khu kinh te

Saturday, 28/05/2016 12:55
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Cac khu kinh te tang toc

  16:15 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Cac khu kinh te tang toc

  Den nay trong ca nuoc da co 9 khu kinh te duoc Thu tuong Chinh phu ra quyet dinh thanh lap. Du kien trong tuong lai gan se con co them it nhat 3 khu kinh te nua duoc ra doi.

 • Hue Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May Lang Co

  15:28 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Hue Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May Lang Co

  Sang ngay 7/6, le cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May - Lang Co da duoc dien ra trong the tai Cang Chan May, thi tran Lang Co, tinh Thua Thien Hue. Trong phuong huong phat trien vung Kinh te trong diem mien Trung, Thu tuong chinh phu da xac dinh Khu kinh te Chan May - Lang Co la mot khu kinh te co nhieu tiem nang, the manh. Voi dien tich tu nhien 27.108ha, bao gom cac don vi hanh chinh : thi tran Lang Co, cac xa Loc Thuy, Loc Tien, Loc Vinh thuoc..

 • No ro cac khu kinh te

  11:10 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Sau 5 nam thai nghen, mai den 2003, khu kinh te dau tien cua ca nuoc, Chu Lai, moi ra doi. 3 nam sau, da xuat hien mot loat cac khu kinh te suot tu Bac den Nam, trong do mat do lon nhat la o mien Trung.

 • Se co 4 khu kinh te duoc thanh lap

  21:14 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Se co 4 khu kinh te duoc thanh lap

  Cac tinh Quang Ninh, Nghe An, Quang Binh, Phu Yen da chinh thuc co van ban de xuat thanh lap cac khu kinh te tren dia ban. Moi day, Thu tuong Chinh phu da yeu cau Bo Ke hoach - Dau tu va cac tinh hoan thien van ban va quy hoach de Thu tuong quyet dinh.

 • Se co 4 khu kinh te duoc thanh lap

  09:45 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  Se co 4 khu kinh te duoc thanh lap

  Cac tinh Quang Ninh, Nghe An, Quang Binh, Phu Yen da chinh thuc co van ban de xuat thanh lap cac khu kinh te tren dia ban. Moi day, Thu tuong Chinh phu da yeu cau Bo Ke hoach - Dau tu va cac tinh hoan thien van ban va quy hoach de Thu tuong quyet dinh.

 • Viet kieu duoc kinh doanh nha dat tai Van Phong

  05:06 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  Viet kieu duoc kinh doanh nha dat tai Van Phong

  To chuc, ca nhan co yeu to nuoc ngoai duoc mua nha o, dat o trong khu kinh te Van Phong; dong thoi duoc phep dau tu xay dung nha o de ban hoac cho thue; xay dung ha tang nham cho thue, cho thue lai hoac chuyen nhuong quyen su dung dat da xay dung ha tang tai khu kinh te nay.

 • Se co them cac khu kinh te

  09:36 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  Se co them cac khu kinh te

  Thu tuong vua dong y ve mat nguyen tac theo de xuat cua mot so dia phuong trong viec thanh lap cac khu kinh te. Theo de nghi cua tinh Quang Ninh, Nghe An, Quang Binh, Phu Yen ve de xuat thanh lap cac khu kinh te tren dia ban, Thu tuong Chinh phu vua co yeu cau Bo Ke hoach - Dau tu va cac tinh hoan thien van ban va quy hoach de Thu tuong quyet dinh. Cu the, Thu tuong da dong y ve nguyen tac de UBND cac tinh Quang Binh, Phu Yen lap quy hoach cac Khu kinh te Hon La..

 • Mien thue thu nhap doanh nghiep o khu kinh te Nghe An

  06:51 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  11/6, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 85/2007/QD-TTg ve viec thanh lap va ban hanh Quy che hoat dong Khu kinh te Dong Nam Nghe An, tinh Nghe An. Khu kinh te Dong Nam Nghe An co dien tich tu nhien la 18.826,47 ha va bao gom 18 xa, phuong thuoc Khu kinh te Dong Nam Nghe An

 • Khai mac Le hoi Lang co huyen thoai bien

  09:17 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Khai mac Le hoi Lang co huyen thoai bien

  Festival Hue 2006 da buoc sang ngay thu 5 voi nhieu hoat dong van hoa phong phu, hap dan. Nhung suc hut lon nhat trong ngay hom qua da don ve bai bien Lang Co noi tieng thuoc huyen Phu Loc - Thua Thien Hue - noi dien ra Le hoi "Lang Co huyen thoai bien". Truoc do, vao dau buoi sang ngay 7/6, tai bai bien Lang Co da dien ra Le cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May - Lang Co do UBND tinh Thua Thien Hue to chuc. Chan May - Lang Co la khu vuc co nhieu..

