ke hoach hanh dong

Tuesday, 31/05/2016 08:16
 • Mau ke hoach hanh dong

  08:15 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Mau ke hoach hanh dong

  Hay xem xet mau ke hoach hanh dong de hieu tat ca cac phan chinh trong ke hoach hanh dong cua phong ban, trong truong hop nay la phong san xuat cua mot cong ty dien tu.

 • Sang kien chung Nhat Ban Viet Nam

  03:39 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/4/2003, Thu tuong Phan Van Khai va Thu tuong Nhat Ban Junichiro Koizumi da thong nhat va quyet dinh thuc hien Sang kien chung Nhat Ban - Viet Nam nham cai thien moi truong dau tu va tang cuong suc canh tranh cua Viet Nam.

 • Lap ke hoach hanh dong

  08:13 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Lap ke hoach hanh dong

  Sau khi da dat duoc su nhat tri, buoc tiep theo la trien khai mot ke hoach hanh dong de dem lai ket qua ma ca hai ben mong muon thong qua viec huan luyen.

 • Tang luong cong chuc de han che tham nhung

  20:45 | Chủ nhật 11/07/2004 (GMT+7)

  Tang luong cong chuc de han che tham nhung

  "Tang luong se giup giam bot ap luc len doi ngu cong chuc trong viec kiem them thu nhap dam bao cuoc song. Cai cach hanh chinh lam sao de vua tang cuong tinh minh bach trong bo may nha nuoc, vua nang cao muc song cua cong chuc la cach giam tham nhung mot cach hieu qua". Giam doc Ngan hang Phat trien Chau A (ADB) - Ngan hang tai tro chinh cho Ke hoach Hanh dong Chong tham nhung ma Viet Nam vua ky ket - ong Bradford Philips goi y.

 • Ke hoach hanh dong chong tham nhung cua ADB va OECD Hai nam sau ngay ky ket tham gia

  16:05 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Cach day dung hai nam, vao ngay 5-7-2004, tai Manila, VN da chinh thuc ky ket tham gia ke hoach hanh dong chong tham nhung tai khu vuc chau A - Thai Binh Duong cua Ngan hang Phat trien chau A (ADB) va To chuc Hop tac kinh te va phat trien (OECD), va tro thanh thanh vien thu 23 tham gia sang kien nay.

 • Gan 7.000 ti dong cho ke hoach hanh dong khan cap

  02:31 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Gan 7.000 ti dong cho ke hoach hanh dong khan cap

  “Nguy co va kha nang xay ra dai dich la rat cao. Dieu nay hoan toan co co so”. Pho thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung nhac di nhac lai dieu nay tai hoi nghi quan triet trien khai ke hoach hanh dong khan cap phong chong khi xay ra dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi.

 • Co cau thuc hien chien luoc

  08:05 | Thứ hai 09/07/2007 (GMT+7)

  Co cau thuc hien chien luoc

  Mot chien luoc se thanh cong khi cac ke hoach chien luoc duoc chuyen thanh nhung ke hoach hanh dong de thuc thi o cap phong ban. Nhung ke hoach hanh dong nay phai nham den cac muc tieu chien luoc chinh thong qua nhung buoc thiet thuc, danh gia tien do theo thoi gian, dam bao rang nhan vien co du cac nguon luc can thiet, va giu cho moi viec di dung huong.

 • Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi

  07:54 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi

  Bo Tai nguyen va Moi truong ban hanh Ke hoach hanh dong khan cap phong, chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi. Ke hoach hanh dong khan cap phong, chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi gom bon giai doan nhu sau:

 • Thu tuong yeu cau hanh dong khan cap de phong cum gia cam

  09:35 | Chủ nhật 16/10/2005 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau hanh dong khan cap de phong cum gia cam

  Ngay 15/10, Thu tuong Phan Van Khai da ban hanh chi thi ve viec tap trung suc trien khai thuc hien dong bo co hieu qua ke hoach hanh dong khan cap phong chong khi xay ra dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi. Chi thi yeu cau Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon, Bo Y te, Ban chi dao Quoc gia phong chong dich cum gia cam, Ban chi dao Quoc gia phong chong dich viem duong ho hap cap SARS va cum o nguoi hoan chinh ke hoach hanh dong khan cap phong chong khi xay..

