lap phuong an

Tuesday, 31/05/2016 17:05
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Lap phuong an pha 2 cao oc truoc 30 4

  18:34 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  Lap phuong an pha 2 cao oc truoc 30 4

  Ong Bui Van Thong, Pho chu tich UBND quan Ba Dinh (Ha Noi) cho biet, quan vua co van ban yeu cau chu dau tu nha so 4 Dang Dung va so 2 ngo 31 Nguyen Chi Thanh phai tu lap phuong an pha do phan sai pham, bao cao truoc 30/4.

 • Lap phuong an cai tao cau Long Bien

  16:53 | Thứ bảy 11/06/2005 (GMT+7)

  Lap phuong an cai tao cau Long Bien

  Pho thu tuong Vu Khoan vua co y kien chi dao Bo Giao thong van tai, Bo Tai chinh, Bo ke hoach va dau tu ket hop voi UBND thanh pho Ha Noi lap phuong an phuc hoi, cai tao, nang cap cau Long Bien.

 • Nhieu tinh phai lap phuong an di dan tranh bao

  17:28 | Thứ sáu 29/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 29/9/2006, Thuong truc Ban chi dao phong chong lut bao Trung uong cho biet: de dam bao an toan cho nguoi dan tranh suc tan pha cua con bao so 6, nhieu ho dan da san sang di doi toi noi an toan. Cac dia phuong deu da len phuong an san sang di doi dan neu xay ra tinh huong xau.

 • Lap phuong an den bu moi theo gia thi truong

  13:44 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 4-6, Pho Chu tich UBND TPHCM Nguyen Huu Tin da chu tri cuoc hop ve viec xay dung cac chung cu xuong cap tren dia ban quan 1.

 • TP Ho Chi Minh Lap phuong an xay dung duong tren cao Nhieu Loc Thi Nghe

  23:35 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Ngay 25/2, tien si Vu Xuan Hoa - Giam doc Cong ty co phan Tu van xay dung Bach Khoa, Chu nhiem du an duong tren cao Nhieu Loc - Thi Nghe da bao cao voi So Giao thong - Cong chanh cac phuong an xay dung tuyen duong nay.

 • Lap phuong an pha do cao oc truoc 56

  19:31 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Lap phuong an pha do cao oc truoc 56

  Chieu 30/4, ong Bui Van Thong, Pho Chu tich UBND quan Ba Dinh (Ha Noi) cho biet, quan vua co van ban yeu cau chu cong trinh so 4 Dang Dung va so 2 ngo 31 Nguyen Chi Thanh phai nop phuong an, tien do thao do phan sai phep truoc 5/6.

 • TP HCM lap phuong an tieu thu ga an toan

  10:09 | Thứ tư 17/03/2004 (GMT+7)

  TP HCM lap phuong an tieu thu ga an toan

  Chieu qua, TP HCM to chuc hoi nghi tong ket tinh hinh chong dich cum gia cam va trien khai bien phap khoi phuc, tieu thu thit gia cam tren thi truong. Theo So Y te, thanh pho can co phuong an tong the xay dung “chuoi lien hoan” chu khong lam rieng le tung khau. Nong voi se dong nghia voi nguy co tai phat dich.

 • Ban quan ly cho Can Tho cung la to chuc tin dung den

  14:23 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Ban quan ly cho Can Tho cung la to chuc tin dung den

  Ngay tham van hom qua, bi cao Nguyen Van Tam (nguyen truong Ban quan ly cho Can Tho) thua nhan da lap phuong an ho tro tieu thuong vay von bang cach de nghi UBND thanh pho Can Tho cho phep ban lam dai ly tin dung - vay von cua ngan hang sau do cho vay lai voi lai suat cao.

 • EVN dang lap phuong an hoan tien dien cho dan

  14:26 | Thứ năm 11/08/2005 (GMT+7)

  Sau khi on dinh lai to chuc, hien nay Cty Dien luc TPHCM dang khan truong bat tay vao viec trinh cac phuong an hoan lai tien dien cho cac khach hang do gan dien ke dien tu (DKDT) co sai pham vua qua.

