kho bac nha nuoc

Tuesday, 31/05/2016 21:09
 • Chuyen nguoi nhat 1 4 ty dong

  08:48 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Chuyen nguoi nhat 1 4 ty dong

  Ba Nguyen Thi Lanh, 53 tuoi, la can bo Kho bac Nha nuoc (KBNN) thi xa Ha Dong, nguoi phu nu “nhat” duoc 9 so tiet kiem tri gia 1,4 ty dong cua Giam doc Kho bac Ha Tay va 22 phong bi, cuoi cung cung dong y co cuoc trao doi kha thang than.

 • Dinh chi cong tac giam doc danh roi 1,4 ty dong

  06:58 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Dinh chi cong tac giam doc danh roi 1,4 ty dong

  TP - Lanh dao Bo Tai chinh da ky quyet dinh dinh chi cong tac doi voi ong Nguyen Ba Thuong, Giam doc (GD) Kho bac Nha nuoc Ha Tay.

 • Nguoi nhat duoc 1 4 ty dong cong khai danh tinh

  09:30 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Nguoi nhat duoc 1 4 ty dong cong khai danh tinh

  Sau nhieu lan thuyet phuc, ba Nguyen Thi Lanh, 53 tuoi, hien la can bo Kho bac Nha nuoc thi xa Ha Dong - nguoi da “nhat” duoc 9 so tiet kiem va 22 phong bi cua Giam doc Kho bac Ha Tay - cuoi cung da dong y “len bao” va co cuoc trao doi kha thang than.

 • Kho bac Nha nuoc Ha Noi xuat toan cac khoan chi sai 12 ty dong

  09:19 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Kho bac Nha nuoc Ha Noi xuat toan cac khoan chi sai 12 ty dong

  Trong 10 thang qua, Kho bac Nha nuoc Ha Noi phoi hop to chuc cac diem thu, dam bao an toan tien, tai san cua Nha nuoc, tap trung day du, kip thoi cac khoan thu cua ngan sach Nha nuoc, dieu tiet chinh xac cho cac cap ngan sach theo ty le quy dinh. Su phoi hop giua cac co quan Kho bac, thue, hai quan duoc trien khai co hieu qua nen viec cap nhat thong tin, doi chieu so lieu, bao cao ket qua thu ngan sach dam bao chinh xac kip thoi xu ly cac vuong mac trong qua..

 • Se co Kho bac dien tu vao nam 2020

  15:00 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Se co Kho bac dien tu vao nam 2020

  Chien luoc phat trien Kho bac Nha nuoc vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet. Theo do, den nam 2020 se hinh thanh Kho bac dien tu va cac hoat dong cua Kho bac Nha nuoc phai duoc thuc hien tren nen tang cong nghe thong tin hien dai. Chien luoc phat trien Kho bac Nha nuoc den nam 2020 tap trung vao 8 noi dung: Quan ly quy ngan sach Nha nuoc va cac quy tai chinh Nha nuoc; quan ly ngan quy va no Chinh phu; cong tac ke toan Nha nuoc; he thong thanh toan; kiem tra,..

 • Giam doc kho bac tinh co 1 4 ty dong la qua binh thuong

  09:20 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Giam doc kho bac tinh co 1 4 ty dong la qua binh thuong

  Ba Nguyen Thi Lanh - nguoi nhat duoc 9 so tiet kiem (1,4 ty dong) dung ten giam doc Kho bac Ha Tay Nguyen Ba Thuong - cho biet, ong Thuong thua nhan voi ba mot giam doc kho bac nha nuoc tinh co 1,4 ty dong thi la viec qua binh thuong. Ba Lanh hien la can bo Kho bac Nha nuoc thi xa Ha Dong, Ha Tay.

 • Se cach chuc Giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay

  00:09 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Hom qua 30/10, tra loi bao chi ve viec ong Nguyen Ba Thuong, Giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay de that lac 9 so tiet kiem tri gia 1,4 ti dongcung 22 phong bi, co ghi so tien gan 100 trieu dong, ong Pham Si Danh, Tong giam doc Kho bac Nha nuoc Trung uong danh gia ong Thuong da "vi pham dao duc cua can bo nganh kho bac", "khong con du tu cach dao duc de lam lanh dao". Ong Pham Si Danh cho biet, Bo Tai chinh, Kho bac Nha nuoc dang tien hanh cac thu tuc de cach..

 • Vi sao Kho bac Nha nuoc tu choi chi 200 ty dong

  09:09 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Ong Pham Sy Danh, Tong giam doc Kho bac Nha nuoc da cho biet nhu vay ve viec he thong kho bac tu choi thanh toan gan 200 ty dong trong nam 2006. So tien nay duoc phat hien tu 23.000 khoan chi cua tren 10.000 luot don vi chua chap hanh dung thu tuc, che do quy dinh.