 • Thu tuong chi dao hanh dong khan cap chong cum A H5N1

  23:38 | Thứ bảy 15/10/2005 (GMT+7)

  Thu tuong chi dao hanh dong khan cap chong cum A H5N1

  Thu tuong vua chi dao cac Bo, nganh dia phuong trien khai ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam H5N1 va dai dich cum o nguoi.

 • Huan luyen chu dong

  08:11 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Huan luyen chu dong

  Khi hai ben da san sang de bat dau viec huan luyen, hay quay lai cuoc thao luan va xac nhan su nhat tri cua ban doi voi nhung muc tieu huan luyen. Hay dam bao la hai ben chia se su thong hieu. Hay xem vi du sau:

 • Xac dinh cac diem phoi hop lien ket

  18:23 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Xac dinh cac diem phoi hop lien ket

  Hiem co phong ban nao hoat dong biet lap ma lai dat hieu qua. Ho can su hop tac cua nhung nguoi khac, ca trong cong ty lan ben ngoai, de hoan tat muc tieu cua minh. Chung ta goi su hop tac xuyen chuc nang nay la phoi hop lien ket. Su phoi hop lien ket dong vai tro quan trong de xuc tien thuc hien cong viec.

 • VN ky Ke hoach hanh dong chong tham nhung khu vuc

  08:31 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Van phong Ngan hang Phat trien chau a (ADB) cho biet VN da tro thanh nuoc thu 23 trong khu vuc chau a tham gia ke hoach hanh dong chong tham nhung khu vuc do ADB va To chuc Hop tac phat trien kinh te (OECD) khoi xuong.

 • Phe chuan Ke hoach hanh dong Ha Noi

  13:11 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Phe chuan Ke hoach hanh dong Ha Noi

  Ke hoach hanh dong Ha Noi la co so mang tinh dinh huong cho cac hoat dong hop tac kinh te thuong mai cua APEC trong 15 nam toi, hoan thien cac co che hop tac cua APEC

 • Ban tin 18g Phat hien ke hoach hanh dong cua Al Quaida

  18:14 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Ban tin 18g Phat hien ke hoach hanh dong cua Al Quaida

  Lao dong tre em giam tren toan the gioi. Nhung phat hien sinh vat moi tai Bermuda. My da tim thay duoc mot ke hoach hanh dong cua Al Quaida...

 • Hanh dong khan cap phong chong dai dich H5N1

  13:42 | Thứ hai 17/10/2005 (GMT+7)

  Hanh dong khan cap phong chong dai dich H5N1

  Sang nay, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri Hoi nghi “Quan triet trien khai ke hoach hanh dong khan cap phong chong khi xay ra dich cum gia cam (H5N1) va dai dich cum o nguoi”. Hoi nghi nham day manh hon nua viec trien khai cong tac doi pho voi dai dich cum ga.

 • Thong qua ke hoach hanh dong chong buon nguoi

  09:13 | Thứ sáu 01/04/2005 (GMT+7)

  “Chung toi da cung nhau tap trung giai quyet duoc mot van de co tinh then chot - do la thong nhat mot ke hoach hanh dong cua sau nuoc tieu vung Mekong ve chong buon ban nguoi” - thieu tuong Cao Ngoc Oanh, pho tong cuc truong Tong cuc Canh sat (Bo Cong an), cho biet tai cuoc hop bao ngay sau khi ket thuc hoi nghi cap cao cac nuoc tieu vung Mekong ngay 31-3.

 • Xay dung ke hoach hanh dong ve binh dang gioi den nam 2010

  00:46 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 26.12, tai Ha Noi, T.U Doan da to chuc Hoi nghi so ket chuong trinh hanh dong "Vi su tien bo nu thanh nien" den nam 2005 va xay dung ke hoach hanh dong 2006-2010. Den du co anh Bui Dang Dung, Bi thu T.U Doan, Chu tich Hoi dong vi su tien bo nu thanh nien.

