luat chung khoan

Friday, 27/05/2016 07:21
 • Nha dau tu nho duoc bao ve quyen loi

  14:30 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Nha dau tu nho duoc bao ve quyen loi

  Hom nay, ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI bat dau thao luan ve Luat Chung khoan - du luat nay khi duoc thong qua se co vai tro rat quan trong trong viec dieu tiet thi truong chung khoan noi rieng va tac dong den nen kinh te noi chung. Nhan dip nay, chung toi da co cuoc phong van voi ong Nguyen The Tho - Truong ban Phap che Uy ban Chung khoan Nha nuoc - co quan dau moi soan thao Luat Chung khoan - ve nhung van de xung quan du luat noi tren: Thua ong, xin ong cho biet..

 • Luat Chung khoan tao on dinh cho thi truong nhay cam

  09:32 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  Luat Chung khoan tao on dinh cho thi truong nhay cam

  Theo ba Duong Thu Huong, Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi, hoat dong cua thi truong chung khoan rat nhay cam, vi vay, can van ban co gia tri phap ly cao de tao co so cho thi truong phat trien. Ba vua trao doi voi bao gioi ve du Luat Chung khoan.

 • Chu tich UBCKNN doi thoai truc tuyen

  23:28 | Thứ hai 19/03/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBCKNN doi thoai truc tuyen

  9 gio sang nay (21.3), ong Vu Bang - Chu tich Uy ban chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) co cuoc doi thoai truc tuyen tai bao dien tu Dang Cong san Viet Nam voi chu de "Thi truong chung khoan Viet Nam: Thuc trang va giai phap de phat trien nhanh va ben vung".

 • Da co khung phap ly cao nhat cho TTCK

  08:39 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Da co khung phap ly cao nhat cho TTCK

  Gan 83,4% dai bieu Quoc hoi da bo phieu thuan voi du thao Luat Chung khoan. Nhung van de “gai goc” nhat trong thao luan nhu dia vi phap ly cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc, van de cho phep ca nhan hoat dong moi gioi chung khoan van duoc giu nguyen nhu du thao truoc do. Truoc khi thong qua toan van Luat Chung khoan, cac dai bieu da tham gia cho y kien bang phieu voi 6 dieu rieng le, trong do co dieu 8 quy dinh ve Uy ban chung khoan Nha nuoc la co quan thuoc Bo..

 • Luat Chung khoan Nen huong den thi truong

  11:27 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  Luat Chung khoan Nen huong den thi truong

  Luat Chung khoan ra doi nham tao moi truong phap ly cho viec phat hanh va kinh doanh chung khoan (KDCK), khuyen khich viec huy dong cac nguon von dai han trong nuoc va nuoc ngoai; bao dam cho thi truong chung khoan (TTCK) hoat dong co to chuc, an toan, cong khai, cong bang, hieu qua, bao ve quyen va loi ich hop phap cua nha dau tu.

 • Luat Chung khoan co hieu luc

  09:48 | Thứ hai 01/01/2007 (GMT+7)

  Luat Chung khoan co hieu luc

  Tu 1/1/2007, Luat Chung khoan co hieu luc. Truoc do, viec thong qua bo luat nay duoc danh gia la mot trong nhung su kien chung khoan tieu bieu nhat nam 2006.

 • Luat Chung khoan co hieu luc

  12:59 | Thứ hai 01/01/2007 (GMT+7)

  Luat Chung khoan co hieu luc

  Tu 1/1/2007, Luat Chung khoan co hieu luc. Truoc do, viec thong qua bo luat nay duoc danh gia la mot trong nhung su kien chung khoan tieu bieu nhat nam 2006.

 • Bai bo nhieu giay phep con trong du thao Luat Chung khoan moi

  20:59 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  Bai bo nhieu giay phep con trong du thao Luat Chung khoan moi

  Uy ban chung khoan Nha nuoc vua thong bao ket qua cuoc hop ve cac kien nghi cua Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) ve Du thao Luat Chung khoan. Theo do, nhieu loai giay phep con da duoc bai bo trong du thao.

