luan chuyen

Sunday, 29/05/2016 01:06
 • Luan chuyen can bo chi so trach nhiem khong ro rang

  08:41 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Luan chuyen can bo chi so trach nhiem khong ro rang

  "Luan chuyen can bo, chi so nhat trach nhiem ca nhan khong ro rang", TS. Chu Hao, nguyen Thu truong Bo Khoa hoc - Cong nghe bay to lo ngai khi trao doi voi TS xung quanh du thao nghi dinh ve "luan chuyen can bo" duoc dua ra lay y kien toan dan moi day.

 • Luan chuyen cong chuc tre de tri benh hanh dan

  15:11 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Luan chuyen cong chuc tre de tri benh hanh dan

  Trao doi voi TP, nhieu chuyen gia cao cap cua Nhat Ban cho rang, chinh sach luan chuyen can bo dang duoc ap dung o nuoc nay la lieu thuoc hieu nghiem dieu tri nhieu chung benh cua bo may hanh chinh.

 • Cuoi nam se luan chuyen can bo o nhung nganh nhay cam

  06:04 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Cuoi nam se luan chuyen can bo o nhung nganh nhay cam

  Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan vua cho biet, cuoi nam nay, bat dau thuc hien luan chuyen cong tac dinh ky voi can bo trong mot so nganh "nhay cam" nhu thue, hai quan, dang kiem, canh sat giao thong... Tai sao Chinh phu ban hanh Nghi dinh 158 ve thoi han dinh ky thay doi vi tri cong tac voi cong chuc, co hieu luc cuoi thang 11? Viec ra doi Nghi dinh nay nham thuc hien chu truong ve phong chong tham nhung. Nhieu vi tri can bo neu de cong tac lau do dieu kien..

 • Cuoi nam se luan chuyen can bo o nhung nganh nhay cam

  17:19 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Cuoi nam se luan chuyen can bo o nhung nganh nhay cam

  Trao doi voi VnE tai hanh lang Quoc hoi, Bo truong Noi vu Tran Van Tuan cho biet, cuoi nam nay, bat dau thuc hien luan chuyen cong tac dinh ky voi can bo trong mot so nganh "nhay cam" nhu thue, hai quan, dang kiem, canh sat giao thong...

 • Da luan chuyen 3.000 can bo

  09:01 | Thứ hai 31/05/2004 (GMT+7)

  Phat bieu tai hoi thao khoa hoc “Mot so van de ly luan - thuc tien ve danh gia va luan chuyen can bo” dien ra o Ha Noi ngay 30-5, truong Ban To chuc T.U Tran Dinh Hoan cho biet: den nay ca nuoc da thuc hien luan chuyen gan 3.000 can bo cac cap.

 • Luan chuyen can bo co chong tham nhung tieu cuc

  09:55 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Luan chuyen can bo co chong tham nhung tieu cuc

  Viec luan chuyen can bo cong chuc theo Nghi dinh 158/2007 bat dau thuc hien tu thang 11/2007. Theo do, 21 vi tri cong tac phai dinh ky chuyen doi. Phong vien da co cuoc trao doi voi Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan ve van de nay. Luan chuyen nhung vi tri “nhay cam”

 • Tam quan trong cua viec luan chuyen nhan vien

  16:13 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Tam quan trong cua viec luan chuyen nhan vien

  Luan chuyen nhan vien duoc biet den nhu mot cong cu giup nhan vien hoc hoi them ve cac quy trinh lam viec cua cong ty va cam thay thich thu hon voi cong viec moi. Day la mot chien luoc quan tri nhan su nham giup cho viec quan ly tot hon, tao moi truong lam viec nang dong va sang tao trong cong ty.

 • Se luan chuyen dinh ky nhung vi tri de tham nhung

  06:41 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Se luan chuyen dinh ky nhung vi tri de tham nhung

  Du thao nghi dinh luan chuyen can bo duoc Chinh phu cong bo de lay y kien nhan dan quy dinh: Can bo cac nganh Hai quan, Ngan hang, Thanh tra, Tai chinh, Kiem toan, Thue, CSGT, CS kinh te, Quan ly xuat nhap canh, Quan ly thi truong, XNK, Quan ly co phan hoa... cac hoat dong quan ly va cap phat giay dang ky, giay phep... phai luan chuyen dinh ky.

 • VIB Bank trien khai he thong quan ly van ban va luan chuyen chung tu

  06:43 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  (VM) – Ngay 9/4, Cong ty Co phan Giai phap Phan mem CMC (CMCSoft) va VIB Bank cong bo khoi dong du an xay dung phan mem “Quan ly Van ban va quan ly Luan chuyen Chung tu Nghiep vu”. Voi viec trien khai du an nay VIB Bank tro thanh ngan hang di dau trong viec trien khai he thong phan mem quan ly van ban va quan ly luan chuyen chung tu nghiep vu trong he thong cac ngan hang Viet Nam.

