lanh dao cua dang

Wednesday, 25/05/2016 20:02
 • Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  17:17 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

 • Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  20:11 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  Hoi nghi lan thu V da hop tu ngay 05-7 den ngay 14-7-2007 tai Ha Noi. Duoi day la toan van Thong bao Hoi nghi lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang.

 • Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao

  04:23 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao

  Nhan khai mac ky hop cuoi cung cua khoa XI, cuoc bau cu Quoc hoi khoa XII sap duoc to chuc, nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da gui den TS loat bai viet: Ban ve van de Dang lanh dao; dan lam chu, thuc hanh dan chu trong quoc hoi… xin tran trong gioi thieu cung ban doc.

 • Bo truong Truong Dinh Tuyen noi ve doi moi su lanh dao cua Dang

  14:29 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Bo truong Truong Dinh Tuyen noi ve doi moi su lanh dao cua Dang

  Ban tham luan “Doi moi su lanh dao cua Dang” do Bo truong Bo Thuong mai trinh bay da nhan duoc su huong ung nhiet liet cua toan the dai bieu trong hoi truong. Bo truong Tuyen da noi vo suot toan bo thoi gian phat bieu cua minh.

 • Bai 4 Khi Chinh phu va co quan QH y kien khac nhau

  19:40 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Bai 4 Khi Chinh phu va co quan QH y kien khac nhau

  Long dan la goc, phap luat la toi thuong, Dang lanh dao Nha nuoc va xa hoi. Do la mot so nguyen tac co ban ma QH da dua vao de tranh luan va quyet dinh khi xu ly nhung van de co y kien khac nhau

 • Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang la khau mau chot

  18:06 | Thứ năm 05/07/2007 (GMT+7)

  Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang la khau mau chot

  Phat bieu khai mac Hoi nghi lan thu nam BCH Trung uong Dang (khoa X), TBT Nong Duc Manh noi: Viec doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang phai dong bo voi doi moi to chuc va hoat dong cua ca he thong chinh tri.

 • Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

  15:38 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

  Thuc hanh day du va thuc chat chuc nang, nhiem vu va quyen han cua Quoc hoi, cac co quan cua Quoc hoi va cac vi dai bieu Quoc hoi da duoc phap luat quy dinh cung chinh la thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi, hai mat do dien ra cung mot luc, khong tach roi nhau.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi

  08:19 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi

  "Phai chang tam ly ne nang, ne tranh con the hien kha ro net cua khong it nhung thanh vien trong nhieu co quan chuc nang, tham chi con co tu tuong so set, so bi danh gia nay no khi minh co y kien khac voi de nghi cua CP..." Bai viet cua nguyen Chu tich Quoc Hoi Nguyen Van An gui toi Tien Phong, xin tran trong gioi thieu cung ban doc.

 • Khong lan lon chuc nang cua Dang va Nha nuoc

  17:56 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Khong lan lon chuc nang cua Dang va Nha nuoc

  TS- "Dang bao bien lam thay Nha nuoc se ha thap ca vai tro lanh dao cua Dang, ca hieu qua quan ly cua Nha nuoc". Tu tuong cua co TBT Le Duan ve cong tac xay dung Dang duoc nhan manh trong Hoi thao khoa hoc ky niem lan thu 100 ngay sinh nguoi hoc tro xuat sac cua Chu tich Ho Chi Minh (7/4/1907-7/4/2007).

 • Doi moi phuong thuc de nang cao nang luc lanh dao cua Dang

  08:22 | Thứ tư 10/03/2004 (GMT+7)

  Doi moi phuong thuc de nang cao nang luc lanh dao cua Dang

  Tao cho duoc chuyen bien manh me trong viec xay dung, chinh don Dang va toan he thong chinh tri, day lui te nan tham nhung, quan lieu, sau mot; doi moi, tang cuong cong tac can bo, tich cuc bo tri luan chuyen can bo; quan tam den doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang... la nhung nhiem vu cot tu cua cong tac xay dung Dang duoc nghi quyet Hoi nghi 9 ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX de ra cho hai nam con lai cua nhiem ky 2001-2005.

 • Chuan bi de an doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  02:47 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  Sang 17-3, Hoi nghi toan quoc thuong truc tinh uy, thanh uy da dien ra tai thanh pho Hai Phong duoi su chu tri cua ong Truong Tan Sang - uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban Bi thu. Hoi nghi da danh nhieu thoi gian de thao luan ve chu de doi moi phuong thuc lanh dao cua tinh uy, thanh uy doi voi cac hoat dong cua he thong chinh tri o dia phuong, nham chuan bi cho de an ve doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang de trinh Hoi nghi Trung uong 5 sap toi theo dung tinh..

 • Tong Bi thu Nong Duc Manh tiep Doan dai bieu Dang Cong san Cuba

  20:32 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Chieu 8/3, tai Tru so Trung uong Dang, Tong Bi thu Nong Duc Manh da tiep va noi chuyen than mat voi Doan dai bieu Dang Cong san Cuba do dong chi Fernando Remirez, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Doi ngoai Trung uong dan dau, dang o tham Viet Nam. Cung du co cac dong chi Nguyen Van Son, UVTU Dang, Truong ban Doi ngoai Trung uong; Ho Tien Nghi, Tro ly Tong Bi thu. Dong chi Fernando tran trong chuyen loi tham hoi than thiet cua Chu tich Fidel Castro, Pho Chu tich..