 • Se sua Luat Chung khoan

  15:03 | Thứ bảy 11/08/2007 (GMT+7)

  Ba Bui Thanh Nga, Pho truong ban Phap che UBCKNN da co cuoc trao doi voi bao gioi ve van de sua doi Luat Chung khoan.

 • Se co giai phap de thu hep dan thi truong OTC

  13:38 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Se co giai phap de thu hep dan thi truong OTC

  Day la khang dinh cua ong Vu Bang, Chu tich UB chung khoan Nha nuoc, tai cuoc doi thoai truc tuyen voi chu de "Thi truong chung khoan Viet Nam: Thuc trang, giai phap de phat trien nhanh va ben vung" dien ra sang nay, 21/3 tai bao dien tu DCSVN.

 • Luat Chung khoan dat ca nhan moi gioi ra ngoai

  11:28 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Luat Chung khoan dat ca nhan moi gioi ra ngoai

  Du thao Luat Chung khoan dang duoc thao luan tai Quoc hoi se xac dinh lai khai niem “moi gioi chung khoan” theo huong chi cho phep cong ty chung khoan thuc hien hoat dong nay.

 • Nguy co de giay phep con tu Luat Chung khoan

  11:33 | Thứ hai 12/09/2005 (GMT+7)

  Nguy co de giay phep con tu Luat Chung khoan

  "Khi doanh nghiep so thu tuc hanh chinh ho se khong tu nguyen tham gia niem yet, cac nha dau tu se thieu niem tin de bo von vao TTCK", Hiep hoi cac nha dau tu chung khoan (VAFI) gop y du thao Luat Chung khoan lan thu 4 vua duoc hoan thanh.

 • Se co Luat Chung khoan vao 2006

  14:52 | Thứ hai 27/09/2004 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen The Tho, Vu truong Phap che (Uy ban Chung khoan Nha nuoc), nhung quy dinh hien nay ve thi truong chung khoan con nhieu han che, chua thu hut duoc to chuc, ca nhan trong, ngoai nuoc tham gia. Vi vay, de hoan thien, Uy ban dang xay dung luat rieng de trinh Quoc hoi ban hanh vao 2006.

 • Xem xet va sua luat chung khoan

  07:27 | Thứ ba 29/01/2008 (GMT+7)

  Xem xet va sua luat chung khoan

  Sau mot nam ban hanh va thuc thi, Luat Chung khoan se duoc chinh sua cho phu hop voi thuc tien va thong le quoc te, kich thich phat trien thi truong von.

 • Tho o voi du luat chung khoan

  10:16 | Thứ bảy 10/09/2005 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 29- 30/8 dien ra hoi thao ve du Luat Chung khoan tai TP HCM, chi thay su hien dien cua lanh dao 2 cong ty gom BSC va SSI, ngoai ra thap thoang co dai dien mot vai cong ty niem yet.

 • Sap co them 6 cong ty chung khoan

  15:11 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Sap co them 6 cong ty chung khoan

  Tuan qua, Uy ban Chung khoan Nha nuoc da cong bo thong tin ve viec cap phep hoat dong kinh doanh chung khoan cho CTCP Chung khoan Dai Viet. Day la cong ty chung khoan thu 15 duoc cap phep hoat dong tren TTCK Viet Nam. CTCK Dai Viet co von dieu le 10 ty dong, duoc thuc hien theo 4 loai hinh kinh doanh chinh la moi gioi chung khoan; quan ly danh muc dau tu chung khoan; tu van tai chinh va dau tu chung khoan; luu ky chung khoan. Ngoai Dai Viet, theo nguon tin cua..

 • Luat chung khoan Tao on dinh cho thi truong nhay cam

  16:07 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Luat chung khoan Tao on dinh cho thi truong nhay cam

  Ba Duong Thu Huong, Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi, nhan xet: “Hoat dong cua thi truong chung khoan rat nhay cam, vi vay, can phai co mot van ban phap ly cao hon de tao co so phap ly cho thi truong phat trien”.

