khuyen khich dau tu

Monday, 30/05/2016 00:17
 • Khuyen khich dau tu xay dung TT thuong mai va sieu thi

  08:38 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Khuyen khich dau tu xay dung TT thuong mai va sieu thi

  UBND TP.Ha Noi vua co quyet dinh ve viec ban hanh co che khuyen khich dau tu xay dung trung tam thuong mai va sieu thi tren dia ban thanh pho. Theo do, cac co che, chinh sach uu dai, khuyen khich duoc thuc hien 1 lan. Nha dau tu co the duoc huong cung luc nhieu hinh thuc uu dai, khuyen khich khac nhau nhu: Duoc uu tien rut gon thoi gian quy dinh theo thu tuc hanh chinh, duoc thue dien tich dat da den bu va giai phong xong mat bang, thoi han su dung dat la 50 nam,..

 • Da Nang Khuyen khich dau tu noi uu dai dau tu ngoai

  20:57 | Thứ năm 04/08/2005 (GMT+7)

  Da Nang Khuyen khich dau tu noi uu dai dau tu ngoai

  Them nhieu chinh sach moi vua duoc UBND TP Da Nang ban hanh nham khuyen khich dau tu trong nuoc va uu dai thu hut dau tu nuoc ngoai!

 • Khuyen khich dau tu bai dau oto

  07:26 | Thứ bảy 09/04/2005 (GMT+7)

  Khuyen khich dau tu bai dau oto

  TP.HCM dang thieu bai dau xe, nhat la o khu vuc trung tam TP, nhieu oto hien phai dau duoi long duong. Hien co mot so doanh nghiep quan tam viec dau tu cac bai dau oto. TP.HCM khuyen khich dau tu bai dau xe nhu the nao? Ong Tran Quang Phuong - pho giam doc So Giao thong cong chinh TP - cho biet:

 • Dinh chi cac uu dai khuyen khich dau tu trai luat

  10:05 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu hom qua da ky Quyet dinh 1387 dinh chi hieu luc thi hanh cac quy dinh ve uu dai, khuyen khich dau tu trai phap luat do uy ban nhan dan 31 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong ban hanh. Quyet dinh co hieu luc ke tu 1/1/2006.

 • Nhieu chinh sach khuyen khich dau tu tai Khu cong nghe cao

  15:51 | Thứ năm 06/05/2004 (GMT+7)

  Nhieu chinh sach khuyen khich dau tu tai Khu cong nghe cao

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh so 53/2004/QD-TTg ngay 5/4/2004 ve mot so chinh sach khuyen khich dau tu tai Khu cong nghe cao. Quyet dinh nay quy dinh mot so chinh sach khuyen khich doi voi cac du an dau tu tai cac khu cong nghe cao theo quy dinh tai Dieu 5 Quy che khu cong nghe cao ban hanh kem theo Nghi dinh so 99/2003/ND-CP ngay 28/08/2003 cua Chinh phu.

 • Dinh chi cac uu dai khuyen khich dau tu trai luat

  04:45 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 29-12-2005, Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai da ky quyet dinh 1387 dinh chi hieu luc thi hanh cac qui dinh ve uu dai, khuyen khich dau tu trai phap luat do UBND 31 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong ban hanh, ke tu ngay 1-1-2006.

 • VAFI Du thao Luat Dau tu chung chua khuyen khich dau tu

  11:54 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  VAFI Du thao Luat Dau tu chung chua khuyen khich dau tu

  Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) vua co y kien dong gop ve du thao Luat Dau tu chung. VAFI cho rang, du thao luat van chua the hien tinh than khuyen khich dau tu, trai lai con can tro dau tu, han che quyen kinh doanh cua doanh nghiep.

 • Quang Nam thua nhan sai pham trong viec khuyen khich dau tu

  06:32 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  TT (Quang Nam) - Chieu 29-8, tai cuoc hop bao cua UBND tinh Quang Nam, tan Chu tich UBND tinh Quang Nam Nguyen Duc Hai thua nhan hai quyet dinh ve uu dai, khuyen khich dau tu do UBND tinh ban hanh (gom quyet dinh so 94/2004/QD-UB ngay 17-12-2004 va quyet dinh so 40/2003/QD-UB ngay 15-4-2003) la nhung quyet dinh trai phap luat. Nhung sai pham nay tinh se rut kinh nghiem va chan chinh.

