khau tru thue

Wednesday, 25/05/2016 20:02
 • Nhieu phong tra chua thuc hien khau tru thue

  20:40 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Nhieu phong tra chua thuc hien khau tru thue

  Theo thong ke so bo cua Cuc Thue TP HCM, nam 2004, toan dia ban thanh pho chi co 15 don vi to chuc bieu dien thuc hien khau tru thue tai nguon (10% tu cat-xe cua ca si), voi tong so thue da khau tru la 945 trieu dong. Trong khi do, chi rieng quan 1 co toi 123 cong ty co giay phep hoat dong o linh vuc nay.

 • De duoc thoai tra thue TN phai nop 5 loai giay to

  18:19 | Thứ sáu 03/09/2004 (GMT+7)

  De duoc thoai tra thue TN phai nop 5 loai giay to

  Cac ca nhan bi khau tru thue thu nhap cao tu 1/7/2004 den cuoi nam neu tong thu nhap khong den 60 trieu dong/nam se duoc thoai tra, nhung phai nop du 5 loai giay to cho co quan thue.

 • Cuc Thue TP HCM yeu cau doanh nghiep phai cap chung tu

  01:27 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Cuc thue TP.HCM vua yeu cau Cong ty co phan XNK da giay Sai Gon cap bo sung chung tu khau tru thue thu nhap cho 518 ca nhan ma truoc day Cong ty XNK da giay Sai Gon (nay la Cong ty co phan XNK da giay Sai Gon) da khau tru thue nhung chua duoc cap chung tu de co quan thue xem xet giai quyet hoan thue cho cac ca nhan nay.

 • Bo khau tru thue VAT mot so hang hoa dich vu

  14:19 | Thứ bảy 28/12/2002 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh 108 vua duoc Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh, viec khau tru thue gia tri gia tang (VAT) dau vao theo ty le phan tram tinh tren gia hang hoa, dich vu mua vao se bi bai bo tu 1/1/2003.

 • Ke khong hoa don khau tru thue la pham toi

  19:29 | Thứ năm 16/09/2004 (GMT+7)

  Ke khong hoa don khau tru thue la pham toi

  Can bo Cuc Thue TP.HCM tiep nhan to khai thue.

 • Chua khau tru thue voi nhung lao dong gian don

  10:58 | Thứ bảy 14/08/2004 (GMT+7)

  Cuc thue cac tinh, thanh pho chi dao cac co quan chi tra thu nhap chua khau tru thue 10% doi voi cac khoan chi tra cho ca nhan vang lai, lao dong co tinh thoi vu, lao dong chan tay, gian don… co muc thu nhap chiu thue binh quan thang duoi 5 trieu dong.

 • Chua co thong tu huong dan van khau tru thue thu nhap

  06:14 | Chủ nhật 04/07/2004 (GMT+7)

  Tra loi ve viec thue thu nhap, ba Nguyen Thi Thin, truong Ban thue thu nhap (Tong cuc Thue) - cho biet mac du thong tu huong dan thuc hien phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao chua duoc ban hanh, nhung viec khau tru thue van thuc hien doi voi nhung phan thu nhap tren 5 trieu dong/thang.

 • Phai cap bien lai khau tru thue cho ca nhan

  14:41 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 14/2, Tong cuc Thue vua co Cong van 560 gui Cuc thue cac tinh, thanh pho huong dan quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2005.

 • Thong nhat khau tru thue thu nhap cao

  10:21 | Thứ tư 06/10/2004 (GMT+7)

  Bo tai chinh vua co yeu cau cac cuc thue thong nhat thuc hien viec khau tru theo bieu thue luy tien tung phan doi voi khoan chi tra thu nhap cho ca nhan co ky hop dong lao dong on dinh, co thoi han va theo thoi vu.

 • Trinh 5 loai giay to de nhan lai tien khau tru thue

  10:29 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Theo huong dan cua Bo Tai chinh ve thue doi voi nguoi co thu nhap cao, ca nhan muon thoai tra tien thue phai co 5 loai giay. Ba Nguyen Thi Cuc, Pho tong cuc truong Tong cuc Thue, cho biet, so di phai quy dinh nhu vay vi viec thanh toan bang tien mat hien dien ra pho bien.

