khu dan cu

Tuesday, 31/05/2016 23:07
 • Nha o chuot nup bong khu dan cu moi

  16:33 | Thứ ba 01/11/2005 (GMT+7)

  Nha o chuot nup bong khu dan cu moi

  Mang tieng la khu dan cu moi nhung lai co qua nhieu cai khong: tu nuoc sinh hoat cho den he thong thoat nuoc, duong giao thong, cay xanh, day dien giang mac nhu mang nhen, xay dung bat nhao...

 • Ai dang thay phai thay

  10:23 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Ai dang thay phai thay

  Ngay 1/6, Luat Phong, chong tham nhung co hieu luc thi hanh. Chu tich Uy ban TU MTTQ Viet Nam Pham The Duyet da tra loi phong van cua bao chi ve viec MTTQ se thuc hien giam sat can bo, cong chuc, dang vien o khu dan cu. - Thua Chu tich, de gop phan thuc hien Luat Phong, chong tham nhung, Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, MTTQVN dang thi diem trien khai hoat dong giam sat can bo, cong chuc, dang vien o khu dan cu? Xuat phat tu thuc tien nao ma MTTQ chon..

 • Soc Trang nha o cac khu dan cu hut khach

  04:32 | Thứ sáu 08/07/2005 (GMT+7)

  Soc Trang nha o cac khu dan cu hut khach

  Theo giam doc Ban quan ly du an cac cong trinh xay dung thi xa Soc Trang Nguyen Thanh Leo, so di nguoi dan dang chon mua nha o cac khu dan cu vi nhung noi nay dam bao an ninh trat tu, gan cho, truong hoc... va dac biet la nhung ho mua nha deu duoc cac he thong ngan hang cho vay von tra cham. Neu cac du an thanh cong, UBND thi xa se nhan rong mo hinh nay.

 • Tinh nghia o pho Tau

  06:04 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Tinh nghia o pho Tau

  Pho Tau, xua: doi ngheo - te nan va gai dung duong... Pho Tau, nay: hao huc ruoc huan chuong.

 • Binh Duong xin chia lo dat trong khu dan cu

  04:06 | Thứ năm 01/09/2005 (GMT+7)

  TT (Binh Duong) - Ba Nguyen Thi Dien, chu tich UBND huyen Di An, Binh Duong, cho biet huyen da nhan duoc rat nhieu ho so giao dich dat dai cua nguoi dan, trong do phan lon la xin duoc tach thua dat nam trong khu dan cu da duoc phe duyet qui hoach chi tiet nhu: khu dan cu Dong An - Tan Dong Hiep, khu dan cu Song Than - Di An, khu dan cu An Binh…

 • Se dieu tra tieu cuc dat dai tai Vung Huong Do Son

  10:17 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Hom qua (22/9), Co quan CSDT Bo Cong an cho biet, ngoai viec ra soat lai ho so, chung minh sai pham cua cac doi tuong trong xet, duyet cap dat tai khu tai dinh cu Van Son se xem xet, lam ro sai pham tai khu dan cu Vung Huong.

 • Khu dan cu phuong 25 quan Binh Thanh se phan thanh hai vung

  15:33 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Khu dan cu phuong 25 quan Binh Thanh se phan thanh hai vung

  UBND quan Binh Thanh vua phe duyet nhiem vu quy hoach chi tiet 1/2000 khu dan cu phuong 25 co dien tich 184,2ha, dan so hien trang khoang 32.000 nguoi, du kien den nam 2012 se la 35.500 nguoi. Phuong 25 la khu vuc co chuc nang o ket hop voi phat trien dich vu-thuong mai-du lich.

 • Da Nang quy hoach khu dan cu va du lich Nam O

  09:13 | Thứ ba 05/11/2002 (GMT+7)

  Theo ong Hoang Quang Huy, Vien truong Vien Quy hoach do thi nong thon thanh pho, viec quy hoach de hinh thanh mot khu dan cu du lich tai thon Nam O (phuong Hoa Hiep, quan Lien Chieu, Da Nang) da duoc UBND thanh pho thong qua ngay 31/10. Day se la diem nhan cua khu do thi moi phia Tay Bac.

