loi nhuan truoc thue

Friday, 27/05/2016 19:08
 • Cac ngan hang thuong mai co phan lai lon

  10:07 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Cac ngan hang thuong mai co phan lai lon

  Cac ngan hang thuong mai co phan lan luot cong bo ket qua kinh doanh 6 thang dau nam voi nhung muc loi nhuan kha an tuong. Du bao nam nay lai la mot nam thang lon cua khoi ngan hang nay. Dau bang van la Ngan hang Sai Gon Thuong Tin (Sacombank), ngan hang dau tien niem yet tren san chung khoan Viet Nam. 6 thang dau nam, loi nhuan truoc thue cua ngan hang nay la 286,8 ty dong, dat toi 70,5% ke hoach ca nam. Voi toc do nay, muc tieu dat loi nhuan truoc thue 407 ty..

 • Vi sao ngan hang co phan lai lon

  07:11 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Vi sao ngan hang co phan lai lon

  TP - Cau hoi duoc rat nhieu nguoi quan tam trong boi canh cac NHTM kho huy dong von hien nay la ho lai lon nho dau, co phai mot phan lon so lai do la tu hoat dong cua cac Cty chung khoan “con”?

 • Tin van ngan hang ngay 1807

  15:16 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  Tin van ngan hang ngay 1807

  *Them mot ngan hang duoc thuc hien hoan doi lai suat Ngan hang Nha nuoc vua chap nhan de nghi cua Ngan hang Tokyo Mitsubishi UFJ Chi nhanh Tp.HCM, cho phep ngan hang nay thuc hien nghiep vu hoan doi lai suat voi Cong ty TNHH Maruei Viet Nam. Theo do, viec thuc hien nghiep vu hoan doi lai suat co thoi han toi da 10 nam, phu hop voi de nghi cua khoan vay du kien tai Ngan hang Tkyo Mitsubishi UFJ Chi nhanh Tp.HCM. Trien khai nghiep vu nay, Ngan hang Tkyo Mitsubishi..

 • Co nen mua co phieu ngan hang trong thoi diem nay

  19:49 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  Co nen mua co phieu ngan hang trong thoi diem nay

  Du co phieu ngan hang tren thi truong OTC lien tiep sut giam, nhung theo ong Nguyen Long (Ngan hang Nha nuoc Viet Nam) nguoi dau tu van co lai neu mua loai co phieu nay tren thi truong niem yet va OTC boi ket qua kinh doanh 5 thang dau nam cua cac ngan hang tuong doi sang sua.

 • REE sinh loi 24 86 ty dong trong thang 4

  12:36 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Cong ty co phan Co Dien Lanh (REE) vua cong bo cho biet, doanh thu thuan thuc hien duoc trong thang 4 cua nhom cong ty co phan co dien lanh la 106,29 ty dong va loi nhuan truoc thue la 24,86 ty dong.Phan luy ke 4 thang vua qua uoc thuc hien duoc tong doanh thu thuan la 290,96 ty dong dat 29,10% ke hoach nam va loi nhuan truoc thue la 153,72 ty dong dat 45,21% ke hoach nam 2007. Nam 2007, ket qua kinh doanh cua nhom cong ty REE du tinh (khong bao gom thue gia tri..

 • Thi truong OTC Ban ra bao nhieu mua het bay nhieu

  11:01 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Thi truong OTC Ban ra bao nhieu mua het bay nhieu

  Tu trung tuan thang 8/2006 den nay co phieu cua cac doanh nghiep thuoc nhom tai chinh - tien te bao gom: cac ngan hang thuong mai co phan (TMCP) do thi, cong ty kinh doanh chung khoan va cong ty co phan bao hiem, tiep tuc tang gia vung chac tren thi truong OTC. Day la nhom co phieu co tinh thanh khoan lon nhat va suc hap dan cao nhat tren thi truong OTC o nuoc ta hien nay. Du bao tu nay den cuoi nam 2006 va dau nam 2007, gia co phieu nhom nay tiep tuc tang gia..

