ke hoach kiem tra

Monday, 30/05/2016 04:06
 • Indonesia Ke hoach kiem tra trinh tiet nu sinh that bai

  11:15 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  Indonesia Ke hoach kiem tra trinh tiet nu sinh that bai

  Mot ke hoach nham tien hanh kiem tra trinh tiet nu sinh trung hoc o mot quan thuoc tinh Java, phia Tay Indonesia, da bi bai bo sau khi vap phai su phan doi gay gat cua cong chung, bao chi dua tin. Truong quan Indramayu, Irianto Syafiuddin, da dua ra de nghi ve mot ke hoach kiem tra trinh tiet nu sinh sau khi mot cuon bang video quay canh 2 hoc sinh trung hoc dang quan he tinh duc bi luu hanh qua cac so dien thoai di dong. Sinh vien, bo me va cac nha hoat dong xem..

 • Bao cao so ket ke hoach kiem tra quan ly su dung dat

  09:07 | Thứ bảy 24/07/2004 (GMT+7)

  “Thu truong cac bo, nganh, chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong co bao cao kiem diem so ket sau thang thuc hien ke hoach 05/KH-TW cua Bo Chinh tri va chi dao cua Thu tuong ve kiem tra dau tu xay dung va quan ly, su dung dat dai”.

 • Hay cho CSGT kiem tra cheo nhau de chong mai lo

  07:56 | Thứ năm 13/05/2004 (GMT+7)

  Can co ke hoach kiem tra cheo cac can bo thuc thi nhiem vu de tranh tinh trang nhan mai lo bang cach bo tri mot nhom cong an giao thong di kem voi thanh tra giao thong hay mot luc luong nao do dai loai la chuc nang kiem soat, va viec ket hop nay se duoc hoan doi de tranh tinh trang ho dat quan he voi nhau

 • TP Ho Chi Minh Dinh chi hoat dong 4 ben do khach

  00:22 | Thứ tư 12/05/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Dinh chi hoat dong 4 ben do khach

  Ngay 11/5, Khu Duong song phoi hop voi Ban Thanh tra giao thong - cong chanh (So Giao thong - Cong chanh) da tien hanh kiem tra 11 ben do khach ngang song o cac quan: 5, 6, 8. Hoat dong nay nam trong ke hoach kiem tra 39 do khach ngang song tu nay den het ngay 21/5/2004.

 • Hai quan My se kiem tra dot xuat cac lo hang det may

  00:05 | Thứ hai 08/03/2004 (GMT+7)

  Theo Bo Thuong mai, trong thang 3 nay, Cuc Hai quan va Bao ve bien gioi My (CBP) co ke hoach kiem tra dot xuat chung tu cac lo hang det may nhap vao My. Muc dich cua viec kiem tra nham chong gian lan thuong mai, xac dinh xem co lo hang nao da duoc phan loai sai de tranh han ngach, kiem soat chat che cac loai giay to, dac biet la giay chung nhan xuat xu...

 • Kiem tra 21 cang kho bai container

  23:27 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  Ngay 5/5, So Giao thong - Cong chinh da cung mot so so, nganh lien quan thong qua ke hoach kiem tra 21 cang, kho bai cua cac doanh nghiep tai khu vuc P.Truong Tho, Q.Thu Duc ke tu ngay 11/5.

 • Ha Noi kiem tra ve sinh an toan thuc pham phuc vu Tet

  23:20 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Tu ngay 18/12/2006-4/2/2007, Ban chi dao ve sinh an toan thuc pham TP Ha Noi trien khai ke hoach kiem tra ve sinh an toan thuc pham phuc vu Tet duong lich va Tet Nguyen dan Dinh Hoi 2007.

 • Hoan nghenh viec kiem tra chat luong ADSL

  05:07 | Thứ bảy 18/11/2006 (GMT+7)

  Toi het suc hoan nghenh viec Bo Buu chinh - vien thong len ke hoach kiem tra chat luong dich vu Internet toc do cao (ADSL) vi toi luon am uc ke tu khi su dung ADSL.

 • TP HCM kiem tra PCCC tren 100 toa nha cao tang

  01:42 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 18-4, So Canh sat phong chay chua chay (PCCC) TP.HCM tiep tuc ke hoach kiem tra dieu kien an toan PCCC doi voi cac nha cao tang (tu 10 tang tro len, khong ke tang ham), khong phan biet tinh chat, cong nang su dung.

 • Tang cuong kiem tra tap chat trong tom

  02:56 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Bo truong Bo Thuy san vua phe duyet ke hoach kiem tra tap chat trong tom nguyen lieu dot hai tai 12 tinh, thanh pho phia Nam bao gom: Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong, Dong Nai, TP.HCM, Ben Tre, Hau Giang, Can Tho, Kien Giang, Tra Vinh, Ca Mau, Soc Trang va Bac Lieu, bat dau tu nay den het 31-12.