 • Ca Mau thu hoi 14 du an khu dan cu do thi moi

  01:06 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  TT (Ca Mau) - Chu tich UBND tinh Ca Mau vua ky quyet dinh thu hoi 14 du an khu dan cu va do thi moi tren dia ban tinh. So du an tren da bi “treo” 2-13 nam, gay phien ha cho dan cu vung du an.

 • Khu dan cu cong nghiep Binh Hoa chuyen thanh khu dan cu

  06:05 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 17-10, UBND TP.HCM gui van ban kien nghi Thu tuong Chinh phu co van ban xac nhan khu dan cu - cong nghiep Binh Hoa, phuong 13, quan Binh Thanh duoc chuyen thanh khu dan cu 110ha trong tong so 125ha.

 • Dong Nai Xay dung khu dan cu Tan Bien 2

  22:02 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Dong Nai Xay dung khu dan cu Tan Bien 2

  Ngay 9-11, cong ty TNHH mot thanh vien Tin Nghia da chinh thuc khoi cong xay dung Khu dan cu Tan Bien 2 (Bien Hoa, Dong Nai) tri gia 191 ty dong von dau tu ban dau.

 • Bieu duong cac khu dan cu tien tien

  18:33 | Thứ tư 11/08/2004 (GMT+7)

  Hom nay, dai dien cua 141 khu dan cu tieu bieu tren toan quoc da co cuoc hoi ngo tai Ha Noi de cung chia se kinh nghiem giup nhau xoa doi giam ngheo, thuc hien chinh sach thuong binh liet si, xay dung doi song dan chu o co so, phong chong toi pham...

 • Khu dan cu duong Nguyen Van Cu Co hoi an cu va kinh doanh bat dong san

  10:48 | Chủ nhật 08/08/2004 (GMT+7)

  Khu dan cu duong Nguyen Van Cu Co hoi an cu va kinh doanh bat dong san

  Voi dien tich hon 100ha, khu dan cu duong Nguyen Van Cu cach trung tam quan 1, TPHCM khoang 2.5km, khong xa khu do thi moi Phu My Hung, gan truong dai hoc quoc te RMIT, voi 3 mat tien giap cac tuyen duong huyet mach di qua cac quan 1, quan 5 va quan 7, quan 8. Do la duong Nguyen Van Linh, Nguyen Thi Thap va Nguyen Van Cu (noi dai).

 • Nguy co chay no rat cao

  03:21 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Nguy co chay no rat cao

  Trua 21-2, lua da thieu rui gan toan bo 18 can nha tam o Q.7. “TP.HCM van con hon 700 khu dan cu co nguy co chay no rat cao” - trung ta Le Tan Buu, pho truong Phong canh sat PCCC Cong an TP.HCM, canh bao.

 • Khu do thi cong nghiep xu huong dau tu moi

  05:51 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Khu do thi cong nghiep xu huong dau tu moi

  Mot khuynh huong moi trong viec phat trien cac KCN-KCX: quy hoach, xay dung KCN-KCX phai gan lien va dong bo voi khu dan cu, co ha tang xa hoi hoan chinh, thay the cho mo hinh KCN co dien truoc day.

 • Phu Yen Lenh do nha de doa dan

  21:12 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  Phu Yen Lenh do nha de doa dan

  De 22 ho dan dinh cu lau nam nhanh chong nop tien su dung dat, UBND xa Xuan Tho 2 (huyen Song Cau, Phu Yen) ra quyet dinh do nha trong thoi han... 10 ngay, mac ho chua co cho tai dinh cu.Quyet dinh "do nha trong 10 ngay" cua UBND xa Xuan Tho 2 gui 22 ho dan."Trong danh xuoi, ken thoi nguoc"?Ngay 15/10/2004, theo de nghi cua UBND huyen Song Cau, UBND tinh Phu Yen ra quyet dinh so 2919/QD-UB ve phe duyet du an xay dung ha tang ky thuat khu dan cu An Binh Thanh tai..

 • Khu dan cu cui

  03:06 | Chủ nhật 29/10/2006 (GMT+7)

  Nam 2001, huyen Cu Chi (TP.HCM) lap du an xay dung khu dan cu tap trung nham phat trien khu dan cu do thi moi co co so ha tang ky thuat hoan chinh, tien den lam mau de qui hoach cac khu dan cu khac tren dia ban huyen. Don vi duoc giao lam chu dau tu chon canh dong khoang 10ha o khu pho 6, thi tran Cu Chi lam khu dan cu nay.

