lo gioi

Saturday, 28/05/2016 12:56
 • TP Ho Chi Minh Khon kho vi lo gioi hem treo

  23:57 | Chủ nhật 03/06/2007 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Khon kho vi lo gioi hem treo

  Sau gan mot nam voi nhieu lan trinh du thao quy dinh ve lo gioi va quan ly duong hem tai cac khu dan cu hien huu, giua thang 5 vua qua, So Quy hoach - Kien truc (QH - KT) TP.HCM da trinh ban du thao lan thu 6 sau khi lay y kien cac quan huyen. Trong khi do, hang tram ngan ho dan ngu tai cac duong hem hoac nam trong lo gioi duong du phong tren dia ban TP.HCM van dang khon kho vi quy hoach (QH) hem va duong du phong bi "treo" tu nam nay qua nam khac.

 • TP Ho Chi Minh Xoa treo lo gioi hem nhu the nao

  23:55 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Quyet dinh 88 cua UBND TP.HCM ve quy hoach lo gioi hem tai cac khu dan cu hien huu bat dau co hieu luc tu ngay 14.7. Voi quyet dinh nay, hang ngan con hem bi "treo" tu nhieu nam qua duoc xoa bo. Cac quan huyen cung dang tien hanh cac buoc dieu chinh lai lo gioi hem cho phu hop. Tuy nhien, lai nay sinh kha nhieu vuong mac ve thu tuc giay to nha dat khi hang ngan con hem duoc dieu chinh lo gioi.

 • Hang nghin con hem treo se duoc giai thoat

  03:20 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Hang nghin con hem treo se duoc giai thoat

  Theo tieu chi moi ma So Quy hoach Kien truc vua hoan tat trinh UBND TP HCM, lo gioi hem (chieu rong hem) se duoc tinh theo chieu dai ma khong chia thanh cac loai hem chinh, nhanh hay hem cut nhu truoc. Voi lo gioi toi thieu la 3,5 m, nhieu con hem von bi "treo" tu nhieu nam nay se nhanh chong duoc mo rong.

 • Hem hep nhat la 3 5m

  02:31 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Sang 15-5, So Qui hoach - kien truc bao cao voi UBND TP.HCM ve qui dinh lo gioi hem tai cac khu dan cu hien huu. Theo do, lo gioi hem chinh toi thieu la 6m, rieng lo gioi hem nhanh va hem cut ap dung theo qui dinh sau: Chieu dai hem nho hon 25m lo gioi la 3,5m, chieu dai tu 25-50m lo gioi 4m, chieu dai hem tu 50-100m lo gioi 4,5m, hem dai 100-200m lo gioi la 5m, chieu dai hem lon hon 200m lo gioi la 6m. Doi voi loi di chung cho phep nho hon 3,5m nhung khong nho..

 • Khong con lo gioi hem treo tai TP HCM

  22:03 | Chủ nhật 15/10/2006 (GMT+7)

  Khong con lo gioi hem treo tai TP HCM

  Lo gioi hem, mot dang quy hoach "treo", la noi kho nhieu nam qua doi voi nguoi dan TP.HCM, khien ho bi ach tac du thu trong viec thuc hien giay to, giao dich nha dat. Moi day, So Quy hoach - Kien truc (QH-KT) TP.HCM da co to trinh UBND TP.HCM phe duyet quy dinh moi ve lo gioi hem. Thanh Nien da co cuoc phong van lanh dao So QH-KT xung quanh quy dinh moi nay.

 • Quy hoach lo gioi khong sat thuc te nguoi dan chiu thiet

  09:23 | Thứ năm 31/05/2001 (GMT+7)

  Hien TP HCM co gan 600 tuyen duong va hem duoc cong bo quy hoach lo gioi. Nhung vi viec xac dinh lo gioi nay khong phu hop voi thuc te, khong xac dinh thoi han su dung nen da gay nhieu thiet thoi ve quyen loi, tai san cho nguoi dan.

 • Hem chinh toi thieu 6m

  15:02 | Thứ sáu 06/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 4-7-2007, UBND TP.HCM da ban hanh Quyet dinh quy dinh lo gioi va quan ly duong hem trong cac khu dan cu hien huu thay the cho van ban so 5546/UB-QLDH ve quan ly duong hem truoc day cung cua UBND TP.

 • Nhieu duong hem se thoat treo

  06:20 | Thứ bảy 07/07/2007 (GMT+7)

  Nhieu duong hem se thoat treo

  UBND TP.HCM vua ban hanh qui dinh ve lo gioi va quan ly duong hem trong khu dan cu, co hieu luc tu 14-7.

