khuyen hoc

Saturday, 28/05/2016 12:55
 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • Hai phong trao lam rang danh khuyen hoc

  14:28 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Hai phong trao lam rang danh khuyen hoc

  Hoi Khuyen hoc Ninh Binh trong nam qua da khoi sac va co buoc phat trien thanh cong manh me, dua phong trao thi dua khuyen hoc tien len mot buoc phat trien moi ma cao diem cua phong trao la “Mua xuan khuyen hoc” va “Thang 8 khuyen hoc”.

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac xay dung xa hoi hoc tap

  09:05 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/4/2007, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi so 11- CT/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Chi thi neu ro: Quan triet Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang ve “ chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap” va tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap suot doi, nham nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, dao tao nhan tai, phuc vu su..

 • Nhung loi tri an cung Khuyen hoc Dan tri

  05:09 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Nhung nguoi lam cong tac khuyen hoc khong chi la nhung doc gia quan trong nhat ma con la nhung nguoi ban dong hanh thuy chung cua bao Khuyen hoc - TS. Co the noi, su thanh cong cua bao cung chinh la su thanh cong cua ho va nguoc lai. Nhan ngay vui cua bao, chung toi xin trich dang nhung tam su, gop y va mong muon cua mot so lanh dao cac Hoi Khuyen hoc co so ve to bao than thiet cua minh.

 • Hoi Khuyen hoc gop phan chan hung giao duc dua dan toc ra bien lon

  13:32 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Hoi Khuyen hoc gop phan chan hung giao duc dua dan toc ra bien lon

  “11 nam qua, Hoi Khuyen hoc Viet Nam voi hoat dong tich cuc va day tam huyet da dat duoc nhung thanh tuu quan trong, nhanh chong tro thanh mot to chuc xa hoi rong lon, vung manh. Phong trao khuyen hoc da ben re den tung thon ban, phum soc tren khap dat nuoc, duoc nguoi dan hoan nghenh va huong ung tich cuc”.

 • Can tuyen truyen sau rong hon nua cho hoat dong cua Hoi Khuyen hoc

  16:15 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung tran tro cua Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang sau khi ket thuc buoi lam viec keo dai hon 4 tieng voi Hoi Khuyen hoc Viet Nam, sang 17/10.

 • Phat bieu cua dong chi Vu Oanh tai Dai hoi Khuyen hoc lan thu III

  17:09 | Thứ hai 12/12/2005 (GMT+7)

  Phat bieu cua dong chi Vu Oanh tai Dai hoi Khuyen hoc lan thu III

  Tai cuoc lam viec voi Thuong truc Trung uong Hoi Khuyen hoc Viet Nam ngay 21/11/2005, Ban Bi thu TU Dang danh gia cao hoat dong cua dong chi Vu Oanh, Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam khoa II da co nhieu dong gop quan trong doi voi Hoi trong nhiem ky vua qua.

 • Mot thap ky Khuyen hoc Viet Nam

  15:11 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  10 nam truoc, Hoi Khuyen hoc Viet Nam ra doi voi tu cach la mot to chuc xa hoi cua moi nguoi Viet co tam huyet voi su nghiep giao duc cua dat nuoc. Trai qua 2 ky dai hoi, Hoi da co buoc phat trien nhanh ve to chuc, ve qua trinh xay dung.

 • Nguoi say khuyen hoc o xu Tram Huong

  14:12 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  Hon hai muoi nam lam cong tac Hoi Phu huynh hoc sinh va muoi nam lam cong tac khuyen hoc, co the noi Do Thanh Phuc la mot trong nhung nguoi lam khuyen hoc som nhat cua tinh Khanh Hoa. Tham gia cong tac Hoi phu huynh tu nam 1985, nhung den nam 1996 cong viec cua anh moi duoc dinh danh: Khuyen hoc.

 • Se tao ra buoc phat trien moi cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam

  08:26 | Thứ hai 12/12/2005 (GMT+7)

  Se tao ra buoc phat trien moi cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam

  (TS)- Hoi Khuyen hoc VN ra doi voi tu cach la mot to chuc xa hoi cua moi nguoi VN co tam huyet voi su nghiep giao duc cua dat nuoc, tinh nguyen gop phan khoi day, phat huy truyen thong hieu hoc khuyen hoc cua dan toc, to chuc van dong moi nguoi moi nha hoc tap, dua ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap.

