khu che xuat

Tuesday, 31/05/2016 12:52
 • DN khu che xuat co the tiep tuc duoc huong thue theo CEPT

  06:43 | Thứ năm 06/11/2003 (GMT+7)

  DN khu che xuat co the tiep tuc duoc huong thue theo CEPT

  Cac DN khu che xuat co the giam tien thue 15 ty dong neu duoc ap thue theo CEPT.

 • Thu tuong se quyet dinh thue CEPT doi voi khu che xuat

  17:31 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Thu truong Tai chinh Le Thi Bang Tam hom nay cho biet, bo vua trinh Chinh phu hai phuong an giai quyet nhung vuong mac ve thue CEPT doi voi doanh nghiep trong khu che xuat: cho hoac khong cho doanh nghiep khu che xuat huong uu dai.

 • Un tac keo dai o khu che xuat Linh Trung 1

  07:57 | Thứ sáu 05/11/2004 (GMT+7)

  Un tac keo dai o khu che xuat Linh Trung 1

  Ngay 3/11, phuong an xay cau vuot cho khu che xuat Linh Trung 1 (quan Thu Duc, TP HCM) da duoc ban luan, song chua co su nhat tri cua cac don vi lien quan. Dieu nay co nghia cong nhan va nguoi dan noi day tiep tuc chiu canh un tac giao thong keo dai.

 • Khu che xuat thieu dat cho doanh nghiep FDI

  15:44 | Thứ hai 07/03/2005 (GMT+7)

  Khu che xuat thieu dat cho doanh nghiep FDI

  Theo Truong ban quan ly khu che xuat, khu cong nghiep TP HCM Vu Van Hoa, von dau tu nuoc ngoai (FDI) vao cac khu che xuat tang cham mot phan do quy dat han hep, gia thue mat bang khong hap dan va chinh sach thue thu nhap doanh nghiep chua khuyen khich.

 • TP HCM quy hoach lai khu che xuat cong nghiep

  09:09 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  TP HCM quy hoach lai khu che xuat cong nghiep

  Ban quan ly cac khu che xuat, khu cong nghiep TP HCM (Hepza) vua trinh UBND thanh pho phuong an dieu chinh cac khu che xuat, khu cong nghiep tren dia ban. Theo do, se hinh thanh cac khu dan cu do thi cong nghiep xung quanh khu che xuat, khu cong nghiep.

 • Doanh nghiep khu che xuat kho vay von ngan hang

  10:49 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep khu che xuat kho vay von ngan hang

  De dau tu xay dung cac hang muc cong trinh ha tang, mo rong quy mo san xuat... doanh nghiep trong khu che xuat rat can den nguon von cua ngan hang, nhat la doi voi nha dau tu nuoc ngoai (FDI). Tuy nhien, nha dau tu khong de dang tiep can duoc nguon von nay, vi kho dap ung duoc yeu cau cua ngan hang.

 • Doanh nghiep khu che xuat duoc huong uu dai CEPT

  15:38 | Thứ năm 05/02/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh huong dan ap dung thue suat theo CEPT/AFTA doi voi cac doanh nghiep khu che xuat. Theo do, hang hoa cua cac don vi nay ban vao thi truong noi dia, neu nam trong danh muc va nop to khai tu 1/7/2003 se duoc huong uu dai.

 • Sap xem xet thue CEPT voi DN khu che xuat

  17:16 | Thứ hai 20/10/2003 (GMT+7)

  Theo Bo Tai chinh, kien nghi cua cac doanh nghiep trong khu che xuat ve viec cho duoc ap dung thue suat uu dai theo CEPT se duoc lanh dao bo thao luan trong tuan nay truoc khi trinh Chinh phu xem xet, dua ra quyet dinh chinh thuc.

 • Doanh nghiep o khu che xuat bat binh voi chinh sach thue

  17:26 | Thứ sáu 10/10/2003 (GMT+7)

  Doanh nghiep o khu che xuat bat binh voi chinh sach thue

  Ban quan ly cac khu che xuat - khu cong nghiep TP HCM (HEPZA) vua gui cong van de nghi Chu tich UBND thanh pho bao cao khan voi Thu tuong Chinh phu, dong thoi de xuat bien phap giai toa vuong mac lien quan den van ban huong dan thuc hien thue nhap khau uu dai theo CEPT/AFTA cua Bo Tai chinh.

