lien ngan hang

Friday, 27/05/2016 15:25
 • WB rot 105 trieu USD cho mang thanh toan lien ngan hang

  01:29 | Chủ nhật 19/06/2005 (GMT+7)

  WB rot 105 trieu USD cho mang thanh toan lien ngan hang

  So tien nay se giup nang cao nang luc cho cac trung tam xu ly cua He thong thanh toan dien tu lien ngan hang va cac ngan hang thuong mai cung duoc bo sung them chuc nang cho he thong thanh toan noi bo.

 • Da co he thong thanh toan lien ngan hang hien dai nhat

  14:04 | Thứ ba 06/03/2001 (GMT+7)

  "Day la du an lon nhat Viet Nam ve cong nghe thong tin va he thong thanh toan. He thong nay se nhanh chong thoa man yeu cau cua cac to chuc tin dung va khach hang ve thanh toan nhanh chong, an toan va tin cay" - Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam Le Duc Thuy vui mung phat bieu khai mac Le cong bo hoan thanh ky thuat du an thanh toan lien ngan hang to chuc tai Ha Noi sang nay.

 • Gia USD tang doanh nghiep ke mung nguoi lo

  18:57 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Gia USD tang doanh nghiep ke mung nguoi lo

  May ngay hom nay, gia USD lien ngan hang da tang manh, ngay 12/9, ty gia binh quan lien ngan hang do Ngan hang Nha nuoc cong bo da len muc 15.996 dong/USD. Ngay 13/9, lan dau tien ty gia binh quan lien ngan hang da len muc 16.002 dong/USD.

 • Them 7 don vi tham gia he thong thanh toan lien ngan hang

  18:08 | Thứ năm 06/11/2003 (GMT+7)

  Ba Vu Thi Lien - Pho thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, kiem Truong ban dieu hanh He thong Thanh toan dien tu lien ngan hang vua cho phep them 7 don vi tham gia He thong nay tu ngay 5/11, dua tong so thanh vien tham gia len 63.

 • He thong thanh toan dien tu lien ngan hang di vao hoat dong

  08:20 | Thứ ba 16/07/2002 (GMT+7)

  Ngay 15/7, tai Ha Noi, he thong thanh toan dien tu lien Ngan hang da bat dau van hanh. Viec dua he thong thanh toan nay vao su dung se dap ung duoc yeu cau giam luong von troi noi, tap trung von du tru, tao dieu kien thuan loi de Ngan hang Nha nuoc kiem soat cac nguon von.

 • Trung Quoc mo cua khu vuc ngan hang

  11:17 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc mo cua khu vuc ngan hang

  Theo thong bao chinh thuc dua ra trong tuan qua cua Ngan hang Nhan dan Trung Quoc, cac Cty moi gioi tien te da duoc phep tham gia hoat dong trong thi truong trai phieu lien ngan hang va thi truong von vay lien ngan hang tai nuoc nay.

 • Hoan thanh ky thuat du an thanh toan lien ngan hang

  10:43 | Thứ hai 12/03/2001 (GMT+7)

  Tai Ha Noi, dai dien Ngan hang Nha nuoc vua cong bo da hoan thanh ky thuat du an thanh toan lien ngan hang, cap phan cua du an hien dai hoa ngan hang, do Ngan hang The gioi (WB) tai tro.

 • Noi long bien do USD thi truong khong bien dong

  15:42 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Noi long bien do USD thi truong khong bien dong

  Quyet dinh noi rong bien do ti gia ngoai te tu muc +/-0,25% len +/- 0,5% so voi ti gia lien ngan hang cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN) chua gay tac dong nhieu den thi truong.

 • Xuc tien thanh lap ngan hang lien doanh Viet Nga

  14:22 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Xuc tien thanh lap ngan hang lien doanh Viet Nga

  Tai ky hop lan thu V cua To cong tac Viet - Nga ve hop tac lien ngan hang giua hai nuoc vua dien ra tai Da Nang, Ngan hang dau tu va phat trien VN (BIDV) cung voi Ngan hang Ngoai thuong Nga da chinh thuc ky bien ban ghi nho thanh lap Ngan hang lien doanh Viet - Nga. Day la mot su kien co y nghia quan trong, danh dau su thanh cong tot dep cua To cong tac Viet - Nga ve hop tac lien Ngan hang, dong thoi gop phan thuc day quan he kinh te, thuong mai giua hai nuoc...