 • Luan chuyen nhan vien Mot tuyet chieu dung nguoi

  09:46 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Luan chuyen nhan vien Mot tuyet chieu dung nguoi

  Day la mot “tuyet chieu” giup nhan vien hoc hoi them ve cac quy trinh lam viec cua cong ty va cam thay thich thu hon voi cong viec moi. Day la mot chien luoc quan tri nhan su nham giup cho viec quan ly tot hon, tao moi truong lam viec nang dong va sang tao.

 • Luan chuyen nhan vien Mot tuyet chieu dung nguoi

  17:31 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Luan chuyen nhan vien Mot tuyet chieu dung nguoi

  Day la mot “tuyet chieu” giup nhan vien hoc hoi them ve cac quy trinh lam viec cua cong ty va cam thay thich thu hon voi cong viec moi. Day la mot chien luoc quan tri nhan su nham giup cho viec quan ly tot hon, tao moi truong lam viec nang dong va sang tao.

 • Luan chuyen nhan vien

  04:28 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Luan chuyen nhan vien

  Day la mot cong cu giup nhan vien hoc hoi them ve cac quy trinh lam viec cua cong ty va cam thay thich thu hon voi cong viec moi. Day la mot chien luoc quan tri nhan su nham giup cho viec quan ly tot hon, tao moi truong lam viec nang dong va sang tao trong cong ty.

 • Doi moi phuong thuc de nang cao nang luc lanh dao cua Dang

  08:22 | Thứ tư 10/03/2004 (GMT+7)

  Doi moi phuong thuc de nang cao nang luc lanh dao cua Dang

  Tao cho duoc chuyen bien manh me trong viec xay dung, chinh don Dang va toan he thong chinh tri, day lui te nan tham nhung, quan lieu, sau mot; doi moi, tang cuong cong tac can bo, tich cuc bo tri luan chuyen can bo; quan tam den doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang... la nhung nhiem vu cot tu cua cong tac xay dung Dang duoc nghi quyet Hoi nghi 9 ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX de ra cho hai nam con lai cua nhiem ky 2001-2005.

 • TP HCM luan chuyen can bo chong cuc bo khep kin

  08:58 | Thứ tư 12/06/2002 (GMT+7)

  Doi tuong luan chuyen la can bo lanh dao, can bo quan ly chu chot duong nhiem trong he thong chinh tri, trong cac don vi, co quan tu cap thanh pho tro xuong, trong cac nganh, can bo quy hoach du bi cac chuc danh dien Thanh uy quan ly va chuyen vien cac co quan Dang, chinh quyen, doan the cap thanh pho.

 • Mo rong dan chu se danh gia can bo rat chinh xac

  08:16 | Thứ năm 25/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 24-3, phat bieu tai Hoi nghi can bo toan quoc tong ket cong tac to chuc xay dung Dang (do Ban to chuc T.U Dang to chuc tai hoi truong Ba Dinh), Tong bi thu Nong Duc Manh da nhan manh: “Phai tao duoc chuyen bien toan dien va sau sac trong viec xay dung, chinh don Dang va trong ca he thong chinh tri”.

 • Vi tri de tham nhung phai luan chuyen dinh ky

  05:33 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Vi tri de tham nhung phai luan chuyen dinh ky

  TP - Can bo cac nganh Hai quan, Ngan hang, Thanh tra, Tai chinh, Kiem toan, Thue, CSGT, CS kinh te, Quan ly xuat nhap canh, Quan ly thi truong, XNK, Quan ly co phan hoa... cac hoat dong quan ly va cap phat giay dang ky, giay phep... phai luan chuyen dinh ky.

 • Thoi gian luan chuyen can bo khong nen duoi 3 nam

  11:57 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  6/9, Hoi nghi can bo toan quoc ve cong tac to chuc xay dung Dang duoc to chuc tai thanh pho Ho Chi Minh da be mac.

 • My keo dai thoi han luan chuyen quan tai Iraq them 120 ngay

  15:12 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  My keo dai thoi han luan chuyen quan tai Iraq them 120 ngay

  Bo Quoc phong My keo dai thoi han luan chuyen quan cua khoang 3.500 linh My them 120 ngay nua; Hoi dong Bao an LHQ yeu cau Israel dieu tra vu UNIFIL o Nam Libang; quan doi va xe tang Israel da rut khoi Bac Dai Gaza; Phat hien virus H5N1 trong mot trai nuoi gia cam o Lao...

 • Se co chu tich tinh bo truong chi 40 tuoi

  09:43 | Thứ sáu 30/05/2003 (GMT+7)

  Se co chu tich tinh bo truong chi 40 tuoi

  Ong Tran Dinh Hoan, Truong ban To chuc trung uong cho biet nhu vay ben le ky hop Quoc hoi khoa XI. Ong khang dinh sinh vien o cac lop cu nhan tai nang se duoc dao tao, luan chuyen co xat thuc tien de co the nam giu trong trach cao o trung uong trong vong 15 nam sau khi ra truong.

