lop boi duong

Sunday, 29/05/2016 05:06
 • Thanh Doan Ha Noi mo lop boi duong can bo Doan Hoi

  22:23 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  Thanh Doan Ha Noi mo lop boi duong can bo Doan Hoi

  Tu ngay 4-8/4, Thanh Doan Ha Noi mo lop boi duong can bo Doan - Hoi tham gia chien dich Mua he Thanh nien tinh nguyen 2005. Tham du lop boi duong, ngoai nam bat tinh hinh tong quan chien dich he 2005, 150 cac can bo co so Doan - Hoi se duoc trang bi cac ky nang, phuong phap to chuc cac hoat dong cong dong. (T.Hang)

 • Khai giang lop boi duong huan luyen can bo Hoi LHTN nam 2006

  14:39 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Khai giang lop boi duong huan luyen can bo Hoi LHTN nam 2006

  Sang 24/5, tai nha nghi Doan 28 (106, Tran Phu, P.5, TP Vung Tau) 120 Doan vien thanh nien dang cong tac tai cac xa, huyen, thi tran, thanh pho tren dia ban tinh da tham du lop boi duong, huan luyen danh cho can bo Hoi LHTN.

 • Mo lop boi duong hieu truong cac truong DH

  03:00 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  Theo Thu truong Bo GD-DT Banh Tien Long, trong nam 2008 Bo GD-DT se mo 12 lop boi duong cho hieu truong cac truong DH. Cac lop nay nham bo sung, cap nhat kien thuc, ky nang ve khoa hoc quan ly, quan tri truong DH.

 • Khai mac lop boi duong Quan ly ban bien tap bao dien tu

  15:58 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Sang nay (28.5) tai Ha Noi, Trung tam boi duong nghiep vu bao chi (Hoi nha bao Viet Nam) phoi hop cung Truong Dai hoc bao chi Lille Phap voi su tai tro cua Dai su quan Phap tai Viet Nam da khai mac lop boi duong “Quan ly ban bien tap bao dien tu”.

 • Boi duong ngoai ngu bang Ngan sach Nha nuoc nam 2006

  13:20 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  Tao dieu kien cho can bo, cong chuc cac dia phuong con gap nhieu kho khan trong viec hoc ngoai ngu, co kha nang tham gia thi tuyen di hoc nuoc ngoai bang ngan sach nha nuoc tu nam 2007 -2010, Bo GD-DT vua ra van ban thong bao viec boi duong ngoai ngu nam 2006.

 • Vui nhu thay co di hoc boi duong

  20:49 | Thứ hai 04/02/2008 (GMT+7)

  Vui nhu thay co di hoc boi duong

  Nha nuoc da bo ra rat nhieu tien de doi moi chuong trinh va SGK, doi moi thi cu. The nhung, rat nhieu giao vien duoc cu di hoc lop boi duong kien thuc moi to ra rat chu quan trong viec hoc tap.

 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Dung xe cong di hoc theo nhu cau ca nhan la sai

  07:45 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Ong Pham Dinh Cuong - Cuc truong Cuc Quan ly Cong san Bo Tai chinh tra loi phong van TP xung quanh viec mot so quan chuc su dung xe cong di hoc. Thua ong, nhung truong hop su dung xe cong di hoc co the bi coi la lang phi va trai voi quy dinh? Ve viec nay can phai xem xet ky. Vi du trong truong hop nguoi ta duoc moi di hoc mot lop boi duong hay chinh thuc co cong van cua T.U moi tham du cac lop boi duong, tap huan thi khi do co the coi la di cong tac va duoc phep..

 • Mo lop boi duong ve nghiep vu phat hanh bao chi

  13:17 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Mo lop boi duong ve nghiep vu phat hanh bao chi

  Sang 22/5, Bao dien tu TS va Hiep hoi bao chi The gioi (WAN) da to chuc khai mac khoa boi duong 4 ngay ve nghiep vu phat hanh bao chi tai Ha Noi.

 • Nguoi dieu khien xe may chuyen dung phai qua lop boi duong Luat Giao thong duong bo

  05:35 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Bo truong Bo Giao thong van tai vua ban hanh Quy che boi duong Luat giao thong duong bo (GTDB) cho nguoi dieu khien xe may chuyen dung.