 • Da co muc phi trong giao dich dien tu

  11:24 | Thứ ba 29/07/2003 (GMT+7)

  Da co muc phi trong giao dich dien tu

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua quy dinh cu the muc thu phi dich vu thanh toan doi voi khach hang la to chuc tin dung, Kho bac khi thuc hien chuyen tien qua He thong Thanh toan dien tu lien ngan hang, nham khuyen khich cac ngan hang tham gia thanh toan qua he thong nay.

 • 22 ngan hang duoc thuc hien thanh toan bu tru dien tu

  15:29 | Thứ tư 12/11/2003 (GMT+7)

  22 ngan hang duoc thuc hien thanh toan bu tru dien tu

  Ban dieu hanh He thong Thanh toan dien tu lien ngan hang (Ngan hang nha nuoc), vua quyet dinh trien khai nghiep vu thanh toan bu tru dien tu lien ngan hang voi 22 ngan hang Nha nuoc chi nhanh cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

 • Chung khoan dang lam USD re hon

  13:46 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Chung khoan dang lam USD re hon

  Mot nguyen nhan dang duoc xet den khi ty gia VND/USD cua cac ngan hang thuong mai xuong san, giam het kha nang… Mot luong ngoai te lon dang duoc quy doi sang VND de tham gia dau tu - Anh: Viet Tuan. (TBKTVN)Cuoi tuan qua, hien tuong “la” tiep tuc the hien khi gia mua vao - ban ra dong USD cua cac ngan hang thuong mai ngang nhau, cung o muc 16.079 VND. Dau tuan nay, ty gia nhich nhe len 16.081 VND, chenh lech gia mua vao +1 VND. Nhung con so tren deu o muc..

 • Cau ngoai te va ty gia tang manh

  17:34 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Cau ngoai te va ty gia tang manh

  Lan dau tien ty gia binh quan lien ngan hang len den 15.996 VND. Nhu cau vay ngoai te tai cac ngan hang thuong mai cung dang tang manh.

 • Chia luong thanh toan dien tu lien ngan hang

  05:50 | Thứ sáu 30/07/2004 (GMT+7)

  Ngan hang (NH) Nha nuoc da dieu chinh cach hoat dong cua he thong thanh toan dien tu lien NH, trong do se chia ra hai luong thanh toan: luong thanh toan gia tri cao (la cac mon thanh toan tren 500 trieu dong) va luong thanh toan gia tri thap (duoi 500 trieu dong).

 • Can tren 30 trieu USD hien dai hoa nganh ngan hang

  18:11 | Thứ ba 06/09/2005 (GMT+7)

  Can tren 30 trieu USD hien dai hoa nganh ngan hang

  Nganh ngan hang co nhu cau va ke hoach huy dong tren 30 trieu USD de trien khai cac du an hien dai hoa ngan hang va he thong thanh toan lien ngan hang trong nam 2006.

 • Khai truong he thong thanh toan dien tu lien ngan hang

  08:54 | Thứ sáu 03/05/2002 (GMT+7)

  Sang qua, Ngan hang Nha nuoc da chinh thuc van hanh he thong nay. Theo do, de chuyen mon tien tu ngan hang noi nguoi gui den ngan hang co tai khoan cua nguoi nhan chi mat duoi 10 giay, tuong duong cac nuoc tren the gioi.

 • Tu 103 tang gia VND de giam lam phat

  14:47 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Tu 103 tang gia VND de giam lam phat

  Theo quyet dinh cua Ngan hang Nha nuoc, tu hom nay, 10/3, bien do mua - ban ngoai te cua cac ngan hang thuong mai so voi ty gia giao dich binh quan lien ngan hang chinh thuc tang them ±0,25% (tang tu ±0,75% len ±1%). Dong thai nay se khien VND len gia so voi USD de thuc hien muc tieu giam lam phat, nhung cung se lam cho xuat khau tro nen kho khan hon.

 • Thanh toan dien tu lien ngan hang lanh dao ky moi tay

  07:59 | Thứ ba 13/08/2002 (GMT+7)

  Ong Ho Huu Hanh, Pho giam doc Ngan hang Nha nuoc TP HCM, cho biet ong phai danh nguyen ngay thu sau (9/8), ke ca gio nghi trua va ngoai gio, de ky 1.400 chu ky voi tu cach chu tai khoan tren cac chung tu cua he thong thanh toan dien tu lien ngan hang.

