ky hop

Monday, 30/05/2016 17:41
 • Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  17:40 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  Sau 29 ngay lam viec, chieu nay 29/11, ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI da be mac. Du phien be mac co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi va Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, nguyen Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet cung nhieu vi lao thanh cach mang…..

 • Khai mac phien hop thu 45 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  15:44 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Khai mac phien hop thu 45 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  Sang nay 13/12, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da hop phien thu 45 duoi su chu tri cua Chu tich QH Nguyen Phu trong va cac pho Chu tich QH. Phat bieu khai mac phien hop, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong neu ro: ky hop lan nay co 6 noi dung: Danh gia ket qua ky hop thu 10 va du kien chuong trinh ky hop thu 11, Quoc hoi khoa XI; xem xet, thong qua Chuong trinh cong tac nam 2007 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi; cho y kien ve du an Phap lenh bao ve cac cong trinh, muc..

 • Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi

  08:05 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi

  Xin gioi thieu Loi be mac ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong:

 • Ngay 5 5 Quoc hoi khai mac ky hop thu 7

  15:17 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Ngay 5 5 Quoc hoi khai mac ky hop thu 7

  Ky hop du kien keo dai trong 36 ngay voi phan lon thoi gian danh cho viec thong qua 11 du an luat. Han che doc bao cao, tang thoi gian thao luan, cai tien cach thuc thong qua luat... la nhung van de duoc nhieu dai bieu Uy ban thuong vu Quoc hoi quan tam khi gop y cho chuong trinh ky hop QH toi.

 • Khai mac ky hop thu nhat Hoi dong Ly luan Trung uong

  20:36 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Sang 24/3, tai Ha Noi, Hoi dong Ly luan Trung uong nhiem ky 2006 - 2010 da khai mac trong the ky hop thu nhat. Den du phien khai mac co cac dong chi: Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nong Duc Manh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet; nhieu dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Uy vien Trung uong; lanh dao cac co..

 • Toan van Dien van khai mac ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  12:41 | Thứ hai 25/10/2004 (GMT+7)

  Nham cung cap thong tin day du nhat den doc gia ve toan canh ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI, TS se co gang dua toan van mot so van kien quan trong cua ky hop mang tinh ban le cua chien luoc phat trien nam nam vua qua va cac giai phap sap toi...

 • Mot ky hop trong mot xu the

  11:29 | Thứ năm 27/11/2003 (GMT+7)

  Ky hop thu 4 cua Quoc hoi khoa XI da ket thuc, mot ky hop keo dai hon mot thang va voi mot chuong trinh nghi su khong lo. Tuy nhien, noi Quoc hoi hop dai va quyet dinh nhieu van de quan trong cua dat nuoc chac la chang noi gi nhieu. Trong nhung nam gan day, hinh nhu ky hop nao cua Quoc hoi thi cung the.

 • Doi moi cach lam nhan su tai ky hop Quoc hoi

  09:09 | Thứ bảy 06/05/2006 (GMT+7)

  Doi moi cach lam nhan su tai ky hop Quoc hoi

  ""De nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho phep thuc hien doi moi cach thuc xem xet, quyet dinh nhan su tai ky hop thu 9: Gioi thieu ung cu vien va danh mot khoang thoi gian de ung cu vien phat bieu y kien (dai bieu Quoc hoi co the dua ra mot so cau hoi) truoc khi Quoc hoi thao luan va bo phieu"".

 • Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009

  08:50 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009

  * Thong qua 8 Nghi quyet va cac de an quan trong

 • Lan dau tien cu tri duoc du ky hop HDND TP HCM

  15:10 | Thứ ba 20/12/2005 (GMT+7)

  Lan dau tien cu tri duoc du ky hop HDND TP HCM

  Sang nay, ky hop thu 6 HDND thanh pho khoa VII chinh thuc khai mac. Thanh pho da moi 4 cu tri truc tiep du ky hop voi cac dai bieu. Day duoc xem la buoc dot pha trong viec cong khai ky hop cua HDND doi voi cu tri thanh pho.

 • Sinh vien hoc sinh tap lam Chu tich Pho Chu tich va dai bieu Quoc hoi

  20:23 | Chủ nhật 11/06/2006 (GMT+7)

  Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi- noi da tung dien ra cac hoat dong quan trong cua Dang, Nha nuoc va dang dien ra Ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI- sang chu nhat (11/6) lai don gan 400 sinh vien, hoc sinh tieu bieu cua 19 truong dai hoc, THPT den tap lam Chu tich Quoc hoi, Pho Chu tich Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban ve cac van de xa hoi cua Quoc hoi, Bo truong... va cac dai bieu Quoc hoi thong qua Dien dan "The he tre voi hoat dong cua Quoc hoi". Day la sang kien cua Van..