 • Techcombank Loi nhuan truoc thue tang gap ruoi cung ky

  09:13 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  Techcombank Loi nhuan truoc thue tang gap ruoi cung ky

  (VM)- Ngan hang TMCP Ky Thuong VN (Techcombank) vua cong bo ket qua hoat dong kinh doanh 9 thang dau nam 2006 voi nhieu chi tieu tang truong an tuong. Cu the: Tong tai san tinh den thoi diem 30/09/2006 dat 15.196 ty dong, tang 43% so voi cung ky nam ngoai; Loi nhuan truoc thue dat tren 30 ty dong trong thang 09/2006, tang 50% so voi cung ky nam ngoai, nang loi nhuan luy ke trong 9 thang dau nam cua Techcombank len 227,5 ty dong.

 • Eximbank dat 625 ti dong loi nhuan truoc thue

  08:04 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  625 ti dong la loi nhuan truoc thue tinh den cuoi thang 11-2007, dat 103% ke hoach nam, theo Ngan hang Xuat nhap khau VN (Eximbank).

 • Lai mot vu nham lan nghiem trong o HASTC

  19:16 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Lai mot vu nham lan nghiem trong o HASTC

  Loi nhuan truoc thue cua Viglacera Tu Son (dang niem yet co phieu voi ma VTS tai HASTC) chi dat hon 600 trieu dong, nhung HASTC dua tin la 1,3 ty dong. Ban than bao cao tai chinh cua VTS cung gay kho hieu, co the gay thiet hai nang ne cho khong it nha dau tu.> Nham gia hy huu o san Ha Noi \ HASTC huy ket qua giao dich

 • Khoi ngan hang thuong mai lai cong bo lai lon

  08:13 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Ket thuc quy III/2007, khoi ngan hang thuong mai co phan lai mot lan nua thuc hien cong viec quen thuoc: Cong bo cac chi tieu kinh doanh voi khoan loi nhuan truoc thue len toi hang nghin ti dong.

 • Duoc trich mot phan loi nhuan truoc thue de doi moi cong nghe

  08:14 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  Duoc trich mot phan loi nhuan truoc thue de doi moi cong nghe

  TP - Hom qua 25/10, hai du an Luat Chuyen giao cong nghe va Luat De dieu da duoc cac vi DBQH cho y kien lan cuoi truoc khi duoc bam nut thong qua vao cuoi ky hop nay.

 • Intel dat loi nhuan 5 7 ty USD

  06:48 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Intel dat loi nhuan 5 7 ty USD

  Nhung thong tin moi nhat ve tinh hinh kinh doanh quy 4 cua hang san xuat chip so mot the gioi moi duoc cong bo. Theo do, doanh thu quy 4 cua Intel dat con so 9,7 ty USD, loi nhuan truoc thue dat 1,5 ty USD. Neu khong bao gom cac anh huong cua viec den bu bang co phieu, Intel cho biet loi nhuan truoc thue dat 1,8 ty USD.

 • Sacombank Loi nhuan truoc thue nam 2006 dat 544 ty dong

  15:08 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Sacombank Loi nhuan truoc thue nam 2006 dat 544 ty dong

  Sau 15 nam hoat dong, ket thuc nam 2006 Sacombank hien nay co von dieu le dat 2.089 ty dong, voi 163 diem chi nhanh, phong giao dich va la ngan hang TMCP dau tien niem yet co phieu tren TTCK...

 • Khoi ngan hang co phan co thuc su thang lon

  09:41 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Khoi ngan hang co phan co thuc su thang lon

  Ket qua kinh doanh 6 thang dau nam lan luot duoc cac ngan hang trong khoi thuong mai co phan cong bo voi nhung con so rat an tuong. Khi cac ngan hang nay dang han hoan trong niem vui “chien thang” thi nhieu chuyen gia lai canh bao do co the chi la nhung con so khuech truong ao.

 • Tin tai chinh chung khoan

  22:00 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Ngan hang thuong mai co phan (TMCP) lai lon. Mot so ngan hang TMCP cho biet loi nhuan truoc thue trong 3 thang dau nam 2007 dat muc kha cao. Chang han, Ngan hang TMCP xuat nhap khau Viet Nam (Eximbank) dat loi nhuan truoc thue 177 ti dong, Ngan hang TMCP Sai Gon thuong tin (Sacombank) la 302 ti dong, Ngan hang TMCP A Chau (ACB) len den 413 ti dong... (T.Xuan)

 • Loi nhuan cua ngan hang co phan tang cao

  00:30 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Qui 1-2007, phan lon cac ngan hang co phan deu co loi nhuan truoc thue vuot ke hoach cua qui va tang cao so voi cung ky nam truoc. Loi nhuan truoc thue cua Ngan hang A Chau la 413 ti dong (bang 3,75 lan cung ky nam truoc), Ngan hang Sai Gon Thuong Tin la 302 ti dong (bang 188% cung ky nam truoc), Ngan hang Xuat nhap khau VN la 177 ti dong (gap 2,6 lan cung ky nam truoc)...

