le phi

Thursday, 26/05/2016 01:52
 • Huong dan nop le phi truoc ba moi

  05:20 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Muc le phi phai nop theo ty le phan tram nhu sau: nha, dat 1%; tau, thuyen 1%; oto, xe may, sung san, sung the thao 2%. Rieng xe may dang ky, nop le phi truoc ba tai Viet Nam tu lan thu hai tro di 1%. Gia tinh le phi truoc ba la tri gia tai san chiu le phi truoc ba theo gia thi truong trong nuoc tai thoi diem tinh le phi truoc ba.

 • Da khong con phi chan vit phi bat cho

  17:18 | Thứ ba 04/11/2003 (GMT+7)

  Da khong con phi chan vit phi bat cho

  ""Hang tram loai phi va le phi vo ly o cac bo, nganh trung uong, dia phuong da duoc loai bo. Dong thoi, nhieu loai phi, le phi da duoc sua doi theo chieu huong giam nhe. Dieu nay da giam duoc chi phi dau vao moi nam hang tram ty dong, giam duoc nhieu thu tuc phien ha va tiet kiem thoi gian cho cac DN"" - ong Quach Duc Phap, Vu truong Vu Chinh sach thue (Bo Tai chinh) da cho biet.

 • De giam ganh nang le phi cho dan

  21:01 | Thứ hai 17/10/2011 (GMT+7)

  De giam ganh nang le phi cho dan

  Loai tru cac khoan phi, le phi phai nop theo qui dinh cua Nha nuoc khi giai quyet cac viec hanh chinh, moi ho dan con phai dong gop hang nam tu 2,5 - 5,2% thu nhap binh quan cua minh cho cac loai phi khac, dieu nay gay kho khan cho ho trong dau tu san xuat, di lai, hoc hanh, y te... Trao doi voi TS Cuoi Tuan, ba TRUONG THI MAI - chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi - nhan xet:

 • Mien le phi cap ho tich ho khau CMND cho nguoi dan

  11:42 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  4 loai phi, le phi duoc mien gom: Phi an ninh, trat tu; Phi phong, chong thien tai; Le phi cap ho tich, ho khau, CMND; Le phi dia chinh khi cap Giay chung nhan quyen su dung dat, hoac SXKD nong, lam, ngu nghiep.

 • Phep vua thua le phi

  16:16 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Phep vua thua le phi

  Thi Met tu dau chay ve la toang len: - Anh oi suong roi! Que ta suong roi! - Ba nay khung hay sao, que ta vua qua con bao lut, lay dau ra ma suong. Khong le ngoi trong nuoc lu nhan qua cuu tro goi la sung suong a?

 • Giam chi phi ca ngan ty dong cho doanh nghiep

  10:29 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Giam chi phi ca ngan ty dong cho doanh nghiep

  Bo Tai chinh vua thuc hien ra soat toan bo cac loai phi, le phi va gia cuoc van tai. Dot kiem tra da giup cac doanh nghiep giam tren 1.000 ty dong nhung khoan chi phi bat hop ly.

 • Khanh Hoa co gan 50 loai phi le phi khoan dong gop

  18:59 | Thứ sáu 21/12/2007 (GMT+7)

  TP – Theo UBND tinh Khanh Hoa, hien nay tren dia ban tinh co 39 loai phi, le phi thuoc tham quyen quyet dinh cua HDND tinh. Trong do, 25 loai phi, le phi da co Nghi quyet quy dinh thu (phi xay dung, phi cho, phi ve sinh, le phi ho lich, le phi cap giay phep xa nuoc thai vao nguon nuoc…).

 • Le phi xe ra ben tang hai ba lan

  00:21 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Le phi xe ra ben tang hai ba lan

  Nhieu doanh nghiep van tai hoat dong tai ben xe mien Dong (BXMD) dang than troi vi muc le phi xe ra ben ap dung tu ngay 1-4 qua cao.