 • Vi sao Kho bac Nha nuoc tu choi chi gan 700 ty dong

  13:57 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Vi sao Kho bac Nha nuoc tu choi chi gan 700 ty dong

  Ong Pham Sy Danh, Tong giam doc Kho bac Nha nuoc cho biet, nam 2006 Kho bac tu choi thanh toan gan 700 ty dong chu yeu la do mua sam xe cong vuot tieu chuan, dinh muc va trong thanh toan dau tu xay dung co ban.

 • Dinh chi cong tac GD Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay

  11:17 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Dinh chi cong tac GD Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay

  Ong Pham Si Danh, Tong giam doc Kho bac Nha nuoc Trung uong cho biet, cuoi gio chieu hom qua 30/10, lanh dao Bo Tai chinh da ky quyet dinh dinh chi cong tac doi voi ong Nguyen Ba Thuong.

 • Vi sao Kho bac Nha nuoc tu choi chi gan 700 ty dong

  09:54 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Vi sao Kho bac Nha nuoc tu choi chi gan 700 ty dong

  Ong Pham Sy Danh, Tong giam doc Kho bac Nha nuoc cho biet, nam 2006 Kho bac tu choi thanh toan gan 700 ty dong chu yeu la do mua sam xe cong vuot tieu chuan, dinh muc va trong thanh toan dau tu xay dung co ban.

 • Vi sao Kho bac Nha nuoc tu choi chi gan 700 ty dong

  15:12 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Vi sao Kho bac Nha nuoc tu choi chi gan 700 ty dong

  Ong Pham Sy Danh, Tong giam doc Kho bac Nha nuoc cho biet, nam 2006 Kho bac tu choi thanh toan gan 700 ty dong chu yeu la do mua sam xe cong vuot tieu chuan, dinh muc va trong thanh toan dau tu xay dung co ban.

 • Kho bac Nha nuoc tu choi chi gan 700 ty dong

  09:41 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  So tien bi tu choi ke tren bao gom 200 ty dong mua sam vuot tieu chuan (chu yeu la xe cong) va 500 ty dong quyet toan dau tu xay dung co ban. Tong giam doc Kho bac Nha nuoc Pham Sy Danh da trao doi them voi bao chi.

 • Dinh chi Giam doc kho bac mat 1 4 ty dong tiet kiem

  12:03 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Dinh chi Giam doc kho bac mat 1 4 ty dong tiet kiem

  Sang 31/10 dai dien Bo Tai chinh cung Kho bac Nha nuoc da cong bo quyet dinh dinh chi cong tac ong Nguyen Ba Thuong, nguoi mat 1,4 ty dong tien tiet kiem. Chanh van phong Kho bac Nha nuoc Nguyen Quang Vinh cho TS biet, trong tuan nay se thanh lap Hoi dong ky luat ong Thuong.>"Toi khong danh roi 1,4 ty ma la bi an trom">Giam doc roi 22 phong bi

 • Rut tien mat so luong lon phai thoa thuan voi kho bac

  10:21 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Rut tien mat so luong lon phai thoa thuan voi kho bac

  Day la noi dung trong Nghi dinh 161/2006/ND-CP ve quy dinh thanh toan bang tien mat moi duoc Thu tuong Chinh phu ban hanh. Nghi dinh nay se dieu chinh cac doi tuong la co quan, to chuc su dung ngan sach nha nuoc va cac to chuc su dung von nha nuoc; cac to chuc va ca nhan trong giao dich tien mat voi cac to chuc cung ung dich vu thanh toan. Theo do, to chuc cung ung dich vu thanh toan, Kho bac Nha nuoc duoc thoa thuan voi cac to chuc, ca nhan ve viec rut tien mat..

 • Them mot cong chuc Kho bac Nha nuoc doi tra van bang

  16:02 | Thứ bảy 28/10/2006 (GMT+7)

  TP - Do la ong Tran Xuan Phuong (sinh nam 1969) lam viec tai Kho bac Nha nuoc huyen Vinh Linh (thuoc Kho bac Nha nuoc tinh Quang Tri) tu thang 10/1993 den nay - thang 10/2006 la 13 nam.

 • Cach chuc Giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Tay Ninh

  09:49 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 31/8, Tinh uy Tay Ninh da cong bo Quyet dinh cua Ban Thuong vu Tinh uy canh cao ve mat Dang va Quyet dinh cua Bo Tai chinh cach chuc Giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Tay Ninh doi voi ong Nguyen Trong The vi co nhieu sai pham dan den hau qua nghiem trong trong viec thuc hien Du an 327 Bau Ra thuoc huyen Tan Bien, Tay Ninh. Noi dung cua 2 quyet dinh neu ro: Voi cuong vi la thanh vien cua Ban chi dao Chuong trinh 237 cua tinh Tay Ninh; dong thoi truc tiep quan ly..

 • Kho bac nha nuoc TP HCM Tu choi chi tren 26 ti dong

  02:36 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Chieu 14-5, tai buoi giam sat cua Ban kinh te -ngan sach HDND TP.HCM ve ket qua thuc hien Luat thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, ong Vu Hoai Nam - giam doc Kho bac Nha nuoc TP - cho biet: nam 2006, Kho bac Nha nuoc TP da tu choi thanh toan chi thuong xuyen tren 26 ti dong do ho so thanh toan chua hop le hoac don vi chi sai che do. Qui 1-2007, kho bac cung tu choi chi 294 trieu dong.