 • Kinh doanh tien trong khu cong nghiep

  10:05 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  Kinh doanh tien trong khu cong nghiep

  Tinh den het nam 2005, so khu che xuat - khu cong nghiep tren dia ban TP.HCM la 14, tuc la co them ba khu cong nghiep moi tang them trong nam qua, bao gom Cat Lai, Phong Phu va Tan Phu Trung. Tong so du an trong cac khu nay dat tren 1.000 tinh den cuoi thang 12/2005 voi tong von dang ky tren 3 ty USD, trong do 80% da di vao hoat dong.

 • Internet toc do cao cho khu che xuat Linh Trung

  16:00 | Thứ năm 05/06/2003 (GMT+7)

  Hom qua, chi nhanh Cong ty Truyen thong FPT tai TP HCM gioi thieu dich vu Internet toc do cao tai khu che xuat Linh Trung, quan Thu Duc. Day la khu che xuat dau tien o xa trung tam thanh pho duoc ket noi Internet bang cong nghe khong day.

 • Kinh doanh tien trong KCN

  07:27 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  Kinh doanh tien trong KCN

  Theo danh gia cua Ngan hang Nha nuoc chi nhanh TP HCM, su phat trien cua cac khu che xuat - khu cong nghiep tao ra co hoi phat trien cua nhieu nganh nghe va linh vuc trong do co tin dung va dich vu ngan hang.

 • Doanh nghiep khu che xuat duoc huong CEPT

  16:24 | Thứ tư 03/12/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua dong y dong y cho doanh nghiep trong khu che xuat duoc huong thue suat CEPT khi ban hang hoa vao thi truong noi dia. Dieu kien de doanh nghiep huong uu dai la phai duoc cap C/O mau D, nghia la co ham luong xuat xu ASEAN tu 40% tro len.

 • Khu che xuat khu cong nghiep thieu lao dong tram trong

  11:26 | Thứ bảy 01/10/2005 (GMT+7)

  Hau het cac doanh nghiep trong khu che xuat, khu cong nghiep o TPHCM dang o trong tinh trang thieu hut lao dong tram trong, khong chi lao dong co tay nghe ky thuat cao, ma ca lao dong pho thong.

 • Muc luong o cac khu che xuat khong thu hut lao dong

  16:26 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Quy I nam nay, phong gioi thieu viec lam cua cac khu che xuat va cong nghiep cua TP HCM da gioi thieu 12.000 lao dong cho cac doanh nghiep o day. Nhung den nay van con thieu khoang 5.000 lao dong so voi yeu cau. Nguyen nhan chinh cua tinh trang nay la van de tien luong.

 • UBND TP HCM bac du thao quy che nha luu tru cong nhan

  09:36 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  UBND TP HCM bac du thao quy che nha luu tru cong nhan

  Sang qua, UBND thanh pho da tra lai Du thao Quy che quan ly nha luu tru cong nhan cho Ban quan ly cac khu cong nghiep, khu che xuat (Hepza), de nghi chinh ly, bo sung. Ban du thao nay da chinh ly den lan thu 7 va theo lich, ngay 5/10, se tiep tuc trinh UBND phe duyet.

 • TP HCM Khu che xuat khu cong nghiep thieu lao dong

  17:12 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Hau het cac doanh nghiep trong khu che xuat, khu cong nghiep o TP.HCM dang o trong tinh trang thieu hut lao dong tram trong, khong chi lao dong co tay nghe ky thuat cao, ma ca lao dong pho thong.

 • Viec lam 2007 Nong ca nhan luc pho thong lan cao cap

  10:07 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Viec lam 2007 Nong ca nhan luc pho thong lan cao cap

  Theo du doan cua cac chuyen gia lao dong, nam 2007 thi truong lao dong trong nuoc se tiep tuc khan hiem lao dong cap cao. Ben canh do, cac lao dong tam trung va thap tai cac khu cong nghiep - khu che xuat cung thieu, cac doanh nghiep phai “an dong” theo mua. Du bao tu nay den 2010, rieng cac khu cong nghiep - khu che xuat Tp.HCM can tren 500.000 lao dong, trong khi cac co so dao tao nghe chi cung ung tren 15% nhu cau. So con lai doanh nghiep tu xoay xo tim..

 • Cong nhan khu che xuat Linh Trung bi tran lot

  10:19 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  Cong nhan khu che xuat Linh Trung bi tran lot

  "Chung em tu mien Bac vao dang lam cong nhan, hoan canh rat kho khan. Bay gio phai lo tien cong nop cho dau gau. Neu khong nop thi bi hanh hung, bi bat phat nang hon...". Day la mot doan la thu keu cuu cua cong nhan Khu che xuat Linh Trung (quan Thu Duc, TP HCM) gui den bao chi.

