ket qua

Thursday, 26/05/2016 23:28
 • Sai sot that lac giay chung nhan ket qua Xu ly the nao

  16:17 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Sai sot that lac giay chung nhan ket qua Xu ly the nao

  Chieu 31-8-2006, hon 4.300 thac mac cua thi sinh da gui den buoi tu van truc tuyen thu hai do TT to chuc.

 • Nop ho so NV2 vao truong nao

  11:49 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Nop ho so NV2 vao truong nao

  Hon 2.200 thac mac cua thi sinh da gui den buoi tu van truc tuyen "Nguyen vong 2 - nop ho so vao truong nao?" sang nay 5-9-2006.

 • Thi sinh co nguyen vong vao cac truong khong thi Tim dau giay bao ket qua

  01:03 | Thứ ba 23/08/2005 (GMT+7)

  Thi sinh co nguyen vong vao cac truong khong thi Tim dau giay bao ket qua

  Chi con hai ngay nua, thi sinh (TS) se bat dau nop ho so dang ky xet tuyen NV2 DH, CD nhung den nay viec chuyen du lieu va ket qua thi giua cac truong thi tuyen va truong khong thi van chua biet bao gio hoan tat. Roi tu truong khong thi, ket qua thi cua TS co duoc chuyen di khong?

 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc

  15:59 | Thứ hai 05/03/2007 (GMT+7)

  Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 30/2007/ND-CP (ngay 1/3/2007), trong do nghiem cam viec ""su dung ket qua xo so do cac doanh nghiep kinh doanh xo so phat hanh de to chuc cac chuong trinh du thuong"". Nghiem lenh nay nam trong nhung no luc dam bao minh bach, khach quan, trung thuc trong hoat dong cua cac doanh nghiep kinh doanh xo so 100% von Nha nuoc.

 • ADN khong biet noi doi Khi giam doc thanh nha tu van

  16:59 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  ADN khong biet noi doi Khi giam doc thanh nha tu van

  Mot co gai tre goi dien den, khoc nuc no khan cau trung tam ghi ket qua nguoc lai. Co biet chac minh se bi duoi ra khoi nha khi chong nhan duoc ket qua xet nghiem. Ba giam doc trung tam tro thanh nha tu van tam ly bat dac di...

 • Nguyen vong 2 chon truong DH CD nao

  11:49 | Chủ nhật 03/09/2006 (GMT+7)

  Nguyen vong 2 chon truong DH CD nao

  Sang nay 3-9-2006, buoi tu van truc tuyen thu ba “Nguyen vong 2 - chon truong nhu the nao?" do TT to chuc da nhan duoc gan 2.000 thac mac cua thi sinh.

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Gap rut chuan bi cho hau chuong trinh de an 112

  14:18 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Gap rut chuan bi cho hau chuong trinh de an 112

  De an CPDT moi co mot so khac biet so voi De an 112, nhan manh su chu dong cac bo nganh va dia phuong trong viec trien khai theo nhung huong dan va muc tieu ma de an nay de ra. Cong viec chuan bi cac dieu kien cho trien khai xay dung chinh phu dien tu (CPDT) dang trong giai doan nuoc rut, tu van de to chuc bo may, tiep nhan ket qua De an 112 den xay dung van ban phap ly cho viec trien khai CPDT. Sap het rao can phap ly Xay dung cac van ban phap ly tao dieu kien..

 • Can nhac viec dua ket qua xo so len truyen hinh

  08:09 | Thứ ba 17/09/2002 (GMT+7)

  Vu truong Tai chinh ngan hang, Bo Tai chinh, Pham Phan Dung, vua cho VnE biet, bo dang de nghi Chinh phu cho phep dua ket qua xo so len truyen hinh tro lai, nham thuc day hoat dong kinh doanh nay. Tuy nhien, van con nhung lo ngai ve so de - te nan dan den viec cat chuong trinh thong tin ket qua xo so 6 nam truoc.