 • Dinh chi cong tac Giam doc kho bac Ha Tay

  13:09 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Dinh chi cong tac Giam doc kho bac Ha Tay

  Sang 30-10, dai dien Bo Tai chinh cung Kho bac Nha nuoc da cong bo quyet dinh dinh chi cong tac ong Nguyen Ba Thuong, nguoi mat 1,4 ty dong tien tiet kiem. Chanh van phong Kho bac Nha nuoc Nguyen Quang Vinh cho biet, trong tuan nay se thanh lap Hoi dong ky luat ong Thuong.

 • Giam doc Kho bac Ha Tay phai giai trinh ve khoan tien danh roi

  02:06 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  TT (Ha Tay) - Trao doi voi TS chieu 29-10, mot can bo cua Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay cho biet ong Nguyen Ba Thuong, giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay, da phai lam giai trinh truoc doan thanh tra cua Kho bac Nha nuoc trung uong ve nguon goc so tien 1,4 ti dong trong chin so tiet kiem dung ten minh, cung 22 chiec phong bi gui cho minh ma ong Thuong da danh roi. >> Giam doc Kho bac Ha Tay roi so tiet kiem 1,4 ty dong

 • Cach chuc giam doc Kho bac Nha nuoc Ha Tay

  08:02 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Hom qua 20/11, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh da ky quyet dinh cach chuc giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay doi voi ong Nguyen Ba Thuong, nguoi da “danh roi” chin so tiet kiem tri gia 1,4 ti dong va 22 phong bi ghi so tien khoang 100 trieu dong.

 • Mot can bo Kho bac nha nuoc bi nhieu doanh nghiep to cao

  16:43 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Mot can bo Kho bac nha nuoc bi nhieu doanh nghiep to cao

  Buc xuc vi bi sach nhieu, voi vinh trong qua trinh lam thu tuc thanh toan von dau tu, mot so doanh nghiep o Quang Binh da cung dung len to cao ong Duong Van Khoi, chuyen vien phong Thanh toan von dau tu - Kho bac nha nuoc tinh, ra cac co quan chuc nang.

 • Cach chuc giam doc kho bac roi 1 4 ty dong va 22 phong bi

  08:44 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Sang nay, Kho bac Nha nuoc Trung uong da cong bo quyet dinh ky luat cach chuc voi ong Nguyen Ba Thuong (Giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay), do Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh ky ngay 20/11.> Vu danh roi 1,4 ty dong va 22 phong bi

 • Cach chuc giam doc kho bac lam roi 1,4 ty dong

  11:03 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Sang nay, Kho bac Nha nuoc Trung uong da cong bo quyet dinh ky luat cach chuc voi ong Nguyen Ba Thuong (Giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay), do Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh ky ngay 20/11.

 • Giau con thu 4 pho giam doc Kho bac Ha Tay bi canh cao

  01:00 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 7/11, Tong giam doc Kho bac Nha nuoc Pham Si Danh da ky quyet dinh ky luat canh cao ong Tran Ba Toan (Pho giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay) vi khong trung thuc trong khai ho so ket nap Dang. Ong Toan sinh nguoi con thu 4, nhung khong de cap toi chau be trong phan ly lich.

 • Rut tien mat tren 100 trieu dong ngay phai dang ky truoc

  15:00 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Day la mot trong nhung quy dinh tai thong tu huong dan quan ly thu chi tien mat qua he thong kho bac Nha nuoc vua duoc ban hanh, nham giam ty trong thanh toan tien mat qua he thong kho bac Nha nuoc, giam chi phi ve nghiep vu ngan quy.

 • Huy dong 700 ty dong trai phieu Chinh phu

  09:57 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Huy dong 700 ty dong trai phieu Chinh phu

  Ngay 23/4 toi, Trung tam Giao dich chung khoan Ha Noi se to chuc phien dau thau trai phieu Chinh phu do Kho bac Nha nuoc phat hanh. Khoi luong goi thau dot nay la 700 ty dong. Day la dot phat hanh thu 8 cua Kho bac Nha nuoc trong nam 2007. Trai phieu co ky han 5 nam, do Kho bac Nha nuoc phat hanh ngay 25/4/2007, duoi hinh thuc ghi so. Lai trai phieu thanh toan hang nam. Sau khi phat hanh, trai phieu duoc niem yet tai Trung tam Giao dich chung khoan. Phuong thuc..

 • Pho giam doc Kho bac Ha Tay giau con thu tu

  10:37 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Tong giam doc Kho bac Nha nuoc Pham Sy Danh da ky quyet dinh Canh cao ong Tran Ba Toan, Pho Giam doc Kho bac Nha nuoc tinh Ha Tay vi thieu trung thuc trong viec khai ho so vao Dang, “giau” viec sinh con thu tu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0