 • Tp Ho Chi Minh Nha dat nam trong lo gioi duoc boi thuong ho tro khi bi thu hoi

  23:14 | Chủ nhật 28/03/2004 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua co van ban chi dao va dieu chinh bo sung mot so quy dinh co lien quan den viec giai quyet vuong mac trong chinh sach boi thuong, ho tro thiet hai, giai phong mat bang tren dia ban thanh pho.

 • Hem treo khap pho

  05:21 | Thứ sáu 25/08/2006 (GMT+7)

  Hem treo khap pho

  Tai TP.HCM, khong chi nguoi dan song tren cac tuyen duong “treo”, du an “treo”... ma nguoi dan trong cac con hem cung dang do khoc do meu vi chuyen qui hoach het suc vo ly.

 • Se xoa nhieu hem treo

  04:58 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Se xoa nhieu hem treo

  Nhieu con hem o TP.HCM da qui hoach mo rong “treo” nhieu nam nay se “co” lai. Hem nhanh thong voi hem khac thanh hem chinh co the khong phai mo rong 6m nhu qui dinh.

 • TPHCM Hang nghin con hem thoat quy hoach treo

  10:46 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  TPHCM Hang nghin con hem thoat quy hoach treo

  Theo So Quy hoach - Kien truc, sau khi co su thong nhat voi cac quan, huyen, da trinh cho UBND thanh pho ban hanh quy dinh ve lo gioi va quan ly duong hem trong cac khu dan cu hien huu cua thanh pho. Neu duoc chap thuan, thi lan dau tien o TPHCM co mot quy dinh ro rang ve lo gioi hem.

 • Thao go qui hoach treo nhin tu lo gioi

  06:00 | Thứ bảy 28/02/2004 (GMT+7)

  "Lo gioi" hay con goi la "chi gioi duong do" la cum tu ma cac co quan quan ly nha nuoc dung de chi ranh qui hoach mo duong hoac mo hem. Trong qui hoach treo, cai lo gioi nay da lam kho khong it nguoi.

 • Xay nha dung phep cung khong duoc cong nhan

  04:02 | Thứ bảy 18/03/2006 (GMT+7)

  Xay nha dung phep cung khong duoc cong nhan

  Mua nha trong khu qui hoach khu dan cu, da duoc phe duyet, nha xay co giay phep xay dung... nhung lai khong duoc cong nhan. Day la noi buc xuc cua nhung ho dan ngu tai duong La Xuan Oai, phuong Tang Nhon Phu A, quan 9, TP.HCM.

 • 4 nam treo lo gioi mot con duong

  05:05 | Thứ năm 24/03/2005 (GMT+7)

  4 nam treo lo gioi mot con duong

  Duong Tran Nhat Duat, quan 1, TP.HCM doan tu duong Tran Quang Khai den bo kenh Nhieu Loc - Thi Nghe se duoc giu nguyen lo gioi hien huu la 16m hay mo rong thanh 20m? Hon bon nam qua, cau hoi nay chua co loi dap.

 • Lo gioi xa lo Ha Noi co 12 m danh cho duong xe dien

  08:00 | Thứ hai 09/12/2002 (GMT+7)

  UBND TP HCM vua quyet dinh dieu chinh lo gioi xa lo Ha Noi. Theo do, doan tu cau Sai Gon den nga tu Binh Thai co lo gioi 153,5 m; tinh tu tim duong hien huu ve phia bac la 63,5 m ve phia nam la 90 m.

 • Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025

  01:11 | Chủ nhật 15/10/2006 (GMT+7)

  Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025

  Ngay 14/10, lanh dao TP Can Tho (TPCT) da cong bo quyet dinh 207/2006/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu phe duyet quy hoach chung xay dung TPCT den nam 2025. Quyet dinh 207 co hieu luc ke tu ngay 6/10/2006.

 • Rut ruot ca cot moc lo gioi

  05:05 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Rut ruot ca cot moc lo gioi

  Nhung cay cot moc lo gioi chay dai doc cac tinh lo nhu 901, 902... 908 cua tinh Vinh Long cung bi don vi thi cong tim cach rut ruot. Viec tuong nho nhung so tien thiet hai len toi hang tram trieu dong.

 • Ten duong lo gioi bat nhat lam sao quan ly

  06:01 | Thứ năm 14/10/2004 (GMT+7)

  Doc tuyen kenh An Ha la hai con duong chay tu cau Xang, huyen Binh Chanh den ranh huyen Hoc Mon, TP.HCM chieu dai gan 10km nhung co lam chuyen rac roi.