 • Luat chung khoan Tao on dinh cho thi truong nhay cam

  19:19 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Luat chung khoan Tao on dinh cho thi truong nhay cam

  Ba Duong Thu Huong, Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi, nhan xet: “Hoat dong cua thi truong chung khoan rat nhay cam, vi vay, can phai co mot van ban phap ly cao hon de tao co so phap ly cho thi truong phat trien”.

 • VAFI gop y du thao Luat chung khoan

  15:03 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  VAFI gop y du thao Luat chung khoan

  Trong ban gop y vao Du thao Luat chung khoan lan thu tu, Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh VN (VAFI) binh luan rang, tinh than cua du thao lan thu 4 van theo loi tu duy cua Nghi dinh 48, Nghi dinh 144 va con rat nhieu loai giay phep khong can thiet va can phai bi loai bo.

 • Truc tuyen voi Chu tich UBCK nhung cau hoi kho

  04:22 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Truc tuyen voi Chu tich UBCK nhung cau hoi kho

  Dung 9 gio sang nay 21/3, Chu tich UBCK Nha nuoc Vu Bang se dang dan doi thoai truc tuyen. Bao dien tu TS da nhan duoc khoang 200 cau hoi cua ban doc tu khap noi gui ve, de chuyen den buoi truc tuyen dien ra tai website Dang Cong san.

 • Chuan bi xay dung Luat chung khoan

  09:15 | Thứ tư 14/01/2004 (GMT+7)

  UBCK Nha nuoc cho biet, se chu tri phoi hop voi cac bo, nganh lien quan bat tay vao xay dung Luat chung khoan trong nam nay de trinh Quoc hoi ban hanh vao nam 2006. Day se la khung phap ly quan trong hoi tu cac chinh sach phat trien thi truong chung khoan.

 • Quy dinh huong dan len san theo Luat Chung khoan

  20:12 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  Quy dinh huong dan len san theo Luat Chung khoan

  Ngay 19/1, Chinh phu da chinh thuc ban hanh Nghi dinh 14/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Chung khoan ve chao ban chung khoan ra cong chung, niem yet chung khoan, Cong ty chung khoan, Cong ty Quan ly quy va Cong ty Dau tu chung khoan...

 • VAFI gop y du thao Luat chung khoan

  18:08 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  Trong ban gop y vao Du thao Luat chung khoan lan thu tu, Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh VN (VAFI) binh luan rang, tinh than cua du thao lan thu 4 van theo loi tu duy cua Nghi dinh 48, Nghi dinh 144 va con rat nhieu loai giay phep khong can thiet va can phai bi loai bo.

 • Nam 2006 se ban hanh Luat Chung khoan

  11:21 | Thứ tư 16/02/2005 (GMT+7)

  Nam 2006 se ban hanh Luat Chung khoan

  Uy ban chung khoan Nha nuoc cho biet, Du thao Luat Chung khoan dang trong qua trinh hoan thien de trinh Chinh phu vao quy IV nam nay va trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi vao quy I/2006.

 • Chu tich UBCKNN doi thoai truc tuyen

  09:13 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBCKNN doi thoai truc tuyen

  9 gio sang nay 21/3, ong Vu Bang - Chu tich Uy ban chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) co cuoc doi thoai truc tuyen tai bao dien tu Dang Cong san Viet Nam voi chu de "Thi truong chung khoan Viet Nam: Thuc trang, giai phap de phat trien nhanh va ben vung" (lien tuc cap nhat).

 • Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Chung khoan

  20:55 | Thứ hai 22/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 19/1/2006, Thu tuong Chinh phu da ky Nghi dinh so 14/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Chung khoan ve chao ban chung khoan ra cong chung, niem yet chung khoan, cong ty chung khoan, cong ty quan ly quy va cong ty dau tu chung khoan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0