 • Ha Noi Kiem tra giai toa cac diem trong giu xe dap xe may trai phep

  00:30 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Kiem tra giai toa cac diem trong giu xe dap xe may trai phep

  Tu ngay 7 - 31/1, Thanh tra lien nganh Cong an, Giao thong cong chinh, Quan ly thi truong, Tai chinh, Cuc Thue Ha Noi se trien khai ke hoach kiem tra, xu ly, giai toa cac diem trong giu xe dap, xe may trai phep va sai phep tren dia ban thanh pho.

 • Kiem tra cac tinh nong ve du an va quy hoach treo

  08:22 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Kiem tra cac tinh nong ve du an va quy hoach treo

  Bo Tai nguyen-Moi truong vua co quyet dinh (so 1013/QD- BTNMT) ve kiem tra cac du an va quy hoach “treo”. Theo ke hoach, Bo se lap 5 doan kiem tra den lam viec tai cac tinh duoc xem la “nong” trong linh vuc nay. *PV: Thua Thu truong, Bo TN-MT da co ke hoach kiem tra cu the? -Ong Dang Hung Vo: Bo TN-MT da co cong van so 3278/2006 gui UBND cac tinh thanh tren toan quoc yeu cau tu kiem tra, ra soat va bao cao nhung noi dung cu the truoc ngay 25/9. Chung toi..

 • Nam 2007 se xu ly nha dat cong su dung sai muc dich

  10:29 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  TP - Lien nganh Tai chinh-TN-MT-ND vua trinh UBND TP ke hoach kiem tra, xu ly thi diem nha, dat thuoc so huu Nha nuoc tai cac co quan hanh chinh su nghiep, doanh nghiep (to trinh 5159/TTr LN/TC-TNMT-ND).

 • Ha Noi kiem tra ve sinh an toan thuc pham phuc vu Tet

  12:28 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Tu ngay 18/12/2006-4/2/2007, Ban chi dao ve sinh an toan thuc pham TP Ha Noi trien khai ke hoach kiem tra ve sinh an toan thuc pham phuc vu Tet duong lich va Tet Nguyen dan Dinh Hoi 2007.

 • Kiem tra viec quy hoach ke hoach cua Chinh phu tren 15 linh vuc

  09:37 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 232/QD-TTg ban hanh Ke hoach kiem tra viec thuc hien chinh sach, chien luoc, quy hoach, ke hoach cua Chinh phu nam 2007.

 • Viec ky luat cua Dang lay xay la chinh

  06:36 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Viec ky luat cua Dang lay xay la chinh

  Ngay 8/1, ong Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu phat bieu chi dao tai Hoi nghi toan quoc tong ket cong tac kiem tra, giam sat cua Dang nam 2007. Ong Truong Tan Sang luu y cac cap uy, to chuc dang can cu the hoa chuong trinh, ke hoach kiem tra, giam sat nam 2008 cua cap minh; to chuc thuc hien co trong tam, trong diem, dat ket qua cao. Cong tac kiem tra, giam sat, ky luat cua Dang phai ket hop giua xay va chong, lay xay la chinh.

 • Bat dau kiem tra thuc pham phuc vu Tet

  20:14 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Bat dau kiem tra thuc pham phuc vu Tet

  Tu hom nay (20/12), So Y te Ha Noi se tien hanh trien khai ke hoach kiem tra ve sinh an toan thuc pham phuc vu Tet duong lich va Tet Nguyen dan. Noi dung kiem tra tap trung vao viec thuc hien cac quy dinh ve sinh an toan thuc pham (VSATTP) hu: cong bo tieu chuan chat luong thuc pham, phieu kiem nghiem thuc pham, phieu kham suc khoe, giay chung nhan tap huan kien thuc VSATTP, hoa don, chung tu nguon goc nguyen lieu su dung trong san xuat, che bien... Cac co so..

 • Can Tho kiem tra cac du an khu dan cu do thi

  06:51 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  UBND TP Can Tho vua ra ke hoach kiem tra cac du an xay dung khu dan cu do thi tai TP Can Tho. Noi dung kiem tra tap trung nham vao cong tac quan ly xay dung, tinh hinh trien khai thuc hien cac du an xay dung.

