lai suat co ban

Tuesday, 31/05/2016 16:56
 • Lai suat co ban da vo hieu

  09:12 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Lai suat co ban da vo hieu

  Ngan hang Nha nuoc hang thang cong bo muc lai suat co ban cua VND, nhung thuc te cac ngan hang lai thuc hien trai voi lenh cua Thong doc.

 • Lai suat co ban VND da vo hieu

  16:19 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Lai suat co ban VND da vo hieu

  Ngan hang Nha nuoc hang thang van cong bo muc lai suat co ban cua VND, nhung thuc te cac ngan hang lai thuc hien trai voi lenh cua Thong doc.

 • Giu nguyen lai suat co ban dong Viet Nam

  22:28 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Theo thong bao cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, tu ngay 1/3, lai suat co ban bang dong Viet Nam (VND) se duoc tiep tuc giu o muc 8,75%/nam. Muc lai suat co ban 8,75%/nam da duoc ap dung tu ngay 30/1/2008. Truoc do muc lai suat co ban 8,25% da duoc ngan hang Nha nuoc giu on dinh nhieu nam lien.

 • Lai suat co ban USD len 2 5

  09:13 | Thứ năm 03/02/2005 (GMT+7)

  Lai suat co ban USD len 2 5

  Cuoc hop thuong ky cua Cuc Du tru lien bang My (FED) dem qua da di den ket luan dung nhu suy doan cua nhieu nguoi: tang lai suat co ban lan thu 6 lien tiep voi muc 0,25%, nham kiem soat lam phat va dam bao tang truong kinh te.

 • Lai suat co ban Tac dung giam dan

  09:30 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Lai suat co ban Tac dung giam dan

  Lai suat co ban bat dau duoc an dinh tu thang 8/2000 va la mot trong nhung cong cu quan trong trong viec dieu hanh chinh sach tien te cua NHNN. No tung duoc de cao o buoc chuyen ve quan diem dieu hanh tu co che tran sang tu do lai suat va huong den thi truong.

 • Nang lai suat co ban tien dong them 0 5

  18:54 | Thứ tư 30/01/2008 (GMT+7)

  Nang lai suat co ban tien dong them 0 5

  Ngan hang Nha nuoc vua dieu chinh mot loat lai suat chu chot cua tien dong gom lai suat co ban, tai cap von va chiet khau nham kiem soat tien te chat che hon va kiem che lam phat. > Lai suat tien dong dung im

 • FED tang lai suat co ban USD len 5

  11:28 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  FED tang lai suat co ban USD len 5

  Khong nhu cac chuyen gia du bao, sau cuoc hop ngan vao toi qua 10/5, Cuc Du tru lien bang My (FED) da quyet dinh tang lai suat co ban USD len muc 5%/nam (them 0,25%). Con so nay da day lai suat co ban dong USD len muc cao nhat trong vong 5 nam qua.

 • Ngan hang kho xu voi lai suat co ban

  11:34 | Thứ tư 16/07/2003 (GMT+7)

  Ngan hang kho xu voi lai suat co ban

  Theo quy dinh, muc lai suat co ban ma Ngan hang Nha nuoc VN cong bo hang thang la lai suat cho vay khach hang tot nhat cua 12 ngan hang thuong mai co quy mo lon. Nhung trong khi mat bang lai suat cho vay thap nhat la 0,68-0,7%/thang, thi cong bo trong cac thang qua cua Ngan hang Nha nuoc van giu nguyen muc 0,625%.

 • SBV keo lai suat co ban VND len 7 5 nam

  08:58 | Thứ năm 03/04/2003 (GMT+7)

  SBV keo lai suat co ban VND len 7 5 nam

  Nhu vay, lai suat co ban dong Viet Nam tu 1/4 la 7,5%/nam. Cac ngan hang thuong mai se dua tren lai suat nay de dieu chinh lai suat huy dong dong Viet Nam.

 • Nen quy dinh tran muc lai suat cua cac NHTM

  10:12 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Nen quy dinh tran muc lai suat cua cac NHTM

  Ngan hang Nha nuoc hang thang cong bo muc lai suat co ban cua VND, nhung thuc te cac ngan hang lai thuc hien trai voi lenh cua Thong doc.

 • Giu nguyen lai suat co ban bang dong Viet Nam

  10:33 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Chieu 2/7, Ngan hang Nha nuoc ra thong bao so 573/NHNN ve mot so muc lai suat bang Dong Viet Nam, ap dung tu ngay 1/7. Theo do, lai suat co ban bang Dong Viet Nam la 8,25%/nam.

 • Lai suat co ban cua VND tang len 8 25nam

  14:10 | Thứ bảy 03/12/2005 (GMT+7)

  Lai suat co ban cua VND tang len 8 25nam

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua cong bo lai suat co ban cua VND, ap dung tu thang 12-2005. Theo do, muc lai suat nay tang tu 7,8%/nam len 8,25%/nam. Day la lan dieu chinh lai suat co ban VND dau tien trong suot 10 thang qua.

 • Ngan hang Nha nuoc tang mot loat lai suat co ban

  15:20 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc tang mot loat lai suat co ban

  Ke tu dau thang 12, lai suat co ban cua dong Viet Nam se la 8,25%/nam, thay vi muc cu 7,8%/nam von duoc duy tri tu 10 thang nay bat chap gia tieu dung lien tuc leo thang va lai suat VND tren thi truong ngan hang bien dong khong ngung.

 • Thang 8 lai suat co ban VN khong thay doi

  20:07 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Thang 8 lai suat co ban VN khong thay doi

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy vua ban hanh quyet dinh ve muc lai suat co ban bang dong VN. Theo do, cac muc lai suat tren duoc giu nguyen so voi cac muc lai suat ap dung trong thang 7/2006.

