kiem tra ve sinh

Monday, 30/05/2016 23:24
 • Ha Noi kiem tra ve sinh an toan thuc pham phuc vu Tet

  12:28 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Tu ngay 18/12/2006-4/2/2007, Ban chi dao ve sinh an toan thuc pham TP Ha Noi trien khai ke hoach kiem tra ve sinh an toan thuc pham phuc vu Tet duong lich va Tet Nguyen dan Dinh Hoi 2007.

 • Da Nang Uy ban KH CN MT cua Quoc hoi kiem tra ve sinh an toan thuc pham

  16:31 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 24 va 25/7, Uy ban Khoa hoc, cong nghe va moi truong cua Quoc hoi da to chuc doan kiem tra tien hanh thanh kiem tra ve sinh an toan thuc pham (VSATTP) tai Da Nang.

 • Ha Noi kiem tra ve sinh an toan thuc pham phuc vu Tet

  23:20 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Tu ngay 18/12/2006-4/2/2007, Ban chi dao ve sinh an toan thuc pham TP Ha Noi trien khai ke hoach kiem tra ve sinh an toan thuc pham phuc vu Tet duong lich va Tet Nguyen dan Dinh Hoi 2007.

 • Lap doan kiem tra ve sinh an toan banh Trung thu

  09:59 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  27/8, Cuc An toan ve sinh thuc pham cho biet: Tu thang 9, cuc se to chuc doan kiem tra toi cac TP lon de phoi hop voi luc luong thanh tra y te kiem tra ve sinh an toan thuc pham (VSATTP) cac co so san xuat va kinh doanh banh Trung thu.

 • Kiem tra ve sinh thuc pham o co so nau tiec thue

  08:40 | Thứ sáu 10/05/2002 (GMT+7)

  Ngay 8/5, So Y te TP HCM da chi dao Trung tam y te du phong thanh pho phoi hop voi cac quan huyen lap danh sach cac co so nau tiec thue, khu kinh doanh an uong o long le duong de to chuc kiem tra ve sinh thuc pham.

 • Co the yen tam su dung trung gia cam

  00:54 | Thứ năm 22/02/2007 (GMT+7)

  Co the yen tam su dung trung gia cam

  Trung tam kiem tra ve sinh thu y T.U I vua co bao cao gui Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon ve ket qua khao sat buoc dau ve ton du chat sudan trong trung gia cam. Trao doi voi PV Thanh Nien, ba Bui Thi Phuong Hoa - Pho giam doc Trung tam kiem tra ve sinh thu y T.U I cho biet:

 • Kiem tra ve sinh an toan thuc pham doi voi nuoc mam

  19:43 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Kiem tra ve sinh an toan thuc pham doi voi nuoc mam

  Cac co so san xuat nuoc mam tren dia ban thanh pho Ho Chi Minh se bi kiem tra ve viec thuc hien nhung quy dinh an toan ve sinh thuc pham.

 • Kiem tra ve sinh thuc pham tren toan TP HCM

  23:37 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Truoc tinh hinh benh tieu chay cap xay ra o phia Bac, chieu qua 4.11, bac si Nguyen Van Chau - Giam doc So Y te TP.HCM da chu tri cuoc hop khan voi cac phong, ban cua So va cac don vi y te de chuan bi cac bien phap phong benh cap bach.

 • Chong dich cum gia cam la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  18:06 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Chong dich cum gia cam la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  Van phong Chinh phu vua ra thong bao so 01/TB - VPCP thong bao ket luan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung tai cuoc hop voi cac tinh Nam song Hau ve cong tac phong, chong dich cum gia cam va dich cum A (H5N1) o nguoi ngay 31/12 tai Ca Mau. Sau khi nghe bao cao cua dai dien lanh dao Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon ve tinh hinh dich cum gia cam, cong tac phong chong dich o cac dia phuong trong thoi gian qua va cac y kien phat bieu cua lanh dao Bo y te, lanh dao..

 • Giam sat kiem tra ve sinh thuc pham an toan tuyet doi phuc vu Hoi nghi APEC

  18:07 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Giam sat kiem tra ve sinh thuc pham an toan tuyet doi phuc vu Hoi nghi APEC

  Sang 17/11, Tien si Le Ngoc Trong, Thu truong Bo y te- Truong Ban dieu hanh cong tac y te phuc vu Hoi nghi APEC cho biet: nganh y te duy tri 24/24 gio cac hoat dong cham soc suc khoe va kiem tra thuc pham, dam bao an toan tuyet doi ve sinh phuc vu cac dai bieu tham du Hoi nghi APEC.