 • Giua thang 5 to chuc ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  23:53 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  Ngay 28/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) da hop ve cong tac chuan bi ky hop thu 9, QH khoa XI. Theo Chu nhiem Van phong QH Bui Ngoc Thanh, tai phien hop thu 35 (thang 12/2005), Uy ban Thuong vu QH da thong nhat du dinh khai mac ky hop thu 9, QH khoa XI vao dau thang 5/2006. Tuy nhien, Dai hoi dai bieu toan quoc lan X cua Dang du kien ket thuc vao cuoi thang 4/2006, do vay co y kien de nghi ky hop thu 9 cua QH nen lui toi dau thang 6/2006.

 • Ky hop cua nhung thay doi lon

  09:36 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Ky hop cua nhung thay doi lon

  Hom nay, phien hop tru bi cua ky hop thu 9, Quoc hoi (QH) khoa XI se duoc to chuc tai Ha Noi. Mac du, trong cuoc hop bao truoc do, Van phong QH da thong bao mot so noi dung chinh cua chuong trinh, tuy nhien, nguoi ta hy vong, truoc gio khai mac chinh thuc cua ky hop (8 gio 30 ngay 16/5), se co nhung thay doi, bo sung cho ky hop rat quan trong nay.

 • Ky hop cua nhung doi thay lon

  01:17 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Hom nay, phien hop tru bi cua ky hop thu 9, Quoc hoi (QH) khoa XI se duoc to chuc tai Ha Noi. Mac du, trong cuoc hop bao truoc do, Van phong QH da thong bao mot so noi dung chinh cua chuong trinh, tuy nhien, nguoi ta hy vong, truoc gio khai mac chinh thuc cua ky hop (8 gio 30 ngay 16.5), se co nhung thay doi, bo sung cho ky hop rat quan trong nay.

 • Ky hop thu X Quoc hoi khoa XI chinh thuc khai mac

  09:00 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Ky hop thu X Quoc hoi khoa XI chinh thuc khai mac

  8h30 phut sang nay (17/10), tai Hoi truong Ba Dinh, ky hop thu X, Quoc hoi khoa XI da chinh thuc khai mac. Truoc khi dien ra phien khai mac, cac vi DBQH vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh.

 • Tim huong ra cho cac van de dan sinh

  07:53 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Tim huong ra cho cac van de dan sinh

  Sang nay, 11-7, khai mac ky hop thu 7 HDND TP.HCM khoa VII. Trao doi voi TS ve ky hop nay, chieu 10-7, Chu tich HDND TP Pham Phuong Thao noi: - Ky hop lan nay thao luan kha nhieu van de quan trong. Ngoai bao cao tinh hinh kinh te - xa hoi sau thang dau nam, UBND TP se trinh cac giai phap chu yeu de phat trien kinh te xa hoi sau thang cuoi nam. Trong do, toi quan tam nhieu den cac giai phap lien quan den chuyen dich co cau kinh te va doi song dan sinh - nhung van..

 • Ngay 16.5 khai mac ky hop thu 9 QH khoa XI Se lam ro trach nhiem cua cac bo lien quan trong vu PMU 18

  00:28 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 4.5, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) da hop, thao luan ve noi dung chuong trinh ky hop thu 9, QH khoa XI. Theo do, ky hop se khai mac chinh thuc vao ngay 16.5 va be mac ngay 28.6. Tai ky hop nay, ngoai chuong trinh xay dung luat, QH se nghe, thao luan ve ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam 2006-2010, cac bao cao giam sat cua QH ve cong tac cua co quan to tung cap huyen, quan theo tham quyen moi... QH se danh tu 3-4 ngay cho xem xet, quyet dinh cac van..

 • Quy hoach treo du an treo xin dung de loi hua treo

  19:24 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Quy hoach treo du an treo xin dung de loi hua treo

  Co nhung loi hua bi...keo dai tu ky hop nay sang ky hop khac, ma khuyet diem (thuong duoc goi mot cach nhe nhang la “nhung ton tai”) thi van y nguyen, de roi ky hop toi lai...hua ! bay nay da kho vi nhung “quy hoach treo”, “du an treo”, chang le nay lai them ca nhung “loi hua treo” nua?!

 • Rut kinh nghiem ky hop thu 4 cua Quoc hoi

  19:31 | Thứ ba 23/12/2003 (GMT+7)

  Hom nay, Thuong vu Quoc hoi bat dau phien hop thu 14 voi viec dau tien la chi ra nhung dieu can rut kinh nghiem de ky hop Quoc hoi sau, du kien to chuc thang 5/2004 dat ket qua tot hon. Theo Chu nhiem Uy ban Phap luat Vu Duc Khien, nen dua phan chat van va tra loi chat van gay can ve cuoi ky hop de duy tri khong khi soi noi tai nghi truong.