 • Diem san co the cao hon nam truoc

  14:30 | Thứ hai 11/07/2005 (GMT+7)

  Diem san co the cao hon nam truoc

  Nhung thac mac cua thi sinh ve ky thi tuyen sinh DH 2005 voi cac van de: de thi nam nay khong dong deu, khoi A de hon khoi B, C, D; diem san nam nay la bao nhieu; diem uu tien khu vuc; bai lam giong dap an nhung cach lam khong giong se cham diem the nao; qui tac lam tron diem thi la bao nhieu...

 • Hon 80 phong xet nghiem cho ket qua thieu chinh xac

  14:13 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Hon 80 phong xet nghiem cho ket qua thieu chinh xac

  Cac don vi y te lam cong tac xet nghiem, chan doan dang hoat dong ngay cang nhieu. The nhung, hau nhu khong co so nao chiu chap nhan ket qua cua co so khac. Tai hai hon, kiem tra moi nhat cua cua co quan chuyen nganh cho thay rat nhieu thiet bi may moc khong dat chuan khien ket qua xet nghiem roi vao tinh trang sai so ngoai chuan cho phep qua lon, anh huong nghiem trong toi cong tac dieu tri cua bac si, va suc khoe lan kinh te cua nguoi dan. Hon 80% phong xet..

 • Su quay ngoat 180 do cua mot goi thau

  12:09 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Su quay ngoat 180 do cua mot goi thau

  Mua sam trang thiet bi day hoc thong qua dau thau la mot phuong thuc thuoc lo trinh doi moi ma nganh giao duc dat ra, nham nang cao chat luong day va hoc, duoc trien khai tren toan quoc. Nhung tai Ha Tay, viec UBND tinh Ha Tay phe duyet ket qua goi thau mua thiet bi day hoc (gia tri gan 7 ty dong) ngay sau khi da co quyet dinh... huy ket qua dau thau da khien du luan hoai nghi ve tinh khach quan cua goi thau nay. Vong quanh no lai... tit mu vong quanh Nam trong..

 • NV2 nen chon vao truong co nhieu chi tieu tuyen

  12:35 | Chủ nhật 27/08/2006 (GMT+7)

  NV2 nen chon vao truong co nhieu chi tieu tuyen

  Sang 27-8-2006, hon 3.800 thac mac lien quan den co hoi vao nguyen vong 2 ca hai he DH, CD cua bon truong DH tai TP.HCM da duoc dai dien cac truong giai dap chi tiet tai buoi tu van truc tuyen do TT to chuc.

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004

  09:35 | Thứ sáu 06/02/2004 (GMT+7)

  Can cu ket qua danh gia nhung mat duoc va chua duoc cua cong tac tuyen sinh 2003, nham tiep tuc thuc hien tot giai phap “3 chung” (thi chung dot, dung chung de, su dung chung ket qua thi) theo “De an tong the cong tac tuyen sinh dai hoc, cao dang” da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet thang 1/2002, Bo Giao duc va Dao tao huong dan cac Truong, cac So ve phuong huong nhiem vu cong tac tuyen sinh dai hoc, cao dang nam 2004 nhu sau: ve co ban cong tac tuyen..

 • Ngay mai phat giay bao ket qua thi DH CD

  11:40 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Thong tin tu So GD-DT Ha Noi cho biet, ngay 16/8, So se gui giay bao ket qua thi dai hoc cho cac thi sinh. Moi thi sinh khi den nhan giay bao ket qua thi nho mang theo phieu dang ky du thi so 2.

 • Nhung con so biet noi truoc vong 17 Premiership

  08:12 | Thứ bảy 15/12/2007 (GMT+7)

  Nhung con so biet noi truoc vong 17 Premiership

  Tam diem cua vong dau nay se la 2 cuoc doi dau "kinh dien" giua Liverpool - Man Utd va Arsenal - Chelsea. Mot thang loi se rat quan trong cho ca 4 doi bong, boi khoang cach diem giua cac CLB nay dang rat sit sao. Duoi day la tong hop so lieu doi dau giua cac cap dau tai vong dau 17 nay:

 • Nhung con so biet noi truoc vong 5 Premiership

  00:45 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Nhung con so biet noi truoc vong 5 Premiership

  Kho khan lai den voi nhung doi bong tan binh vua thang hang khi tai vong dau nay ho lan luot phai gap nhung doi bong lon nhu Liverpool va Man Utd.