 • Ke hoach hanh dong cua Platini

  20:08 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Ke hoach hanh dong cua Platini

  Trong ban ke hoach hanh dong gui den 52 chu tich cua cac LDBD truc thuoc UEFA, Michel Platini (anh) cam ket se thuc hien nhung bien phap nham day manh su phat trien cua bong da chu khong chi dung lai o viec tien hanh nhung cai cach.

 • TP Ho Chi Minh Ban hanh ke hoach hanh dong dam bao VSATTP

  23:22 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua ban hanh ke hoach hanh dong dam bao ve sinh an toan thuc pham (VSATTP) cua TP giai doan 2006-2010. * Niem phong mot luong lon nuoc mam co duong hoa hoc cam su dung

 • Thu truong tro xuong se khong con oto rieng

  05:30 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  Thu truong tro xuong se khong con oto rieng

  Ke hoach hanh dong kiem soat chat che chi tieu cong, dac biet la xe cong, vua duoc Bo Tai chinh trinh Chinh phu. Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta trao doi voi TS xoay quanh van de nay.

 • Ket thuc Hoi nghi Bo truong APEC ve cum gia cam Cong bo ke hoach hanh dong APEC

  09:48 | Chủ nhật 07/05/2006 (GMT+7)

  Ket thuc Hoi nghi Bo truong APEC ve cum gia cam Cong bo ke hoach hanh dong APEC

  * To chuc dien tap khu vuc doi pho voi dai dich vao ngay 7 va 8.6Trong ngay 6.5, cac dai bieu du hoi nghi Bo truong APEC ve cum gia cam da di khao sat thuc dia tai mot trai chan nuoi gia cam cua tu nhan o phuong Hoa Hai, quan Ngu Hanh Son, Da Nang, tham quan cac danh thang o Da Nang, Hoi An. Day la chuong trinh cuoi cung cua hoi nghi.

 • Bat ngo Viet Nam

  00:00 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  Bat ngo Viet Nam

  Tuan le APEC se chinh thuc dien ra tai Ha Noi tu 12-11. Tu Singapore, dai su Tran Trong Toan - giam doc dieu hanh Ban Thu ky APEC quoc te - da tra loi phong van TS Cuoi Tuan ve su kien dang khien ca the gioi doi theo VN nay.

 • Cho va nhan phan hoi

  05:01 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Cho va nhan phan hoi

  Cho va nhan phan hoi la mot phan quan trong trong cong tac huan luyen va giam sat noi chung. Viec cho va nhan phan hoi dien ra trong suot qua trinh huan luyen, khi ban xac dinh cac van de can lam, trien khai ke hoach hanh dong va danh gia ket qua.

 • Can cong bo ke hoach hanh dong khi vao WTO

  05:41 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Can cong bo ke hoach hanh dong khi vao WTO

  Ngay 11-11 tai TP.HCM, Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi da to chuc toa dam lay y kien ve du thao de cuong chi tiet bao cao tham tra ve viec VN gia nhap WTO. Cac dai bieu deu nhat tri rang can yeu cau Chinh phu cong bo ke hoach hanh dong ro rang trong thoi ky hau gia nhap WTO, chu khong chi noi ve co hoi va thach thuc.

 • Nhung nguyen nhan that bai khi thuc hien chien luoc

  08:06 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  Nhung nguyen nhan that bai khi thuc hien chien luoc

  Ngay ca nhung ke hoach hanh dong duoc chuan bi ky luong nhat cung co the di chech huong. Sau day la mot so nguyen nhan thong thuong:

 • Khai mac Hoi nghi cac nha Lanh dao kinh te APEC lan thu 14 Phe chuan ke hoach hanh dong Ha Noi

  12:17 | Thứ bảy 18/11/2006 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi cac nha Lanh dao kinh te APEC lan thu 14 Phe chuan ke hoach hanh dong Ha Noi

  14h chieu nay (18/11), tai Trung tam Hoi nghi quoc gia da dien ra phien hop dau tien giua 21 nha lanh dao cac nen kinh te APEC. Day la phien hop voi su tham gia duy nhat cua cac nha lanh dao ma khong co su hien dien cua bat cu quan chuc nao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0