khen thuong

Thursday, 26/05/2016 21:34
 • Khen thuong nguoc

  08:57 | Thứ hai 11/10/2004 (GMT+7)

  Le thuong nguoi ta chi thay cap tren khen thuong cap duoi, nhung o Bao hiem xa hoi (BHXH) tinh Ben Tre tu nam 2002 den nay thi giam doc Nguyen Van Ron nghi ra va thuc hien hinh thuc khen thuong “doc chieu”: khen thuong cap tren cua minh la BHXH VN bang hien kim han hoi.

 • Khong coi viec dat ten pho dung tuong dai la khen thuong

  11:42 | Thứ sáu 25/07/2003 (GMT+7)

  Khong coi viec dat ten pho dung tuong dai la khen thuong

  Truoc nhung y kien cua cac dai bieu Quoc hoi de nghi quy dinh viec dung ten de dat cho duong, pho, dung tuong dai la mot hinh thuc khen thuong, Uy ban thuong vu (UBTV) Quoc hoi trong phien hop chinh ly Du an Luat Thi dua khen thuong sang va chieu 24/7 cho rang: ""Nhung ca nhan, tap the co thanh tich da duoc khen thuong bang cac hinh thuc theo quy trinh luat dinh. Vi vay, se khong dieu chinh van de nay trong Luat thi dua, khen thuong"".

 • Khen thuong CSGT dung cam khoi to lai xe

  19:23 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Khen thuong CSGT dung cam khoi to lai xe

  Chieu 13/6, trao doi voi TP, mot lanh dao CA quan Dong Da, Ha Noi cho biet, da ra QD khoi to vu an, khoi to bi can lai xe 30H – 8656 cua hang taxi Phu Hung. Truong phong CSGT HN cung cho biet, da de nghi khen thuong Thuong sy Nguyen Viet Anh.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung Khen thuong phai cho dung cho trung

  15:22 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 1/4/2007, tai Ha Noi, Hoi dong Thi dua - Khen thuong Trung uong da hop phien thu 22 duoi su chu tri cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Chu tich Hoi dong Thi dua - Khen thuong.

 • Day them ngoai nha truong phai co giay phep

  09:16 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Day them ngoai nha truong phai co giay phep

  Tai hoi nghi giao ban cac So GD-DT toan quoc ngay 12/10, noi dung doi moi cong tac thi dua khen thuong nam hoc 2006-2007 va quy dinh ve day them hoc them (DTHT) duoc cac dai bieu dac biet quan tam. "5 khong" trong day them hoc them Theo ban du thao "Quy dinh ve DTHT" do thanh tra Bo GD-DT de nghi de lanh dao cac So GD-DT gop y, viec to chuc DTHT phai dam bao nguyen tac tu nguyen, dung doi tuong, phu hop voi muc tieu chuong trinh giao duc pho thong, moi lop khong..

 • Phong trao thi dua tao dong luc rat to lon

  09:04 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Phong trao thi dua tao dong luc rat to lon

  Sau 3 ngay lam viec, chieu qua Dai hoi thi dua yeu nuoc lan thu VII da be mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh, Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich Hoi dong Thi dua- Khen thuong Trung uong da den du va phat bieu be mac Dai hoi.

 • Khen thuong phai gan voi muc tieu phat trien kinh te

  15:41 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Khen thuong phai gan voi muc tieu phat trien kinh te

  27/11, voi tu cach la Chu tich Hoi dong Thi dua Khen thuong (TDKT) TW, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho rang: "Can day manh cai cach hanh chinh trong cong tac TDKT, muc tieu thi dua phai bam vao muc tieu chung phat trien kinh te..."

 • Bo Chinh tri chi thi Tiep tuc doi moi day manh phong trao thi dua yeu nuoc

  00:07 | Thứ tư 26/05/2004 (GMT+7)

  Ngay 21/5, Bo Chinh tri co Chi thi so 30/CT/TW ve viec tiep tuc doi moi, day manh phong trao thi dua yeu nuoc, phat hien, boi duong tong ket va nhan dien hinh tien tien. Theo chi thi, sau 5 nam thuc hien Chi thi so 35-CT/TW, ngay 3/6/1998 cua Bo Chinh tri (khoa VIII) ve doi moi cong tac thi dua, khen thuong trong giai doan moi, nhin chung cong tac thi dua, khen thuong va phong trao thi dua yeu nuoc trong ca nuoc da co buoc chuyen bien tich cuc... Tuy nhien, cong..

