lenh sua doi

Sunday, 29/05/2016 14:41
 • Dong y nang muc khoi diem chiu thue thu nhap len 5 trieu dong thang

  00:15 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 2/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da hop, thao luan ve Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao (goi tat la Phap lenh sua doi PLTTNC) do Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung trinh bay.

 • Cac to chuc ca nhan duoc tham gia san xuat hang quoc phong

  21:08 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Cac to chuc ca nhan duoc tham gia san xuat hang quoc phong

  Ngay 25/2, Van phong Chu tich nuoc da cong bo Phap lenh Cong nghiep Quoc phong. Theo Trung tuong Truong Quang Khanh, Cuc truong Cuc Cong nghiep Quoc phong, cac to chuc, ca nhan neu co du dieu kien deu duoc tham gia san xuat hang quoc phong. Phap lenh sua doi neu ro: co hai loai hinh, co so cong nghiep nong cot do Quan doi quan ly va co so dong vien ngoai quan doi. Theo do, se co nhung uu dai ve thue, chinh sach voi cac ca nhan, tap the ngoai quan doi kinh doanh..

 • Cong chuc se bi kien ra toa neu khong thuc hien nhiem vu

  10:54 | Thứ tư 29/06/2005 (GMT+7)

  Cong chuc se bi kien ra toa neu khong thuc hien nhiem vu

  Trong Phap lenh Giai quyet cac vu an hanh chinh (sua doi), nhieu y kien ung ho quy dinh viec cong dan co quyen khoi kien doi voi hanh vi khong thuc hien nhiem vu.

 • Bai bo bien phap quan che hanh chinh

  05:43 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Thong nhat cao voi viec bai bo bien phap quan che hanh chinh, giao cac co quan huu quan cua Quoc hoi (QH) va Chinh phu hoan chinh du thao phap lenh sua doi qui dinh nay trong phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 2002. Do la ket luan cua Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu chieu qua 14-12, sau khi Uy ban Thuong vu QH (TVQH) cho y kien xung quanh to trinh cua Chinh phu de nghi bai bo bien phap quan che hanh chinh.

 • Xu phat hanh chinh toi da 500 trieu dong

  20:46 | Thứ bảy 01/03/2008 (GMT+7)

  Tai buoi hop cuoi cung trong phien hop thu 6 cua Uy ban thuong vu (UBTV) Quoc hoi ngay 1/3, UBTV Quoc hoi da cho y kien ve Phap lenh sua doi bo sung mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh va Du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Si quan quan doi nhan dan Viet Nam.

 • Quoc hoi khoa XII se hop vao ngay 19 7

  17:59 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi khoa XII se hop vao ngay 19 7

  TS- Hai noi dung cuoi tai phien hop thu 50 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi gom viec cho y kien lan cuoi chuan bi cho ky hop thu nhat, QH khoa XII va thong qua Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang.

 • 2006 trinh Luat thue thu nhap

  09:05 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  2006 trinh Luat thue thu nhap

  Ngay sau khi Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung da danh rieng cho TS mot cuoc phong van.

 • Bo sung nhiem vu cho luc luong du bi dong vien

  06:12 | Thứ sáu 29/09/2006 (GMT+7)

  Tai phien hop cho y kien ve du an phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua phap lenh ve luc luong du bi dong vien, sang 28-9, Pho chu tich Quoc hoi Truong Quang Duoc cho rang sau khi sua doi, phap lenh se duoc ap dung them mot thoi gian nua truoc khi nang len thanh luat.

 • Cong bo phap lenh thue thu nhap cao

  08:19 | Thứ ba 13/04/2004 (GMT+7)

  Sang nay 12-4, Van phong Chu tich nuoc da to chuc hop bao cong bo Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao.

 • Khong thong qua du an sua doi Phap lenh Thue thu nhap danh cho nguoi co thu nhap cao

  19:55 | Thứ tư 24/12/2003 (GMT+7)

  Khong thong qua du an sua doi Phap lenh Thue thu nhap danh cho nguoi co thu nhap cao

  Hom qua, trong ngay hop thu 2 cua phien hop thu 14, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da khong thong qua du thao Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thue thu nhap danh cho nguoi co thu nhap cao (goi tat la TTNC).

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi Nang Phap lenh thuc hanh tiet kiem chong lang phi thanh luat

  23:45 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi Nang Phap lenh thuc hanh tiet kiem chong lang phi thanh luat

  Ngay 24/12, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da thao luan, gop y du thao Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh thuc hanh tiet kiem, chong lang phi (ban hanh nam 1998).

 • Se thong qua Phap lenh ve thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao

  00:24 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 17/3, phien hop thu 17 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da khai mac tai Ha Noi (du kien keo dai den ngay 24/3). Tai ky hop lan nay, UBTVQH se thong qua mot so du an phap lenh quan trong nhu: Phap lenh Ton giao, Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao, Phap lenh Giong cay trong, Phap lenh Giong vat nuoi.

 • Chinh phu khuyen khich dau tu phat trien dien luc

  08:15 | Thứ tư 03/12/2003 (GMT+7)

  Dieu nay duoc khang dinh ro trong Du thao Luat Dien luc duoc Chinh phu thong tai phien hop thuong ky thang 11 dien ra tai Ha Noi ngay 2/12. Phien hop nay cung da thao luan "Phap lenh sua doi, bo sung Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao"; "Nghi dinh quy dinh mot so bien phap bao dam trat tu noi cong cong"; tinh hinh kinh te xa hoi thang 11 va 11 thang nam 2003.