 • APEC se co mot he thong luan chuyen tien qua bien gioi

  17:13 | Thứ tư 02/06/2004 (GMT+7)

  Ban lanh dao Dien dan kinh te chau A - Thai Binh Duong (APEC) hom nay cho biet, se to chuc mot hoi nghi ve luan chuyen tien te qua bien gioi cua 21 nuoc thanh vien, chuan bi cho phien hop bo truong kinh te dien ra o Chile cuoi tuan nay.

 • Cong tac can bo quyet dinh su thanh bai

  08:52 | Thứ năm 25/03/2004 (GMT+7)

  Cong tac can bo quyet dinh su thanh bai

  Tai hoi nghi ve cong tac xay dung Dang va to chuc can bo do Ban to chuc T.U Dang to chuc sang qua, Tong bi thu Nong Duc Manh nhan manh tam quan trong cua cong tac to chuc can bo trong su nghiep phat trien dat nuoc co the quyet dinh su thanh bai cua cach mang.

 • Pha san ke hoach luan chuyen thep tu Nam ra Bac

  12:11 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Ket thuc cuoc hop giua Hiep hoi thep VN (VNSA) voi Tong cong ty thep VN (VSC) cung cac DN san xuat thep o hai mien Nam-Bac, dien ra trong hai ngay 25 va 26-2 vua qua, ke hoach luan chuyen thep tu mien Nam ra mien Bac, do VSC dam nhiem chinh thuc “pha san” boi dien bien thi truong khong con thuan loi nhu mong muon ban dau.

 • My se gui 20000 quan luan chuyen toi Iraq

  09:09 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  My se gui 20000 quan luan chuyen toi Iraq

  Hom qua 31/7, Lau Nam goc cho biet ho se gui them khoang 20.000 quan sang Iraq de thay the so binh linh hien dang dong quan o Iraq. So quan linh nay thuoc Tieu Doan 3 – Su doan bo binh 4, So chi huy Hai quan vien chinh I va hai trung doan xung tran khac, nguoi phat ngon cua Lau Nam goc Bryan Whitman cho hay. Ong Whitman cho hay, tat ca so binh linh tren se bat dau den Iraq vao thang 12 toi tru nhung binh linh thuoc So chi huy Hai quan. Tuy nhien, ong cung khong..

 • T U Doan luan chuyen can bo tre ve co so

  00:19 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Tu ngay 1/5, lan dau tien Ban Bi thu T.U Doan cu 8 can bo tre thuoc cac Ban phong trao ve cong tac tai cac quan, huyen Doan cac tinh, thanh pho: Ha Noi, TP.HCM, Ha Tay, Quang Ninh, Bac Ninh, Bac Giang, Nam Dinh, Ca Mau trong thoi gian 1 nam. Day la co hoi de can bo tre ren luyen thu thach, truong thanh hon trong cong tac. Bat dau tu nam 2006 tro di, T.U Doan se luan chuyen cac can bo tre chua kinh qua thuc tien xuong co so, tao dieu kien de can bo tre nang cao..

 • Tiep tuc luan chuyen can bo trung uong ve dia phuong

  08:32 | Thứ ba 27/05/2003 (GMT+7)

  Pho truong Ban to chuc Trung uong Pham Van Tho cho biet, sap toi, se chuyen mot so thu truong va chuc vu tuong duong, tuoi duoi 50, co nang luc ve dia phuong lam cong tac quan ly va lanh dao. Ben canh do, nhung tong giam doc, chu tich hoi dong quan tri co trien vong cung duoc tuyen chon bo nhiem lam thu truong hoac lam pho ban nganh.

 • Giai phap toi uu cho hang hoa ton kho cham luan chuyen

  16:05 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Giai phap toi uu cho hang hoa ton kho cham luan chuyen

  Thuong mai dien tu dang phat trien manh me tai Viet Nam. Dung truoc xu the do Cong ty ECOM JSC. da dua ra giai phap mang lai hieu qua kinh te cao cho doanh nghiep thong qua san dau gia truc tuyen Daugia247.com hoan toan moi tai Viet Nam.

 • Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo

  10:27 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  TS gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

 • To cao tham nhung duoc thuong 5 gia tri tai san thu hoi

  09:37 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Du thao Luat phong, chong tham nhung voi nhieu quy dinh moi nhu luan chuyen can bo tai nhung vi tri de xay ra tieu cuc, cong chuc phai ke khai tai san... se duoc Quoc hoi thong qua trong nam 2005. Pho vien truong Vien Khoa hoc Thanh tra Dinh Van Minh da tra loi ve nhung van de nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0