 • Quang Nam Mo rong Hoi Khuyen hoc den nhieu to chuc

  07:58 | Thứ sáu 27/05/2005 (GMT+7)

  Nhung thong tin cu the ve viec mo rong Hoi Khuyen hoc o Quang Nam cung cac tin ve hoat dong cua trung tam hoc tap cong dong tai Quang Ninh, An Giang, Phu Yen... se la noi dung cua Tin khuyen hoc so nay.

 • Nam Dinh Xay dung phong trao nhan dan lam khuyen hoc

  16:11 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Nam Dinh Xay dung phong trao nhan dan lam khuyen hoc

  Ngay 25/7, tinh Nam Dinh da to chuc dai hoi Khuyen hoc lan thu III. Hoi Khuyen hoc Nam Dinh duoc thanh lap tu thang 3/1997, den nay to chuc Hoi da phu kin den tan cac thon lang, to dan pho, dong ho, nha chua, xu ho dao... hoat dong hieu qua voi 4.900 chi hoi va 175.000 hoi vien.

 • Quang Nam Mo rong Hoi Khuyen hoc den nhieu to chuc

  07:58 | Thứ sáu 27/05/2005 (GMT+7)

  Nhung thong tin cu the ve viec mo rong Hoi Khuyen hoc o Quang Nam cung cac tin ve hoat dong cua trung tam hoc tap cong dong tai Quang Ninh, An Giang, Phu Yen... se la noi dung cua Tin khuyen hoc so nay.

 • Co 442 dai bieu du dai hoi Khuyen hoc lan thu III

  16:33 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  Hoi Khuyen hoc Viet Nam vua hop bao, thong bao ve Dai hoi Khuyen hoc lan thu III se to chuc vao ngay 6 - 7/12/2005 tai Thu do Ha Noi. Den du Dai hoi co 442 dai bieu chinh thuc dai dien cho tren 3,5 trieu hoi vien khuyen hoc cua 64 tinh, thanh, vung mien trong ca nuoc.

 • Lam bao hay moi co the lam khuyen hoc tot

  11:05 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Lam bao hay moi co the lam khuyen hoc tot

  Tu ngay 3/8-12/8, dai dien bao KH-DT da co cuoc tham, khao sat ve bao KH-DT tai nhieu tinh mien Trung. Doan da tham va lam viec voi lanh dao Hoi Khuyen hoc nhieu tinh. Co the noi day la mot cuoc khao sat rat huu ich cho cong tac lam bao cua Hoi Khuyen hoc, boi cac cuoc trao doi rat thang than…

 • Son La Hoi Khuyen hoc co so hoat dong manh

  16:59 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Nhieu phong trao hoat dong khuyen hoc soi noi o cac huyen, thi o Son La, cung cac tin ve Hoi nghi tap huan can bo quan ly TTHTCD o Kien Giang; Cac to chuc Hoi Khuyen hoc co so tu kiem tra cheo o Hau Giang... va nhieu tinh thanh khac da duoc dang tai trong Tin khuyen hoc so nay.

 • Nhieu ban nganh doan the lam cong tac khuyen hoc

  00:03 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Cac don vi da van dong nguon tien mat va hien vat de xay dung truong lop va ho tro cho cac doi tuong hoc sinh ngheo hieu hoc thuoc cac vung xa, vung sau trong tinh, voi tong so tien hon 3 ty dong.

 • Nhieu ban nganh doan the lam cong tac khuyen hoc

  00:03 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Cac don vi da van dong nguon tien mat va hien vat de xay dung truong lop va ho tro cho cac doi tuong hoc sinh ngheo hieu hoc thuoc cac vung xa, vung sau trong tinh, voi tong so tien hon 3 ty dong.

 • Hanh phuc cua nguoi lam khuyen hoc

  16:53 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Moi nguoi thuong goi dua nguoi lam cong tac khuyen hoc la “vac tu va hang tong”. Nhung ong Truong Sy Tien - Chu tich Hoi Khuyen hoc tinh Quang Tri lai tim thay o day niem hanh phuc va su thanh than khi miet mai lam cong tac hoi.

