ke hoach su dung dat

Monday, 30/05/2016 02:13
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Lam gi khi quy hoach su dung dat con nhieu khuyet tat

  14:29 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  ""Mot so noi co noi la chua lap duoc quy hoach su dung dat vi khong co kinh phi, toi cho rang do chi la nguy bien, kho may ma thuan tam thi deu co luc de vuot qua""...

 • Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  19:23 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  Hom nay (20-9), Bo Tai nguyen va Moi truong va cac So Tai nguyen va Moi truong to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc quan ly nha nuoc, trong do co quy hoach "treo" va du an "treo". Cuoc giao luu xoay quanh cac van de ve dat dai, tai nguyen nuoc, dia chat, khoang san, moi truong, khi tuong, thuy van, do dac va ban do, trong do tap trung trao doi ve tinh trang cham su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu, thuong..

 • Ha Noi se dieu chinh ke hoach su dung dat

  14:04 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Ha Noi se dieu chinh ke hoach su dung dat

  Theo du kien, ke hoach su dung dat nam 2006 se dieu chinh con 975 ha (giam 651 ha). Ðat o giam 483 ha. Ðat chuyen dung giam giam 328 ha. Trong do, dat tru so co quan giam 5 ha, dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep giam 158 ha, dat co muc dich cong cong giam 165 ha...

 • Gioi thieu Luat Dat dai moi

  11:20 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Tu ngay 1/7/2004, Luat Dat dai moi co hieu luc. Luat nay co 7 chuong 146 dieu. Duoi day la ten cac chuong, dieu cua luat; doc gia bam vao day hoac vao day de xem toan van Luat dat dai moi.

 • Ca nuoc da hoan thanh ke hoach su dung dat den nam 2010

  22:26 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Den nay, cac tinh, thanh pho trong ca nuoc da lap xong ke hoach su dung dat den nam 2010 va duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet. Trong do, 57/64 tinh lap xong phuong an dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat 5 nam 2006-2010 theo Luat Dat dai nam 2003.

 • Tham nhung dat dai sao khong bao cao

  23:25 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Tham nhung dat dai sao khong bao cao

  Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat theo Luat Dat dai trinh Quoc hoi ngay 12/6 cho thay tinh hinh khieu kien con rat phuc tap, dac biet la cac truong hop lien quan den sai pham cua can bo, dang vien.

 • Thai Nguyen dieu chinh ke hoach su dung dat nam 2007

  09:53 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Tinh Thai Nguyen da hoan tat viec xay dung ke hoach ve su dung dat nam 2007 doi voi dat nong nghiep va dat phi nong nghiep.

 • Cham dut hoan toan quy hoach treo tu thang 72007

  10:06 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Cham dut hoan toan quy hoach treo tu thang 72007

  Mot trong nhung giai phap tang cuong quan ly quy hoach, ke hoach su dung dat duoc nhieu dai bieu Quoc hoi danh gia cao nhung cung “nghi ngo” la muc tieu xu ly dut diem quy hoach “treo” va du an “treo” truoc ngay 30/6/2007.

 • Ha Noi De Nghi dieu chinh tang ke hoach su dung dat nam 2004

  20:35 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/1, UBND thanh pho cho biet trong nam 2004 se xin HDND thanh pho dieu chinh chi tieu ke hoach su dung dat nhu sau: Hang muc dat do thi da duoc phe duyet trong nam 2004 la 100 ha, nay do thanh pho phat trien cac khu do thi moi nhu: khu do thi phia Tay Bac song Hong, khu do thi phia Tay Ho Tay va do nhu cau xay dung mot so KDT phuc vu tai dinh cu giai phong mat bang, nen xin dieu chinh tu 100 ha len 1.289 ha (tang them 1.189 ha).

 • Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu

  22:25 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Toan van Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky ngay 6/4/2007.

 • De nghi giam 40 ke hoach su dung dat

  05:36 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  So Tai nguyen moi truong va nha dat Ha Noi vua kien nghi UBND TP ve viec dieu chinh ke hoach nam 2006.

