khoan thu

Tuesday, 31/05/2016 23:06
 • Nghe moi Dich vu khai thue thue cho doanh nghiep

  13:50 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Nghe moi Dich vu khai thue thue cho doanh nghiep

  Mai den gan day, o Viet Nam chua co khai niem dich vu khai thue thue cho ca nhan ma chi co dich vu khai thue thue cho doanh nghiep, mot “goi dich vu” nho trong dich vu ke toan ma cac cong ty dich vu ke toan cung cap cho cac doanh nghiep. Mot dich vu moi se ra doi Luat Quan ly thue co hieu luc ke tu ngay 1/7/2007 da gioi thieu khai niem “dich vu lam thu tuc ve thue” hay noi nom na la “dich vu khai thue thue”. Nha nuoc da cong nhan su ton tai va phat..

 • Moi ban doc dong gop y kien cho mot so noi dung co ban cua Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan

  20:03 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Du an luat quy dinh doi tuong nop thue la ca nhan nguoi Viet Nam, nguoi nuoc ngoai co thu nhap chiu thue, bao gom ca ca nhan tu kinh doanh va ca nhan la chu ho hoac nguoi dai dien ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc, nganh nghe.

 • Ha Noi Moi truong hoc co 3 khoan thu

  19:12 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Moi truong hoc co 3 khoan thu

  Buoc vao nam hoc moi 2005 - 2006, So GD-DT Ha Noi da ban hanh van ban quy dinh ve cac khoan thu, bao gom: cac khoan thu theo quy dinh, cac khoan thu thoa thuan...

 • Lai chuyen dong gop dau nam hoc Bien khoan thu vo ly thanh co ly

  13:15 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Lai chuyen dong gop dau nam hoc Bien khoan thu vo ly thanh co ly

  Mot tuan sau le khai giang, nhieu truong da bat dau to chuc hop phu huynh hoc sinh. Mac du lanh dao nganh giao duc, UBND cac dia phuong deu co cong van nghiem cam cac khoan thu ngoai quy dinh, khong duoc quy dinh muc dong gop tu nguyen. Tuy nhien, thuc te khong dien ra nhu vay.

 • Bien khoan thu vo ly thanh co ly

  09:39 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Bien khoan thu vo ly thanh co ly

  Mot tuan sau le khai giang, nhieu truong da bat dau to chuc hop phu huynh hoc sinh. Mac du lanh dao nganh giao duc, UBND cac dia phuong deu co cong van nghiem cam cac khoan thu ngoai quy dinh, khong duoc quy dinh muc dong gop tu nguyen. Tuy nhien, thuc te khong dien ra nhu vay.

 • Vi sao kho thu thue phi va le phi nha dat

  14:55 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  Vi sao kho thu thue phi va le phi nha dat

  Thu tien su dung dat la khoan thu chiem ty trong lon nhat trong cac khoan thu lien quan den nha, dat dang co xu huong giam. Co y kien cho rang tai Luat Ðat dai nam 2003 va cac van ban huong dan thi hanh Luat. Tuy nhien, theo Bo Tai nguyen va Moi truong, Luat Ðat dai moi khong he quy dinh tang ty suat thu thue hay phi nha, dat ma chi keo dan khung gia Nha nuoc len tuong duong voi gia thi truong, nen cac khoan thu tang len.

 • Ha Noi Thong bao bang van ban cac khoan thu dau nam hoc

  09:18 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Thong bao bang van ban cac khoan thu dau nam hoc

  Tat ca cac khoan thu dau nam hoc phai duoc nha truong thong bao bang van ban toi phu huynh hoc sinh. Day la mot quy dinh bat buoc cua So GD-DT Ha Noi trong nam hoc moi 2006 - 2007, quan triet toi tat ca cac truong tu mam non, pho thong, trung hoc chuyen nghiep, trung tam giao duc thuong xuyen, trung tam giao duc ky thuat tong hop tren dia ban Ha Noi.

 • Phi bao hiem khong nam trong khoan thu bat buoc cua hoc sinh

  15:35 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Phi bao hiem khong nam trong khoan thu bat buoc cua hoc sinh

  So GD-DT Ha Noi vua co van ban huong dan toi cac truong yeu cau cac truong khong dua khoan thu bao hiem y te, bao hiem than the vao danh muc khoan thu bat buoc trong nha truong va khong giao cho giao vien chu nhiem thu ma thu thong qua Hoi CMHS va bo phan tai vu cua truong.

 • Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  17:04 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  Ngay sau khi du thao Luat thue thu nhap ca nhan duoc cong bo, VnExpress nhan duoc rat nhieu thac mac cua doc gia lien quan den thue suat, cach tinh thue va chiet tru gia canh. Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc da giai thich ro them ve dieu nay. > Danh thue bat dong san: Con dao 2 luoi Nguoi gui tiet kiem lo nop thue

 • Noi dung co ban cua Du thao Luat thue Thu nhap ca nhan

  00:00 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  I. Su can thiet ban hanh Luat:

 • Thong bao bang van ban cac khoan thu dau nam hoc cua HS

  08:10 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Thong bao bang van ban cac khoan thu dau nam hoc cua HS

  TP - Nghia la tat ca cac khoan thu dau nam hoc cua hoc sinh phai duoc nha truong thong bao bang van ban toi cac bac phu huynh. Qui dinh bat buoc cua so GD-DT Ha Noi cho nam hoc moi.

 • Ganh nang cac khoan thu dau nam

  12:55 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Ganh nang cac khoan thu dau nam

  Hau nhu da thanh thong le, khi nam hoc moi bat dau gia dinh nao cung phai chuan bi san mot khoan tien khong nho de "nop" cho cac khoan thu sau ngay khai giang.

 • Am anh chuyen dong gop dau nam

  10:31 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Am anh chuyen dong gop dau nam

  Noi "am anh" chuyen dong gop dau nam hoc khong biet bao gio moi cham dut voi cac phu huynh hoc sinh, khi ho van bi ap dat tu nguyen voi nhung khoan thu rat... la.

 • Khai giang nam hoc moi Phu huynh phai dong bao nhieu loai tien

  07:50 | Thứ hai 05/09/2005 (GMT+7)

  Khai giang nam hoc moi Phu huynh phai dong bao nhieu loai tien

  Co nhung phu huynh hoc sinh da phai thot len rang: khi con di hoc thi bo me lai "kho". Kho vi lo cho con duoc vao truong diem, lo cho con duoc vao lop tot, va lo co du tien de trang trai cac khoan thu dau nam cua nha truong...

 • Khai giang nam hoc moi Phu huynh phai dong bao nhieu loai tien

  23:11 | Chủ nhật 04/09/2005 (GMT+7)

  Khai giang nam hoc moi Phu huynh phai dong bao nhieu loai tien

  Co nhung phu huynh hoc sinh da phai thot len rang: khi con di hoc thi bo me lai "kho". Kho vi lo cho con duoc vao truong diem, lo cho con duoc vao lop tot, va lo co du tien de trang trai cac khoan thu dau nam cua nha truong...

 • Am anh chuyen dong gop dau nam

  07:45 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Am anh chuyen dong gop dau nam

  Mot tuan sau le khai giang, nhieu truong da bat dau to chuc hop phu huynh hoc sinh. Mac du lanh dao nganh giao duc, UBND cac dia phuong deu co cong van nghiem cam cac khoan thu ngoai quy dinh, khong duoc quy dinh muc dong gop tu nguyen. Tuy nhien, thuc te khong dien ra nhu vay.

 • Hang chuc hoc sinh that hoc vi nhung khoan thu xe rao

  15:50 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Hang chuc hoc sinh that hoc vi nhung khoan thu xe rao

  Nhieu hoc sinh qua ky thi sat hach du diem vao lop 10 he cong lap Truong THPT Mai Thuc Loan (Thach Ha, Ha Tinh) danh nghi hoc vi khong du tien nop dau vao. So di co viec nay la vi nhieu nam qua, truong nay da co nhieu khoan thu “xe rao”, trai voi quy dinh cua Bo GD-DT…

 • Loan cac khoan thu dau nam hoc

  06:45 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Loan cac khoan thu dau nam hoc

  Dau nam hoc, nhieu truong mam non, tieu hoc tren dia ban Ha Noi dong loat tuyen bo tang cac khoan phi. Khong chi co vay, moi truong con tu y dat ra cac kieu thu khac nhau nam ngoai quy dinh chung.

