ke hoach phat trien

Thursday, 26/05/2016 11:42
 • Ung ho manh me ke hoach phat trien cua VN trong 5 nam toi

  23:55 | Thứ bảy 10/06/2006 (GMT+7)

  Sau 2 ngay lam viec, Hoi nghi giua ky nhom tu van cac nha tai tro cho VN da be mac hom 10/6, ghi nhan su ung ho manh me tu cac nha tai tro doi voi ke hoach phat trien kinh te-xa hoi cua VN trong giai doan 2006-2010.

 • Trien khai ke hoach phat trien kinh texa hoi 2008

  23:09 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Trien khai ke hoach phat trien kinh texa hoi 2008

  Sang 25/12, tai Trung tam Hoi nghi quoc gia, Ha Noi, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da chu tri Hoi nghi trien khai thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc nam 2008.

 • Renault va ke hoach phat trien den nam 2009

  07:28 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Renault va ke hoach phat trien den nam 2009

  Hom thu 5 vua qua, Carlos Ghosn, chu tich tap doan Renault-Nissan da dua ra ke hoach phat trien den nam 2009 co ten "Renault Contrat 2009".

 • Khai thac tiem nang thuong mai dien tu

  08:00 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Khai thac tiem nang thuong mai dien tu

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet ke hoach phat trien tong the thuong mai dien tu (TMÐT) giai doan 2006-2010. Theo do, vao nam 2010, 60% so doanh nghiep lon bao gom cac tap doan kinh te, he thong cac tong cong ty phai ung dung TMÐT. Nhu vay, co so nao de chung ta thuc hien ke hoach tren khi thuc trang TMÐT o nuoc ta con nhieu van de can xem xet? Theo ket qua khao sat cua Vu Thuong mai dien tu nam 2005 ve quan diem cua doanh nghiep danh gia thu tu tac dung cua..

 • 2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  13:52 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  Ngay 19/6, tai Ha Noi, Bo Ke hoach va Dau tu to chuc Hoi nghi toan quoc nganh Ke hoach va Dau tu de huong dan xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2007. Phat bieu khai mac Hoi nghi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc khang dinh: tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam 2006 tiep tuc on dinh, dat toc do tang truong kha cao. Toc do GDP 6 thang dau nam 2006 uoc dat 7,5-7,6%, bang voi cung ky nam 2005, trong do khu vuc nong, lam, thuy san tang..

 • Thu tuong phe duyet ke hoach phat trien thuong mai dien tu

  20:09 | Thứ ba 03/01/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet ke hoach phat trien tong the thuong mai dien tu giai doan 2006-2010, trong do de ra muc tieu den nam 2010 cac loai hinh dich vu cong nhu khai bao hai quan, thue, han ngach phai duoc dua vao giao dich dien tu.

 • Nhat Ban thong qua ke hoach phat trien nong nghiep

  10:09 | Thứ năm 09/06/2005 (GMT+7)

  Theo Thuong vu VN tai Nhat Ban, moi day nuoc nay da thong qua Ke hoach phat trien thuc pham, nong nghiep, nong thon trong 10 nam toi voi muc dich phan bo linh vuc ho tro trong diem trong nong nghiep, giam thieu dieu tiet cua Chinh phu trong san xuat gao va thuc day su tham gia cua cac cong ty.

 • Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  17:40 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  Sau 29 ngay lam viec, chieu nay 29/11, ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI da be mac. Du phien be mac co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi va Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, nguyen Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet cung nhieu vi lao thanh cach mang…..

 • Thu tuong phe duyet ke hoach phat trien thuong mai dien tu

  08:41 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet ke hoach phat trien tong the thuong mai dien tu giai doan 2006-2010, trong do de ra muc tieu den nam 2010 cac loai hinh dich vu cong nhu khai bao hai quan, thue, han ngach phai duoc dua vao giao dich dien tu. Theo ke hoach nay, vao nam 2010, 60% doanh nghiep lon bao gom cac tap doan kinh te, he thong cac tong cong ty phai ung dung thuong mai dien tu, cu the la hinh thuc giao dich B2B (giua doanh nghiep voi doanh nghiep); 80% cac..

 • Chinh phu hop phien bat thuong

  20:57 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Chinh phu hop phien bat thuong

  Ngay 5/9, Chinh phu da hop phien bat thuong do Thu tuong Nguyen Tan Dung chu tri de thao luan ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va ngan sach nha nuoc nam 2007; phuong huong, nhiem vu, ke hoach phat trien kinh te-xa hoi, du toan va phuong an phan bo nhan sach Trung uong nam 2008.

 • Phe duyet Ke hoach Phat trien Mo Tran Chau Lo 01 02

  20:26 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  18/9, Thu truong Chinh phu da ky Quyet dinh so 1250/QD-TTg phe duyet Ke hoach Phat trien Mo Tran Chau, Lo 01 - 02 .

