lam theo

Saturday, 28/05/2016 10:59
 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Bac Ho

  23:47 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Bac Ho

  * T.U Doan phat dong cuoc van dong “Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac”“Chung ta can thay ro rang, trong tinh hinh hien nay, nhung loi day cua Chu tich Ho Chi Minh ve nang cao dao duc cach mang, quet sach chu nghia ca nhan van giu nguyen gia tri va tinh thoi su”.Tong bi thu Nong Duc Manh

 • Thuc hien lien tuc thuong xuyen Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  10:00 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Thuc hien lien tuc thuong xuyen Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Ngay 23/1, tai Ha Noi dien ra Hoi nghi So ket mot nam thuc hien Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Tong Bi thu Nong Duc Manh, Truong Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong nay chu tri Hoi nghi.

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  10:56 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  TP - Hom qua, 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh- Ha Noi, BCH T.U Dang, Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu, Uy ban T.U MTTQ Viet Nam va Thanh uy Ha Noi da to chuc mit tinh trong the Le ky niem 77 nam Ngay thanh lap Dang (3/2/1930 - 3/2/2007).

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  10:37 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Ngay 2/2/2007, Phat bieu tai Le ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam, Tong Bi thu Nong Duc Manh da chinh thuc phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". TS xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu.

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  08:56 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Chi thi cua Bo Chinh tri ve Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Muc dich nham lam cho toan Dang, toan dan nhan thuc sau sac ve nhung noi dung co ban va gia tri to lon cua tu tuong dao duc va tam guong dao duc Ho Chi Minh; tao su chuyen bien manh me ve y thuc tu duong, ren luyen va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh sau rong trong toan xa hoi, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang.

 • Bac Ho mai la tam guong sang de chung ta hoc tap va noi theo

  06:05 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  Bac Ho mai la tam guong sang de chung ta hoc tap va noi theo

  Sang 3-2, tai thanh pho Vinh Yen, tinh Vinh Phuc da to chuc le ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam, 10 nam tai lap tinh Vinh Phuc, don nhan Huan chuong Doc lap hang nhat va phat dong cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  08:30 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Bo Chinh tri vua ra Chi thi so 06 - CT/TW ve to chuc cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” trong toan Dang, toan dan tu ngay 3/2/2007 den het nhiem ky Dai hoi X cua Dang.

 • So vang Nhat ky lam theo loi Bac

  20:57 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Day la mo hinh diem vua duoc Tinh Doan Vinh Phuc ra mat ngay 26.11 de huong ung cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" va cuoc van dong "Tuoi tre hoc tap va lam theo loi Bac". Thong qua so vang, moi doan vien thanh nien co the ghi chep lai nhung suy nghi, nhung tam tu, tinh cam va viec lam cua ban than ma minh danh gia la da hoc va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.

 • Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

  08:13 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" da hop lan thu hai duoi su chu tri cua TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong va thanh vien Bo phan giup viec cua Ban Chi dao.

 • Trung uong phat dong Cuoc van dong nay la dung va trung

  17:27 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang, Pho Truong ban thuong truc Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong “ Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” Truong Tan Sang da co cuoc tra loi bao gioi ve ket qua cuoc van dong nay sau khi trien khai duoc gan mot nam.

 • Phai tu soi minh vao tam guong cua Bac de co thai do va hanh vi dung

  01:06 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 21-22.6, tai TP.HCM da dien ra Hoi nghi so ket buoc mot cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tuyen giao Trung uong, Pho truong ban Chi dao Trung uong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" To Huy Rua chu tri hoi nghi, voi su tham du cua dong du dai dien 64 tinh, thanh pho; hon 40 bo, ban, nganh, doan the, co quan thong tan, bao chi.

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  02:07 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Sang 2-2, tai hoi truong Ba Dinh (Ha Noi), le mittinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3-2-1930 - 3-2-2007) va le phat dong cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” da duoc Quoc hoi, Uy ban trung uong Mat tran To quoc Viet Nam va thanh pho Ha Noi to chuc trong the.

 • Bac day gan gui chung ta lam cu the

  06:04 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  Bac day gan gui chung ta lam cu the

  “Khong the noi hoc tap va lam theo Bac mot cach chung chung” - anh Lai The Hien (Quan khu 7) lam khong khi buoi toa dam “Thanh nien lam theo loi Bac” do Thanh doan TP.HCM to chuc chieu 25-5 tai bao TS nong len. Va hau het cac dai bieu da nhan ra rat ro mot dieu: hoc tap va lam theo loi Bac can phai duoc cu the hoa bang nhung viec lam, hanh dong...

 • Tuoi tre hoc tap va lam theo tam guong Bac Ho

  09:13 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Tuoi tre hoc tap va lam theo tam guong Bac Ho

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Ðinh - Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu da to chuc buoi le ky niem 77 nam Ngay thanh lap Ðang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

 • Hoc va lam theo nhung dieu binh di

  06:02 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Hoc va lam theo nhung dieu binh di

  Hoi truong Trung tam Van hoa thanh thieu nien quan 11 tro nen qua chat trong vong ban ket cuoc thi “TS hoc va lam theo tu tuong Ho Chi Minh” toan thanh do Thanh Doan TP.HCM to chuc.

 • So ket cuoc van dong Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac

  00:10 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 18.10 tai Ha Noi, Trung uong Doan da to chuc so ket giai doan dau Cuoc van dong "Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac". Sau 8 thang trien khai, cac cap bo Doan va tuoi tre ca nuoc da phat hanh 20 nghin cuon tai lieu, 2.000 dia phim Ho Chi Minh - Chan dung mot con nguoi, tai ban 30 dau sach gom nhung tac pham viet ve Chu tich Ho Chi Minh kinh yeu... Dac biet, trong Thang Thanh nien 2007 da co hang nghin buoi toa dam, giao luu thanh nien voi chu de:..

 • To chuc cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  00:27 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  Bo Chinh tri vua ra chi thi so 06-CT/TW ve to chuc cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Bo Chinh tri quyet dinh to chuc cuoc van dong nay trong toan Dang, toan dan ke tu ngay ky niem 77 nam thanh lap Dang (3-2-2007) toi het nhiem ky Dai hoi X cua Dang.

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  12:16 | Thứ bảy 20/01/2007 (GMT+7)

  TP - Bo Chinh tri vua ra Quyet dinh so 35-QD/TW thanh lap Ban Chi dao T.U Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

 • Trien khai Nhat ky lam theo loi Bac

  05:01 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Thanh doan TP.HCM vua trien khai den cac co so Doan trong toan thanh ve viec huong dan doan vien thanh thieu nhi thuc hien “Nhat ky lam theo loi Bac”. Moi ca nhan tu thiet ke va thuc hien nhat ky, viet lai nhung suy nghi, tinh cam va viec lam cua ban than ma minh danh gia la da hoc va lam theo loi day hoac tam guong dao duc cua Bac.

 • Phat dong cuoc van dong Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac

  09:11 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Phat dong cuoc van dong Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac

  Tai buoi le, Tong Bi thu Nong Ðuc Manh, Truong Ban Chi dao TU Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” da doc dien van ky niem va phat dong Cuoc van dong.

 • Xuat ban hai cuon sach hoc tap va lam theo tam guong Ho Chi Minh

  13:51 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  “Day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” va “Mot so loi day va mau chuyen ve tam guong dao duc cua Chu tich Ho Chi Minh” la hai cuon sach vua duoc Ban Tu tuong-Van hoa Trung uong phoi hop bien soan voi Nha xuat ban Chinh tri quoc gia xuat ban nhan ky niem Ngay thanh lap Dang (3/2) va phuc vu Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0