 • Mien Bac chua phat hien chat gay ung thu trong trung

  10:18 | Chủ nhật 18/02/2007 (GMT+7)

  Trung tam Kiem tra ve sinh Thu y trung uong I da xet nghiem 31 mau, gom 310 qua trung ga, vit tuoi va trung vit muoi o cho dau moi, sieu thi, ho chan nuoi nho le, trang trai chan nuoi tren dia ban Ha Noi, cac cho vung bien tai Cao Bang, Lang Son. Ket qua khong phat hien thay Sudan trong cac mau phan tich.

 • Nhieu kho khan trong kiem tra ve sinh an toan thuc pham

  20:08 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Nhieu kho khan trong kiem tra ve sinh an toan thuc pham

  Can bo Y te rat kho khan trong viec phat hien, kiem tra cac chat phu gia thuc pham, chat tang trong doi voi gia suc, gia cam, cac loai thuoc bao ve thuc vat,… boi nhung loai hoa chat nay nhap theo nhieu nguon khac nhau va chu yeu theo duong tieu ngach.

 • Lap nam doan kiem tra ve sinh thuc pham Tet

  08:43 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Nam doan kiem tra lien nganh da duoc thanh lap de giam sat, kiem soat viec san xuat cung nhu luu thong thuc pham truoc Tet nguyen dan de dam bao an toan ve sinh thuc pham (ATVSTP).Cuc truong Cuc ATVSTP (Bo Y te) Tran Dang cho biet, thuong vao dip Tet, viec san xuat kinh doanh thuc pham gia tang dot bien ca ve so luong va chung loai. Dac biet, nhieu mat hang luu thong tren thi truong voi so luong cao hon ngay thuong toi vai chuc lan. Vi vay, de dam bao ATVSTP, nam..

 • Ha Noi mo dot cao diem kiem tra ve sinh thuc pham

  01:00 | Chủ nhật 31/12/2006 (GMT+7)

  Ha Noi mo dot cao diem kiem tra ve sinh thuc pham

  Ong Le Anh Tuan, Giam doc So Y te Ha Noi, vua cho biet, tu nay den 4/2, lien nganh Y te, Quan ly thi truong, Cong an TP se lien tuc kiem tra cac mat hang thuc pham trong dip Tet. Loai hang duoc chu y nhat la ruou bia, thuc an nguoi, gio cha, banh mut keo, phu gia thuc pham.

 • Chi co 20 4 luong thit luu thong duoc kiem tra ve sinh

  10:11 | Thứ năm 22/03/2001 (GMT+7)

  Chi co 20 4 luong thit luu thong duoc kiem tra ve sinh

  Theo Cuc Quan ly chat luong ve sinh an toan thuc pham, qua thanh tra, kiem tra hon 4.700 co so giet mo gia suc tai 43 tinh, thanh, chi co 14,22% co so dat tieu chuan ve sinh thu y; 81,8% la khong dat (thuong o sat khu dan cu, via he, co noi gan nha ve sinh cong cong).

 • TP HCM kiem tra ve sinh an toan thuc pham tet

  09:32 | Thứ hai 13/12/2004 (GMT+7)

  Tu 15-12-2004 den 30-1-2005, doan kiem tra lien nganh ve ve sinh an toan thuc pham TP.HCM se tien hanh kiem tra dot xuat cac co so san xuat, che bien thuc pham do TP cap phep.

 • Kiem tra ve sinh an toan thuc pham trong dip Tet Trung thu

  19:28 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Tong Cuc tieu chuan do luong chat luong, Cuc Quan ly thi truong, Cuc An toan Ve sinh thuc pham va Thanh tra Bo Y te da thong nhat to chuc dot kiem tra chat luong hang hoa, chu yeu la thuc pham phuc vu Tet Trung thu.

 • Kiem tra nuoc o ho gia dinh 6 thang lan

  14:25 | Thứ sáu 01/12/2006 (GMT+7)

  Bo Y te vua ra thong tu huong dan kiem tra ve sinh nuoc sach, nuoc an uong va nha tieu ho gia dinh, yeu cau can kiem tra dinh ky nuoc o ho gia dinh 6 thang/lan. Thong tu bat co hieu luc ke tu ngay 15/12.