 • Lam sao giam lam thu phi le phi

  17:12 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Lam sao giam lam thu phi le phi

  Chuyen phi va le phi dang noi len nhu mot van de thoi su duoc nhieu nguoi quan tam, khi vao ha tuan thang 9, Uy ban Tai chinh va Ngan sach Quoc hoi cho rang da co tinh trang vi pham trong viec thu phi va le phi, ma hau qua la cac khoan thu nay dang de nang tren vai nguoi dan. Truoc do, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon cung da co van ban bao cao Chinh phu ve viec nguoi nong dan hien dang phai chiu den 122 khoan thu co tinh cach nhu thue.

 • Bai bo ngay nhung khoan thu phi le phi ngoai danh muc

  20:06 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  1/11/2007, Thu tuong Chinh phu da ra Chi thi so 24/2007/CT-TTg ve viec tang cuong chan chinh viec thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve phi, le phi, chinh sach huy dong va su dung cac khoan dong gop cua nhan dan.

 • Dong le phi tuyen sinh DH CD 2007 nhu the nao

  06:00 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Dong le phi tuyen sinh DH CD 2007 nhu the nao

  Cach thu le phi tuyen sinh DH, CD cua thi sinh (TS) du thi nam nay co thay doi so voi nhung nam truoc. Nham cung cap thong tin day du cho TS truoc khi nop ho so dang ky du thi, ong Ngo Kim Khoi, pho vu truong Vu Dai hoc va sau dai hoc (Bo GD-DT), cho biet:

 • Rac roi thue phi le phi dat dai

  09:28 | Thứ hai 08/01/2001 (GMT+7)

  Trong hon 30 van ban hien hanh cua Nha nuoc lien quan den chinh sach dat dai, co rat nhieu quy dinh ve thue, nhieu loai thue, le phi khong con phu hop va con chong cheo len nhau, tao co hoi thuan loi cho lam ke “duc nuoc beo co” di... hanh dan.

 • Dong loat giam nhieu loai phi cho doanh nghiep

  06:57 | Thứ sáu 05/08/2005 (GMT+7)

  Dong loat giam nhieu loai phi cho doanh nghiep

  Bo Tai chinh trong Bao cao thuc hien phap lenh phi va le phi cho hay, se tiep tuc giam phi va le phi trong nhieu linh vuc de ho tro cac doanh nghiep.

 • Se xem xet giam phi va le phi

  04:31 | Thứ bảy 11/03/2006 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh so 24/2006 sua doi, bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 57/2002/ND-CP ngay 3-6-2002 (qui dinh chi tiet thi hanh phap lenh phi va le phi). Theo do, se co mot so loai phi, le phi duoc xem xet, mien giam. Trao doi voi TS, vu truong Vu Chinh sach thue (Bo Tai chinh) Quach Duc Phap cho biet:

 • Tang le phi tuyen sinh dai hoc

  17:12 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  Tang le phi tuyen sinh dai hoc

  Trua 8/1, trao doi voi bao chi tai Hoi nghi tuyen sinh 2008, Thu truong GD-DT Banh Tien Long cho biet, nam nay se tang le phi tuyen sinh, de bu lo cho cac truong DH, CD. Muc thu hien hanh voi moi thi sinh la 60.000 dong. > Giu nguyen muc thu le phi tuyen sinh/ Thu truoc le phi tuyen sinh de giam lo cho truong

 • Can hieu dung va tranh tra hinh ve phi le phi

  11:02 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Can hieu dung va tranh tra hinh ve phi le phi

  TP - Trong hai ngay (12-13/6), Uy ban Kinh te va Ngan sach (KT-NS) cua Quoc hoi da to chuc hop giam sat chuyen de ve tinh hinh trien khai thuc hien cac quy dinh phap luat ve phi, le phi.

 • Hanh khach phan ung vi le phi tang vot

  06:50 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Hanh khach phan ung vi le phi tang vot

  Theo quyet dinh cua Cum cang hang khong mien Trung, bat dau tu ngay 15-10, le phi oto ra vao ben bai tai san bay quoc te Da Nang dieu chinh theo huong tang hon gap doi. Ngay sau khi quyet dinh tren co hieu luc, gioi tai xe lan hanh khach da kich liet phan ung...

 • Le phi nhap tich My tang

  15:49 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 30-7, Co quan dich vu di tru va quoc tich My (USCIS) se ap dung muc le phi moi cho cac doi tuong xin nhap quoc tich My. Muc le phi moi nay se tang khoang 60% so voi muc le phi hien dang duoc ap dung.