 • Huy dong toi da va su dung hieu qua cac nguon luc

  22:16 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  12/6, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2008. Ve nhiem vu kinh te-xa hoi, Thu tuong yeu cau: Phan dau GDP nam 2008 tang 8,5%-8,7%; trong do gia tri tang them cua nganh nong, lam nghiep, thuy san tang 3,5-3,7%; nganh cong nghiep, xay dung tang 10,5-10,7%; nganh dich vu tang 8,8%-9,0%. Ve nhiem vu xay dung du toan ngan sach nha nuoc nam 2008, noi dung Chi thi neu..

 • Can kiet IPv4 Lieu co la canh bao qua muc

  13:34 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  Moi day, Trung tam Internet Viet Nam VNNIC cho biet ho da tien hanh tong hop nhieu nguon thong tin, trao doi voi chuyen gia Trung tam Thong tin mang Internet chau A - Thai Binh Duong (APNIC), cac to chuc quan ly tai nguyen Internet quoc gia (National Internet Registry - NIR) va tien hanh phan tich so lieu tu cac nguon thong ke de co duoc nhung thong tin tong hop ve van de su dung tai nguyen dia chi IPv4 hien nay. Theo VNNIC, van de can kiet nguon tai nguyen IPv4..

 • Tu 17 Tong dieu tra co so kinh te toan quoc

  21:53 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Theo Tong cuc truong Tong cuc Thong ke Le Manh Hung, cuoc Tong dieu tra ve co so kinh te hanh chinh su nghiep lan thu 3 se tien hanh tren toan quoc bat dau tu 1/7 toi. Day la mot trong 3 cuoc tong dieu tra lon nhat cua quoc gia do Thu tuong quyet dinh, cung nhu theo thong le quoc te. Cuoc dieu tra lan dau tien duoc tien hanh nam 1995, lan thu 2 vao nam 2002 va se duoc tien hanh dinh ky 5 nam mot lan theo quy dinh cua Chinh phu. Du kien, se co khoang 30.000 dieu..

 • Can mot bo phan chuyen trach xay dung ke hoach phat trien giao duc

  21:59 | Thứ hai 04/10/2004 (GMT+7)

  Can mot bo phan chuyen trach xay dung ke hoach phat trien giao duc

  The gioi ngay nay khong con quan niem dai hoc la dich den duy nhat cua giao duc trung hoc. Nguoi hoc duoc tao nhieu co hoi khac nhau vao nhieu thoi diem khac nhau de tiep can voi giao duc dai hoc. Dieu do giup lam ro hon nguyen ly giao duc suot doi. De thuc hien, can co nhung neo duong khac nhau de nguoi hoc lua chon, trong do co the co su phan luong o cuoi bac trung hoc, dao tao nghe, cac chuong trinh ngan han vua hoc vua lam, cac lop dao tao tai cho hay theo..

 • Nen co ke hoach phat trien nganh oto va giao thong

  17:22 | Thứ sáu 18/06/2004 (GMT+7)

  That su ma noi neu khong co 1 ke hoach ro rang ve phat trien duong sa thi toi tin rang chang khi nao duong sa se du tot de co the bo thue tieu thu dac biet.

 • Nen co ke hoach phat trien dan cho Phu Quoc

  15:45 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Hien nay, chung ta tung ngay nhap ve rat nhieu giong cho: nao la Chinhuhua, Bulk, Fox, Bec-gie,... the nhung viec tim kiem mot giong cho mang ban sac cua nguoi Viet Nam thi rat kho. (Pham Dinh Trung)

 • TP HCM be ke hoach gan dong ho nuoc cho dan

  23:42 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  TP HCM be ke hoach gan dong ho nuoc cho dan

  Da hon nua nam troi qua nhung ke hoach phat trien mang luoi duong ong toi dia ban dan cu va gan dong ho nuoc toi cac ho dan tren dia ban TP.HCM trong nam 2006 van tien trien rat cham va nguy co "be" ke hoach la kho tranh.

 • Chinh phu hop bat thuong Dat muc tieu tang truong nam 2008 tu 9 19 2

  21:29 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Chinh phu hop bat thuong Dat muc tieu tang truong nam 2008 tu 9 19 2

  Ngay 5/9, Chinh phu da hop phien bat thuong duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung nham thao luan tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi, ngan sach nha nuoc nam 2007 va nhiem vu, ke hoach nam 2008. GDP ca nam co the dat tren 8,5% Phat bieu tai phien hop, Thu tuong yeu cau cac bo, nganh tiep tuc ra soat lai nhung vuong mac, dac biet quan tam den dau tu cho san xuat, chu trong day manh xuat khau de giam nhap sieu, kiem soat chat che gia ca va..