 • Se thong qua mot so dieu cua Phap lenh Thue thu nhap

  21:04 | Thứ ba 23/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 23/12, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da bat dau ngay hop dau tien cua ky hop thu 14 de cho y kien ve To trinh du an Phap lenh giong cay trong va du an Phap lenh giong vat nuoi, do Bo truong Nong nghiep va phat trien Nong thon Le Huy Ngo trinh bay. Dong thoi cung se thong qua Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao...

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi Khong trao tham quyen dac biet cho canh sat chong tham nhung

  00:14 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  ** Nhat tri bai bo bien phap quan che hanh chinhNgay 14/12, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da thong qua Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh To chuc dieu tra hinh su nam 2004. Phap lenh cho phep thanh lap Cuc Canh sat dieu tra (CSDT) toi pham ve tham nhung thuoc Co quan CSDT, Bo Cong an.

 • Tu 112008 Pham nhan duoc lien lac voi nguoi nha qua dien thoai

  10:51 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 14/11, Van phong Chu tich Nuoc da hop bao cong bo Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thi hanh an phat tu. Phap lenh duoc sua doi 16 dieu, bai bo 2 dieu va bo sung 1 dieu.

 • Danh 1000 ty dong cho 39.000 nguoi dien uu dai

  18:48 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Danh 1000 ty dong cho 39.000 nguoi dien uu dai

  TS- Du chua chinh thuc thong qua Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang trong chieu nay (22/5), nhung UBTVQH da thong nhat phap lenh nay se co hieu luc tu ngay 1/10/2007

 • De nghi cai thien che do an mac kham chua benh cho pham nhan

  11:19 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua (25/9), Chinh phu da trinh du an Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh thi hanh an phat tu, de Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) cho y kien.

 • Dieu kien an o cua pham nhan se duoc dam bao

  23:02 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Sang nay, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh cong bo Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh thi hanh an phat tu da duoc Quoc hoi thong qua ngay 19/10/2007.

 • Bai bo bien phap quan che hanh chinh

  23:06 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Bai bo bien phap quan che hanh chinh

  TS- Ket thuc ngay lam viec cuoi cung cua phien hop 47, hom nay (8/3) UBTVQH da thong qua Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh, dong thoi cho y kien ve bao cao cong tac nhiem ky khoa XI cua Thu tuong Chinh phu.

 • Hinh thanh Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve tham nhung

  16:42 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Sang 19/8, tai Ha Noi, Ban Xay dung Phap luat thuoc Van phong Chinh phu phoi hop voi Bo Cong an to chuc Hoi nghi gioi thieu Du an Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh To chuc dieu tra hinh su nam 2004.

 • Hinh thanh Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve tham nhung

  18:13 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Sang 19/8, tai Ha Noi, Ban Xay dung Phap luat thuoc Van phong Chinh phu phoi hop voi Bo Cong an to chuc Hoi nghi gioi thieu Du an Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh To chuc dieu tra hinh su nam 2004.

 • Chinh thuc bo bien phap quan che hanh chinh

  20:54 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 21/3/2007, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky Lenh so 01/2007/L-CTN cong bo Phap lenh sua doi mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh.

 • Chu tich UBND xa phuong se duoc phat den 2 trieu dong tich thu tang vat buoc thao do

  09:50 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  TP - Day la mot trong nhung noi dung moi cua du thao “Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh”, duoc neu ra tai hoi nghi do Bo Tu phap va cac co quan chuc nang to chuc tai Ha Noi sang qua (3/10).

 • Vi pham hanh chinh Muc phat cao nhat len toi 500 trieu dong

  15:05 | Chủ nhật 02/03/2008 (GMT+7)

  Vi pham hanh chinh Muc phat cao nhat len toi 500 trieu dong

  Ngay 1/3, uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da thao luan, cho y kien ve du thao Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh. Do phai de cap toi rat nhieu mat trong doi song xa hoi nen Phap lenh hien hanh dang co toi 70 Nghi dinh va hang tram Thong tu huong dan.

 • Se tra tro cap mot lan cho than nhan nguoi co cong voi cach mang da chet

  00:56 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  * Quoc hoi yeu cau Chinh phu bao cao neu ro trach nhiem trong van de VSATTP, quan ly va su dung vac-xin tiem phongHom qua, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) da thong qua Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang. Theo do, than nhan cua nhung nguoi hoat dong cach mang tu truoc ngay 1.1.1945 den truoc Tong khoi nghia thang Tam nam 1945 da chet nhung chua duoc huong che do uu dai se duoc huong tro cap mot lan.

 • Khai mac phien hop thu 45 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  15:44 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Khai mac phien hop thu 45 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  Sang nay 13/12, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da hop phien thu 45 duoi su chu tri cua Chu tich QH Nguyen Phu trong va cac pho Chu tich QH. Phat bieu khai mac phien hop, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong neu ro: ky hop lan nay co 6 noi dung: Danh gia ket qua ky hop thu 10 va du kien chuong trinh ky hop thu 11, Quoc hoi khoa XI; xem xet, thong qua Chuong trinh cong tac nam 2007 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi; cho y kien ve du an Phap lenh bao ve cac cong trinh, muc..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0