 • Khai mac ky hop Quoc hoi thu 9

  08:49 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Khai mac ky hop Quoc hoi thu 9

  8h30 sang nay, phat bieu khai mac ky hop thu 9, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An khang dinh, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam toi va cong tac nhan su cap cao la hai noi dung dac biet quan trong tai ky hop. Cung tai ky hop nay, hang loat vu tieu cuc se duoc dua ra "mo xe" nhu PMU 18, cau Van Thanh 2, kho cang Thi Vai...> Xem xet nhan su cap cao cua nha nuoc

 • Se to chuc chat van va tra loi tai phien hop thu 7 Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  21:03 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Tiep tuc phien hop thu 6, chieu 25/2, Uy ban Thuong vu QH khoa XII xem xet, cho y kien ve ke hoach to chuc va tra loi chat van tai phien hop thu 7 cua Uy ban Thuong vu QH sap toi. Muc dich cua viec to chuc chat van va tra loi chat van tai phien hop thu 7 cua Uy ban Thuong vu QH, theo Chu nhiem Van phong QH Tran Dinh Dan la nham giam bot cac noi dung chat van tai cac ky hop QH; dong thoi tung buoc dua hoat dong chat van va tra loi chat van tro thanh mot sinh hoat..

 • Loi khai mac ky hop thu 3 Quoc hoi khoa XI cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An

  14:25 | Thứ bảy 03/05/2003 (GMT+7)

  Loi khai mac ky hop thu 3, Quoc hoi khoa XI cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An (Ngay 3 thang 5 nam 2003 )

 • Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi

  20:10 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi

  Nhan su bau vao cac chuc danh cao cap cua Nha nuoc se phai trinh bay khoang 10-15 phut truoc Quoc hoi ve chuong trinh hanh dong cua minh va tra loi cac cau hoi cua dai bieu Quoc hoi. Ong Bui Ngoc Thanh, Chu nhiem Van phong Quoc hoi cho biet nhu vay tai cuoc hop bao chieu 12/5, gioi thieu ve chuong trinh ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI (khai mac vao sang 16/5 toi).

 • Bo truong Do Trung Ta se tra loi chat van tai ky hop sau

  15:40 | Thứ bảy 12/06/2004 (GMT+7)

  Bo truong Do Trung Ta se tra loi chat van tai ky hop sau

  Sang nay, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da giai thich ve viec Bo truong Buu chinh Vien thong Do Trung Ta chua tra loi chat van trong ky hop thu 5 theo kien nghi cua mot so dai bieu. Du kien, ong Ta se tra loi tai hoi truong trong ky hop thu 6.

 • Chua sua doi Luat Ban hanh van ban o ky hop Quoc hoi nay

  15:53 | Thứ tư 13/03/2002 (GMT+7)

  Chieu nay, Van phong Quoc hoi thong bao, chuong trinh lam viec cua ky hop thu 11 Quoc hoi khoa X da duoc gut lai. Theo do, phan cong tac xay dung luat, Quoc hoi chi thong qua 3 du an: Luat To chuc toa an nhan dan, Luat To chuc vien kiem sat nhan dan, va Luat Sua doi, bo sung Bo luat Lao dong.

 • Sang nay khai mac ky hop thu X Quoc hoi khoa XI

  08:07 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Sang nay khai mac ky hop thu X Quoc hoi khoa XI

  * Dua noi dung thao luan va thong qua Nghi quyet phe chuan viec Viet Nam gia nhap WTO vao ky hop * Se thong qua luat theo cach cuon chieu Sang nay (17/10), ky hop thu X, Quoc hoi khoa XI khai mac tai hoi truong Ba Dinh. Trong phien hop tru bi chieu qua, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong khang dinh, truoc phien chat van tai ky hop nay, cac thanh vien Chinh phu phai co bao cao ve ket qua thuc hien tra loi chat van lan truoc.

 • Quoc hoi se giam sat chuong trinh phong chong tham nhung

  18:03 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi se giam sat chuong trinh phong chong tham nhung

  Ky hop thu 10, QH khoa XI se xem xet va thao luan mot so bao cao chuyen de cua Chinh phu, trong do co viec trien khai thuc hien Luat phong, chong tham nhung.

 • Khai mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  08:21 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Khai mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  Dung 8 gio 30 sang nay (16/5), ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI se chinh thuc khai mac trong the tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi. Ky hop du kien se dien ra trong mot thang ruoi, xem xet nhieu van de quan trong ve kinh te - xa hoi, lap phap va nhan su cap cao cua Nha nuoc. Dai truyen hinh Viet Nam se tuong thuat truc tiep phien khai mac ky hop tren kenh VTV1. Quoc hoi se nghe nguyen vong ban giao nhan su


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0