kinh te tap the

Thursday, 26/05/2016 01:47
 • Kinh te tap the se dong gop 14 GDP

  10:17 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Kinh te tap the se dong gop 14 GDP

  Nha nuoc tiep tuc khuyen khich phat trien va mo rong quy mo kinh te tap the nham nang cao toc do tang truong, dong gop ngay cang cao trong ty trong nen kinh te. Muc tieu den 2010, tong san pham cua khu vuc kinh te tap the se chiem binh quan khoang 13,8% GDP ca nuoc.

 • Xuat hien nhieu nhan to cach lam moi trong kinh te tap the

  11:13 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  Ngay 3-9-2003 tai TP.HCM, phat bieu khai mac hoi nghi so ket mot nam thuc hien nghi quyet trung uong 5 (khoa IX) ve kinh te tap the, dong chi Truong Tan Sang - uy vien Bo Chinh tri, truong Ban Kinh te trung uong cho biet qua mot nam thuc hien nghi quyet T.U 5 ve kinh te tap the da xuat hien nhieu nhan to moi dong thoi nhieu cach lam moi cung da duoc goi mo.

 • Chua tao duoc chuyen bien can ban trong kinh te tap the

  09:09 | Thứ ba 16/09/2003 (GMT+7)

  “Viec khac phuc nhung yeu kem cua khu vuc kinh te tap the va ngay trong chi dao dieu hanh con cham, chua du tao chuyen bien can ban theo yeu cau nghi quyet da de ra” - pho truong Ban Kinh te trung uong Vo Duc Huy da nhan manh mat han che nay khi danh gia lai mot nam thuc hien nghi quyet trung uong 5 (khoa IX) ve kinh te tap the tai hoi nghi voi lanh dao cac tinh, thanh pho phia Bac dang dien ra tai Ha Noi (trong hai ngay 15 va 16-9).

 • Tai sao chi co kinh te nha nuoc kinh te tap the la nen tang

  02:12 | Thứ bảy 18/03/2006 (GMT+7)

  Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang xac dinh: ‘‘Phat trien nen kinh te nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te, trong do kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao; kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan”. >> Thoi co vang: Van hoi moi >> Thoi co vang: Vuot qua cai bong cua minh >> Thoi co vang va hiem hoa den >> Huong den chan ly se vuot qua cai bong cua minh >> Nguoi tai..

 • Can co bien phap cung co phat trien kinh te tap the

  17:28 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Can co bien phap cung co phat trien kinh te tap the

  17/12, Hoi nghi Hoi nghi tong ket 5 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 5 (Khoa IX) ve tiep tuc doi moi, phat trien va nang cao hieu qua kinh te tap the da khai mac tai Ha Noi.

 • Da Nang se chu trong phat trien kinh te tap the

  01:47 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Da Nang se chu trong phat trien kinh te tap the

  UBND thanh pho Da Nang vua ban hanh ke hoach phat trien kinh te tap the den nam 2010 nham dua khu vuc kinh te nay dat toc do tang truong tong san pham quoc noi (GDP) 7,3%/nam

 • Kinh te tap the trong nong nghiep con nhieu yeu kem

  09:20 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  Quy mo Hop tac xa (HTX) con nho, cac chinh sach ho tro ve dat dai, mat bang, von tin dung, chinh sach thue cham va thieu dong bo - Do la y kien cua hau het dai bieu tham du Hoi nghi so ket 1 nam trien khai Nghi quyet trung uong 5 ve kinh te tap the, khai mac hom qua tai TP HCM.

 • Se day manh kinh te tap the

  16:41 | Thứ năm 11/04/2002 (GMT+7)

  Phat bieu tai Hoi nghi Ban chap hanh Lien minh hop tac xa VN lan thu 4, khai mac hom qua tai Ha Noi, ong Truong Tan Sang - Truong ban Kinh te trung uong - neu ro, kinh te tap the ma nong cot la hop tac xa kieu moi can tien toi dat ty trong lon hon trong GDP cua nen kinh te.

 • Dai van de

  23:17 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  Dai van de

  Du thao Bao cao chinh tri do trung uong trinh ra Dai hoi Dang lan thu X da xac dinh: "Tren co so ba che do so huu (toan dan, tap the, tu nhan), hinh thanh nhieu hinh thuc so huu va nhieu thanh phan kinh te: kinh te nha nuoc, kinh te tap the, kinh te tu nhan (ca the, tieu chu, tu ban tu nhan), kinh te tu ban nha nuoc, kinh te co von dau tu nuoc ngoai". Dong thoi trung uong dua ra chu truong chung cung nhu chu truong doi voi tung thanh phan kinh te, cac loai hinh..

