khung gia

Friday, 27/05/2016 03:23
 • Tac dong cua khung gia dat moi Thi truong bat dong san se bien dong theo huong nao

  21:38 | Chủ nhật 21/11/2004 (GMT+7)

  Tac dong cua khung gia dat moi Thi truong bat dong san se bien dong theo huong nao

  Bo truong Bo Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc: Nha nuoc se keo gia dat xuong o muc hop ly Khung gia dat moi tac dong nhu the nao den thi truong bat dong san? Thanh Nien da dat cau hoi nay voi Bo truong Bo Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve khung gia dat Dat re nhat 500 dong m2 dat nhat 67,5 trieu dong m2

  00:55 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh cua Chinh phu ve khung gia dat Dat re nhat 500 dong m2 dat nhat 67,5 trieu dong m2

  * Phan loai dat chu yeu dua vao kha nang sinh loi va ket cau ha tang Ngay 16/11, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Gia dat do UBND cap tinh quyet dinh theo nghi dinh nay duoc su dung lam can cu de tinh thue doi voi viec su dung dat va chuyen quyen su dung dat (QSDD).

 • Khung gia dat moi se xoa bo dau co che do 2 gia co che xin cho

  10:06 | Thứ sáu 16/07/2004 (GMT+7)

  Khung gia dat moi se xoa bo dau co che do 2 gia co che xin cho

  Ve du thao nghi dinh ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat ma Bo Tai chinh vua trinh Chinh phu, ong Nguyen Tien Thoa - Pho cuc truong Cuc Quan ly gia (Bo Tai chinh) nhan xet: khung gia dat moi se co tac dung dua thi truong dat dai cong khai hon, bao dam sat gia thi truong. Yeu to dau co, che do "2 gia", co che "xin-cho" trong hoat dong dat dai se bi giam thieu. Gia dat se dan tro ve gia tri thuc von co.

 • Gia dat se duoc tinh bang 90 gia giao dich tren thi truong

  10:05 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Gia dat se duoc tinh bang 90 gia giao dich tren thi truong

  Bo Tai chinh vua trinh Chinh phu phe duyet Nghi dinh ve phu­ong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat thay the Nghi dinh 87/CP. Theo do, nguyen tac tinh gia toi da cua khung gia se d­uoc tinh bang 90% gia toi da chuyen nh­uong quyen su dung dat cua nhung giao dich thanh cong ve nha dat.

 • Nghi dinh ve khung gia dat

  15:12 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Ngay 16/11, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Gia dat do UBND cap tinh quyet dinh theo nghi dinh nay duoc su dung lam can cu de tinh thue doi voi viec su dung dat va chuyen quyen su dung dat (QSDD).

 • Mot so qui dinh ve khung gia dat moi

  08:02 | Thứ bảy 20/11/2004 (GMT+7)

  Mot so qui dinh ve khung gia dat moi

  Ngay 16-11, Chinh phu da ban hanh nghi dinh qui dinh phuong phap xac dinh gia dat, khung gia cac loai dat va dinh gia cac loai dat cu the tai dia phuong.

 • Ha Noi Gia dat se tang

  22:31 | Thứ ba 07/12/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Gia dat se tang

  Tai phien hop dau tien cua ky hop thu 3 HDND TP Ha Noi khoa 13 (7-12), UBND TP Ha Noi da trinh HDND TP khung gia dat voi muc gia quy dinh se cao hon muc gia dat hien hanh.

 • Chuan bi ban hanh khung gia dat moi Tranh soc cho thi truong bat dong san

  09:19 | Thứ tư 15/09/2004 (GMT+7)

  Chuan bi ban hanh khung gia dat moi Tranh soc cho thi truong bat dong san

  Du thao Nghi dinh ve khung gia dat moi da duoc Bo Tai chinh trinh Chinh phu. Neu khong co gi thay doi, khung gia dat moi se duoc ban hanh vao thang 10 toi. Viec gia dat duoc dieu chinh sat gia thi truong dang gay lo ngai gia nha dat se bi day len cao.

 • Du thao khung gia dat Gia dat do thi toi da 67,5 trieu dong m2

  23:34 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Du thao khung gia dat Gia dat do thi toi da 67,5 trieu dong m2

  Hom nay 7/7, Bo Tai chinh trinh Chinh phu du thao Nghi dinh ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Du thao ve khung gia dat quy dinh 9 loai khung gia dat khac nhau.

 • Nha nuoc bo quen khung gia dat

  08:44 | Thứ bảy 29/09/2001 (GMT+7)

  Mac du da sat nut den thoi diem Luat Dat dai sua doi co hieu luc (1/10), nhung cho den hom nay (29/9) ca thay 6 nghi dinh huong dan thi hanh luat van chua duoc ban hanh. Doi voi gioi kinh doanh bat dong san, dieu ma ho quan tam nhat la Nha nuoc van chua he co khung gia dat thi lam sao ho co the dinh duoc gia. Duoi day la tra loi cua Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son voi bao gioi.

