lap danh sach

Tuesday, 31/05/2016 05:09
 • Nhieu tinh thanh pho hiep thuong lan 3 lap danh sach chinh thuc ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII

  15:11 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Hom nay 12/4, UBMTTQ cac tinh, thanh pho to chuc Hoi nghi hiep thuong lan thu 3 de lap danh sach chinh thuc nhung nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi (DBQH) khoa XII.

 • Cac dia phuong tien hanh hiep thuong lan 2

  10:43 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Theo huong dan cua Ban thuong truc UBMTTQVN, ngay sau khi Uy ban Bau cu ban giao ho so nguoi ung cu thi Ban thuong truc UBMTTQVN cac tinh, thanh pho to chuc hoi nghi hiep thuong lan 2. Cong viec cua qua trinh hiep thuong lan 2 la lua chon, gioi thieu nguoi ung cu DBQH khoa XII cua cac to chuc tai dia phuong. * Ban thuong truc UBMTTQ tinh Lai Chau to chuc hiep thuong bo sung voi cac to chuc thanh vien UBMTTQ. So luong nguoi ung cu giam 2/3 so voi ket qua hiep..

 • Bat dau hiep thuong lan hai de lap danh sach so bo cac ung cu vien

  11:07 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  TP - Hom nay (17/3), cuoc bau cu DBQH khoa XII bat dau sang buoc ba, voi viec to chuc hoi nghi hiep thuong lan thu hai de thoa thuan lap danh sach so bo nhung nguoi ung cu DBQH va gui lay y kien cu tri noi cu tru, buoc ba se keo dai den het ngay 21/3/2007.

 • Dong Thap Lap danh sach GV se tinh gian bien che

  06:04 | Thứ năm 27/11/2003 (GMT+7)

  Dong Thap Lap danh sach GV se tinh gian bien che

  TT (Dong Thap) - So GD-DT Dong Thap vua lap ke hoach tinh gian bien che giao vien (GV) khong du chuan va trien khai cho cac huyen thi, don vi truc thuoc. Va lap tuc du luan tai tinh nay to ve ban khoan, buc xuc vi co nhung GV gioi, nha giao uu tu lai co ten trong danh sach tinh gian bien che.

 • EU se lap danh sach den cac hang hang khong

  09:50 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  Uy ban chau Au (EC) da nhan duoc su ung ho cua co quan hang khong cac quoc gia trong khoi ve viec lap danh sach chung cac hang hang khong ma ho cho la khong du an toan, hang tin Euractiv cho biet hom qua.

 • Lap danh sach so bo nhung nguoi ung cu o trung uong

  00:29 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Chieu nay 20-3, Uy ban trung uong MTTQ VN se trieu tap hoi nghi hiep thuong lan 2 de xem xet lap danh sach so bo nhung nguoi ung cu DBQH khoa XII o trung uong.

 • Nhieu tinh thanh pho to chuc hoi nghi hiep thuong lan thu ba

  08:02 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 12/4, nhieu tinh, thanh pho tren toan quoc da to chuc Hoi nghi hiep thuong lan thu ba de lap danh sach chinh thuc nhung nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi (DBQH) khoa XII.

 • Nhieu tinh thanh lap xong danh sach ung cu vien DBQH khoa XII

  15:42 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua (13/4), nhieu tinh, thanh pho trong nuoc tiep tuc to chuc xong Hoi nghi hiep thuong lan thu ba, hoan thanh viec lap danh sach chinh thuc ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII.

 • Lap danh sach chinh thuc 877 ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII

  00:19 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Den toi 15.4.2007, theo thong ke ban dau, 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc hoan thanh to chuc Hoi nghi hiep thuong lan thu ba, la thoi han chot theo luat dinh, can cu vao tieu chuan, co cau, thanh phan va so luong duoc bau da lua chon trong so 1.155 nguoi trong danh sach so bo de lap danh sach chinh thuc 712 ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII.

 • Cac tinh chot danh sach ung cu dai bieu QH

  17:06 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/4, nhieu tinh, thanh pho da to chuc hiep thuong lan thu ba de lap danh sach chinh thuc nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12. Theo luat, ngay 15/4 la thoi han cuoi cung cac dia phuong phai hoan tat cong tac hiep thuong.