 • Ha Noi Tien thu tu dat tang gan gap doi

  23:07 | Thứ bảy 03/12/2005 (GMT+7)

  Theo bao cao cua UBND TP Ha Noi cong bo hom 2/12, het nam 2005, co kha nang Ha Noi se chi su dung het khoang 618ha dat, bang 30% ke hoach su dung dat da de ra. Va nhu vay, 2005 se la nam thu 6 lien tiep Ha Noi khong hoan thanh ke hoach su dung dat nam.

 • Giam sat qui hoach ke hoach su dung dat

  01:24 | Thứ tư 26/04/2006 (GMT+7)

  Chinh phu se bao cao bo sung voi Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) ve tinh hinh thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi, viec trien khai cac nhiem vu nam 2006 va ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 2006-2010, cung nhu cac van de ve thu - chi, quyet toan va phan bo ngan sach nha nuoc.

 • HN Thanh tra Chinh phu khao sat ke hoach su dung dat

  09:15 | Thứ sáu 14/03/2008 (GMT+7)

  HN Thanh tra Chinh phu khao sat ke hoach su dung dat

  - Tu 17/3/2008, To cong tac cua Thanh tra Chinh phu se bat dau lam viec voi cac co quan, don vi lien quan cong tac qui hoach su dung dat va trien khai cac du an khu do thi, ha tang khu do thi thuoc qui hoach chung khu vuc My Dinh, Me Tri (huyen Tu Liem, Ha Noi) theo chi dao cua Tong Thanh tra Chinh phu.

 • Thu a Thien Hue Lap ke hoach su dung dat chi tiet cap xa

  06:21 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Tai ky hop chuyen de lan 4, khoa 4 vua dien ra, HDND tinh Thua Thien - Hue da phe chuan de an lap qui hoach su dung dat chi tiet cap xa tren dia ban tinh Thua Thien - Hue.

 • Khu cong nghiep tran lan khu dan cu tuy tien

  07:05 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Khu cong nghiep tran lan khu dan cu tuy tien

  Tron ngay 12-6, cac dai bieu Quoc hoi nghe Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong Mai Ai Truc trinh bay tinh hinh thuc hien qui hoach, ke hoach su dung dat theo Luat dat dai va chu nhiem Uy ban Kinh te - ngan sach trinh bay bao cao ket qua giam sat noi dung tren.

 • Can cong bo qui hoach duoi nhieu hinh thuc

  09:36 | Thứ hai 08/09/2003 (GMT+7)

  Thanh doan TP.HCM vua to chuc hoi nghi gop y du thao Bo luat to tung hinh su (sua doi) va du thao Luat dat dai (sua doi). Doi voi du thao Luat dat dai (sua doi), ve van de qui hoach ke hoach su dung dat, nhieu y kien cho rang thoi han sau nam nam moi dieu chinh ke hoach su dung dat cua cong trinh da duoc cong bo ma khong trien khai la qua dai, anh huong den viec su dung dat cua nguoi khac.

 • Thong qua bon nghi quyet quan trong cua nam 2004

  08:33 | Thứ bảy 10/01/2004 (GMT+7)

  Thong qua bon nghi quyet quan trong cua nam 2004

  Chieu 9-1, ky hop thu 14 HDND TP.HCM khoa VI da khep lai bang viec bieu quyet thong qua bon nghi quyet (NQ) quan trong, voi nhieu noi dung lien quan den nguoi dan: NQ ve nhiem vu kinh te - xa hoi nam 2004; NQ ve ke hoach su dung dat nam 2004 va qui hoach su dung dat den nam 2010; NQ ve ke hoach dau tu xay dung co ban nam 2004 tu nguon von ngan sach TP va NQ ve to chuc thu phi mot chieu cau Binh Trieu 2 va thu phi giao thong duong Huynh Tan Phat.