 • Khoi cong khu che xuat Linh Trung III

  14:27 | Thứ bảy 17/05/2003 (GMT+7)

  Chu dau tu khu che xuat Linh Trung I va II, Cong ty lien doanh Sepzone - Linh Trung da khoi cong xay dung khu so III tai Trang Bang, Tay Ninh, voi so von dau tu du kien la 29 trieu USD.

 • Cong nhan khu che xuat Linh Trung bi tran lot

  15:52 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  Cong nhan khu che xuat Linh Trung bi tran lot

  "Chung em tu mien Bac vao dang lam cong nhan, hoan canh rat kho khan. Bay gio phai lo tien cong nop cho dau gau. Neu khong nop thi bi hanh hung, bi bat phat nang hon...". Day la mot doan la thu keu cuu cua cong nhan Khu che xuat Linh Trung (quan Thu Duc, TP HCM) gui den bao chi.

 • DN khu che xuat huong thue theo CEPT AFTA tu 1 7 2003

  15:16 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  DN khu che xuat huong thue theo CEPT AFTA tu 1 7 2003

  Hang hoa cua DN khu che xuat duoc nhap vao thi truong trong nuoc, nop to khai hai quan tu 1/7/2003 tro di, neu nam trong danh muc hang hoa, thue suat Viet Nam thuc hien CEPT/AFTA va co giay chung nhan xuat xu ASEAN mau D, se duoc ap dung thue suat uu dai dac biet theo CEPT.

 • Se xem xet uu dai thue CEPT voi DN trong khu che xuat

  17:30 | Thứ năm 16/10/2003 (GMT+7)

  Thu truong Tai chinh Truong Chi Trung vua cho biet, Bo se hop ban ve kien nghi xin duoc huong thue suat CEPT/AFTA doi voi doanh nghiep tai khu che xuat; dong thoi bao cao Chinh phu, lay y kien cac bo nganh truoc khi co quyet dinh chinh thuc.

 • Lanh dia den o khu che xuat

  10:56 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Lanh dia den o khu che xuat

  "Chung em tu mien Bac vao dang lam cong nhan, hoan canh rat kho khan. Bay gio phai lo tien cong nop cho bon giang ho dau gau". Day la mot trong nhung la don keu cuu khan thiet cua cong nhan.

 • Doanh nghiep ngai xay nha o cho cong nhan

  07:54 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep ngai xay nha o cho cong nhan

  TP HCM hien co 15 khu che xuat, khu cong nghiep voi khoang 185.000 cong nhan, trong do 60-70% dang co nhu cau ve nha o. Song, tinh tat ca nha luu tru cho cong nhan da va se duoc xay dung den nam 2006 thi chi von ven 12.000 cho.

 • Hang hoa tu khu che xuat duoc huong thue CEPT

  23:04 | Thứ năm 05/02/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua co van ban huong dan thuc hien viec ap dung thue suat uu dai dac biet CEPT (muc thue suat CEPT) doi voi hang hoa cua cac doanh nghiep khu che xuat ban vao thi truong noi dia.

 • TP HCM Dau tu vao cac khu che xuat tang manh

  17:15 | Thứ sáu 07/01/2005 (GMT+7)

  Truong ban quan ly cac khu che xuat, khu cong nghiep TP HCM Vu Van Hoa cho biet, mac du co nhieu kho khan vuong mac ve co so vat chat ha tang, thu tuc hanh chinh, tong von thu hut dau tu trong nam vua qua dat khoang 473 trieu USD, tang 25% so voi 2003.

 • Chuong trinh van nghe truyen thong Phong chong AIDS vong quanh khu che xuat khu cong nghiep

  23:54 | Chủ nhật 24/10/2004 (GMT+7)

  Chuong trinh van nghe truyen thong Phong chong AIDS vong quanh khu che xuat khu cong nghiep

  Chuong trinh van nghe truyen thong Phong chong AIDS vong quanh khu che xuat - khu cong nghiep da khai mac tai khu cong nghiep Tan Tao (Q.Binh Tan, TP.HCM) do Thanh Doan TP Ho Chi Minh phoi hop voi Trung tam Ke hoach hoa gia dinh va cham soc suc khoe sinh san Marie Stopes 2 thuc hien.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0