 • 122 khoan thu dang de co nong dan

  15:15 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  122 khoan thu dang de co nong dan

  Bao cao voi Thu tuong, Bo NN-PTNT cho biet nguoi nong dan dang phai chiu 122 loai thue, muc dong gop chiem 5% tong thu nhap; can phai xoa bo bot 18 khoan thu, uoc 1.200 ty dong/nam cho ho.

 • Nguoi dan phai dong bao nhieu khoan thu

  02:06 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  TS da chuyen thac mac tren cua nhieu ban doc den ba Ngo Kim Lien, pho giam doc So Tai chinh TP.HCM. Ba Lien cho biet:

 • Lam sao giam lam thu phi le phi

  17:12 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Lam sao giam lam thu phi le phi

  Chuyen phi va le phi dang noi len nhu mot van de thoi su duoc nhieu nguoi quan tam, khi vao ha tuan thang 9, Uy ban Tai chinh va Ngan sach Quoc hoi cho rang da co tinh trang vi pham trong viec thu phi va le phi, ma hau qua la cac khoan thu nay dang de nang tren vai nguoi dan. Truoc do, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon cung da co van ban bao cao Chinh phu ve viec nguoi nong dan hien dang phai chiu den 122 khoan thu co tinh cach nhu thue.

 • Meo mat vi khoan thu ngoai hoc phi

  12:02 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Nhieu thi sinh trung tuyen vao truong DH Cong nghiep Ha Noi cam thay ngo ngang khi nhap hoc vi ngoai muc dong hoc phi hang thang theo quy che cua Bo GD-DT la 180.000d, nha truong con thu them 150.000d goi la “Khoan thu ngoai hoc phi”.

 • Co the danh thue co tuc tu co dong ngoai cong ty

  00:03 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Co the danh thue co tuc tu co dong ngoai cong ty

  Phien hop cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi chieu 26/9 duoc ham nong boi Du thao Luat thue thu nhap ca nhan. Da so y kien dai bieu de xuat danh thue co tuc doi voi cac co dong ben ngoai va mien khoan thu nhap nay cho can bo cong nhan vien trong cong ty.> Quoc hoi phan doi danh thue thu nhap tu lai tiet kiem

 • 2 trong 8 khoan thu o dia phuong la co dinh muc cu the

  14:31 | Thứ năm 01/03/2001 (GMT+7)

  2 trong 8 khoan thu o dia phuong la co dinh muc cu the

  Gan day, nguoi dan TP HCM rat thac mac ve viec phai dong gop nhieu loai quy. De hieu ro hon ve van de nay, bao Tuoi Tre da phong van ong Nguyen Quoc Hung, Pho Giam doc kiem Chanh Thanh tra So Tai chinh - Vat gia TP.

 • Quy dinh 3 khoan truong thu hon 20 khoan

  07:36 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Quy dinh 3 khoan truong thu hon 20 khoan

  TP - Sau mot so bai viet ve tinh trang lam thu, loan thu cua cac truong, TP lien tiep duoc ban doc cung cap thong tin ve cac khoan thu o truong con em ho theo hoc.

 • Tra lai cac khoan thu sai quy dinh

  09:05 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  Tra lai cac khoan thu sai quy dinh

  Ve tai chinh, voi cac khoan thu sai quy dinh, nha truong phai tra lai cho hoc sinh. Ve van de day them - hoc them, se nghien cuu thuc trang, nhu cau de co chi dao hop ly.

 • Nong dan phai nop toi 122 khoan thu

  23:58 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Nong dan phai nop toi 122 khoan thu

  Bo NN&PTNT vua co van ban bao cao Thu tuong Chinh phu, thong ke hon mot tram khoan dong gop de nang vai nguoi ngheo…

 • Nong dan phai nop toi 122 khoan thu

  23:36 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Nong dan phai nop toi 122 khoan thu

  TP - Thoi gian qua, TP da dang nhieu bai viet lien quan phi, le phi va cac khoan khac ma nguoi nong dan phai nop. Bo NN-PTNT vua co van ban bao cao Thu tuong Chinh phu, thong ke hon mot tram khoan dong gop de nang vai nguoi ngheo…


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0