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung Can khen thuong kip thoi nhung tam guong anh hung

  00:55 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Sang 27.11, tai Ha Noi, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chu tich Hoi dong Thi dua Khen thuong (TDKT) Trung uong da chu tri phien hop thu 23 cua Hoi dong. Du phien hop co Pho chu tich nuoc Nguyen Thi Doan, Pho chu tich thu nhat Hoi dong TDKT Trung uong va cac thanh vien cua Hoi dong.

 • Can pha bo loi mon trong thi dua khen thuong

  21:26 | Thứ ba 13/04/2004 (GMT+7)

  Trong cuoc hop bao chuan bi tong ket phong trao thi dua nam 2003 dien ra vao chieu 12-4, ong Nguyen Ngon, pho chu tich thuong truc Hoi dong thi dua khen thuong TP.HCM, da thang than nhin nhan: thi dua khen thuong thoi gian qua van con lam theo loi mon, khong dung thuc chat.

 • Tang cuong khen thuong dot xuat

  18:27 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Tang cuong khen thuong dot xuat

  1-4, Thu tuong Nguyen Tan Dung da den du phien hop thu 21 cua Hoi dong Thi dua Khen thuong TW.

 • TP HCM khen thuong kieu bao co cong

  14:00 | Thứ sáu 29/11/2002 (GMT+7)

  Hoi dong Thi dua Khen thuong thanh pho vua chap thuan de nghi cua Uy ban Ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, khen thuong kieu bao co dong gop vao cong cuoc xay dung va phat trien dat nuoc.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung Khen thuong phai cho dung cho trung

  17:11 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Tai phien hop thu 22 Hoi dong Thi dua-Khen thuong ngay hom nay (1/4), Thu tuong Nguyen Tan Dung-Chu tich Hoi dong Thi dua-Khen thuong da phat bieu nhan manh: Khen thuong phai cho dung, cho trung, chu trong khen thuong dot xuat, tu do nhan rong ca nhan, dien hinh tien tien de co vu, dong vien moi nguoi hoc tap va lam theo.

 • Huong den hanh vi phu hop thong qua co che khen thuong

  18:12 | Thứ năm 13/09/2007 (GMT+7)

  Huong den hanh vi phu hop thong qua co che khen thuong

  Phan cuoi cung trong quy trinh thanh lap nhom duoc thao luan trong chuong nay la tao dong luc lam viec cho nhom. Neu nhan vien khong thay duoc phan thuong cung nhu khong co dong luc de thuc hien cong viec cua nhom thi ho se it ban tam den nhung muc tieu nay.

 • Khen thuong cac VDV khuyet tat du Para Games

  08:42 | Thứ sáu 26/03/2004 (GMT+7)

  Le tuyen duong, khen thuong doan VDV khuyet tat VN thanh cong ruc ro o ASEAN Para Games da duoc to chuc tai nha thi dau Ha Noi ngay 25-3. Sau gan ba thang ket thuc dai hoi nay, Uy ban TDTT moi hoan tat cac thu tuc thi dua, khen thuong cac VDV tren co so co dieu chinh so voi ket qua da cong bo ngay ket thuc vi co nham lan mot so HCB va HCD.

 • TP HCM khen thuong hon 11.000 ca nhan tap the

  07:20 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  Trong sau thang dau nam, UBND TP.HCM da khen thuong cho hon 11.000 ca nhan, tap the co thanh tich xuat sac trong cac linh vuc kinh te - xa hoi voi tong so tien thuong hon 3,4 ti dong. So lieu tren duoc Ban thi dua - khen thuong TP cong bo chieu 21-7 tai hoi nghi ve phong trao thi dua cua TP.

 • Chuyen Ban Thi dua Khen thuong TU Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu

  15:58 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh 08/ND-CP (ngay 8/8) chuyen Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong, Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu.

 • Khen thuong Viet kieu co dong gop thiet thuc cho dat nuoc

  08:01 | Thứ bảy 09/11/2002 (GMT+7)

  Hoi dong thi dua khen thuong thanh pho vua chap nhan de nghi nay cua Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai TP HCM. Theo do, se ap dung cac muc do khen thuong tu Huan chuong Lao Dong den bang khen, giay khen cho ca nhan co dong gop thiet thuc cho cac chuong trinh kinh te, xa hoi.