 • Lap danh sach cong ty dai chung

  01:06 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua co van ban yeu cau cac bo, UBND cac tinh va thanh pho, cac tong cong ty... lap danh sach cac cong ty co phan du tieu chuan la cong ty dai chung gui ve Uy ban Chung khoan nha nuoc truoc ngay 31-3; chi dao cac cong ty co phan la cong ty dai chung nop ho so cong ty dai chung cho Uy ban Chung khoan nha nuoc. Nhung don vi thuoc doi tuong nay neu khong dang ky se bi xu phat theo qui dinh.

 • Lap danh sach chinh thuc 877 ung cu vien dai bieu Quoc hoi

  00:08 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Den toi 15-4, theo thong ke ban dau, 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc hoan thanh to chuc hoi nghi hiep thuong lan thu ba. Can cu vao tieu chuan, co cau, thanh phan va so luong duoc bau da lua chon trong so 1.155 nguoi trong danh sach so bo de lap danh sach chinh thuc 712 ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII.

 • My Lap danh sach 25 quoc gia khong on dinh

  18:16 | Thứ ba 29/03/2005 (GMT+7)

  My Lap danh sach 25 quoc gia khong on dinh

  Thoi bao Tai chinh (FT - Anh) hom nay cho biet cac co quan an ninh My dang lap danh sach 25 quoc gia bat on co the dan toi su can thiep cua My trong thoi gian toi.

 • Lap danh sach doanh nghiep xuat khau co uy tin

  16:13 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Bo Truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen quyet dinh lap danh sach cac doanh nghiep xuat khau co uy tin cua Viet Nam, can cu tren cac tieu chi nhu hieu qua kinh doanh, kha nang tai chinh, y thuc chap hanh phap luat.

 • Cac So GD DT phai lap danh sach sinh vien can ho tro kinh phi hoc tap

  22:47 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 9.9, Pho thu tuong kiem Bo truong Bo GD - DT Nguyen Thien Nhan da co cong dien gui UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, So GD - DT, cac truong DH, CD ve viec trien khai Chi thi 21 cua Thu tuong Chinh phu ve cho vay uu dai de hoc DH, CD va day nghe.

 • Tat ca da san sang

  09:22 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Tat ca da san sang

  Chi con it tuan nua la Hoi nghi APEC khai mac, voi su tham gia cua 21 nen kinh te thanh vien va cac tap doan kinh te lon cua the gioi se dien ra tai Ha Noi. Ðe dam bao co so vat chat phuc vu cac doan khach quoc te tham du hoi nghi, nganh Du lich Ha Noi da hoan thanh co ban viec chuan bi co so vat chat. Ðen nay viec chuan bi cong tac hau can cua nganh du lich Ha Noi da di vao giai doan cuoi, san sang phuc vu APEC. Cac khach san da san sang Ba Cao Thi Ngoc Lan,..

 • Chau Au lap danh sach cac hang hang khong bi cam bay

  06:01 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  25 nuoc Lien minh chau Au (EU) da nhat tri ve mot danh sach cac hang hang khong bi cam bay trong khong phan EU va se cong bo danh sach nay truoc 23-3 khi da duoc Uy ban chau Au thong qua.

 • Trien khai giam sat cong tac chuan bi bau cu DBQH khoa XII

  19:47 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Trong thoi gian tu ngay 12 den 18/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi va Hoi dong bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII phoi hop voi Chinh phu va Doan Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam to chuc cac Doan giam sat, kiem tra bau cu tai mot so dia phuong. Ve noi dung giam sat, kiem tra, cac Doan nghe bao cao ve: Viec thanh lap Uy ban bau cu, Ban bau cu; tien hanh hiep thuong lan 1 va ket qua thoa thuan co cau, phan bo dai bieu Quoc hoi o dia phuong; ket qua trien khai..

 • Da Nang Lap danh sach giao vien day them tai nha

  10:27 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Ngay 15-11, So GD-DT Da Nang cho biet, nham to chuc quan ly day them hoc them tren dia ban TP Da Nang, Giam doc So GD-DT co cong van chi dao viec thuc hien to chuc, quan ly day them, hoc them. Theo do, giao vien bac tieu hoc va giao vien bo mon bac trung hoc dang truc tiep giang day khong duoc goi y hoac phat phieu dang ky hoc them cho hoc sinh (HS).