 • Dien tich dat trong lua nuoc bao nhieu

  08:18 | Thứ tư 28/04/2004 (GMT+7)

  Cho toi hom qua 27-4, to trinh Qui hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005 moi chinh thuc duoc dat len ban Uy ban thuong vu Quoc hoi. “Viec quyet dinh ke hoach su dung dat nam nam 2001-2005 vao thoi diem da qua ba nam ruoi (chi con mot nam ruoi) vi the se mang nhieu tinh hinh thuc”- nhieu y kien da nhan dinh nhu vay ve su cham tre cua Chinh phu.

 • Thong qua nghi quyet ve qui hoach ke hoach su dung dat

  09:14 | Thứ hai 14/06/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi (QH) buoc vao ngay lam viec ap chot 14-6 bang phien hop rieng tai hoi truong thao luan du an Luat an ninh quoc gia. Chieu nay va sang mai, QH cho y kien du an Luat bao ve va phat trien rung (sua doi).

 • Phai su dung qui dat quoc gia hieu qua nhat

  08:12 | Thứ tư 07/04/2004 (GMT+7)

  Sang 6-4, tai TP.HCM, Uy ban Kinh te - ngan sach cua Quoc hoi da hop de tham tra qui hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den 2005.

 • Lang phi dat phai duoc coi la quoc nan

  08:43 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Lang phi dat phai duoc coi la quoc nan

  Tham nhung la quoc nan, vay lang phi co duoc coi la quoc nan? Dai bieu Tran Van Kiet tran tro truoc thuc trang dang bao dong trong su dung dat hien nay. Van la nhung yeu kem da thanh benh man tinh, khong biet den khi nao "bai thuoc" Luat Dat dai se phat huy het cong dung de chua khoi can benh nay?

 • TP HCM bai bo viec quy dinh va ap dat den bu

  08:47 | Thứ bảy 20/12/2003 (GMT+7)

  Theo 3 giai phap thuc hien ke hoach su dung dat nam 2004 do ong Tran The Ngoc - Giam doc So Tai nguyen - Moi truong trinh HDND TP HCM sang qua, che do sang nhuong quyen su dung dat se thay the cho che do den bu. Bien phap nay nham thuc hien tot ke hoach su dung dat, khuyen khich dau tu theo ke hoach doi voi cac du an san xuat kinh doanh.

 • Quo c ho i chi nh thu c dua Lua t da t dai ra su a

  08:50 | Thứ bảy 24/05/2003 (GMT+7)

  Quo c ho i chi nh thu c dua Lua t da t dai ra su a

  Luat Dat dai - mot luat duoc mong doi sua doi tu lau, chieu nay (23/5) vua chinh thuc duoc Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc trinh du an chinh sua truoc Quoc hoi. Ngay mai, cac dai bieu se thao luan o to ve du an Luat nay va thoi gian toi, no se duoc dem ra trung cau dan y.

 • Quy hoach treo van con pho bien

  16:25 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Quy hoach treo van con pho bien

  Theo bao cao cua Bo Tai nguyen - Moi truong, ke tu khi Luat dat dai 2003 co hieu luc, cong tac quy hoach va ke hoach hoa viec su dung dat duoc coi trong va duoc trien khai tren thuc te.

 • Giai quyet xong quy hoach treo truoc thang 6 2007

  08:15 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Giai quyet xong quy hoach treo truoc thang 6 2007

  TP - Ben le phien hop Quoc hoi giam sat ve viec thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat theo Luat dat dai, ong Mai Ai Truc, Bo truong Bo Tai nguyen - Moi truong (TN-MT) da trao doi voi TP.

 • Co che boi thuong GPMB tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

  08:54 | Thứ hai 26/04/2004 (GMT+7)

  Co che boi thuong GPMB tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

  Trong cac noi dung doi moi cua Luat Dat dai 2003, van de boi thuong, giai phong mat bang, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat duoc nhieu nguoi quan tam. GS.TSKH Dang Hung Vo - Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong co bai viet gioi thieu kha day du noi dung cua van de tren.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0