 • Khuyen khich dau tu vao khu cong nghiep

  09:40 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Tu nay den 2015, Viet Nam se tiep tuc hoan thien co che, chinh sach khuyen khich dau tu vao cac khu cong nghiep, nham thu hut them khoang 6.500-6.800 du an, voi tong von dang ky 36-39 ty USD, trong do von dau tu thuc hien khoang 50%.

 • Khuyen khich dau tu cong nghe xu ly rac trong nuoc

  18:13 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Khuyen khich dau tu cong nghe xu ly rac trong nuoc

  Moi day, Thu tuong Chinh phu da co chu truong khuyen khich dau tu ap dung cac cong nghe xu ly rac duoc nghien cuu trong nuoc. Theo do, moi dia phuong co mot du an ap dung cong nghe xu ly rac thai do trong nuoc nghien cuu.

 • Gia xi mang khong khuyen khich dau tu

  15:52 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Gia xi mang khong khuyen khich dau tu

  Theo Hiep hoi Xi mang Viet Nam, thi gia xi mang cua nuoc ta hien nay van chua duoc tinh dung, tinh du va khong khuyen khich dau tu vao san xuat xi mang.

 • Kien nghi mo rong linh vuc khuyen khich dau tu

  09:45 | Thứ ba 18/02/2003 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu vua kien nghi Chinh phu bo sung vao danh muc khuyen khich dau tu nhung linh vuc can von lon, cong nghe hien dai, co kha nang tao ra thiet bi, may moc, vat tu, nguyen lieu cho cac nganh san xuat khac hoac gop phan xay dung co ban.

 • Ha Noi khuyen khich dau tu xay dung khach san cao cap

  06:31 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi khuyen khich dau tu xay dung khach san cao cap

  UBND TP Ha Noi vua ban hanh Quy che khuyen khich dau tu xay dung khach san cao cap tren dia ban, nham thu hut von dau tu, tung buoc dap ung nhu cau ve co so luu tru chat luong cao cua Ha Noi.

 • Viet Nam khuyen khich dau tu phat trien cong nghe sach

  15:07 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Viet Nam khuyen khich dau tu phat trien cong nghe sach

  De thuc hien tot Quyet dinh 47/2007/QD-TTg ve ke hoach to chuc thuc hien Nghi dinh thu Kyoto thuoc Cong uoc khung cua Lien Hiep Quoc ve bien doi khi hau giai doan 2007-2010, Bo Tai nguyen va Moi truong dang trien khai nhieu giai phap, trong do dac biet quan tam khuyen khich dau tu vao cac du an phat trien cong nghe sach.

 • Dac biet khuyen khich dau tu cong nghiep phan mem

  08:42 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua dong y de nghi cua Bo Tai chinh ve chinh sach uu dai thue doi voi du an dau tu vao cong nghiep phan mem.

 • Che do uu dai dau tu trong nuoc con mang tinh hinh thuc

  04:45 | Thứ ba 25/06/2002 (GMT+7)

  Day la y kien cua cac dai bieu tham gia hoi nghi ve khuyen khich dau tu do Vien Nghien cuu quan ly kinh te trung uong (CIEM) to chuc hom qua. Danh gia nay can cu vao thuc te hien nay, chinh sach uu dai thi co, nhung doanh nghiep kho co the tiep can duoc.

 • Mien giam thue thu nhap cho mot so DN moi thanh lap

  07:04 | Thứ tư 11/08/2004 (GMT+7)

  Mien giam thue thu nhap cho mot so DN moi thanh lap

  Ap dung thue suat uu dai la 10% trong 15 nam, ke tu khi bat dau hoat dong kinh doanh; duoc mien thue trong 4 nam, ke tu khi co thu nhap chiu thue va giam 50% so thue phai nop trong 9 nam tiep theo... la nhung dieu kien uu dai moi cho co so kinh doanh moi thanh lap tu du an dac biet khuyen khich dau tu; co so kham chua benh, giao duc, dao tao va nghien cuu khoa hoc co von dau tu nuoc ngoai moi thanh lap.

 • VN Campuchia khuyen khich dau tu o bien gioi

  05:18 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Trong hai ngay 28 va 29-9, Pho thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung va Pho thu tuong Campuchia (CPC) Xo Khenh da dong chu toa Hoi nghi hop tac phat trien giua cac tinh bien gioi VN - CPC lan thu hai tai thanh pho Siem Reap (CPC).