 • Thuc hien Nghi dinh 188 Ha Noi xay dung gia dat sat gia thi truong

  10:55 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Thuc hien Nghi dinh 188 Ha Noi xay dung gia dat sat gia thi truong

  Theo So Tai chinh Vat gia Ha Noi - don vi truc tiep soan thao Du thao ve khung gia dat thi muc gia dat moi toi da cua Ha Noi se thap hon muc gia toi da (67,5 trieu dong/m2) theo khung gia cua Chinh phu quy dinh trong Nghi dinh 188 ve Khung gia cac loai dat (nhu vay ngang voi TPHCM).

 • Tang gia dat phai giam thue de tranh gay kho cho dan

  19:25 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Tang gia dat phai giam thue de tranh gay kho cho dan

  Khung gia dat moi nam 2008 duoc HDND TP HCM thong qua sang nay. Nhieu y kien cho rang, tang gia dat phai ket hop dieu chinh thue de tranh truong hop dan phai chiu nhung khoan thue ngat nguong. > 67,5 trieu dong mot m2 dat trung tam TP HCM

 • Khung gia dat moi lieu co kip ban hanh vao 1 7

  17:05 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Khung gia dat moi lieu co kip ban hanh vao 1 7

  Cuc pho Quan ly Gia Nguyen Tien Thoa cho TS biet, den tan hom qua, Cuc moi trinh Bo Tai chinh du thao Nghi dinh ve Phuong phap xac dinh va khung gia cac loai dat, trong do co the quy dinh muc gia dat cao nhat len toi 67,5 trieu dong/m2.

 • Giai trinh gia dat du an khu do thi Nam Thang Long

  21:01 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Giai trinh gia dat du an khu do thi Nam Thang Long

  Ngay 4/10, Thu tuong Chinh phu da chinh thuc co van ban yeu cau UBND thanh pho Ha Noi bao cao ve mot so noi dung lien quan den viec phe duyet gia dat cho du an khu do thi Nam Thang Long (Ciputra Ha Noi). Van ban cua Thu tuong yeu cau UBND lam ro toan bo noi dung ma bao Thanh Nien neu trong so bao 28/9 vua qua: UBND thanh pho Ha Noi da ra quyet dinh ve viec thu tien su dung dat cua du an nay vao ngay 14/12/2004. Theo do gia dat ma nha dau tu phai tra la 1,54 trieu..

 • Du kien tang 20 gia ban dien gio cao diem

  07:48 | Thứ bảy 20/05/2006 (GMT+7)

  Du kien tang 20 gia ban dien gio cao diem

  Sau khi tham khao y kien cac nganh kinh te, cac to chuc xa hoi, To cong tac gia dien vua de xuat phuong an gia dien giai doan 2006-2010 trinh Bo truong Cong nghiep. Du thao lo trinh dieu chinh gia dien 2006-2010 duoc xay dung theo ba buoc: Buoc 1, thuc hien tu 1-7-2006, dieu chinh gia binh quan len 852 dong/kW gio; buoc 2, thuc hien tu 1-7-2008, dieu chinh gia binh quan len 890 dong/kW gio va buoc 3, thuc hien tu nam 2010, dieu chinh tren co so gia phat dien xac..

 • Khung gia dat moi se sat voi thi truong

  00:01 | Thứ bảy 15/05/2004 (GMT+7)

  Khung gia dat moi se sat voi thi truong

  Cuoi thang 5, Bo Tai chinh se trinh Chinh phu Nghi dinh moi ve phuong phap xac dinh va khung gia cac loai dat. Theo ong Nguyen Tien Thoa, Cuc pho Quan ly Gia, ban hanh van ban nay co the lam tang gia bat dong san, song ve lau dai se nam trong quy dao quy dinh cua Nha nuoc.

 • Cac dia phuong cong bo gia dat nam 2007

  11:19 | Thứ bảy 30/12/2006 (GMT+7)

  Cac dia phuong cong bo gia dat nam 2007

  Chi con chua day 48 gio nua la moi giao dich, chuyen nhuong lien quan den linh vuc nha dat... phai ap dung theo bang gia dat cua nam 2007. Tinh den thoi diem nay, mot so dia phuong, trong do co Ha Noi va TP HCM, da cong bo gia dat moi ap dung cho nam 2007, tuy nhien tai nhieu dia phuong thi bang gia dat van con nam tren ban cac lanh dao UBND cho ky. Nam nay, co ba xu huong ban hanh bang gia dat: Tang tu 10% den 66%, dieu chinh giam tu 8% den 20% va giu nguyen..