 • Bac Giang Ky thi tuyen can bo cong chuc co khach quan trung thuc

  23:21 | Thứ hai 04/04/2005 (GMT+7)

  Bac Giang Ky thi tuyen can bo cong chuc co khach quan trung thuc

  Ket qua cua ky thi nay co khach quan trung thuc khi ma Chanh thanh tra So noi vu mo lop huong dan on thi dac biet? Lieu co chuyen mo lop boi duong “dac biet"?

 • Kiem tra cac lop boi duong giao vien lop 1 lop 6 moi

  17:00 | Thứ sáu 21/06/2002 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua cho biet se lap cac doan kiem tra (co su tham gia cua thanh tra giao duc) chuyen theo doi viec chuan bi va thuc hien boi duong giao vien lop 1 va lop 6, phuc vu cho nam dau tien trien khai dai tra chuong trinh moi tai tung tinh, thanh trong ca nuoc.

 • 400 giao vien tham du lop boi duong tin hoc THCS

  08:20 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  400 giao vien THCS thuoc 24 tinh va thanh pho thuoc khu vuc phia Nam tham du lop tap huan nang cao hieu qua su dung may tinh o truong THCS, keo dai tu 20-7 den 7-8.

 • Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan dung lop

  07:08 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan dung lop

  Toi nay 28/8, tai 33C Pham Ngu Lao - Ha Noi, Pho Thu tuong kiem Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan se truc tiep giang bai tai lop Boi duong kien thuc quan ly cho Hieu truong cac truong DH cong lap va lanh dao cua Bo.

 • Boi duong giao vien chuan bi trien khai dai tra chuong trinh lop 3

  08:12 | Thứ bảy 10/01/2004 (GMT+7)

  Theo ke hoach boi duong giao vien nam hoc 2003-2004 vua duoc lanh dao Bo GD-DT phe duyet, tat ca can bo quan ly va giao vien tieu hoc se phai tham du cac lop boi duong chuyen mon, nghiep vu trong mot thang he duoi cac hinh thuc boi duong tap trung, tu nghien cuu co huong dan, trao doi rut kinh nghiem, tham quan thuc te...

 • Loan tau hai

  09:43 | Thứ hai 17/10/2005 (GMT+7)

  Loan tau hai

  Bay gio, duong nhu dau dau cung co hai; tu cac san khau, tu diem ca nhac den cac quan bar, phong tra, cong vien… deu co dien hai. Cac chuong trinh hai kich cung ngay cang xuat hien nhieu hon. Tren truyen hinh co “Gala cuoi”, “Sieu thi cuoi”; o cac san khau thi co “Sai Gon cuoi”, “Lan song cuoi”…

 • Thi diem Chuong trinh day hoc cho tuong lai

  08:38 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Thi diem Chuong trinh day hoc cho tuong lai

  Trong nam ngay tu 30-7-2004, Bo GD-DT phoi hop Tap doan Intel to chuc lop boi duong “Chuong trinh day hoc cho tuong lai cua Intel” voi su tham du cua 35 giao vien cot can va chuyen vien cac so GD-DT Vinh Long, Da Nang, TP.HCM, Dong Nai.

 • Khai giang lop dao tao cho cac So BCVT phia nam

  16:18 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Khai giang lop dao tao cho cac So BCVT phia nam

  Sang nay 28/8/2007, Bo Thong Tin va Truyen Thong da to chuc khai giang lop boi duong quan ly nha nuoc chuyen nganh Buu Chinh Vien Thong va Cong Nghe Thong Tin, danh cho cac So Buu Chinh Vien Thong thuoc khu vuc phia Nam nam 2007.Lop boi duong quan ly cho can bo So BCVT duoc khai mac sang 28/8/07 tai TP.HCM. Anh: Ng. Dung.Tham du le khai mac lop hoc tai co so 2-Hoc Vien Buu Chinh Vien Thong co dai dien lanh dao cac Cuc,Vu truc thuoc Bo, lanh dao Trung Tam Dao Tao..

 • Pho Thu tuong dung lop

  14:53 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Pho Thu tuong dung lop

  Theo ke hoach, 19h toi nay, 27/8, Pho Thu tuong, Bo truong GD-DT Nguyen Thien Nhan se giang bai cho lop boi duong hieu truong cac truong DH Viet Nam.

 • Khong co cua cho nguoi thuc tai

  09:19 | Thứ ba 08/11/2005 (GMT+7)

  Khong co cua cho nguoi thuc tai

  Dot thi tuyen cong chuc nam 2005, So Tai chinh Vinh Phuc lam theo cach rieng: Chi thong bao chi tieu trong “pham vi hep”, nhan ho so han che. Qua do, co 5 bo ho so duoc chap nhan, va ho deu do...

