luat Bao Ve Moi Truong

Wednesday, 01/06/2016 01:00
 • Thep phe lieu bi coi la rac

  11:02 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Thep phe lieu bi coi la rac

  Hang ngan tan thep phe lieu, ca loai nam trong danh muc duoc phep thong quan va loai dang bi “nha cang” nghi ngo la... rac. Chua het, hang tram con tau cu duoc nhap ve de “xa thit” cung dang nam thanh mot day dai quanh luu vuc cang Hai Phong tu nhieu thang qua ma chua the lam thu tuc thong quan vi vuong... luat! Lay “luat moi truong” lam ly le Ca mot doan dai hon 1km quanh luu vuc cang Hai Phong, hang tram con tau cho container va tau cu nam buon thiu..

 • Khong cam uy thac nhap khau phe lieu

  18:17 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Khong cam uy thac nhap khau phe lieu

  Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc khang dinh Luat Bao ve moi truong khong cam viec uy thac nhap khau phe lieu lam nguyen lieu san xuat.

 • Du an Luat Bao ve moi truong sua doi Phai boi thuong bang vat chat neu gay o nhiem moi truong

  23:23 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Ngay 25/2, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) da hop, thao luan ve du an Luat Bao ve moi truong (sua doi). Theo to trinh cua Chinh phu ve du an luat nay do Bo truong Tai nguyen-Moi truong Mai Ai Truc trinh bay, cac loai du an dau tu co kha nang tac dong xau den moi truong deu phai lap bao cao danh gia tac dong moi truong truoc khi trien khai nham han che viec phe duyet, cap phep doi voi nhung du an co kha nang gay o nhiem, suy thoai moi truong.

 • Xu phat mot xi nghiep vi vi pham Luat Bao ve moi truong

  17:27 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  TP - Chu tich UBND tinh Thanh Hoa vua ky quyet dinh xu phat hanh chinh doi voi Xi nghiep Che bien rau qua xuat khau Hoang Vinh (xa Hoang Vinh, huyen Hoang Hoa) vi vi pham Luat Bao ve moi truong. Tong so tien phat la 30 trieu dong.

 • Thao luan ve du an Luat Bao ve moi truong

  23:40 | Thứ hai 08/08/2005 (GMT+7)

  To chuc, ca nhan khai thac khoang san, san xuat, xuat nhap khau loai bao bi, san pham... ma phai thu hoi, xu ly chat thai thi phai ky quy mot khoan tien. Do la bo sung moi trong du thao Luat Bao ve moi truong duoc dua ra tai hoi nghi dai bieu quoc hoi chuyen trach ngay hom qua 8.8.

 • DN nhap khau thep phe lieu lai keu cuu

  20:06 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  DN nhap khau thep phe lieu lai keu cuu

  Tranh cai giua cac DN va co quan bao ve moi truong lai no ra quanh su kien 6.685 tan thep phe la vo do hop thu hoi duoc ep banh bi giu o cang Hai Phong va cang TP HCM hon 3 thang nay chua duoc thong quan.

 • Thep phe lieu bi coi la rac

  11:39 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Thep phe lieu bi coi la rac

  Hang ngan tan thep phe lieu, ca loai nam trong danh muc duoc phep thong quan va loai dang bi “nha cang” nghi ngo la... rac. Chua het, hang tram con tau cu duoc nhap ve de “xa thit” cung dang nam thanh mot day dai quanh luu vuc cang Hai Phong tu nhieu thang qua ma chua the lam thu tuc thong quan vi vuong... luat!

 • Tau bien nhap khau truoc 1 7 2006 co the duoc thong quan

  11:06 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Tau bien nhap khau truoc 1 7 2006 co the duoc thong quan

  Bo Tai nguyen - Moi truong ngay 11/9 da ky van ban de nghi Thu tuong Chinh phu cho phep lam thu tuc thong quan cac tau bien cu da ky hop dong nhap khau truoc ngay 1/7/2006.