 • Thi truong dat se khong bien dong

  22:23 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Thi truong dat se khong bien dong

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh 188/2004 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia dat, trong do khung gia dat duoc ap dung tu ngay 1-1-2005 co muc gia toi da len den 67,5 trieu dong/m2, cao gap nhieu lan so voi khung gia hien tai.

 • Khong co ngoai le khi ap dung khung gia dat moi

  09:42 | Thứ ba 30/11/2004 (GMT+7)

  "Khung gia dat cao nhat van se duoc ap dung theo muc toi da la 67,5 trieu chu khong co ngoai le nao", ong Nguyen Tien Thoa, Cuc pho Quan ly Gia (Bo Tai chinh) da khang dinh voi VnExpress nhu vay khi co thong tin Ha Noi muon nang gia toi da len.

 • Khung gia dat o Ha Noi co the toi 81 trieu dong

  09:00 | Thứ hai 22/11/2004 (GMT+7)

  Khung gia dat o Ha Noi co the toi 81 trieu dong

  Cac co quan chuc nang cua UBND TP Ha Noi dang gap rut hoan thien khung gia dat de trinh Hoi dong nhan dan. Du kien, thanh pho se de nghi voi Chinh phu bo sung dieu chinh tang, tham chi co the tang gap nhieu lan khung gia cua Nghi dinh 188.

 • Khung gia dat moi sap chao doi

  16:22 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Khung gia dat moi sap chao doi

  Ngay 7/7, Bo Tai chinh se trinh Thu tuong nghi dinh ve phuong phap xac dinh va khung gia cac loai dat. Neu duoc phe duyet, nghi dinh se co hieu luc thi hanh sau 15 ngay dang cong bao, la co so de UBND cap tinh ban hanh bang gia va ap dung cho dia phuong minh tu 1/1/2005.

 • Muc gia dat do thi toi da 67 5 trieu dong m2

  07:01 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Muc gia dat do thi toi da 67 5 trieu dong m2

  To trinh cua UBND TP.HCM ve bang gia cac loai dat tren dia ban TP da duoc trinh bay trong ngay lam viec dau tien (ngay 7-12) ky hop thu ba HDND TP khoa VII.

 • Kho khan cho ca nguoi benh va quy bao hiem y te

  10:25 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Kho khan cho ca nguoi benh va quy bao hiem y te

  Ngay 26-1-2006, lien Bo Y te, LD-TBXH, Tai chinh da ban hanh thong tu lien tich so 03/2006 bo sung thong tu lien bo so 14/1995/TTLB ngay 30-9-1995, huong dan thuc hien viec thu mot phan vien phi. Tuy nhien, gan 1 thang sau khi thong tu quan trong nay ra doi, cac co so y te hau nhu chua nhan duoc van ban, con co quan bao hiem y te (BHYT) thi keu troi...

 • Khung gia dat dau la co so de xac dinh

  22:50 | Thứ năm 05/08/2004 (GMT+7)

  Khung gia dat dau la co so de xac dinh

  Moi day, Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan da co to trinh Chinh phu ve de an phat trien thi truong bat dong san.

 • Gia dat do thi khong qua 67 5 trieu dong m2

  15:00 | Thứ năm 08/07/2004 (GMT+7)

  Gia dat do thi khong qua 67 5 trieu dong m2

  9 khung gia cu the cho tung loai dat vua duoc Bo Tai chinh chinh thuc trinh Chinh phu. Day se la co so cho cac dia phuong ban hanh bang gia cac loai dat cu the ap dung tu 1/1/2005.

 • Khung gia dat moi co the bi loi dung de dau co

  14:28 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Khung gia dat moi co the bi loi dung de dau co

  Cac dich vu nha dat dang rao riet tung tin, Chinh phu ban hanh Nghi dinh ve khung gia dat moi tu 1/7 se lam cho gia ban cua cac du an thay doi. Nhieu nguoi voi va tau nha voi so tien chenh lech den vai tram trieu dong.

 • Dat TP HCM co the tang kich 67 trieu dong m2

  09:55 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Dat TP HCM co the tang kich 67 trieu dong m2

  So Tai chinh vua trinh ban du thao dieu chinh khung gia dat nam 2008 tai TP.HCM. Theo do, gia dat tai day se tang tu 10-50%; muc gia dat o cao nhat se dat "dinh” khung gia ma Chinh phu dua ra tai Nghi dinh 123: 67 trieu dong/m2.

 • Khung gia dat chua lam hai long HDND

  18:34 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Khung gia dat chua lam hai long HDND

  Chieu nay, nhieu dai bieu HDND thanh pho Ha Noi va TP HCM dua ra y kien xung quanh khung gia dat do UBND de trinh, nhu chua sat voi thuc te, lam anh huong cac du an xay dung chung cu, tac dong xau toi moi truong dau tu, nhung lai "beo" gioi dau co.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0