 • Ha Noi Hang hoa phuc vu Tet Dinh Hoi se doi dao va dam bao chat luong

  15:37 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Hang hoa phuc vu Tet Dinh Hoi se doi dao va dam bao chat luong

  Da thanh thong le, cu moi dip gan Tet Nguyen dan, So Thuong mai Ha Noi va cac doanh nghiep tren dia ban cung ngoi voi nhau ban thao van de cung ung hang hoa phuc vu nhan dan Thu do don Tet. Tai cuoc hop ngay 8/12/2006, ca co quan quan ly Nha nuoc va cac doanh nghiep thuong mai cung dong long vi mot cai Tet day du, an toan, vui ve cua nhan dan va thong qua do cung day manh doanh thu, kha nang phuc vu cua doanh nghiep. Khong de xay ra khan hiem hang hoa Theo du bao..

 • TP Ho Chi Minh Kiem tra cac co so san xuat tuong ot nuoc tuong

  23:54 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua 18.4, tai buoi lam viec voi cac don vi y te quan, huyen tren dia ban thanh pho, Chanh thanh tra So Y te - bac si Nguyen Duc An yeu cau cac quan huyen gui danh sach nhung co so san xuat tuong ot, nuoc tuong tren dia ban minh quan ly ve cho So de len ke hoach kiem tra trong "Thang hanh dong vi chat luong ve sinh an toan thuc pham" (15.4 - 15.5).

 • Han Quoc kiem tra ve sinh thuc pham o truong hoc

  04:02 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Han Quoc kiem tra ve sinh thuc pham o truong hoc

  Chinh phu Han Quoc da len ke hoach kiem tra toan dien cangtin cua 10.000 truong hoc o nuoc nay de xem xet do an toan ve sinh cua nhung thuc pham dang duoc cung cap cho hoc sinh.

 • Kiem tra nghiep vu cac phong canh sat PCCC

  08:31 | Thứ hai 18/11/2002 (GMT+7)

  Cuc canh sat PCCC (C23) vua co ke hoach kiem tra nghiep vu chua chay tai cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong. Theo do, tu giua thang 11 den het thang 12, C23 se kiem tra tai 6 dia phuong la Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, Thua Thien - Hue, TP HCM va Can Tho.

 • Ngung kiem dinh duong Dien Bien Phu dip Tet

  09:00 | Thứ ba 21/01/2003 (GMT+7)

  UBND TP HCM da chap thuan khong thuc hien dao kiem tra lop ket cau ao duong doi voi ke hoach kiem tra, thanh tra chat luong cong trinh nang cap mo rong tuyen duong Dien Bien Phu (quan Binh Thanh) nham tranh un tac giao thong.

 • TP HCM kiem tra cac cong ty kinh doanh truyen tieu

  09:11 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  So Thuong mai thanh pho dang len ke hoach kiem tra mot so cong ty co hinh thuc gioi thieu va ban hang theo kieu truyen tieu da cap. Truoc do, so cung da de nghi UBND TP HCM xu phat 5 trieu dong doi voi Cong ty TNHH Thuong mai Lo Hoi (199 Nam Ky Khoi Nghia, quan 3).

 • Ngay mai bat dau dot kiem tra 25 tuyen xe buyt mau

  10:48 | Thứ năm 10/10/2002 (GMT+7)

  De chong that thu, tung buoc nang cao chat luong va thu hut nhan dan tham gia su dung phuong tien van tai hanh khach cong cong, So GTCC TP HCM se trien khai ke hoach kiem tra luan phien 25 tuyen xe buyt mau tren dia ban thanh pho trong vong 10 ngay (11-21/10).

 • Co the dang ky lai quoc gia di du hoc

  16:27 | Thứ sáu 09/08/2002 (GMT+7)

  Bo GD-DT se to chuc buoi gap go voi thi sinh trung tuyen dao tao sau dai hoc o nuoc ngoai bang ngan sach nha nuoc nam 2002 (ngay 10/8 tai Ha Noi va 13/8 tai TP HCM) de pho bien cac chu truong, chinh sach chung, ke hoach kiem tra ngoai ngu va cho phep thi sinh dang ky lai nuoc xin di hoc.

 • Ha Noi kiem tra cac diem kinh doanh co dinh

  10:29 | Thứ bảy 15/12/2001 (GMT+7)

  Chi cuc Quan ly thi truong Ha Noi vua co ke hoach kiem tra, kiem soat thi truong trong dip Tet Nguyen dan Nham Ngo. Cong tac nay se duoc trien khai tu thang 12 den het 20/2/2002. Ong Pham Ba Duc, Chi cuc truong, cho biet them ve ke hoach nay.

 • Kiem tra khi thai va tieng on cua xe co gioi

  09:26 | Thứ hai 06/05/2002 (GMT+7)

  Cuc Dang kiem Viet Nam vua cong bo se co ke hoach kiem tra cac xe co gioi co dang ky bien so thuoc Ha Noi, TP HCM, Hai Phong, Da Nang. Luong khi thai va tieng on se duoc xem xet theo tieu chuan bao ve moi truong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0