 • Hien ke voi Dai hoi X Dai van de

  10:51 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  Hien ke voi Dai hoi X Dai van de

  Du thao Bao cao chinh tri do trung uong trinh ra Dai hoi Dang lan thu X da xac dinh: "Tren co so ba che do so huu (toan dan, tap the, tu nhan), hinh thanh nhieu hinh thuc so huu va nhieu thanh phan kinh te: kinh te nha nuoc, kinh te tap the, kinh te tu nhan (ca the, tieu chu, tu ban tu nhan), kinh te tu ban nha nuoc, kinh te co von dau tu nuoc ngoai". Dong thoi trung uong dua ra chu truong chung cung nhu chu truong doi voi tung thanh phan kinh te, cac loai hinh..

 • Tu tuong Ho Chi Minh ve Hop tac xa

  11:26 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Day la chu de cua Hoi thao do Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh, Tap chi Cong san, Lien minh HTX Viet Nam va Bao Nhan Dan phoi hop to chuc hom nay 20/9.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • 110 lao dong va thu nhap xa hoi do HTX dem lai

  09:10 | Thứ bảy 18/10/2003 (GMT+7)

  “Hien nay kinh te tap the da tro thanh mot khu vuc kinh te rong lon voi tren 14.200 hop tac xa (HTX) va gan 30 van to hop tac da tao viec lam va thu nhap cho tren 7,2 trieu xa vien va ho xa vien; dong gop 9% GDP cua ca nuoc”.

 • HTX nong nghiep van kho tiep can cac nguon tin dung

  08:14 | Thứ ba 06/09/2005 (GMT+7)

  Hoi nghi so ket ba nam thuc hien nghi quyet T.U 5 (khoa IX) ve kinh te tap the trong nong nghiep, do Ban Kinh te T.U va Bo Nong nghiep - phat trien nong thon to chuc tai TP.HCM trong hai ngay 5 va 6-9, dai dien cac dia phuong deu khang dinh tam quan trong, su can thiet cua viec xay dung va phat trien he thong hop tac xa (HTX) nong nghiep.

 • Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

  04:10 | Thứ bảy 04/02/2006 (GMT+7)

  Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

  Thuc hien muc tieu “dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh”. Giai phong manh me va khong ngung phat trien suc san xuat, huy dong va su dung co hieu qua moi nguon noi luc va ngoai luc, nang cao doi song nhan dan.

 • Phat trien kinh te nhieu thanh phan thanh tuu noi bat cua Doi moi

  00:50 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Phat trien kinh te nhieu thanh phan thanh tuu noi bat cua Doi moi

  Nen kinh te ma nuoc ta lua chon la nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Phat trien kinh te nhieu thanh phan la mot trong nhung noi dung quan trong nhat cua duong loi doi moi cua Dang.

 • Nhieu mo hinh hop tac xa moi hieu qua

  02:19 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Sang 14-4, Lien minh hop tac xa (HTX) TP.HCM da to chuc dai hoi lan 3, dong thoi tong ket hoat dong xay dung dien hinh tien tien trong khu vuc kinh te tap the tren dia ban giai doan 2001-2005.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Se xay dung cac mo hinh HTX moi

  08:31 | Thứ bảy 20/12/2003 (GMT+7)

  TT (TP.HCM) - Ngay 19-12-2003, tai buoi tong ket kinh te tap the TP.HCM nam 2003, ba Hoang Thi Khanh - chu tich Lien minh Hop tac xa (HTX) TP.HCM - danh gia: da co nhieu HTX lam an nang dong, kip thoi mo them cac hoat dong san xuat kinh doanh, dich vu moi phu hop nhu cau cua thi truong.

 • So ket 1 nam thuc hien Nghi quyet TU 5 khoa IX

  16:03 | Thứ tư 03/09/2003 (GMT+7)

  Hom nay (3/9), tai TP.HCM, Ban Can su Dang Chinh phu cung Ban Kinh te Trung uong da to chuc khai mac Hoi nghi so ket 1 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 5 (khoa IX) ve kinh te tap the. Theo danh gia cua Hoi nghi, Nghi quyet Trung uong 5 da giup thao go nhieu kho khan cho hoat dong cua cac hop tac xa tren quy mo toan quoc.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Tiep tuc xoa bo can tro de thi hanh Luat Doanh nghiep

  08:31 | Thứ tư 29/05/2002 (GMT+7)

  Trong phien hop thuong ky ngay 28/5, cac thanh vien Chinh phu xac dinh ro: Muc tieu cua viec doi moi la phat trien, nang cao hieu qua kinh te tap the va khuyen khich, tao dieu kien phat trien kinh te tu nhan, nang cao nang luc canh tranh cua doanh nghiep.

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Hop ban ve trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 5

  08:01 | Thứ ba 28/05/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Chinh phu hop phien thuong ky thang 5, thao luan hai chuong trinh hanh dong cua Chinh phu trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 5 ve doi moi va nang cao chat luong he thong chinh tri co so o xa, phuong, thi tran; doi moi, phat trien va nang cao hieu qua kinh te tap the va chinh sach khuyen khich phat trien kinh te tu nhan.

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0