 • Khai mac Dai hoi Khuyen hoc lan thu III

  14:37 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  Khai mac Dai hoi Khuyen hoc lan thu III

  “Khuyen hoc, khuyen tai, xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap” la noi dung buc truong ma dong chi Nguyen Khoa Diem - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu TU Dang, Truong ban tu tuong van hoa TU, trao tang cho Hoi Khuyen hoc VN, trong buoi le khai mac Dai hoi dai bieu Khuyen hoc lan thu III.

 • Dien Bien Mo rong hinh thuc khuyen hoc trong nha truong

  17:21 | Thứ hai 10/10/2005 (GMT+7)

  Hoi Khuyen hoc Dien Bien thuc hien chuong trinh hanh dong day manh cac hoat dong khuyen hoc trong truong hoc la chong luu ban, bo hoc.

 • Binh Duong Phan dau 100 truong THPT co chi Hoi Khuyen hoc

  17:12 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  De day manh xay dung cong tac khuyen hoc, Hoi Khuyen hoc huyen Binh Duong phan dau xay dung o tat ca cac xa, phuong, cac truong tu mam non den trung hoc pho thong deu co to chuc Hoi.

 • Long dan My Loc voi khuyen hoc

  16:14 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  Long dan My Loc voi khuyen hoc

  Tai Hoi nghi tong ket cong tac khuyen hoc tinh Nam Dinh dien ra ngay 22/3 vua qua, bao cao tham luan cua ong Le Kiem- Chu tich Hoi Khuyen hoc huyen My Loc da gay an tuong rat sau sac.

 • Cao Bang Hoi Khuyen hoc ho tro xay dung lop mau giao

  14:57 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Vua qua, Hoi Khuyen hoc tinh da ho tro 15 trieu xay dung lop mau giao Ngoc Khe, huyen Trung Khanh va tang 12 suat hoc bong cho hoc sinh ngheo hieu hoc.

 • Dieu dang ghi nhan o Khuyen hoc Thai Binh

  11:11 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Dieu dang ghi nhan o Khuyen hoc Thai Binh

  Ngay 1/4 vua qua, tinh Thai Binh da to chuc Dai hoi dai bieu Hoi Khuyen hoc toan tinh lan thu II (nhiem ky 2006 - 2010), 282 dai bieu thay mat cho tren 253 nghin hoi vien da den du dai hoi.

 • Nguoi thap lua khuyen hoc

  11:12 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Nguoi thap lua khuyen hoc

  Do la bac Nguyen Van Ky, nguyen la bi thu Dang uy phuong Quyet Tam va cung la nguoi sang lap ra Hoi Khuyen hoc Phuong Quyet Tam khi Hoi Khuyen hoc tinh Son La va Hoi Khuyen hoc thi xa Son La chua duoc thanh lap.

 • VNPT trao hoc bong cho hoc sinh TP HCM

  13:52 | Thứ tư 27/12/2006 (GMT+7)

  VNPT trao hoc bong cho hoc sinh TP HCM

  Chieu 25/12, le trao “Hoc bong VNPT vi su nghiep khuyen hoc Viet Nam” tai TP HCM vua dien ra tai Hoi truong So Giao duc dao tao TP. 90 em hoc sinh dai dien cho nhung guong hoc sinh hoc gioi vuot kho cua toan thanh pho mang ten Bac da vinh du duoc nhan hoc bong nay. Den du Le trao hoc bong co ong Nguyen Van Ngai – Bi thu Dang uy So GDDT TP, Pho Giam doc So GD-DT thanh pho HCM, ong Phung Chi Dung - Chanh van phong dai dien phia nam Bo Buu chinh Vien thong,..

 • Phai bat dau tu co so

  11:58 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Moi day, Hoi Khuyen hoc TPHCM da mo hoi nghi chuyen de ve xay dung Chi hoi khuyen hoc o cac ap va khu pho. Day la viec lam moi, sang tao va la tien de cho mot xa hoi hoc tap tu co so.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0