 • Chi cap chung chi 1 3 thoi gian hoc

  22:18 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Ke tu dau nam 2006, Phan vien TP.HCM cua Hoc vien Tai chinh (PVTC) va Truong CD Hai quan sap nhap thanh Truong CD Tai chinh - Hai quan. Tuy vay, mot so truong hop cap chung chi khong dung cua PVTC van chua duoc giai quyet xong, cu the la truong hop cua hai co Le Thi Nhu Tuyet va Bui Uyen Ly cung la hoc vien lop boi duong ke toan truong khoa 12A tai PVTC (co so dao tao o 254 Dien Bien Phu, Q.3, TP.HCM).

 • Chuyen nhu dua cua bong da VN

  20:50 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Chuyen nhu dua cua bong da VN

  Hoi dau nam, sau khi ban giao cong viec va bi tai tieng qua viec tham muu mot so van de ve phap ly cho Thuong truc LDBDVN khong sau sat va nhat la chi dao dieu hanh cong tac giam sat trong tai trong mua giai khong nghiem minh, bi du luan phan ung, ong Vu Hang, nguyen Truong ban thi dua khen thuong ky luat LDBDVN khoa 4 da duoc LDBDVN khoa V thong nhat cho nghi huu. Khi co mot thanh vien LDBDVN mua nay de nghi cho ong theo lop giam sat trong tai de chuan bi "bac..

 • Nhac si Tran Huu Phap Tu 17 chu ai den 17 chu xanh

  15:23 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Nhac si Tran Huu Phap Tu 17 chu ai den 17 chu xanh

  Tran Huu Phap que o xu dua Binh Dinh, nam 1954 tap ket ra mien Bac. Anh lam phong vien TP tu nam 1958 den 1960. Sau khi duoc di hoc lop boi duong am nhac, do Bo Van hoa to chuc, anh chuyen ve NXB Am nhac.

 • Bac sy tre hoc cach ung xu voi benh nhan

  13:58 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Bac sy tre hoc cach ung xu voi benh nhan

  TP - Mot viec lam giau y nghia trong Thang Thanh nien 2007 cua Doan Thanh nien Benh vien E (Ha Noi) la viec to chuc lop boi duong cho y, bac sy tre, can bo tre trong benh vien ve ky nang giao tiep, ung xu voi benh nhan.

 • Toi mai Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan dung lop

  22:12 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  19h toi mai (28/8), Pho Thu tuong kiem Bo truong Bo GD&DT Nguyen Thien Nhan se giang bai tai Lop boi duong hieu truong cac truong DH Viet Nam.

 • Nha Trang Tuan le nhieu su kien soi dong

  21:59 | Chủ nhật 27/03/2005 (GMT+7)

  Nha Trang Tuan le nhieu su kien soi dong

  Hom nay, Nha Trang buoc vao mot tuan le tran day su kien soi dong: Hoi thao toan quoc Bao chi va phat trien duoc khai mac sang nay 28/3; lop boi duong van hoc Phap ve de tai bien cung duoc khai mac cung luc.

 • Dung dau roi day

  07:08 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Dung dau roi day

  (VM)- Trong 2 ngay 12 va 13/6, BTC giai VDQG va hang Nhat da to chuc hop so ket giai doan luot di voi Hoi dong Trong tai QG va Hoi dong HLV QG. Tam li thoa man chua thay dau nhung bat cap da xuat hien “vo toi va” tu phia cac doi bong… Hoi dong trong tai: Trung tam cong kich Voi cac than chu, trong tai van la noi lo thuong truc khi cac quyet dinh cua nhung ong “vua san co” nay luon lam anh huong truc tiep den so phan tran dau. Chinh Chu tich HD Nguyen..

 • Xay dung trung tam boi duong nghiep vu bao chi tai Ha Noi

  00:58 | Thứ ba 24/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua 23.4, Ban chap hanh Hoi Nha bao Viet Nam khoa VIII da hop lan thu 4 de xem xet bao cao cong tac nam 2006 va phuong huong cong tac nam 2007 cua Hoi Nha bao Viet Nam; thao luan de an hoat dong doi ngoai cua Hoi. Da so cac Uy vien Ban chap hanh dong y de nghi xay dung Trung tam boi duong nghiep vu bao chi cua Hoi tren dien tich dat 5.000m2 tai khu E2, quan Cau Giay (Ha Noi).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0