 • Van dong nguoi dan cung tham gia giai toa mat bang

  10:55 | Thứ tư 08/10/2003 (GMT+7)

  Pho chu tich thuong truc UBND TP.HCM Nguyen Thien Nhan cho biet trong tuan toi UBND TP se ky quyet dinh ve giai quyet nhung vuong mac trong cong tac boi thuong giai phong mat bang chung cho cac du an xay dung cong trinh cong ich theo huong: nha o, dat o co truoc khi TP cong bo lo gioi cac tuyen duong (30-9-1995) thi phan dien tich nam trong lo gioi van duoc tinh boi thuong; nha o, dat o trong pham vi lo gioi co sau khi cong bo lo gioi khong duoc tinh boi thuong.

 • Mua dat ven duong vanh dai quan Thu Duc

  11:50 | Thứ hai 04/02/2002 (GMT+7)

  Mua dat ven duong vanh dai quan Thu Duc

  Thong tin ve tuyen duong vanh dai qua dia ban quan chuan bi duoc khoi cong da thu hut su quan tam cua gioi dau tu nha dat. Doc theo tuyen duong nay va duong Dang Van Bi, mot so du an nha o cung dang duoc thiet lap. Tuy nhien, dat o day khong de mua.

 • Rut ruot ca cot moc lo gioi

  09:36 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Rut ruot ca cot moc lo gioi

  Nhung cay cot moc lo gioi chay dai doc cac tinh lo nhu 901, 902... 908 cua tinh Vinh Long bi don vi thi cong tim cach “rut ruot”. Viec tuong nho nhung so tien thiet hai len toi hang tram trieu dong.

 • Vu rut ruot cot moc lo gioi tai Vinh Long Bat nguoi phu trach thi cong

  15:58 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 25/9, PC15 Cong an Vinh Long da bat tam giam va kham xet nha rieng Nguyen Anh Dung (tai so 37/2D-Phan Dinh Phung, phuong 15, Phu Nhuan, TPHCM) nguoi phu trach thi cong moc lo gioi duong tinh 908, thuoc Trung tam Quan ly Sua chua cong trinh giao thong Vinh Long vi lien quan den vu rut ruot cot moc lo gioi cac tuyen tinh lo.

 • TP HCM Mot so diem moi trong chinh sach boi thuong ho tro thiet hai khi giai phong mat bang

  14:54 | Thứ năm 22/04/2004 (GMT+7)

  TP HCM Mot so diem moi trong chinh sach boi thuong ho tro thiet hai khi giai phong mat bang

  Thoi gian qua, viec thuc hien cac du an xay dung theo quy hoach cua thanh pho da gap mot so vuong mac trong cong tac boi thuong ho tro thiet hai ve nha dat cho nguoi dan khi giai phong mat bang (GPMB) o mot so noi. Moi day, UBND TP.HCM da co van ban so 1318/UB-DB dieu chinh bo sung mot so noi dung trong chinh sach boi thuong, ho tro thiet hai trong GPMB tren dia ban thanh pho. Duoi day la mot so noi dung co ban cua van ban nay.

 • Khong nen thu hep lo gioi quoc lo 50

  04:32 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Doc tin “TP.HCM: de nghi thu hep lo gioi quoc lo 50” (TS 13-1-2006), toi nghi khong nen thu hep lo gioi con duong nay. Theo toi, neu ta khong co tien de lam duong thi hay de dai phan cach cho lon, sau nay tien cho viec mo rong phan mat duong.

 • TP HCM thu hep lo gioi duong Nguyen Xi Ung Van Khiem Nguyen Cu Trinh

  02:58 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua ra quyet dinh dieu chinh lo gioi duong Nguyen Xi (tu ranh Q.Binh Thanh - Go Vap den quoc lo 13) va duong Ung Van Khiem (tu quoc lo 13 den cau Sai Gon) con 30m thay vi 50m theo quyet dinh nam 1999.

 • Chinh lo gioi duong Nguyen Gian Thanh xuong con 20m

  01:30 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua dong y dieu chinh lo gioi duong Nguyen Gian Thanh, phuong 15, quan 10 xuong con 20m (duong chinh 14m, via he moi ben 3m) so voi qui hoach du kien la 30m. UBND TP giao UBND quan 10 phoi hop cac nganh lien quan de dieu chinh lo gioi va qui hoach qui dat du, bao cao UBND TP.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0