 • ACB tang cao lai suat tien gui VND

  21:27 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  ACB tang cao lai suat tien gui VND

  Tu 6/7, Ngan hang Thuong mai co phan a chau (ACB) quyet dinh dieu chinh lai suat tien gui tiet kiem va tien gui thanh toan bang VND cho tat ca ky han tu 01 den 36 thang. Day la lan thu hai ke tu dau nam, ACB tang lai suat tien gui bang VND sau lan tang thu nhat dau thang 6 vua qua. So voi muc lai suat cu, muc tang lan nay co bien do tu 0,24% den 0,60%/nam o tat ca cac ky han. Cu the: lai suat tiet kiem linh lai cuoi ky cua ky han 2 thang tang tu 7,38%/nam len..

 • Techcombank dat 262,7 ty dong cua loi nhuan truoc thue 5 thang dau nam

  17:05 | Thứ bảy 09/06/2007 (GMT+7)

  TP - Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam (Techcombank) vua cong bo tinh hinh hoat dong kinh doanh thang 5/2007. Theo do, tong tai san dat tren 25.000 ty dong, tang gan gap ruoi so voi thoi diem dau nam.

 • Sacombank tang von dieu le len hon 2000 ti dong

  22:14 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  (VM)- Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) vua tang von dieu le tu 1.899 ti dong len tren 2.089 ti dong. Day la lan tang von dieu le lan thu 21 ke tu ngay thanh lap voi muc tang truong von dieu le hang nam la 68%. Duoc biet, tinh den quy 3 nam nay, loi nhuan truoc thue cua Sacombank la 413,6 ti dong, vuot ke hoach ma Dai hoi co dong da giao tu dau nam (400 ti). Du kien den cuoi nam, Sacombank se dat 500 ty dong loi nhuan truoc thue (dat 125% so voi ke..

 • 9 thang Techcombank lai 227 6 ty dong

  10:13 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  9 thang Techcombank lai 227 6 ty dong

  Trong thang 09/2006, tong doanh thu cua Ngan hang Ky thuong Techcombank dat 130,536 ty dong, dua tong doanh thu 9 thang dau nam len 959,536 ty dong. Tinh rieng trong thang 9, loi nhuan truoc thue dat hon 30 ty, loi nhuan truoc thue luy ke 9 thang dau nam dat 227,6 ty.

 • Tin tai chinh - chung khoan

  22:20 | Chủ nhật 16/12/2007 (GMT+7)

  Cong ty co phan san xuat thuong mai dich vu Phu Phong (ma CK: PPG) dang hoan thien cac thu tuc de tang von dieu le tu 40 ti dong len 85 ti dong. Tinh den het thang 11.2007, doanh thu cua cong ty dat 250 ti dong, loi nhuan truoc thue dat gan 9 ti dong va tong tai san dat 123 ti dong.

 • 3 chan dong thi truong co phieu

  09:11 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  3 chan dong thi truong co phieu

  Mac du loi nhuan cua cac DN cong bo trong nhung thang dau nam rat tot, tang gap hai, tham chi gap ba so voi cung ky nam truoc, song gia CP ngan hang chung lai va giam gia. Ti le bo coc dau gia CP tang cao... Nguyen nhan duoc cac chuyen gia de cap den chinh la quy dinh khong che vay CK khong qua 3% ma NHNN vua ban hanh.

 • Thang 4 2004 REE dat loi nhuan 5,75 ty dong

  10:38 | Thứ năm 13/05/2004 (GMT+7)

  Theo tin nhan duoc tu Cong ty co phan Co dien Lanh, thang 4 vua qua, nhom Cong ty REE co tong doanh thu 29 ty dong; loi nhuan truoc thue dat 5,75 ty dong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0