kinh doanh dich vu

Wednesday, 25/05/2016 12:18
 • Quy dinh ve doi tuong va trach nhiem trong kinh doanh dich vu Lo gi stic

  10:28 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Quy dinh ve doi tuong va trach nhiem trong kinh doanh dich vu Lo gi stic

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 140/2007/ND-CP (ngay 5.9.2007) quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve dieu kien kinh doanh dich vu Lo-gi-stic va gioi han trach nhiem doi voi thuong nhan kinh doanh dich vu Lo-gi-stic.

 • TP HCM co han che kinh doanh dich vu Internet

  05:02 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  TP HCM co han che kinh doanh dich vu Internet

  Theo phan anh cua nguoi dan, hien nay mot so quan, huyen o TP.HCM tu choi cap phep kinh doanh dich vu Internet. Vay TP.HCM co qui dinh nao han che kinh doanh dich vu Internet? Ong Le Manh Ha (anh), giam doc So Buu chinh - vien thong TP.HCM, cho biet:

 • Luat kinh doanh dich vu doi no Lam luat cho ai

  11:07 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Luat kinh doanh dich vu doi no Lam luat cho ai

  Nhung quy dinh kha ngat ngheo duoc dua ra doi voi mot linh vuc khong qua phuc tap la dich vu doi no, mot lan nua cho thay quan niem ve quan ly nha nuoc doi voi nhung linh vuc kinh doanh moi van con rat nang ne va qua cau toan.

 • 11 nganh kinh doanh can co chung chi hanh nghe

  15:53 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  "Xin cho biet nganh nghe kinh doanh nao doi hoi phai co chung chi hanh nghe? Toi du dinh kinh doanh dich vu moi gioi bat dong san co can phai co khong? Ho so dang ky kinh doanh co phai kem chung chi hanh nghe khong?". (Phuong Lan, Hai Phong)

 • Hanh lang phap ly cho dich vu ve thue

  16:01 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Hanh lang phap ly cho dich vu ve thue

  Sang nay (30-10), Quoc hoi thao luan Du an Luat Quan ly Thue. Van de duoc nhieu dai bieu quan tam la to chuc kinh doanh dich vu lam thu tuc ve thue, dieu tra thue, trach nhiem cua Mat tran To quoc tham gia quan ly thue... Da so moi nguoi deu nhat tri ban hanh Luat nham tao co so phap ly cho viec day manh cong tac quan ly thue, cai cach hanh chinh thue, tao thuan loi cho nguoi nop thue va dap ung yeu cau hoi nhap kinh te quoc te.

 • DN nuoc ngoai chua duoc kinh doanh dich vu buu chinh

  05:30 | Thứ hai 06/09/2004 (GMT+7)

  Cac doanh nghiep 100% von nuoc ngoai truoc mat van chua duoc phep kinh doanh dich vu chuyen phat thu trong nuoc va quoc te, nhung cac lien doanh se duoc kinh doanh dich vu chuyen phat thu quoc te voi dieu kien Chinh phu se quyet dinh ti le von gop cua ben nuoc ngoai.

 • Kinh doanh dich vu giao nhan kho van gap kho

  08:07 | Thứ ba 19/10/2004 (GMT+7)

  Kinh doanh dich vu giao nhan kho van gap kho

  Chua co hanh lang phap ly, kho tham nhap ra thi truong nuoc ngoai, trong nuoc thi van con nan doc quyen, khong the canh tranh binh dang. Nhung rao can nay dang niu chan cac doanh nghiep kinh doanh dich vu giao nhan van tai.

 • Giay phep dang ky kinh doanh Internet duoc ban gia qua cao

  10:06 | Thứ năm 26/05/2005 (GMT+7)

  Giay phep dang ky kinh doanh Internet duoc ban gia qua cao

  Viec dung dang ky kinh doanh dich vu Internet den het nam 2005 da phat sinh tieu cuc tai TP.HCM: sang nhuong giay phep dang ky kinh doanh dich vu dai ly Internet, gia tu 20 den 35 trieu dong tuy theo tung quan: quan 3 gia 30 trieu, quan 1, Binh Thanh, Phu Nhuan, Go Vap gia 35 trieu.

 • Doanh nghiep kinh doanh dich vu doi no phai bao cao

  10:32 | Thứ bảy 15/09/2007 (GMT+7)

  TP - Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 110 huong dan thuc hien mot so noi dung Nghi dinh so 104/2007/ND-CP ngay 14/6/2007 cua Chinh phu ve kinh doanh dich vu doi no.