 • Khu kinh te Van Phong Khanh Hoa Khoi dong nhung du an hang ti USD

  23:12 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Khu kinh te Van Phong Khanh Hoa Khoi dong nhung du an hang ti USD

  Trao doi voi Thanh Nien chieu qua 7.2, ong Vo Lam Phi - Chu tich UBND tinh Khanh Hoa cho biet: Nhieu du an dau tu hang ti USD da khoi dong tai khu kinh te Van Phong. Ket qua nay mot phan do tac dong cua viec Viet Nam gia nhap WTO va chinh sach khuyen khich dau tu cua Chinh phu.

 • Cong bo thanh lap khu kinh te Chan May Lang Co

  03:12 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Sang 7-6, UBND tinh Thua Thien - Hue da to chuc le cong bo quyet dinh thanh lap khu kinh te Chan May - Lang Co cua Thu tuong Chinh phu. Cung voi quyet dinh nay, khu kinh te Chan May - Lang Co cung duoc Chinh phu ban hanh qui che rieng ve qui dinh hoat dong, mot so chinh sach va quan ly nha nuoc doi voi khu kinh te nay.

 • Khu kinh te lon nhat Viet Nam da chuyen dong

  13:39 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Khu kinh te lon nhat Viet Nam da chuyen dong

  Van Phong la khu kinh te co quy mo lon nhat nuoc vao thoi diem hien nay, voi tong dien tich len den 150.000 ha gom 80.000 ha mat nuoc va 70.000 ha dat lien, thuoc dia ban hai huyen Van Ninh va Ninh Hoa.

 • Khu kinh te Van Phong se khong co nha may nhiet dien

  01:14 | Thứ tư 16/01/2008 (GMT+7)

  Khu kinh te Van Phong se khong co nha may nhiet dien

  Sau khi nghien cuu de xuat cua Bo Cong Thuong ve qui hoach dia diem xay dung Trung tam dien luc Van Phong (tinh Khanh Hoa), Bo Xay dung cho rang viec xay dung Trung tam nhiet dien tai Khu kinh te vinh Van Phong la khong phu hop voi Qui hoach chung da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet.

 • Phe duyet de an phat trien Khu kinh te Chan May Lang Co

  07:25 | Thứ tư 11/01/2006 (GMT+7)

  TT (Hue) - Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh 26/QD-TTg phe duyet de an “Dinh huong phat trien Khu kinh te Chan May - Lang Co den nam 2020”. Khu kinh te Chan May - Lang Co bao gom thi tran Lang Co va cac xa Loc Thuy, Loc Tien, Loc Vinh thuoc huyen Phu Loc, tinh Thua Thien - Hue, co dien tich 27.108 ha.

 • Mien thue thu nhap doanh nghiep o khu kinh te Nghe An

  15:25 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  11-6, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 85/2007/QD-TTg ve viec thanh lap va ban hanh Quy che hoat dong Khu kinh te Dong Nam Nghe An, tinh Nghe An.

 • Nguoi dan xu Thanh va du an 30 ty USD

  13:35 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Nguoi dan xu Thanh va du an 30 ty USD

  Trong nhung ngay gan day, thong tin Tap doan Eminence (Hoa Ky) dau tu du an khong lo voi so von len toi 30 ty USD dang duoc nguoi dan tinh Thanh Hoa dac biet quan tam. Voi nhieu nguoi dan xu Thanh, day la mot du an qua lon, ngoai suc tuong tuong va thieu kha nang thuc thi.

 • Xay dung khu kinh te cang bien ket hop cong nghiep

  08:17 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  Xay dung khu kinh te cang bien ket hop cong nghiep

  Ngay 6/8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da den tham va lam viec voi lanh dao tinh Quang Ninh va mot so tap doan kinh te lon nhu: Tap doan than khoang san, Tap doan cong nghiep tau thuy... Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh: Quang Ninh co vi tri het suc quan trong trong can can kinh te ca nuoc noi chung va phia Bac noi rieng. Day cung la dia phuong co nhieu tiem nang loi the nhu: Cong nghiep khai thac than, dong tau, du lich, xi mang, dien... Tai buoi lam..

 • Nguoi dan xu Thanh va du an 30 ty USD

  14:52 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Nguoi dan xu Thanh va du an 30 ty USD

  Trong nhung ngay gan day, thong tin Tap doan Eminence (Hoa Ky) dau tu du an khong lo voi so von len toi 30 ty USD dang duoc nguoi dan tinh Thanh Hoa dac biet quan tam. Voi nhieu nguoi dan xu Thanh, day la mot du an qua lon, ngoai suc tuong tuong va thieu kha nang thuc thi.