 • Lap phuong an doi 410 ho dan xung quanh bai rac Dong Thanh

  09:35 | Thứ tư 29/08/2001 (GMT+7)

  Pho giam doc So GTCC TP HCM, ong Vo Hoang Tach, da co buoi lam viec voi UBND huyen Hoc Mon vao chieu 27/8 va thong bao UBND thanh pho chap thuan yeu cau duoc di doi, giai toa cua 410 ho dan xung quanh bai rac Dong Thanh thuoc ap 3, 7, xa Dong Thanh (TP HCM).

 • Vinaphone lap phuong an giam cuoc cho khach hang

  08:56 | Thứ sáu 21/11/2003 (GMT+7)

  Vinaphone lap phuong an giam cuoc cho khach hang

  Hom qua (20-11), rat nhieu thue bao cua Vinaphone van chua duoc cai thien chat luong dich vu. Tinh trang mat song, goi di goi lai nhieu lan moi thiet lap duoc cuoc goi, nhan tin SMS tac nghen... van con nguyen nhu nhung ngay truoc do.

 • EVNTelecom gap rut lap phuong an kinh doanh E Phone moi

  18:02 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  EVNTelecom gap rut lap phuong an kinh doanh E Phone moi

  Theo yeu cau cua Bo BCVT, EVN Telecom dang gap rut xay dung phuong an kinh doanh moi cho dich vu E-Phone. Theo do, mot trong nhung noi dung quan trong se duoc dua ra la: E-Phone se hoat dong theo hinh thuc dien thoai di dong vung.

 • Thu tuong cho phep nguoi dan o Binh Duong tiep tuc nuoi thi diem dan ho hien co

  00:07 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong cho phep nguoi dan o Binh Duong tiep tuc nuoi thi diem dan ho hien co

  * Bo NN-PTNT da kien nghi hop tinh hop ly: Khong tich thu, ma se huong dan nguoi nuoi lap phuong an va ho so dang ky trai nuoi cung cac dieu kien an toan, bao dam duy tri, phat trien dong vat lau dai, phu hop voi luat phap

 • Nguoi buon tien tro thanh bo truong Ky 20

  23:27 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Nguoi buon tien tro thanh bo truong Ky 20

  *Cua hang kieu hoi "mot nam mot"Ong Nguyen Nhat Hong nho lai: "Luc do la thang 8.1980. Toi huong dan Xi nghiep det Thanh Cong lap phuong an, tinh toan dau vao toan bang ngoai te. Toi duyet cho ho vay 180 ngan do la My, trong do 120 ngan do la mua 40 tan soi, 60 ngan do la mua phu tung may moc va phu lieu. Ket qua ho san xuat duoc 120 ngan met vai Oxford dem ban. Xong thuong vu do ho tra het no, con lai 82 ngan do la".

 • Kien quyet xu ly cac truong hop vi pham su dung dat

  08:55 | Thứ bảy 27/12/2003 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi chi dao, trong nam 2004, truong hop chu su dung dat de hoang hoa hoac chua su dung, thanh pho se kien quyet thu hoi dat giao cho UBND cac quan, huyen quan ly va to chuc lap phuong an su dung dat co hieu qua, dong thoi cong khai tren phuong tien thong tin dai chung de lua chon chu dau tu du nang luc thuc hien.

 • O nhiem o Thach Son phai thay trach nhiem cac bo nganh

  14:09 | Thứ sáu 25/11/2005 (GMT+7)

  O nhiem o Thach Son phai thay trach nhiem cac bo nganh

  Truoc gio nghi trua, Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong Mai Ai Truc da giai trinh ve nhung van de cua 10 DB da gui chat van truoc...tap trung vao 3 nhom van de: o nhiem moi truong o xa Thach Son(Lam Thao, Phu Tho), ket qua viec thanh tra thi hanh luat dat dai, chinh sach boi thuong tai dinh cu ...

 • Ha Noi co trung tam phat trien quy dat

  14:51 | Thứ sáu 14/01/2005 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP Ha Noi vua ky quyet dinh thanh lap Trung tam phat trien quy dat - thuoc Ban chi dao giai phong mat bang thanh pho. Trung tam nay se dieu tra, lap phuong an den bu, boi thuong, giai phong mat bang cac khu vuc da quy hoach de tao quy dat phuc vu cac du an.