 • Phuong an kinh doanh dich vu E Phone lai bi tu choi

  01:02 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  Phuong an kinh doanh dich vu E Phone lai bi tu choi

  Lan thu 3 EVN Telecom trinh phuong an kinh doanh dich vu vo tuyen noi tinh E-Phone va lai bi Bo Buu chinh vien thong tu choi voi ly do qua so sai va chua dap ung duoc yeu cau ma Bo dua ra.

 • Giay phep dang ky kinh doanh Internet duoc ban gia qua cao

  19:46 | Thứ năm 26/05/2005 (GMT+7)

  Giay phep dang ky kinh doanh Internet duoc ban gia qua cao

  Viec dung dang ky kinh doanh dich vu Internet den het nam 2005 da phat sinh tieu cuc tai TP.HCM: sang nhuong giay phep dang ky kinh doanh dich vu dai ly Internet, gia tu 20 den 35 trieu dong tuy theo tung quan: quan 3 gia 30 trieu, quan 1, Binh Thanh, Phu Nhuan, Go Vap gia 35 trieu.

 • Kham suc khoe bat buoc voi lao dong co nguy co mai dam

  14:09 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Kham suc khoe bat buoc voi lao dong co nguy co mai dam

  Cac co so kinh doanh dich vu de bi loi dung de hoat dong mai dam se phai to chuc cho nguoi lao dong di kham suc khoe dinh ky hang quy voi du 3 thang cho 1 lan kham.

 • Yen Bai han che dich vu Internet bang danh thue cao

  18:56 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Yen Bai han che dich vu Internet bang danh thue cao

  Ngay 16/5/2005, cac ho kinh doanh dich vu Internet o Yen Bai da gui don khieu nai ve viec "Truy thu thue va cach tinh thue moi cua Cuc Thue tinh Yen Bai doi voi cac dich vu Internet, game tren dia ban tinh Yen Bai" den toa soan bao TS. Theo noi dung neu trong don thu thi nhung ho kinh doanh nay dang phai chiu mot muc thue qua nang.

 • Nhung quy dinh moi ve kinh doanh karaoke

  14:24 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Nhung quy dinh moi ve kinh doanh karaoke

  Nghi dinh so 11-2006/ND-CP cua Chinh phu ban hanh Quy che hoat dong van hoa va kinh doanh dich vu van hoa cong cong chinh thuc co hieu luc tu ngay 11-2.

 • Bao dong nan kinh doanh dich vu dien thoai den

  10:54 | Thứ bảy 06/01/2001 (GMT+7)

  Lien tiep trong 1 thang qua, cac co quan chuc nang da phat hien 4 vu lap tram kinh doanh dich vu vien thong quoc te bat hop phap do chinh nhung can bo trong nganh buu chinh vi pham. Su tinh vi trong hoat dong cua nhung duong day nay cho thay muc do nguy hiem dang de doa toi nen kinh te va an ninh quoc gia.

 • Can huy dong he thong chinh tri giam sat ve sinh ATTP

  07:45 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Can huy dong he thong chinh tri giam sat ve sinh ATTP

  Sau hang loat cac cuoc thanh tra, kiem tra dot xuat ve viec thuc hien ve sinh ATTP tai cac co so kinh doanh, dich vu an uong tren dia ban Ha Noi cua So Y te. Cuoc thanh tra, kiem tra nao cua So cung deu phat hien nhieu co so kinh doanh dich vu an uong vi pham ve sinh ATTP. Tuy nhien, nhieu y kien cho rang tren thuc te viec xu ly cac co so vi pham chua nghiem, nen van con xay ra tinh trang tren, lam the nao de nang cao y thuc ve sinh ATTP cua cac co so dinh vu..

 • Ha Noi Se quan ly chat co so kinh doanh dich vu nhay cam

  20:41 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Hom nay 3/8, Ban chi dao phong chong AIDS, phong chong te nan ma tuy, mai dam thanh pho Ha Noi da danh gia ket qua cong tac dau tranh phong chong te nan xa hoi tren dia ban dong thoi trien khai cac nhiem vu cong tac trong tam tu nay den cuoi nam 2007. Nganh chuc nang nang cao hieu qua hoat dong cua cac doi hoat dong xa hoi tinh nguyen, mo hinh CLB B93, cac Trung tam giao duc - lao dong - xa hoi. Voi phuong cham huong ve co so, thanh pho Ha Noi cung quan tam boi..