 • Giu nguyen lai suat co ban bang dong Viet Nam

  14:07 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Chieu 2/7, Ngan hang Nha nuoc ra thong bao so 573/NHNN ve mot so muc lai suat bang Dong Viet Nam, ap dung tu ngay 1/7. Theo do, lai suat co ban bang Dong Viet Nam la 8,25%/nam.

 • Lai suat co ban khong nhat thiet phai cong bo hang thang

  14:22 | Thứ hai 29/04/2002 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua quyet dinh cong bo muc lai suat co ban lam co so cho cac to chuc tin dung an dinh lai suat cho vay bang dong Viet Nam tu ngay 1/5 la 0,6%/thang, voi muc toi da cho vay ngan han la 0,9%, trung va dai han la 1,1%.

 • Lai suat co ban USD len 2 75

  10:16 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Lai suat co ban USD len 2 75

  Lo ngai truoc tinh trang gia dau leo thang co the khien lam phat tang cao, hom qua, Cuc du tru lien bang My (FED) da quyet dinh tang lai suat co ban dong USD lan thu 7 lien tiep len muc 2,75%. FED cung de ngo y dinh se tiep tuc nang lai suat trong nhung thang tiep theo.

 • Tiep tuc giu nguyen lai suat co ban

  10:27 | Thứ hai 06/12/2004 (GMT+7)

  Tiep tuc giu nguyen lai suat co ban

  Pho thong doc Ngan hang Nha nuoc Phung Khac Ke vua ky ban hanh quyet dinh ve muc lai suat co ban bang dong Viet Nam, theo do, tiep tuc an dinh muc 7,5%/nam cho thang 12.

 • Tang lai suat co ban VND len 8 75nam

  08:25 | Thứ năm 31/01/2008 (GMT+7)

  Tang lai suat co ban VND len 8 75nam

  Thong doc NHNN Nguyen Van Giau ngay 30/1 da ky ban hanh 2 quyet dinh so 305 va 306 dieu chinh lai suat co ban bang VND, lai suat tai cap von va lai suat chiet khau.

 • Lai suat co ban VND dung im

  08:32 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Pho thong doc Ngan hang Nha nuoc Phung Khac Ke vua ky quyet dinh so 781 ve lai suat co ban bang dong Viet Nam, trong do tiep tuc duy tri muc 0,65%/thang (tuong duong 7,8%/nam).

 • FED giu nguyen muc lai suat co ban USD

  11:09 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  FED giu nguyen muc lai suat co ban USD

  Lo ngai da tang truong kinh te se cham lai neu lai suat tang, Cuc du tru lien bang My (FED) trong phien hop thuong ki vao toi qua (21/3) da quyet dinh tiep tuc duy tri lai suat co ban dong USD o muc 5,25%. Ngay lap tuc, gia co phieu tren thi truong pho Wall tang vot.

 • Fed giu nguyen lai suat 5 25 lan thu 6 lien tiep

  08:10 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Fed giu nguyen lai suat 5 25 lan thu 6 lien tiep

  Cuc du tru lien bang My (Fed) trong phien hop thuong ki dien ra chieu toi ngay 21/3 da ra quyet dinh tiep tuc duy tri lai suat co ban o muc 5,25% do lo ngai da tang truong kinh te se cham lai neu lai suat tang.Day da la lan thu 6 lien tiep, Fed quyet dinh tiep tuc duy tri lai suat co ban o muc 5,25%. Truoc dot giu lai suat nay, Fed da 17 lan lien tiep tang lai suat deu dan trong vong 2 nam.Theo nhan dinh cua Uy ban thi truong mo Hoa Ky (FOMC), nen kinh te lon..

 • Khong doi lai suat co ban thang 8

  14:00 | Chủ nhật 01/08/2004 (GMT+7)

  Khong doi lai suat co ban thang 8

  Theo cong bo cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, muc lai suat co ban tu 1/8 thang se khong thay doi.

 • Indonesia tiep tuc tang lai suat co ban

  15:58 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Trung uong nuoc nay da tang lai suat co ban cua dong noi te them 100 diem co ban, len 11%/nam, nham chong lai nguy co lam phat phi ma sau khi gia xang dau ban le duoc dieu chinh cao gap doi so voi truoc.

 • Tu ngay 112007 Lai suat co ban cua VND la 8 25nam

  13:29 | Chủ nhật 31/12/2006 (GMT+7)

  Tu ngay 112007 Lai suat co ban cua VND la 8 25nam

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua ra Thong bao so 11359/TB-NHNN ve mot so muc lai suat bang dong Viet Nam, ap dung tu ngay 1-1-2007. Theo do, lai suat co ban bang VND la 0,6875%/thang (8,25%/nam).

 • Du bao TTCK tuan 17219 Thu Ba 189 ngay phan quyet

  11:02 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Du bao TTCK tuan 17219 Thu Ba 189 ngay phan quyet

  Dung nhu bao cao dau tuan truoc cua Nhom Boston: “Khoang lang truoc con bao”, TTCK Viet Nam tuan qua kha im lang va tram lang, nhung do la mot su tram lang day de doa va bung no.

 • Lai suat co ban thang 7 khong thay doi

  08:15 | Thứ sáu 08/07/2005 (GMT+7)

  Lai suat co ban thang 7 khong thay doi

  Theo tin tu Ngan hang Nha nuoc, Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh Quyet dinh cong bo muc lai suat co ban bang dong Viet Nam thang 7/2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0