 • Duy tri ket qua tham my

  03:10 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  Duy tri ket qua tham my

  Phau thuat tham my co the chinh sua nhung net lao hoa hoac khiem khuyet cua co the. Ket qua do se duy tri lau neu biet cach cham soc suc khoe va co mot loi song lanh manh.

 • Cach duy tri ket qua phau thuat tham my

  09:00 | Thứ bảy 11/06/2005 (GMT+7)

  Cach duy tri ket qua phau thuat tham my

  Phau thuat tham my co the chinh sua nhung net lao hoa hoac khiem khuyet cua co the. Ket qua do se duy tri lau neu biet cach cham soc suc khoe va co mot loi song lanh manh.

 • Khi nao moi nhan duoc giay chung nhan de xet NV2

  18:03 | Thứ sáu 25/08/2006 (GMT+7)

  Khi nao moi nhan duoc giay chung nhan de xet NV2

  + Em duoc biet tu ngay 23-8 cac truong bat dau phat ket qua thi nhung tai sao den nay em o tai TP.HCM van chua nhan duoc ket qua? Em chua nhan duoc giay chung nhan ket qua thi thi sao xet NV2? Em ghi dia chi lien he tai nha, vay nhan ket qua o dau? (Nhieu thi sinh)

 • Phan anh ro chat luong giao duc giua cac vung mien

  18:48 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  Phan anh ro chat luong giao duc giua cac vung mien

  TS NGUYEN AN NINH, Cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc (Bo GD-DT), da co cuoc trao doi voi chung toi ve ket qua ky thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT nam 2007.

 • Nhung con so biet noi truoc vong 3 Premiership

  08:00 | Thứ bảy 18/08/2007 (GMT+7)

  Nhung con so biet noi truoc vong 3 Premiership

  Ganh nang chan thuong lai tiep tuc de nang cac CLB ngay sau khi mua giai moi dien ra, trong so do duong nhu Man Utd la bi dat hon ca khi Sir Alex Ferguson phai ngam ngui nhin hai cau thu tru cot Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo va mot so cau thu khac phai ngoi ngoai do chan thuong va treo gio.

 • Ket qua kiem toan De an 112 Ket qua han che phai tra gia dat

  07:46 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Ket qua kiem toan De an 112 Ket qua han che phai tra gia dat

  Ngay 30-10 tai Ha Noi, Kiem toan Nha nuoc to chuc hop bao cong bo ket qua kiem toan de an "Tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc" (de an 112) giai doan 2001-2005. Sau phan cong bo ket qua, hang tram cau hoi cua cac phong vien duoc neu ra.

 • Khong chap nhan ket qua xet nghiem Nguoi benh lanh du

  08:51 | Thứ bảy 08/09/2007 (GMT+7)

  Khong chap nhan ket qua xet nghiem Nguoi benh lanh du

  De dieu tri benh, phuong phap xet nghiem va chan doan bang hinh anh se giup dua ra nhung ket qua chuan xac. The nhung, hien nay, ket qua giua benh vien nay va benh vien kia khong chap nhan lan nhau, cuoi cung nguoi benh “lanh du”! Vi sao?

 • Lam tron tong diem co thiet cho thi sinh

  19:06 | Thứ bảy 05/08/2006 (GMT+7)

  Lam tron tong diem co thiet cho thi sinh

  Sao Bo GD-DT khong giu nguyen quy dinh lam tron diem tung mon nhu nam truoc? Lam sao de biet diem san? Nhan Giay chung nhan ket qua thi o dau? Truong nao co tuyen nguyen vong (NV)2?...Do la nhung lo lang cua cac "si tu" gui ve Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó don dap trong nhung ngay gan day.

 • Nhung con so biet noi truoc vong 4 Premiership

  07:58 | Thứ bảy 25/08/2007 (GMT+7)

  Nhung con so biet noi truoc vong 4 Premiership

  Vong dau vua qua da ket thuc cung "con mua" ban thang tu cham phat den, dien hinh la ban thang "ngo ngan" ma trong tai da cho Chelsea trong tran lan khach tren san nha Liverpool.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0