 • 40 co so kinh doanh dich vu co gai mai dam

  09:07 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  40 co so kinh doanh dich vu co gai mai dam

  Sau gan 33.000 luot kiem tra co so kinh doanh dich vu tren toan quoc, co quan chuc nang da phat hien gan 40% co so vi pham cac quy dinh quan ly lien quan den phong chong mai dam, voi so tien phat hanh chinh len toi gan 17 ty dong.

 • Nganh dien trien khai kinh doanh dich vu vien thong

  08:30 | Thứ tư 19/02/2003 (GMT+7)

  Tong cong ty Dien luc Viet Nam (EVN), chieu 17/2, da hop voi Cong ty Dien luc 2 va Cong ty Dien luc TP HCM - nhung don vi chu yeu phan phoi va kinh doanh dien tren 20 tinh, thanh phia nam - de trien khai dinh huong kinh doanh dich vu vien thong cong cong.

 • Kinh doanh dich vu nhay cam tai TPHCM Tren 93 co so bi kiem tra co vi pham

  07:50 | Chủ nhật 05/02/2006 (GMT+7)

  Kinh doanh dich vu nhay cam tai TPHCM Tren 93 co so bi kiem tra co vi pham

  Ong Le Van Quy, Chi Cuc pho Chi cuc Phong chong te nan xa hoi TPHCM-Truong doan II-814/TTg-TPHCM cho biet, trong nam 2005, don vi nay da to chuc kiem tra 309 co so kinh doanh dich vu “nhay cam” thi co den 290 co so vi pham (chiem ty le 93,86%).

 • 40 cac co so kinh doanh dich vu co gai mai dam

  09:45 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  40 cac co so kinh doanh dich vu co gai mai dam

  Sau gan 33.000 luot kiem tra co so kinh doanh dich vu tren toan quoc, co quan chuc nang da phat hien gan 40% co so vi pham cac quy dinh quan ly lien quan den phong chong mai dam, voi so tien phat hanh chinh len toi gan 17 ty dong.

 • Co the tam ngung cap phep kinh doanh dich vu Internet

  08:51 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van truyen dat y kien cua Pho thu tuong Pham Gia Khiem chi dao Bo Buu chinh - vien thong can cu tinh hinh thuc te, co the xem xet tam ngung cap dang ky kinh doanh dich vu cho cac dai ly Internet de thuc hien bien phap kiem tra, chan chinh hoat dong nay.

 • Lam dich vu doi no phai co 2 ti dong

  05:07 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  “Muc von phap dinh doi voi nganh nghe kinh doanh dich vu doi no la 2 ti dong. Trong suot qua trinh hoat dong, doanh nghiep phai duy tri muc von dieu le khong thap hon muc von phap dinh”. Day la mot trong nhung dieu kien qui dinh tai nghi dinh 104/2007 ve kinh doanh dich vu doi no vua duoc Chinh phu ban hanh.

 • Dich vu doi no thue se duoc phap luat thua nhan

  08:54 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Dich vu doi no thue se duoc phap luat thua nhan

  Bo Tai chinh dang to chuc lay y kien rong rai cong chung de som hoan thanh du thao Nghi dinh ve kinh doanh dich vu doi no. Mot noi dung dang chu y trong du thao la nghiem cam cac hanh vi lua gat, su dung vu luc hoac de doa su dung vu luc doi voi khach no.

 • Nguy co tai sinh co che xin cho trong kinh doanh Internet

  10:03 | Chủ nhật 08/07/2001 (GMT+7)

  Gioi doanh nghiep dang lo lang truoc mot so quy dinh trong Du thao Nghi dinh ve quan ly, thiet lap he thong thiet bi, cung cap va su dung dich vu Internet vua duoc Tong cuc Buu dien trinh Chinh phu. Van ban nay, neu duoc thong qua, co the se tao ra cac loai giay phep "con" trong kinh doanh dich vu Internet.

 • Bung phat kinh doanh dich vu noi dung cho DTDD

  16:14 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  Bung phat kinh doanh dich vu noi dung cho DTDD

  TP - Ngoai nhung dich vu nhac chuong, tin nhan, hinh nen truyen thong, cac Cty kinh doanh con xay dung cac dich vu voi hinh thuc moi nhu: trac nghiem cuoc song, kiem tra IQ, ket ban… cho DTDD

 • Mo dich vu Internet

  05:52 | Thứ ba 27/09/2005 (GMT+7)

  "Luat su cho biet lam the nao de xin duoc giay phep mo dich vu Internet, kinh doanh dich vu nay can nhung dieu kien gi?". Ban doc Vien Phuong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0