 • Nghi dinh 181 khong cam gop von Du an khu dan cu

  08:01 | Thứ ba 09/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh 181 khong cam gop von Du an khu dan cu

  Cuoi buoi trien khai ND 181 chieu 8/11, phan tra loi rieng cua Thu truong Bo TN-MT danh cho TS da giai toa toan bo nhung au lo cua DN va nguoi mua nen nha trong du an khu dan cu (KDC).

 • HN Cac khu dan cu tho khoi cong nghiep ngui cong thoi

  14:50 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  HN Cac khu dan cu tho khoi cong nghiep ngui cong thoi

  - Chuyen nghiem trong o dau do, nhung qua thuong o HN: Bau khong khi dac quanh bui, sac mui hoa chat. Nhung cong nuoc thai mau tim ngat. Nhung ong khoi cong nghiep den xi lien tuc phun khi thai vao khong gian khu dan cu dong duc.

 • Di cho dia oc

  05:03 | Thứ sáu 17/12/2004 (GMT+7)

  Di cho dia oc

  Co le chua co cho dia oc nao nhon nhip nhu cho dia oc khu dan cu tai phuong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan. Cho nay la trung gian, nen dat duoc mua ban sang tay nhau nhieu lan. Va gia dat theo do cung tang len vun vut.

 • 14 nganh nghe khong duoc san xuat trong khu dan cu

  06:53 | Thứ sáu 12/07/2002 (GMT+7)

  14 nganh nghe khong duoc san xuat trong khu dan cu

  UBND TP HCM quyet dinh ke tu ngay 8/7, khong cap giay phep dau tu hoac giay chung nhan dang ky kinh doanh cho 14 nganh nghe doc hai gay o nhiem, neu hoat dong trong cac khu dan cu tap trung.

 • Nhieu khu dan cu tram lang

  03:03 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Gan day, thi truong dia oc o phia nam - khu do thi nam Can Tho (quan Cai Rang) am len. Trong khi do huong bac (quan Binh Thuy) lai tram lang.

 • Khoi cong Khu dan cu hien dai o Bim Son

  07:42 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  Khoi cong Khu dan cu hien dai o Bim Son

  Sang qua (1/11), giua long thi xa cong nghiep Bim Son, Thanh Hoa, tai phia nam duong Tran Phu, phuong Ba Dinh, mot khu dan cu moi hien dai duoc khoi cong xay dung trong niem han hoan don mung cua ba con quanh vung.

 • Bieu duong cac khu dan cu tieu bieu toan quoc

  08:58 | Thứ năm 12/08/2004 (GMT+7)

  Sang 11-8, phat bieu tai hoi nghi bieu duong cac khu dan cu tieu bieu toan quoc tai Ha Noi, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da bieu duong cuoc van dong “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu” la mot huong di dung, mot cuoc van dong “hop long dan, y Dang”.

 • Khu dan cu Mieu Noi Thay quy hoach nhu thay ao

  09:13 | Thứ hai 04/02/2002 (GMT+7)

  Khu dan cu Mieu Noi Thay quy hoach nhu thay ao

  "Neu Viet Nam co sach Guiness thi chac chan du an khu dan cu Mieu Noi (TP HCM) se chiem vi tri quan quan ve so lan thay doi quy hoach", mot can bo quan ly xay dung nhan xet ve thuc trang du an khu dan cu Mieu Noi hien nay.

 • Cach tinh gia nuoc moi ap dung cho cac khu dan cu chung cu khu luu tru cong nhan

  23:04 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Theo phuong an gia nuoc moi dang duoc Sawaco trinh UBND TP.HCM xem xet, doi voi cac khu dan cu, chung cu, khu luu tru cho cong nhan co Ban quan ly va mua nuoc qua dong ho tong de phan phoi lai cho cac doi tuong su dung nuoc truc tiep o ben trong cac khu dan cu, chung cu, khu luu tru, thi gia nuoc se ap dung nhu doi tuong sinh hoat trong dinh muc va vuot dinh muc (3.600 dong/m3 nuoc su dung trong dinh muc la 16m3/ho/thang va 8.000 dong/m3 nuoc su dung vuot dinh..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0