 • Nhung dieu can luu y khi vay tin dung danh cho hoc sinh sinh vien

  10:20 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Nhung dieu kien can co de duoc vay von; muc 800.000d/1 thang chi la muc toi da ma mot sinh vien co the vay; can chu dong lap phuong an tra no de viec nay khong qua anh huong den cuoc song sau khi ra truong... la nhung dieu sinh vien can luu y khi quyet dinh vay tin dung uu dai. Tim hieu quy che truoc khi nop don

 • Gap rut xay bo ke chong sat lo quanh ban dao Thanh Da

  09:39 | Thứ bảy 24/08/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Khu Quan ly duong song cung Vien Khoa hoc thuy loi mien Nam da di khao sat tinh hinh thuc te quanh vung ban dao Thanh Da (TP HCM), de lap phuong an chinh tri dong song, bao ve khu vuc sat lo.

 • Se kien quyet do bo phan sai pham

  14:03 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Se kien quyet do bo phan sai pham

  Sang 4/4, Pho Chu tich thuong truc UBND TP Ha Noi Do Hoang An da noi voi TP nhu vay ve quan diem xu ly cac cong trinh sai pham cua Ha Noi ben le Hoi nghi lan thu VII BCH Dang bo thanh pho. Pho Chu tich Do Hoang An cung cho biet, ngay 5/4 ong se thay mat UBND TP Ha Noi truc tiep bao cao phuong an xu ly cac cong trinh sai pham noi com voi Thu tuong Chinh phu; dong thoi de nghi Thu tuong cho y kien chi dao. Pho Chu tich se bao cao voi Thu tuong Chinh phu ve cac..

 • Petro Vietnam se phat hanh trai phieu quoc te

  00:00 | Chủ nhật 26/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua co cong van dong y cho Tong cong ty Dau khi Viet Nam (Petro Vietnam) lap phuong an phat hanh trai phieu cong ty tai thi truong von quoc te.

 • Tin van

  05:19 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua kien nghi Bo Tai chinh xem xet, ho tro tu ngan sach trung uong moi nam hon 500 ti dong cho chuong trinh nha o xa hoi cua TP. Khoan ngan sach nay nham ho tro lai suat cho nha dau tu theo chuong trinh kich cau de xay dung nha voi gia thap, ho tro lai suat cho nguoi mua nha vay tien trong thoi gian tra gop 20 nam... TP.HCM da lap phuong an dau tu thi diem xay dung 20.000 can ho nha o xa hoi.

 • Mien Trung lai phai chong do con lu moi

  07:34 | Chủ nhật 18/11/2007 (GMT+7)

  Mien Trung lai phai chong do con lu moi

  Sang 17-11, tai TP Tam Ky, Pho thu tuong Chinh phu Hoang Trung Hai va cac bo, nganh trung uong da co buoi lam viec voi lanh dao hai tinh Quang Nam, Quang Ngai ve cong tac khac phuc hau qua lu lut va doi pho voi tinh hinh mua lu lon co kha nang tiep dien trong nhung ngay toi. Pho thu tuong Hoang Trung Hai danh gia thiet hai do lu lut lan nay la qua lon. Ong chi dao phai cap bach di doi nhung ho dan vung nguy hiem den noi an toan. Tiep tuc keu goi cac to chuc, ca..

 • Da ra soat duoc 80 dat nha nuoc tai TPHCM

  12:21 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Qua trinh sap xep nha dat thuoc so huu Nha nuoc theo Quyet dinh 09 ngay 19-1-2007 cua Thu tuong Chinh phu gom bon buoc co ban: ke khai lap phuong an tong the, Ban chi dao 09 de xuat bien phap xu ly, co quan chuc nang ra quyet dinh thi hanh, va cuoi cung thuc thi. >> Lang phi va that thoat nha dat cong >> Mo hinh nao cho cac van phong 2?

 • Tin van 16 10 07

  06:47 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua chi dao UBND quan Binh Thanh va So Xay dung tien hanh ra soat, thong ke so luong nha dan con nam trong vung co nguy co sat lo cao tai khu vuc Thanh Da (quan Binh Thanh) de tien hanh lap phuong an di doi khan cap va bo tri nha cho cac ho dan nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0