kiem ke

Monday, 30/05/2016 13:52
 • Kiem ke dat se phat sinh nhieu kho khan

  07:00 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Kiem ke dat se phat sinh nhieu kho khan

  Cung voi ca nuoc, ngay 1/1/2005, TP HCM se tien hanh tong kiem ke dat dai (dinh ky 5 nam mot lan). Cac don vi truc tiep trien khai viec kiem ke nhan dinh so voi lan truoc, viec xac dinh loai va muc dich su dung dat se phuc tap hon nhieu lan.

 • 1 1 2005 tong kiem ke dat dai toan quoc

  14:49 | Thứ ba 21/12/2004 (GMT+7)

  1 1 2005 tong kiem ke dat dai toan quoc

  Tai hoi nghi tap huan kiem ke dat dai to chuc tai Ha Noi ngay 20/12, thoi diem thuc hien kiem ke duoc xac dinh thong nhat tren pham vi ca nuoc bat dau tu ngay 1/1/2005. Cong tac kiem ke se duoc thuc hien o tat ca cac cap chinh quyen tu cap xa, cap huyen, cap tinh, vung lanh tho va ca nuoc se hoan thanh truoc ngay 31/10/2005.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • TP HCM kiem ke bat buoc nha dat thuoc dien giai toa

  10:11 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  TP HCM kiem ke bat buoc nha dat thuoc dien giai toa

  Viec kiem ke duoc ap dung doi voi truong hop bi thu hoi dat, da co quyet dinh thu hoi cua co quan Nha nuoc co tham quyen. Hien trang khuon vien nha, dat va tai san gan lien tren dat thuoc dien bat buoc phai kiem ke. Quyet dinh vua duoc UBND TP HCM ban hanh.

 • Dong loat kiem ke dat cong tu 142008

  14:43 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Dong loat kiem ke dat cong tu 142008

  Thu tuong vua co chi thi yeu cau tien hanh thuc hien kiem ke quy dat cong tu 1/4/2008.

 • 1 1 2005 kiem ke dat dai tren dia ban TP HCM

  23:01 | Thứ năm 18/11/2004 (GMT+7)

  Theo chi thi so 29/2004/CT-UB ngay 16-11-2004 cua UBND TP.HCM, de thuc hien viec kiem ke dinh ky dat dai va lap ban do hien trang su dung dat nam nam mot lan, TP.HCM se tien hanh dot kiem ke dat dai nam 2005 bat dau tu ngay 1-1-2005.

 • Tu 1 1 2005 kiem ke dat dai trong ca nuoc

  00:34 | Thứ bảy 17/07/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu ngay 15/7 da co chi thi ve viec kiem ke dat dai nam 2005. Cac co quan lam nhiem vu kiem ke dat dai phai xay dung duoc ban do hien trang su dung dat dai nam 2005, bao cao tinh hinh su dung dat nam 2005. Thoi diem kiem ke duoc thuc hien thong nhat tu ngay 1/1/2005.

 • Dan lao dao vi chinh quyen tien hau bat nhat

  11:30 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  TP - Tinh Ba Ria-Vung Tau thu hoi hon 2 trieu m2 dat cua 127 ho dan xa Bong Trang va Hoa Hoi (Xuyen Moc) de lam ho chua nuoc Song Hoa. Do “tien hau bat nhat” trong viec kiem ke den bu khien khieu nai keo dai?

 • Kiem ke xang dau truoc 5h chieu nay

  17:00 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Kiem ke xang dau truoc 5h chieu nay

  Bo Thuong mai vua yeu cau cac doanh nghiep kinh doanh xang dau phai kiem ke ngay so luong hang ton kho va ke hoach nhap khau trong vai thang toi. Han cuoi cung de cac don vi gui bao cao la 5h chieu nay.

 • Binh Thuan Khong kiem ke da san ui hoa mau cua dan

  15:05 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Binh Thuan Khong kiem ke da san ui hoa mau cua dan

  TP - Cty co phan dau tu va xay dung 515 trong qua trinh thi cong da san ui mat bang lam hu hai hoa mau, cay keo la tram cua dan trong khi dat cua dan chua duoc kiem ke, chua tinh gia boi thuong.