 • 11 12 co so san xuat kinh doanh vi pham Luat Bao ve moi truong

  16:33 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  TP – Nguon tin tu Cuc Canh sat Moi truong (C36) cho biet, co quan nay da ket hop voi Phong Canh sat dieu tra toi pham trat tu quan ly kinh te va chuc vu – CA tinh Long An va Thanh tra So Tai nguyen Moi truong tinh Long An, tien hanh kiem tra 12 co so san xuat kinh doanh tren dia ban tinh nay.

 • Se sua doi Luat Bao ve moi truong cho toan dien hon

  01:23 | Thứ sáu 26/11/2004 (GMT+7)

  Chieu 25/11, Bo Tai nguyen va Moi truong da co cuoc trao doi voi bao chi ve “Thuc hien nghi quyet Bo Chinh tri ve bao ve moi truong trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc”.

 • Phat hien o nhiem hay goi canh sat moi truong

  14:13 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Phat hien o nhiem hay goi canh sat moi truong

  Tinh trang o nhiem moi truong khong khi tren dien rong tu thanh thi den nong thon dien bien ngay cang phuc tap, anh huong den doi song, suc khoe nguoi dan. Ong Nguyen Xuan Ly, Cuc truong Cuc Canh sat moi truong cho biet : Se lap duong day nong va website ve van de nay.

 • Chung ta dang vo tam va vo cam truoc moi truong

  01:30 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Co toi 36 y kien dai bieu (DB) tham gia thao luan ve du an Luat bao ve moi truong (sua doi) trong phien hop ngay hom qua, 1-6.

 • Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Cac tieu chuan moi truong se mang tinh bat buoc

  23:42 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Cac tieu chuan moi truong se mang tinh bat buoc

  Nhung van de ma Chinh phu xin y kien QH khi sua doi Luat Bao ve moi truong bao gom: danh gia tac dong moi truong, tieu chuan moi truong, bao cao ve hien trang moi truong, boi thuong thiet hai ve moi truong va xa hoi hoa hoat dong bao ve moi truong.

 • Can co ngay Luat bao ve moi truong

  10:05 | Thứ bảy 17/06/2006 (GMT+7)

  Tu khi nen kinh te nuoc ta phat trien da co mot su xao tron rat lon ve moi truong song do cac khu cong nghiep duoc xay dung thieu dam bao an toan ve xu ly chat thai doc hai.

 • Cam nhap khau tau bien da qua su dung de pha do

  08:00 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co van ban giao Tong cuc Hai quan xu phat vi pham hanh chinh cac truong hop nhap khau tau bien da qua su dung de pha do ke tu ngay Luat Bao ve moi truong co hieu luc thi hanh.

 • Thep phe nhap khau lai ach tac

  03:33 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Thep phe nhap khau lai ach tac

  Moi day gan 416 tan thep phe cua Tong cong ty Thep Viet Nam (VSC) nhap khau ve cang Hai Phong da khong duoc mo to khai hai quan.

 • Quy dinh boi thuong thiet hai moi truong se chat hon

  16:19 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Tai phien hop Uy ban thuong vu Quoc hoi sang nay, Bo truong Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc cho biet, quy dinh boi thuong thiet hai ve moi truong hien nay con dang bo trong. Luat Dan su va Luat Bao ve moi truong dang "nhuong nhau" van de nay.

 • Doanh nghiep thuong mai duoc nhap khau phe lieu phuc vu san xuat thep

  15:43 | Thứ năm 22/02/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Bo Thuong mai, Lien bo Tai nguyen - Moi truong va Thuong mai vua thong nhat se dua vao Thong tu huong dan Luat Bao ve moi truong quy dinh cac doanh nghiep thuong mai duoc nhap khau phe lieu (giay, nhua, thep phe) phuc vu cho san xuat thep khi co hop dong ky ket cung cap cho cac doanh nghiep san xuat co kho bai, co dieu kien xu ly tap chat, hoac doanh nghiep thuong mai co kho bai cung duoc phep nhap khau.