 • Khau tru thue TNCN truoc khi chi tra

  08:01 | Thứ bảy 18/12/2004 (GMT+7)

  Tong cuc thue vua ban hanh Cong van so 4087/TCT/TNCN huong dan ve cach thuc thuc hien thu thue thu nhap ca nhan (TNCN) o cac don vi su nghiep co thu.

 • Gan 10 ca si xuat ngoai bieu dien khong nop thue

  11:14 | Thứ hai 09/05/2005 (GMT+7)

  Gan 10 ca si xuat ngoai bieu dien khong nop thue

  Hien nay, viec cac "sao" ra nuoc ngoai bieu dien (thuong goi la "bay so") khong con la chuyen la. Co "sao" "bay so" nhu com bua, thu nhap cac "so" ngoai nay kha cao nhung rat kho quan ly de tinh thue thu nhap. Theo so lieu cua Cuc Thue TP.HCM, ke khai thue thu nhap nam 2004 moi chi co ca si Dan Truong thong bao cho co quan chuc nang viec di bieu dien o nuoc ngoai va lam thu tuc ke khai, khau tru thue voi don vi to chuc bieu dien.

 • Ve may bay dien tu la chung tu de khau tru thue GTGT

  22:20 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  Theo quyet dinh moi day cua Bo Tai chinh, cac thong tin co ban cua ve dien tu (VDT) duoc giao cho khach hang duoi dang to "hanh trinh/phieu thu" duoc in ra giay hoac qua cac phuong tien dien tu.

 • Truong ngoai ngu keu kho vi thue thu nhap

  08:28 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Truong ngoai ngu keu kho vi thue thu nhap

  Theo cac truong ngoai ngu tren dia ban TP HCM, muc khau tru thue suat 10-25% tren tong thu nhap cua giao vien nuoc ngoai dang cong tac tai truong, dac biet, muc truy thu 25% ap dung cho cac doi tuong khong cu tru (duoi 183 ngay) la qua cao. Ho dang dung truoc nguy co thieu chuyen gia giang day.

 • Thu lao 500.000 dong bat dau bi khau tru thue

  11:34 | Chủ nhật 04/07/2004 (GMT+7)

  Thu lao 500.000 dong bat dau bi khau tru thue

  Nhung truong hop co thu nhap khong thuong xuyen nhu: hoa hong moi gioi, nhuan but, day them… moi lan linh tien tu 500.000 dong tro len, ca nhan, to chuc duoc chi tra phai khau tru 10%. Quy dinh moi nay nang muc tien chiu khau tru them 200.000 dong so voi hien nay.

 • Tranh luan soi noi ve viec khau tru thue cho cac khoan tai tro

  07:32 | Thứ sáu 23/05/2003 (GMT+7)

  Tranh luan soi noi ve viec khau tru thue cho cac khoan tai tro

  Chieu 22/5, cac dai bieu khong co y kien gi ve viec sua doi Luat Ngan hang Nha nuoc. Vi vay toan bo thoi gian doi du, Quoc hoi tiep tuc thao luan nhung van de con chua thong nhat trong sua doi 3 luat thue: tham quyen cua Uy ban Thuong vu trong van de thue, co nen danh thue doi voi tien tai tro…

 • Tong cuc Thue huong dan sai thong tu cua Bo Tai chinh

  08:46 | Thứ năm 21/11/2002 (GMT+7)

  Thong tu 102/2002/TT-BTC quy dinh: tu 11/11/2002, chinh thuc bai bo khau tru thue VAT doi voi nong, lam, thuy san hang hoa chua qua che bien... Nhung cong van 4294 do Tong cuc Thue ban hanh moi day lai huong dan: khong giai quyet cac ho so de nghi khau tru thue ma den ngay 11/11 chua duoc xu ly xong.

 • Khau tru thue thu nhap doi voi khoan thu tu 300000 dong

  17:49 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  Doi voi cac khoan chi cho ca nhan vang lai, hoac cho nhung hop dong lao dong ngan han thi co quan tra thu nhap thuc hien tam khau tru 10% thue thu nhap doi voi khoan tien chi tra moi lan tu 300.000 dong tro len.