 • Quang Nam chi khuyen khich dau tu khach san tren 4 sao

  19:17 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  Quang Nam chi khuyen khich dau tu khach san tren 4 sao

  Quang Nam chi khuyen khich phat trien cac khach san hoac khu nghi mat co tieu chuan tren 4 sao va chu truong nay duoc dap lai bang su ung ho tu cac nha dau tu du lich.

 • Tu nhan chua duoc khuyen khich dau tu co so ha tang

  17:32 | Thứ hai 29/11/2004 (GMT+7)

  Tu nhan chua duoc khuyen khich dau tu co so ha tang

  Ngay 29/11, Pho Thu tuong Vu Khoan, Bo truong Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc cung cac quan chuc cao cap khac da co cuoc doi thoai thang than voi cong dong DN trong va ngoai nuoc, cac nha tai tro quoc te tai Dien dan DN Viet Nam.

 • Giam thu tuc cap phep dau tu nhung se bo uu dai

  02:15 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Giam thu tuc cap phep dau tu nhung se bo uu dai

  Chinh phu vua dua ra chu truong tao thuan loi cho nha dau tu trong viec cap giay phep dong thoi du kien bo danh muc dia ban uu dai dau tu.

 • Giay chung nhan uu dai dau tu Bo hay khong

  10:29 | Thứ năm 28/04/2005 (GMT+7)

  Giay chung nhan uu dai dau tu Bo hay khong

  Van de nay duoc dat ra tu nam 2001. Den 2004, trong so 37 tinh co bao cao, trinh len Thu tuong Chinh phu, 11 tinh thanh de nghi bo, 18 tinh de nghi giu, 8 tinh thanh luong lu hoac khong co y kien.

 • Viet Nam khuyen khich dau tu vao Lao

  22:46 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Viet Nam khuyen khich dau tu vao Lao

  21/6, Thu tuong Nguyen Tan Dung da tiep Dai su Dac menh toan quyen Rumani tai Viet Nam Olaru I Dumitru va Dai su Dac menh toan quyen CHDCND Lao Sun thon Say-nha-chac den nhan nhiem vu cong tac tai Viet Nam.

 • Xay dung Luat Du lich Khuyen khich dau tu tu nhan

  23:28 | Thứ hai 25/10/2004 (GMT+7)

  Ngay 25/10, tai Ha Noi, Tong cuc Du lich phoi hop voi To chuc Du lich the gioi va To chuc Phat trien Ha Lan to chuc hoi thao xay dung Luat Du lich.

 • Dinh chi cac quy dinh uu dai dau tu trai phap luat

  11:13 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 29/12, Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh dinh chi hieu luc thi hanh cac quy dinh ve uu dai, khuyen khich dau tu trai phap luat do Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ban hanh.

 • Nhieu tinh thanh chua bai bo cac van ban xe rao

  08:02 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  Nhieu tinh thanh chua bai bo cac van ban xe rao

  Van phong Chinh phu cho biet, tinh den ngay 27/02, ca nuoc moi chi co 12/32 tinh, thanh pho co bao cao ve viec thuc hien Quyet dinh 1387/QD-TTg. Nhu vay van con 20 dia phuong “phot lo” quyet dinh “Xu ly cac quy dinh ve uu dai, khuyen khich dau tu trai phap luat” cua Thu tuong Chinh phu.

 • Chinh phu khuyen khich dau tu phat trien dien luc

  08:15 | Thứ tư 03/12/2003 (GMT+7)

  Dieu nay duoc khang dinh ro trong Du thao Luat Dien luc duoc Chinh phu thong tai phien hop thuong ky thang 11 dien ra tai Ha Noi ngay 2/12. Phien hop nay cung da thao luan "Phap lenh sua doi, bo sung Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao"; "Nghi dinh quy dinh mot so bien phap bao dam trat tu noi cong cong"; tinh hinh kinh te xa hoi thang 11 va 11 thang nam 2003.

 • Trung Quoc khuyen khich dau tu ra nuoc ngoai

  03:07 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc sap ban hanh dieu luat moi cho phep cac nha dau tu trong nuoc duoc dau tu ra nuoc ngoai voi han ngach lon hon nham giam bot du tru ngoai te. Uy ban dieu phoi ngan hang Trung Quoc cho biet dieu luat moi nang han ngach ma cac tap doan dau tu trong nuoc duoc chi tieu o nuoc ngoai len 18,5 ti USD.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0