 • 29 UCV thuoc dien BCT BBT quan ly bi khieu nai to cao

  14:10 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua (20/4), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da nghe Hoi dong Bau cu (HDBC) bao cao cong tac chuan bi bau cu dai bieu QH khoa XII trong ca nuoc. Theo do, bao cao cho biet Hoi nghi hiep thuong lan thu ba o T.U da lap danh sach chinh thuc 165 ung cu vien, trong do khoi Dang co 11 dai bieu, khoi Nha nuoc co 121 dai bieu, MTTQ va cac to chuc thanh vien co 33 dai bieu. O 64 tinh, thanh pho truc thuoc T.U co tat ca 715 nguoi duoc dua vao danh sach chinh thuc..

 • Nguoi co bieu hien dua xe se bi lap danh sach theo doi

  10:26 | Thứ tư 25/04/2001 (GMT+7)

  Sang nay (25/4), tai Ha Noi, ong Hoang Binh Quan, quyen Bi Thu thu nhat TU Doan cung Thieu tuong Le The Tiem, Thu truong Bo Cong an se ky ket chuong trinh hanh dong ve giu gin trat tu giao thong, phong chong dua xe trai phep o 4 TP: Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, TP HCM. Noi dung chuong trinh hanh dong gom 9 diem:

 • Lap danh sach cac doanh nghiep de xay ra dinh cong

  19:29 | Thứ ba 21/12/2004 (GMT+7)

  Lap danh sach cac doanh nghiep de xay ra dinh cong

  17 doanh nghiep tren dia ban quan Go Vap, TP.HCM nam trong danh sach nay.

 • Trung Quoc lap danh sach den cong ty xuat khau co san pham kem chat luong

  15:36 | Chủ nhật 05/08/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc lap danh sach den cong ty xuat khau co san pham kem chat luong

  Hon 400 cong ty san suat hang xuat khau co san pham kem chat luong da co ten trong mot "danh sach den" do chinh quyen Trung Quoc thiet lap, thong bao cua bo Thuong mai Trung Quoc ngay 4-8. >> Den luot bup be “made in China” nhiem chi

 • Trung Quoc lap danh sach doanh nghiep xuat khau den

  09:53 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc lap danh sach doanh nghiep xuat khau den

  Ngay 5/8, Bo Thuong mai Trung Quoc cho biet da lap mot “danh sach den” nhung cong ty khong tuan thu ve chat luong hang hoa xuat khau.

 • Trung Quoc lap danh sach doanh nghiep xuat khau den

  02:12 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc lap danh sach doanh nghiep xuat khau den

  Ngay 5-8, Bo Thuong mai Trung Quoc cho biet da lap mot “danh sach den” nhung cong ty khong tuan thu ve chat luong hang hoa xuat khau.

 • Bac Kinh lap danh sach cac top gay o nhiem

  22:48 | Thứ ba 15/06/2004 (GMT+7)

  Bac Kinh vua dua ra mot chien thuat moi trong no luc giam o nhiem khong khi cho thanh pho nay bang cach cong bo danh sach 28 don vi gay nhieu o nhiem nhat.

 • EU lap danh sach den cac hang hang khong khong an toan

  11:02 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  Hom qua 5-12, Bo truong Bo Giao thong 25 nuoc thanh vien Lien minh chau Au (EU) da ky ket mot quy dinh ve viec cong bo danh sach den cac hang hang khong chua dat cac tieu chuan an toan trong mot no luc bao dam an toan cho hanh khach.

 • ASEAN lap danh sach cac tu viet tat pho bien cua khoi

  11:14 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  ASEAN lap danh sach cac tu viet tat pho bien cua khoi

  Theo BBC, danh sach cac tu viet tat moi duoc soan thao chi de cap duoc mot phan nho nhung tu nhu vay, duoc su dung tren website cua khoi. Tuy vay, rieng muc "A" (tu viet tat bat dau bang chu A) cung da co 244 thuat ngu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0