 • Thu tuong chi thi kiem ke quy dat cong

  00:31 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 17.12, Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky chi thi so 31/CT-TTg ve viec kiem ke quy dat dang quan ly, su dung cua cac to chuc duoc Nha nuoc giao dat, cho thue dat.

 • Ngay 1 1 2005 tong kiem tra dat dai tren toan TP HCM

  11:51 | Thứ năm 18/11/2004 (GMT+7)

  Ngay 1 1 2005 tong kiem tra dat dai tren toan TP HCM

  UBND TP.HCM vua co chi thi doi voi cac co quan chuc nang va UBND quan - huyen ve to chuc kiem ke dat dai nam 2005 tren dia ban TP. Theo do, viec kiem ke dien tich dat dai duoc tien hanh tren pham vi toan TP, theo don vi hanh chinh, trong do phuong - xa - thi tran la don vi co ban de tien hanh kiem ke.

 • Kiem ke xang dau truoc 5 gio chieu nay

  20:00 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Kiem ke xang dau truoc 5 gio chieu nay

  Bo Thuong mai vua yeu cau cac doanh nghiep kinh doanh xang dau phai kiem ke ngay so luong hang ton kho va ke hoach nhap khau trong vai thang toi. Han cuoi cung de cac don vi gui bao cao la 5 gio chieu nay.

 • Da Nang tong kiem ke quy nha cong san

  21:15 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Da Nang tong kiem ke quy nha cong san

  Lanh dao Da Nang yeu cau hoan thanh tong kiem ke toan bo quy nha cong san cua cac co quan TU va dia phuong tren dia ban truoc ngay 30/6.

 • Thu tuong chi thi Kiem ke quy dat cong

  16:15 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 17/12, Thu tuong Nguyen Tan Dung ky chi thi so 31/CT-TTg ve viec kiem ke quy dat dang quan ly, su dung cua cac to chuc duoc Nha nuoc giao dat, cho thue dat.

 • Khong sap nhap DN da mat het von Nha nuoc

  14:16 | Thứ tư 25/05/2005 (GMT+7)

  Khong sap nhap DN da mat het von Nha nuoc

  Khong sap nhap, hop nhat cong ty nha nuoc kinh doanh thua lo mat het von (nha nuoc) vao cong ty nha nuoc khac. Cung khong thuc hien giai the doi voi cac cong ty nha nuoc kinh doanh thua lo da mat het von (nha nuoc), cong ty da lam vao tinh trang pha san.Do la quy dinh cua Bo Tai chinh trong Thong tu huong dan trinh tu, thu tuc, xu ly tai chinh khi thanh lap moi, to chuc lai va giai the cong ty Nha nuoc. Theo do, trong thoi gian 30 ngay sau khi co quyet dinh sap..

 • Tong thong Putin ra le nh to ng kie m ke nghe thua t

  07:44 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Tong thong Putin ra le nh to ng kie m ke nghe thua t

  Tong thong Nga, Vladimir Putin, da ra lenh kiem ke cac kho tang van hoa tren toan quoc sau khi nhieu tac pham gia tri bi mat cap tai vien bao tang Hermitage.

 • Nam 2005 hoan thanh tong kiem ke va phan loai di tich

  07:01 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Theo Cuc Di san van hoa (Bo VH-TT), den nam 2005 se hoan thanh chuong trinh tong kiem ke di tich lich su - van hoa, danh lam thang canh; phan loai, hoan thien ho so khoa hoc cho tung di tich de chuan bi ke hoach dau tu lon tu bo va ton tao, dac biet uu tien nhung di tich lich su cach mang va khang chien.

 • Kiem ke tang vat vu an Nam Cam va dong bon

  08:44 | Thứ bảy 15/02/2003 (GMT+7)

  Hom qua, TAND TP HCM bat dau kiem ke toan bo tang vat lien quan den vu an de chuan bi cho viec xet xu. Phia Doan Luat su thanh pho, dai dien cho 60/77 luat su tham gia phien toa, dang tap hop y kien cua cac luat su de kien nghi toa an giai quyet.