 • Ke hoach phat trien cua VN 2006 2010 Cac nha tai tro khuyen cao gi

  00:30 | Chủ nhật 23/04/2006 (GMT+7)

  Ke hoach phat trien cua VN 2006 2010 Cac nha tai tro khuyen cao gi

  De ke hoach 2006-2010 duoc xay dung va thuc hien tot, nhat dinh phai lang nghe cac “chu no” gop y ve cac thuc te “ton tai”. Co nhieu gop y tu cac nha tai tro.

 • Gop y kien ve ke hoach phat trien KT XH 2006 2010

  14:16 | Thứ ba 27/09/2005 (GMT+7)

  Gop y kien ve ke hoach phat trien KT XH 2006 2010

  Sang qua, 26/9, phien hop thu 33 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) da lam viec ngay dau tien duoi su chu tri cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An.

 • Se co ngan hang Buu Dien

  11:02 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Se co ngan hang Buu Dien

  Thong tin tu Bo Buu chinh - Vien Thong cho biet, Tap doan Buu chinh - Vien thong Viet Nam (VNPT) dang co ke hoach thanh lap mot ngan hang thuong mai co phan. Day cung la buoc di trong ke hoach phat trien VNPT thanh mot tap doan kinh te manh nhu Chinh phu da phe duyet. Hien tai, trong co cau cua VNPT co Cong ty tiet kiem Buu dien voi nhieu dich vu tuong tu nhu hoat dong ngan hang. Truoc mat, cong ty nay se mo rong kinh doanh, bo sung them cac dich vu tien te va..

 • Shinhwa Nhom nhac noi tieng nhat Han Quoc se tan ra

  09:08 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Shinhwa Nhom nhac noi tieng nhat Han Quoc se tan ra

  Hien tai, cac thanh vien cua Shinhwa dang lan luot tach ra va thong bao ke hoach phat trien su nghiep rieng. Dieu nay mot lan nua khien cac fan ham mo hoang mang. Lieu ban nhac nam thanh cong nhat tai thi truong nuoc ngoai cua Han Quoc co som noi loi chia tay? Cu the, Lee Min Woo - nguoi duoc biet den voi nickname M, hien dang cung co su nghiep cua minh tai tap doan giai tri M Rising. Trong mot buoi phong van, anh da khang dinh, chinh tap doan M Rising da gop..

 • Steve Ballmer Ke hoach phat trien cua Google that dien ro

  08:06 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Steve Ballmer Ke hoach phat trien cua Google that dien ro

  Trong khi rat nhieu nha dau tu da chi trich Microsoft khi ga khong lo phan mem nay khong co duoc toc do phat trien nhanh nhu Google thi Giam doc dieu hanh Microsoft Steve Ballmer lai cho rang su phat trien cua Google la "dien ro".

 • Den 2010 co them 320 ngan DN vua va nho

  20:58 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Den 2010 co them 320 ngan DN vua va nho

  Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung vua ky Quyet dinh so 236/2006/QD-TTg phe duyet ke hoach phat trien doanh nghiep nho va vua (DNNVV) 5 nam (2006-2010).

 • Nam sau VN se mo duong bay thang toi My

  08:45 | Thứ ba 14/12/2004 (GMT+7)

  Nam sau VN se mo duong bay thang toi My

  Tong giam doc Vietnam Airlines Nguyen Xuan Hien khang dinh ung ho quan diem mo cua bau troi trong linh vuc hang khong, tuy nhien do mot so kho khan se trien khai duong bay thang muon hon cac doi tac My. Ong vua co cuoc trao doi voi TS ve ke hoach phat trien hang.

 • Bo Thuong mai muon trien khai nhanh ke hoach phat trien thuong mai dien tu

  19:18 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Bo Thuong mai muon trien khai nhanh ke hoach phat trien thuong mai dien tu

  Ngay 6/12, Bo Thuong mai da ban hanh Chi thi so 14/2006/CT-BTM ve viec trien khai Ke hoach tong the phat trien thuong mai dien tu giai doan 2006-2010.

 • Cai cach kinh te de Viet Nam phat trien ben vung

  20:29 | Thứ năm 08/09/2005 (GMT+7)

  Cai cach kinh te de Viet Nam phat trien ben vung

  Hau het dai dien cua hon 40 Dai su quan, lanh su quan, cac to chuc phi chinh phu tham gia dong gop y kien cho du thao Ke hoach phat trien kinh te-xa hoi Viet Nam giai doan 2006-2010 deu cho rang Viet Nam can day manh cai cach cac chinh sach kinh te de phat trien ben vung trong 5 nam toi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0