 • Han Quoc kiem tra ve sinh thuc pham o truong hoc

  04:02 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Han Quoc kiem tra ve sinh thuc pham o truong hoc

  Chinh phu Han Quoc da len ke hoach kiem tra toan dien cangtin cua 10.000 truong hoc o nuoc nay de xem xet do an toan ve sinh cua nhung thuc pham dang duoc cung cap cho hoc sinh.

 • Tam doan kiem tra ve sinh an toan thuc pham dip tet

  04:14 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Chieu 27-12, pho giam doc So Y te Da Nang Tran Van Nhat cho biet se co tam doan thanh tra kiem tra ve van de bao dam ve sinh an toan thuc pham trong dip tet duong lich va am lich sap den.

 • Nhieu kho khan trong kiem tra ve sinh an toan thuc pham

  21:20 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Nhieu kho khan trong kiem tra ve sinh an toan thuc pham

  Do la thua nhan cua TS. Le Anh Tuan, Giam doc So Y te Ha Noi, tai Hoi nghi tong ket ket 5 nam thuc hien cong tac Ve sinh an toan thuc pham (VSATTP), dien ra sang nay 19/10.

 • Thu c pha m khong kiem dich ao at qua bien gioi

  14:49 | Thứ hai 17/01/2005 (GMT+7)

  Thu c pha m khong kiem dich ao at qua bien gioi

  Hang hoa truoc Tet Nguyen cu o at tran qua bien gioi vao VN trong do rat nhieu mat hang chua duoc kiem tra ve sinh an toan thuc pham. Day la dieu dang lo ngai cho suc khoe cua nguoi tieu dung chat trong dip tet.

 • Sieu thi Big C vi pham ve nhan mac

  10:20 | Chủ nhật 12/08/2007 (GMT+7)

  Trong dot kiem tra Ve sinh an toan thuc pham tren dia ban Ha Noi hom 11/8, doan thanh tra lien nganh thanh pho da phat hien mot loat sai pham ve nhan mac tai khu vuc ban trai cay thuoc sieu thi Big C.

 • Phat hien trung gia cam khong kiem dich o cho Hang Da

  21:55 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 20/10, doan kiem tra lien nganh cua thanh pho Ha Noi da tien hanh kiem tra ve sinh an toan thuc pham tai cho Hang Da, quan Hoan Kiem va da phat hien hau het cac quay ban thuc pham chin, pho, com binh dan khong co tu kinh de bay thuc an, vi pham tieu chi ve sinh an toan thuc pham.

 • Chua quan ly duoc viec su dung thuoc bao ve thuc vat

  15:11 | Thứ năm 27/06/2002 (GMT+7)

  Su dung hoa chat bao ve thuc pham qua gioi han cho phep la van de noi com nhat trong Thang hanh dong vi chat luong ve sinh an toan thuc pham. 58% so vu ngo doc xay ra trong thang la do nguyen nhan tren. Bo Y te thua nhan chua the quan ly duoc cac loai thuoc bao ve thuc vat trong danh muc cam va viec kiem tra ve sinh thuc pham o nhieu dia phuong con chua thuc hien day du.

 • 4 tinh dau tien cong bo het dich cum ga

  19:39 | Thứ tư 10/03/2004 (GMT+7)

  4 tinh dau tien cong bo het dich cum ga

  Hom nay, Hai Phong, Da Nang, Lam Dong va Binh Duong da tro thanh nhung dia phuong dau tien tren ca nuoc cong bo thoat khoi dich cum gia cam. 27/53 tinh con lai trong danh sach vung dich gio da du dieu kien ve thoi gian khong che dich, song con phai cho kiem tra ve sinh moi truong lan cuoi.

 • Thieu nguoi phu trach ve sinh thuc pham cho SEA Games 22

  16:38 | Thứ ba 07/10/2003 (GMT+7)

  Do la khang dinh cua ong Le Truong Giang, Pho giam doc So Y te TP HCM, sang nay. Nhiem vu kiem tra ve sinh an toan thuc pham dang duoc giao cho doi y te du phong o cac trung tam y te quan, trong khi nhung don vi nay con thieu nhan luc de quan xuyen nhiem vu chinh: phong dich.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0