 • Khu kinh te trong diem mien Trung voi nhung nhiem vu dot pha moi

  11:07 | Thứ năm 16/09/2004 (GMT+7)

  Khu kinh te trong diem mien Trung voi nhung nhiem vu dot pha moi

  Quyet dinh 148/2004/QD-TTG cua Thu tuong Chinh phu ve nhung nhiem vu dot pha moi cua khu kinh te trong diem mien Trung vua co hieu luc thi hanh.

 • Khu kinh te Van Phong duoc can doi rieng ve von dau tu phat trien

  10:47 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Theo Quyet dinh thanh lap BQL Khu kinh te Van Phong tinh Khanh Hoa (so 998/QD-TTg, ngay 24/7/2006) cua Thu tuong Chinh phu, thi BQL Khu kinh te Van Phong la co quan quan ly nha nuoc co tu cach phap nhan, co tai khoan va con dau hinh quoc huy; duoc can doi rieng ve von dau tu phat trien tu nguon ngan sach Trung uong. Kinh phi hoat dong cua Ban Quan ly do Nha nuoc cap.

 • Thanh Hoa co the vay von de giai phong mat bang

  20:34 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  28/4, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da den tham khu kinh te Nghi Son va lam viec voi lanh dao tinh Thanh Hoa. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet nhan dinh: khu kinh te Nghi Son la diem nhan trong phat trien kinh te cua Thanh Hoa va trong tuong lai con la trong diem kinh te cua ca nuoc. Theo Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nhung vuong mac trong den bu giai phong mat bang can duoc cac cap, cac nganh tinh Thanh Hoa nhanh chong giai quyet vi cang de lau cang kho thao..

 • Mien Trung dai su quang ba cho cac khu kinh te

  04:33 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  "Cac dai su can quan tam hon nua va tich cuc quang ba manh me cac khu kinh te co co che thoang cua mien Trung de nuoc ngoai to tuong, qua do thu hut dau tu”. Do la loi “dat hang” cua nhieu dai bieu voi cac dai su tai buoi gap go giua 15 thu truong cac co quan ngoai giao o nuoc ngoai voi gan 200 dai dien cac khu kinh te, hiep hoi va doanh nghiep mien Trung - Tay nguyen duoc to chuc tai Da Nang ngay 14-12.

 • 52 du an dau tu vao khu kinh te Van Phong

  17:48 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Ban quan ly Khu kinh te Van Phong, hien da co 52 du an dau tu vao khu kinh te Van Phong voi tong muc von tren 13,4 ty USD, trong do co 24 du an dau tu nuoc ngoai va da co 13 du an dang di vao hoat dong co hieu qua.

 • Thanh lap Khu kinh te Van Don

  11:47 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh thanh lap Khu kinh te Van Don (tinh Quang Ninh) voi muc tieu dua vuc khu nay tro thanh trung tam du lich sinh thai bien dao chat luong cao va dich vu cao cap, dong thoi la trung tam hang khong, dau moi giao thuong quoc te.

 • Dung Quat khu kinh te mo tu tao von

  08:43 | Thứ bảy 11/09/2004 (GMT+7)

  Sau khi roi tinh Binh Dinh, Tong bi thu Nong Duc Manh da ve tham va lam viec voi tinh Quang Ngai. Trong ngay 10-9, sau khi thi sat Khu cong nghiep Dung Quat, noi chuyen tai Truong Day nghe Dung Quat, Tong bi thu cho rang: “Viec xay dung Nha may loc dau Dung Quat co cham, nhung nhat dinh phai lam va lam cho tot”. Boi vi nganh dau khi mang tinh chat chien luoc trong viec phat trien kinh te cua dat nuoc.

 • Khan truong tao nguon nhan luc cho Khu kinh te Nghi Son

  00:47 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 27 - 28/4, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ve tham va lam viec tai tinh Thanh Hoa. Sau khi den thap huong tai Den tho Ba Trieu, tham Khu kinh te Nghi Son va tang qua cho 2 gia dinh chinh sach cua huyen Tinh Gia, chieu qua 28/4, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da co buoi lam viec voi lanh dao tinh Thanh Hoa. Cung du buoi lam viec co nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu.

 • Khu kinh te Van Phong co khu phi thue quan

  09:56 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Khu kinh te Van Phong co khu phi thue quan

  Khu kinh te (KKT) Van Phong - Khanh Hoa se co khu phi thue quan, hang hoa va doanh nghiep hoat dong trong khu vuc se duoc huong nhieu uu dai. Day la noi dung trong Thong tu 110/2006/TT - BTC ve che do tai chinh va thu tuc hai quan cho Khu kinh te Van Phong, tinh Khanh Hoa moi duoc ban hanh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0