 • Dai bieu Quoc hoi thao luan ve thue VAT

  16:12 | Thứ năm 14/11/2002 (GMT+7)

  Nhung quy dinh moi trong khau tru thue gia tri gia tang voi hang nong, lam, thuy san chua qua che bien ban hanh hom 11/11 la van de duoc tranh luan nhieu tai to dai bieu Tay Ninh, Lang Son sang nay. Co y kien lo ngai rang, quy dinh nhu vay se vo hieu hoa chinh sach khuyen khich xuat khau.

 • Se dung hoan thue gia tri gia tang doi voi hang nong san

  08:38 | Thứ tư 31/07/2002 (GMT+7)

  Pho Tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc trong mot cuoc phong van chieu qua da tiet lo voi bao chi, Bo Tai Chinh dang chuan bi to trinh gui Thu tuong Chinh phu de nghi ban hanh quyet dinh dung viec hoan thue gia tri gia tang (VAT).

 • Nguoi chet cung bi khau tru thue thu nhap

  07:32 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Do la truong hop ong Dang Van Dien, cong nhan Cong ty XNK da giay Sai Gon (nay la Cong ty co phan XNK da giay Sai Gon). Ong da chet vi tai nan giao thong ngay 22/10/2003 nhung lai bi cong ty khau tru 10% thue thu nhap ca nhan nam 2006 voi so thue la 1,67 trieu dong.

 • Nguoi chet cung bi khau tru thue thu nhap

  05:47 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Do la truong hop ong Dang Van Dien, cong nhan Cong ty XNK da giay Sai Gon (nay la Cong ty co phan XNK da giay Sai Gon). Ong da chet vi tai nan giao thong ngay 22-10-2003 nhung lai bi cong ty khau tru 10% thue thu nhap ca nhan nam 2006 voi so thue la 1,67 trieu dong.

 • Khau tru thue thu nhap ca nhan tu 1 7 2004

  20:27 | Thứ ba 20/07/2004 (GMT+7)

  Khau tru thue thu nhap ca nhan tu 1 7 2004

  Cac co quan chi tra thu nhap cho ca nhan phai thuc hien ke khai khau tru tai nguon theo Bieu thue moi tu 1/7.

 • Nguoi chet cung bi khau tru thue thu nhap

  08:46 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Do la truong hop ong Dang Van Dien, cong nhan Cong ty XNK da giay Sai Gon (nay la Cong ty co phan XNK da giay Sai Gon). Ong Dien da chet vi tai nan giao thong ngay 22/10/2003 nhung nay lai bi cong ty khau tru 10% thue thu nhap ca nhan nam 2006.

 • Xay nha dan Se bi khau tru thue truoc khi thanh toan

  09:03 | Thứ ba 16/11/2004 (GMT+7)

  Xay nha dan Se bi khau tru thue truoc khi thanh toan

  Hau het cac nha thau xay dung khi nhan thau (nhat la nha o cua nguoi dan) da khong thuc hien ke khai nop thue theo dung Luat.

 • Kho thuc hien khau tru thue ca nhan

  18:47 | Thứ tư 07/07/2004 (GMT+7)

  Toi di day kem thu lao 600.000 mot thang, theo quy dinh nay thi co phai chu nha giu lai cua toi 10% va dua cho toi bien lai tra tien. Toi se len cuc thue lay lai tien neu thu nhap hang thang cua toi duoi 5 trieu dong.

 • Muc khau tru thue thu nhap con vo ly

  16:20 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Theo du thao cua co quan thue, muc chiet khau cho con duoi 18 tuoi la 3,6 trieu dong/nam, binh quan 300.000 dong/thang, 10.000 dong/ngay. Moi ngay cac chau phai co 3 bua an, nhu vay binh quan moi bua chi co 3.000 dong. (Nguyen Van Cu)

 • Nen tru thue ngay khi ca si nhan cat xe

  17:55 | Thứ hai 28/03/2005 (GMT+7)

  Toi dang song o Hoa Ky va dang di lam, toi thay la So thue VN nen khau tru thue ngay sau khi ca si nhan cat-xe. Chang han nhu, ho vua hat xong mot show nao do, thi khi lanh tien cat-xe, so tien ma ho nhan duoc da duoc tru thue.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0