Luat nay va thoi gian toi, no se duoc dem ra trung cau dan y.

 • Giao dat ma khong su dung duoc thi phai thu hoi

  16:09 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Giao dat ma khong su dung duoc thi phai thu hoi

  Cuoc tong kiem tra viec thi hanh Luat Dat dai se bat dau tu ngay 1/8 toi day tren ca nuoc. Ong Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen Moi truong da trao doi voi chung toi ve nhung van de xung quanh su kien nay.

 • Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  19:23 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  Hom nay (20-9), Bo Tai nguyen va Moi truong va cac So Tai nguyen va Moi truong to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc quan ly nha nuoc, trong do co quy hoach "treo" va du an "treo". Cuoc giao luu xoay quanh cac van de ve dat dai, tai nguyen nuoc, dia chat, khoang san, moi truong, khi tuong, thuy van, do dac va ban do, trong do tap trung trao doi ve tinh trang cham su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu, thuong..

 • Chung toi khong danh trong bo dui

  08:19 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Chung toi khong danh trong bo dui

  Dot tong kiem tra thi hanh Luat dat dai dang di vao giai doan cuoi sau mot thang trien khai rong khap o tat ca cac dia phuong. “Chung toi khong danh trong bo dui” - Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong MAI AI TRUC, “tong tu lenh” cua dot kiem tra, da khang dinh nhu vay trong cuoc gap go dau tuan voi TS khi nhin lai cuoc ra quan lan nay.

 • Ha Noi trien khai thi hanh Luat Dat dai moi

  23:33 | Thứ năm 06/05/2004 (GMT+7)

  Ha Noi trien khai thi hanh Luat Dat dai moi

  Luat Dat dai nam 2003 se co hieu luc tu 1/7/2004, hua hen thay doi nhieu mat trong doi song kinh te, xa hoi. UBND TP. Ha Noi vua chi thi cac don vi trien khai nghiem tuc luat nay.

 • Ha Noi Trien khai Luat Dat dai con cham

  21:03 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  Ha Noi Trien khai Luat Dat dai con cham

  Mac du cong tac kiem tra chi moi dung lai o quan Long Bien nhung da cho thay viec trien khai Luat Dat dai 2003 o cap dia phuong sau gan 1 nam con rat cham.

 • Lam theo luat moi nhung gi da qui dinh cu the trong luat

  09:15 | Thứ bảy 03/07/2004 (GMT+7)

  Chieu qua (2-7), Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong Mai Ai Truc vua ky cong van gui cac bo, nganh va dia phuong huong dan thi hanh Luat dat dai 2003 trong khi cho Chinh phu ban hanh cac nghi dinh huong dan.

 • Thi truong bat dong san khong xao dong

  05:38 | Thứ năm 01/07/2004 (GMT+7)

  Thi truong bat dong san khong xao dong

  Hom nay, 1/7/2004, Luat Dat dai da duoc Quoc hoi thong qua vao thang 11/2003 se chinh thuc co hieu luc. Voi su kien nay, thi truong bat dong san (TTBDS) lieu co xao dong ve gia nhu nhieu nguoi du doan?

 • Quyet dinh cua UBND TP Ha Noi co trai Luat dat dai

  17:19 | Thứ sáu 26/08/2005 (GMT+7)

  Quyet dinh cua UBND TP Ha Noi co trai Luat dat dai

  Sau gan 5 thang UBND TP Ha Noi ban hanh quyet dinh ban nha thuoc so huu Nha nuoc dang cho thue, dieu khien nhieu nguoi dat cau hoi la trong quyet dinh nay da co mot so diem mau thuan voi Luat dat dai 2003.

 • Kiem tra tren toan quoc ve tinh hinh thi hanh Luat Dat dai

  10:16 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Cac noi dung kiem tra chinh gom: Viec chi dao trien khai thi hanh Luat Dat dai tai cac dia phuong; Thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat giai doan 2006 - 2010 cua cap tinh, cap huyen...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0