 • Tang gia xang dau nguoi dan noi gi

  14:59 | Thứ ba 29/03/2005 (GMT+7)

  Tang gia xang dau nguoi dan noi gi

  (TPO) Khong co hien tuong “gam hang” cho tang gia, hau het cac cua hang xang dau o Ha Noi deu ban den 12h trua nay( 29/3) moi nghi de kiem ke va chinh gia moi.

 • Nam 2005 hoan thanh tong kiem ke va phan loai di tich

  23:47 | Thứ hai 25/10/2004 (GMT+7)

  Theo Cuc Di san van hoa (Bo Van hoa - Thong tin), den nam 2005 se hoan thanh chuong trinh tong kiem ke di tich lich su - van hoa, danh lam thang canh; phan loai, hoan thien ho so khoa hoc cho tung di tich de chuan bi ke hoach dau tu lon tu bo va ton tao, dac biet uu tien nhung di tich lich su cach mang va khang chien.

 • Vu tham nhung tai Co quan Quan ly duoc Bo Y te Ky 6 Chay toi mot cach trang tron

  01:10 | Thứ năm 17/06/2004 (GMT+7)

  Vu tham nhung tai Co quan Quan ly duoc Bo Y te Ky 6 Chay toi mot cach trang tron

  Trong khi duoc si Ta Ngoc Dung bi khoi to ve mot toi danh "rat nhe" va cuoi cung duoc "tha bong" nhu chung toi da neu o bai truoc, thi duoc si Phan Xuan Le, nhan vat co du bang chung pham toi lai hoan toan vo can truoc mot cuoc dieu tra keo dai. Neu quyet tam lat lai vu an thi khong can phai mat nhieu cong suc, cac co quan co trach nhiem van co the thay ngay nhung chung cu khong the choi cai cua mot cuoc chay toi vo cung trang tron...

 • Kiem ke dat dai tren toan quoc

  09:54 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  Thu tuong vua yeu cau cac bo nganh kiem soat tinh trang mot so to chuc, don vi su dung dat dai khong dung muc dich, dan den tinh trang bi lan chiem. Ket qua bao cao Chinh phu truoc ngay 30/11/2008.

 • Nguoi dan bat ngo khi biet gia xang giam

  18:17 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  Nguoi dan bat ngo khi biet gia xang giam

  Dung 15 gio chieu nay, cac cay xang tren dia ban Ha Noi da ngung ban de kiem ke luong hang, cung nhu niem yet bang gia ban le xang moi theo quyet dinh cua Bo Thuong mai. Tuy nhien, hau het nguoi dan co mat mua xang lai khong he biet gia xang giam, co nguoi con to y kho chiu khi phai cho doi.

 • Kiem ke tang vat cua Dong Nam bi thu giu tai TP HCM

  10:08 | Thứ ba 11/02/2003 (GMT+7)

  Hom qua, Co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an tien hanh mo niem phong so tang vat bi tich thu o Trung tam bao hanh va ban DTDD Nokia, 39 Le Duan, quan 1. Khoang 1.500 dong ho Thuy Si cac loai, hon 10.000 bao vo dien thoai, 570 ban phim duoc thong ke.

 • Trien lam de kiem ke cai dep

  01:20 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Trien lam de kiem ke cai dep

  Trien lam cac tac pham trong bo suu tap cua Trung tam My thuat duong dai thuoc Hoi My thuat Viet Nam nhan ky niem 50 nam thanh lap (1957-2007) dang dien ra tai 16 Ngo Quyen, Ha Noi va se con keo dai den ngay 18-12.

 • Nhung cay cau gian rat kho hieu cua PMU 18

  16:10 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Co nhung cay cau do PMU 18 lam chu dau tu tai DBSCL da "gian" mot cach rat lang phi kho hieu: tu 30m, kinh phi 1,4 ty dong "gian" ra gan 100m, kinh phi hon 10 ty dong; tu 99,2m "gian" thanh 148,4 m; tu 60,2 m thanh 100,7 m; tu 84,2 m thanh 133,2 m Thong tin bat cap ve cay cau Long Binh - Tien Giang nam trong du an xay dung 37 cay cau giao thong nong thon tai DBSCL do PMU 18 lam chu dau tu. Dau tien, theo de nghi cua dia phuong, cay cau dai 30 m, tinh khong thong..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0