 • Chua the ap dung tang le phi truoc ba oto xe may tu 1 3

  08:00 | Thứ tư 26/02/2003 (GMT+7)

  Theo mot quan chuc Bo Tai chinh thi hien nay van con kha nhieu y kien khac nhau quanh viec tang le phi truoc ba oto, xe may. Vi vay, kho co kha nang ap muc phi moi ngay dau thang 3 toi.

 • Nha dan xay dung rieng le duoc mien le phi truoc ba

  02:01 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh thong tu 02 sua doi, bo sung thong tu 95 huong dan thuc hien cac qui dinh ve le phi truoc ba. Trong do co de cap den viec mien le phi truoc ba doi voi nha xay dung rieng le cua ho gia dinh, ca nhan. Ong Nguyen Yeng - chi cuc truong Chi cuc Thue quan 6, TP.HCM - giai thich them:

 • Nhung dieu SV can biet khi nhap hoc

  06:02 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Nhung dieu SV can biet khi nhap hoc

  Nhap hoc can chuan bi giay to gi, hoc phi bao nhieu, ky tuc xa, kham suc khoe, le phi nhap hoc, bao hiem tai nan, co the dong tien qua he thong nao...

 • Cai tien thu tuc 3 ngay thanh 15 ngay

  04:12 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Nham dam bao “mot cua” trong qui trinh thuc hien nghia vu tai chinh lien quan den nha dat, thang 10-2005 Bo Tai chinh ban hanh thong tu 95 huong dan thuc hien cac qui dinh ve le phi truoc ba. Kem theo thong tu nay, bo cung qui dinh to khai le phi truoc ba.

 • Khong thu phi va le phi hai quan hanh ly mang theo nguoi

  10:26 | Thứ tư 27/12/2006 (GMT+7)

  Theo quy dinh ve che do thu, nop, quan ly va su dung phi, le phi trong linh vuc hai quan do Bo Tai chinh ban hanh (Quyet dinh so 73/2006/QD-BTC ngay 18/12/2006) thi le phi lam thu tuc hai quan duoc ap dung voi muc thu la 30.000 dong/to khai. Va le phi hang hoa, phuong tien van tai qua canh la 300.000 dong.

 • Xet tuyen nguyen vong 2 dai hoc Duoc nop le phi truc tiep tai truong

  21:39 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Xet tuyen nguyen vong 2 dai hoc Duoc nop le phi truc tiep tai truong

  Sau khi Bao Thanh Nien so 237 (ngay 25.8) dang bai Nhung van de ve le phi xet tuyen nguyen vong 2 (NV2), nhieu thi sinh da den cac quay buu dien de nop ho so xet tuyen NV2 va nop le phi xet tuyen NV2, tat ca nhan vien buu dien deu tra loi: "Chua nhan duoc van ban nao cho phep de tien trong bi thu".

 • Tu dat phi le phi co the bi phat den 50 trieu dong

  11:19 | Thứ năm 25/09/2003 (GMT+7)

  Tu dat phi le phi co the bi phat den 50 trieu dong

  Khong lap chung tu khi thu phi co the bi phat den 5 trieu dong.

 • Tang le phi truoc ba doi voi mot so oto xe may

  09:44 | Thứ tư 14/05/2003 (GMT+7)

  Tang le phi truoc ba doi voi mot so oto xe may

  Le phi truoc ba lan dau se la 5% doi voi oto tu 7 cho ngoi tro xuong (tru oto van chuyen hanh khach theo giay phep kinh doanh hoac giay chung nhan dang ky kinh doanh cua co quan nha nuoc co tham quyen cap) va xe may o cac thanh pho truc thuoc Trung uong, thanh pho thuoc tinh va thi xa noi UBND tinh dong tru so.

 • Dong le phi truoc ba xe may nhu the nao

  03:06 | Thứ ba 02/01/2007 (GMT+7)

  + Xin hoi le phi truoc ba xe may tai dia ban TP.HCM la 1% hay 5%? Ti le phan tram do can cu vao dau? H.TH.L. (Q.5, TP.HCM)


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0