 • Tong cuc Canh sat khen thuong cac can bo chien si pha an

  22:29 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Canh sat khen thuong cac can bo chien si pha an

  Hom qua 11.7, trung tuong Nguyen Viet Thanh, Pho tong cuc truong Tong cuc Canh sat dai dien cho Tong cuc Canh sat, Bo Cong an trao quyet dinh khen thuong cung 2 trieu dong cho cac can bo, chien si Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi (C14 - Bo Cong an) vi da co thanh tich xuat sac pha duong day ca do bong da qua internet quy mo lon do Le Cong Hai (tuc Hai "ben", 38 tuoi, ngu tai quan 1, TP.HCM) cam dau.

 • De nghi khen thuong 2 CSGT khong nhan hoi lo

  09:42 | Thứ bảy 08/11/2003 (GMT+7)

  TT (Kien Giang) - Phong canh sat giao thong (CSGT) duong bo Cong an tinh Kien Giang vua co van ban gui Hoi dong thi dua khen thuong cong an tinh va UBND tinh Kien Giang de nghi khen thuong dot xuat cho trung uy to truong tuan tra kiem soat giao thong Nguyen Minh Phuong va dai uy Pham Van Lam, doi truong doi tuan tra kiem soat giao thong, ve thanh tich liem khiet khong nhan hoi lo cua lai xe.

 • Toi bi khen thuong

  04:35 | Thứ bảy 16/09/2006 (GMT+7)

  Qua ngan ngam voi viec binh bau hinh thuc, gia doi, cuoi nam hoc vua roi toi (la can bo giang day dai hoc) tu danh gia ket qua lao dong dat diem thap (42/100 diem trong khi dat tu 65 tro len moi duoc dua vao dien xem xet binh bau danh hieu lao dong tien tien) de khoi phai nhan nhung danh hieu ma that long toi khong muon nhan chut nao.

 • Giai quyet ton dong cong tac khen thuong tong ket thanh tich khang chien

  10:28 | Thứ ba 25/11/2003 (GMT+7)

  Ngay 24/11, Thu tuong Phan Van Khai co chi thi ve hoan thanh viec giai quyet ton dong cong tac khen thuong, tong ket thanh tich khang chien. Thoi han trinh Thu tuong Chinh phu cham nhat la ngay 31/12/2004

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung Phai co khen thuong dot xuat

  02:58 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  “Day manh phong trao thi dua toan dien nhung phai co trong tam, trong diem, gan voi phat trien kinh te va giai quyet tot cac van de buc xuc trong xa hoi”- Thu tuong Nguyen Tan Dung, chu tich Hoi dong thi dua khen thuong trung uong, nhan manh nhu vay tai phien hop lan thu 22 cua hoi dong hom qua 1-4.

 • Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII

  21:51 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 6/10/2005, Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich Hoi dong Thi dua-Khen thuong Trung uong da co bai phat bieu quan trong trong buoi be mac Dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu VII.

 • Vinh Phuc Khen thuong gan 10.000 hoc sinh gioi

  16:43 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)

  Ket thuc nam hoc 2004 – 2005, cac cap Hoi Khuyen hoc trong tinh Vinh Phuc da to chuc khen thuong cho gan 10.000 hoc sinh gioi o cap huyen, cap tinh, cap quoc gia, quoc te va hoc sinh ngheo vuot kho hoc gioi.

 • Giai phap nao cho chat luong giao duc

  19:52 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Giai phap nao cho chat luong giao duc

  Len lop 100%, do tot nghiep THPT cao den 90%. Nhung so thi sinh thi DH dat 15 diem tro len/3 mon tren ca nuoc binh quan chi chiem 15%. Nam nay, theo thong ke chua day du, ket qua thi vao cac truong DH ngoai cong lap va DH dia phuong o phia Nam co toi hon 95% thi sinh diem duoi trung binh. Ban suy nghi gi ve chat luong day va hoc hien nay ?

 • Cam ep buoc tham gia thi dua

  15:09 | Thứ sáu 07/11/2003 (GMT+7)

  Cam ep buoc tham gia thi dua

  Mac du mot so DB da de xuat Quoc hoi nen bo sung mot so hinh thuc khen thuong: "Huan chuong tam long vang", "Huy chuong ve vang", "Danh hieu ban tay vang"..., nhung noi dung Luat Thi dua khen thuong vua thong qua sang nay (7/11) khong co nhung hinh thuc khen thuong tren. Theo giai trinh cua Quoc hoi, nhung y kien tren khong nhan duoc su tan thanh cua da so DB, hoac con phai "tiep tuc nghien cuu".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0