 • Viet Nam se co canh sat moi truong

  19:21 | Thứ tư 26/10/2005 (GMT+7)

  Viet Nam se co canh sat moi truong

  Chieu nay, Quoc hoi hop va thao luan ve Du an Luat bao ve moi truong (sua doi). Co y kien de nghi can quy dinh trong Luat viec thanh lap luc luong canh sat moi truong de bao dam thuc hien nghiem phap luat ve bao ve moi truong.

 • Hoi ket cua gan 7000 tan thep phe lieu bi phong toa

  15:36 | Thứ tư 16/01/2008 (GMT+7)

  Hoi ket cua gan 7000 tan thep phe lieu bi phong toa

  Cuoi tuan qua, theo su chi dao cua Thu tuong Chinh phu, Doan kiem tra lien nganh do Bo Tai nguyen va Moi truong (TN-MT) chu tri da kiem tra khoang 6.685 tan thep phe lieu, tri gia gan 2,5 trieu USD nhap ve cac cang Hai Phong va Sai Gon va bi ach lai tu thang 9/2007 den nay va da co ket luan cuoi cung...

 • Bieu dien nghe thuat phi thuong mai khong phai xin phep

  23:24 | Thứ bảy 19/11/2005 (GMT+7)

  Bieu dien nghe thuat phi thuong mai khong phai xin phep

  Hom 19/11, mac du la ngay nghi nhung Quoc hoi (QH) da co mot ngay lam viec voi mot cong viec kha do so: thong qua 3 du an luat va 2 nghi quyet: Luat So huu tri tue, Luat Giao dich dien tu, Luat Bao ve moi truong va Nghi quyet ve Chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2006, Nghi quyet ve Chuong trinh hoat dong giam sat nam 2006 cua QH.

 • Nhap khau phe lieu nhieu y kien trai nguoc DN kho

  21:50 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Nhap khau phe lieu nhieu y kien trai nguoc DN kho

  Den nay da co 2 cach hieu khac nhau ve viec cam hay khong cam chuyen uy thac nhap khau phe lieu quy dinh trong Luat moi truong moi co hieu luc tu 1/7/2006.

 • Xu phat o nhiem moi truong qua nhe

  14:04 | Thứ ba 20/03/2001 (GMT+7)

  Theo ket qua thanh tra cua So KHCN-MT tai 2.893 don vi tren dia ban TP HCM, co 1.129 don vi vi pham Luat Bao ve moi truong. Hang tram ho dan hang ngay phai dong cua nha de tranh mui hoi cua chat thai, nhieu noi phai chiu canh mua mang mat trang, dong ruong bo hoang. Trong khi do, cac don vi san xuat kinh doanh van tho o voi trach nhiem xu ly chat thai, bao ve moi truong.

 • Phuong tien nhap khau de pha do bi buoc phai tai xuat

  14:20 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Phuong tien nhap khau de pha do bi buoc phai tai xuat

  Ly do nhap khau tau bien cu de pha do sau ngay 30/6/2006 la thuc hien theo Nghi dinh 49/2006/ND-CP khong con hieu luc ke tu ngay 1/7/2006...

 • Anh Hau toa vi lam hong rac tai che

  18:54 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Mot phu nu 30 tuoi, me cua ba dua con vua bi dua ra toa o Devon vi toi da khong tai su dung het rac thai gia dinh mot cach hop ly. Theo Luat bao ve moi truong, Donna Challice, cong dan vung Wonford, thanh pho Exeter bi khoi to vi lam o ue rac thai tai che.

 • Co nen thanh lap canh sat moi truong

  09:08 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Thao luan ve du an Luat bao ve moi truong (sua doi) hom qua 8-8, mot so dai bieu (DB) Quoc hoi chuyen trach da kien nghi lap luc luong canh sat moi truong de xu ly quyet liet va hieu qua hon nhung vi pham dang ngay cang pho bien trong linh vuc nay.

 • Cong bo them 5 luat

  19:35 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  Sang nay 23-12, Van phong Chu tich nuoc da hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 5 luat moi duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 8 thong qua gom Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, Luat Cac cong cu chuyen nhuong, Luat Bao ve moi truong nam 2005, Luat Phong, chong tham nhung va Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat khieu nai, to cao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0