 • Do la My chinh thuc vuot 16.000 VND USD

  11:41 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Do la My chinh thuc vuot 16.000 VND USD

  Theo cong bo cua Ngan hang Nha nuoc, ty gia giao dich binh quan tren thi truong ngoai te lien ngan hang cua Dong Viet Nam voi Do la My, ap dung cho ngay 13/9, da chinh thuc vuot moc 16.000 VND.

 • Noi long ti gia giua tien dong va dola

  17:40 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Noi long ti gia giua tien dong va dola

  Ngay 2/1, Ngan hang Nha nuoc da noi rong bien do ti gia ngoai te tu muc +/-0,25% len +/-0,5% so voi ti gia lien ngan hang. Viec dieu chinh nay duoc cho la mo duong cho VND giam gia them so voi USD. Ti gia VND/USD “xuong san”

 • Ty gia VNDUSD cham tran

  16:16 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  Ty gia VNDUSD cham tran

  Ty gia giao dich binh quan tren thi truong ngoai te lien ngan hang, theo cong bo cua Ngan hang Nha nuoc, hom nay 26/10, da len den 16.047 VND = 1 USD. Day la muc cao nhat tu truoc den nay.

 • Dien bien trai chieu tren thi truong tien te

  15:02 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Hoat dong ngan hang hien dang nong voi nhung dien bien trai chieu va ba van de noi com: cac ngan hang thuong mai khan hiem tien dong Viet Nam, cung ngoai te trong nen kinh te tang cao va suc ep du luan ve chong lam phat tu viec cung ung tien ra luu thong.Ba van de tren co moi quan he chat che voi nhau. De dap ung nhu cau ve tien dong Viet Nam, cung nhu cung ngoai te qua lon va tang manh, thi Ngan hang Nha nuoc (NHNN) Viet Nam phai day manh mua ngoai te vao cung..

 • Noi long ti gia giua tien dong va USD

  09:07 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Noi long ti gia giua tien dong va USD

  Hom qua 2/1, Ngan hang Nha nuoc da noi rong bien do ti gia ngoai te tu muc +/-0,25% len +/- 0,5% so voi ti gia lien ngan hang. Viec dieu chinh nay duoc cho la mo duong cho VND giam gia them so voi USD, tuy nhien, dien bien thi truong lai theo chieu nguoc lai.

 • Thay gi qua cuoc dua tang lai suat

  08:06 | Chủ nhật 06/08/2006 (GMT+7)

  Thay gi qua cuoc dua tang lai suat

  Nhan dinh cua ong Le Xuan Nghia, Vu truong Vu Chien luoc ngan hang (Ngan hang Nha nuoc) xung quanh dong thai dong loat tang lai suat gan day cua cac ngan hang thuong mai.

 • Khong co bien dong lon o thi truong tien te

  10:06 | Thứ sáu 22/02/2008 (GMT+7)

  Khong co bien dong lon o thi truong tien te

  Truoc cac nguon thong tin day lo ngai ve thi truong tien te may ngay trung tuan thang 2 nay, ngay 20/2, Ngan hang Nha nuoc (NHNN) da co van ban tra loi bao chi ve mot so van de dieu hanh chinh sach tien te.

 • Noi long ti gia giua tien dong va dola

  05:37 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Noi long ti gia giua tien dong va dola

  Ngay 2-1-2007, Ngan hang Nha nuoc da noi rong bien do ti gia ngoai te tu muc +/-0,25% len +/- 0,5% so voi ti gia lien ngan hang. Viec dieu chinh nay duoc cho la mo duong cho VND giam gia them so voi USD. Tuy nhien, dien bien tren thi truong lai theo chieu nguoc lai.

 • Mo rong bien do va dien bien ty gia

  23:48 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  Tu ba nam nay, ty gia VND/USD cua cac ngan hang thuong mai luon bang ty gia cong bo hang ngay cua Ngan hang Nha nuoc (tren co so ty gia giao dich binh quan tren thi truong ngoai te lien ngan hang giua dong Viet Nam voi USD) cong/tru toi da 0,25%.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0