 • Thuc hanh dan chu trong Quoc hoi

  06:30 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Thuc hanh dan chu trong Quoc hoi

  Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi (QH) la mot van de vua rat thoi su va thiet thuc, vua rat nhay cam va he trong. Day cung la mot nguyen nhan cua nhung tien bo, dong thoi cung la mot nguyen nhan cua nhung han che trong to chuc va hoat dong cua QH hien nay. Dieu do the hien ro nhat o cho chung ta chua thuc hanh that tot nhiem vu va quyen han duoc giao. Cai yeu nhat cua chung ta hien nay la o khau thuc hanh.

 • TP HCM tang cuong lanh dao cua Dang doi voi hoi quan chung

  05:57 | Thứ sáu 24/06/2005 (GMT+7)

  (TP.HCM) - Sang 23-6, tai hoi nghi ve “Tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi to chuc va hoat dong cac hoi quan chung” do Thanh uy TP.HCM to chuc, pho bi thu thuong truc Thanh uy Le Hoang Quan de nghi: cac cap uy Dang can tang cuong nhung giai phap sang tao nham huy dong, phat huy tai luc, tri luc quan chung nhan dan de lam ich nuoc, loi nha; dong thoi thoa man yeu cau tu nguyen cong hien cua nguoi dan...

 • Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  10:14 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  Sau 10 ngay lam viec khan truong, voi tinh than trach nhiem cao, chieu 14/7, tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da be mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai dien van be mac quan trong. Trong cac ngay lam viec, Ban Chap hanh Trung uong da nghe bao cao va thao luan cac de an: Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi; Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang; Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang..

 • Thay doi noi dung lanh dao cua Dang

  01:25 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  Toi tan thanh y kien cua Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen tai Dai hoi Dang lan X rang: phai thay doi noi dung lanh dao cua Dang. Toi chi xin bo sung cac van de sau:

 • Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  08:59 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  Vuot qua thoi gian du kien, Thu tuong da danh gan 4 gio dong ho tra loi hon 30 cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Hang ngan cau hoi van tiep tuc do ve trong thoi gian giao luu. Cac cau hoi se tiep tuc duoc Thu tuong va cac Bo nghien cuu, thong ke trong hoach dinh chinh sach...

 • Tam nhin 20 nam va nhung bai hoc cho hom nay

  08:28 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Tam nhin 20 nam va nhung bai hoc cho hom nay

  De doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, phai chu trong nang cao kien thuc. Tren the gioi, nhieu van de moi da dat ra. Neu khong co tam nhin va kien thuc thi rat kho lanh dao su doi moi.

 • Truc tuyen Di tim nhung nghi si quoc gia

  16:33 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Truc tuyen Di tim nhung nghi si quoc gia

  Mot "ong nghi" xung dang dai dien cho tieng noi cua cu tri ca nuoc, mot DBQH dam thang than tranh luan tai nghi truong, noi len tieng noi cua dan chung phai co nhung pham chat nao? Quan trong hon, lam the nao de trao cho ho co hoi dung trong hang ngu co quan lap phap?

 • Luat hoa su lanh dao cua Dang

  04:23 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Ai cung biet muon cam quyen thanh cong trong thoi dai ngay nay khong the co con duong nao khac la phai phat huy dan chu that su, toan dien va triet de. Dan chu luc nay vua la muc tieu vua la dong luc phat trien xa hoi.

 • Nang luc lanh dao cua Dang can duoc the hien toan dien

  22:24 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Nang luc lanh dao cua Dang can duoc the hien toan dien

  Ngay 18/1, tai phien be mac Hoi nghi Trung uong 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa IX), Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu. Sau day la toan van bai phat bieu: Sau 8 ngay lam viec khan truong, tap trung tri tue, phat huy dan chu va tinh than trach nhiem cao, Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang da hoan thanh nhung nhiem vu de ra: hoan thien cac du thao van kien, chuan bi mot buoc quan trong nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa X. Hoi..

 • Luat hoa su lanh dao cua Dang

  13:48 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Ai cung biet muon cam quyen thanh cong trong thoi dai ngay nay khong the co con duong nao khac la phai phat huy dan chu that su, toan dien va triet de. Dan chu luc nay vua la muc tieu vua la dong luc phat trien xa hoi.

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac xay dung xa hoi hoc tap

  09:05 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/4/2007, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi so 11- CT/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Chi thi neu ro: Quan triet Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang ve “ chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap” va tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap suot doi, nham nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, dao tao nhan tai, phuc vu su..

 • Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi

  23:29 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 21-8-2006, Ban chap hanh Trung uong Dang da ra Nghi quyet so 04-NQ/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi. Noi dung nhu sau:

 • Luat hoa su lanh dao cua Dang

  07:01 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Ai cung biet muon cam quyen thanh cong trong thoi dai ngay nay khong the co con duong nao khac la phai phat huy dan chu that su, toan dien va triet de. Dan chu luc nay vua la muc tieu vua la dong luc phat trien xa hoi.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  12:05 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  Sang nay (9/2), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co buoi doi thoai truc tuyen voi nhan dan trong va ngoai nuoc qua website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va mot so bao dien tu khac, trong do co Thanhnien Online. Chu de doi thoai la "Vi mot Viet Nam Xa hoi chu nghia, dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; Hoi nhap thanh cong, phat trien ben vung".>> Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

 • Tiep tuc xay dung mot Quoc hoi thuc su vung manh

  20:03 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc xay dung mot Quoc hoi thuc su vung manh

  Can phai cai tien cach thuc tien hanh cac ky hop, lam cho cac ky hop cua QH ngay cang dan chu, mo rong tranh luan, doi thoai de tao su thong nhat cao, tang tinh cong khai trong sinh hoat cua QH nham phat huy duoc tri tue tap the cua cac DBQH.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0