ke hoach dao tao

Wednesday, 01/06/2016 06:48
 • Phe duyet ke hoach dao tao boi duong can bo cong chuc

  08:10 | Thứ năm 10/05/2001 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet ke hoach dao tao nay giai doan 2001-2005 nham nang cao kien thuc, nang luc quan ly, dieu hanh va thuc thi cong vu cua doi ngu can bo, cong chuc, dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

 • ao tao nhan luc CNTT Can co co quan kiem dinh chat luong

  09:13 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  ao tao nhan luc CNTT Can co co quan kiem dinh chat luong

  Viec dao tao nguon nhan luc CNTT dap ung cho nhu cau phat trien xa hoi ngay cang la doi hoi buc thiet. Tuy nhien, Viet Nam hien van chua xay dung he thong chuan chat luong dao tao CNTT. Ðao tao chua dap ung nhu cau Nhu cau ve nhan luc cong nghe thong tin (CNTT), dac biet nhan luc lam phan mem o Viet Nam dang tang nhanh. Theo quy hoach den nam 2020, Viet Nam se dao tao gan 800 nghin nhan luc CNTT cac cap do phuc vu cac doanh nghiep trong linh vuc CNTT va truyen..

 • Can som co ke hoach dao tao chuyen gia

  01:03 | Thứ hai 13/12/2004 (GMT+7)

  TT - Theo nhu quan niem cua VN thi bac dai hoc cua chung ta dao tao theo dien rong, khong dao tao theo chuyen sau, nhu the se dap ung duoc su doi hoi linh hoat va mem deo cua thi truong lao dong.

 • Truong TCCN phai cong khai ke hoach dao tao

  16:05 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Truong TCCN phai cong khai ke hoach dao tao

  Se de nghi cac truong trung cap chuyen nghiep (TCCN) ngoai cong lap phai cong bo noi dung chuong trinh giang day, so luong cac tiet hoc, bang cap, kha nang dao tao lien thong (neu co), tat ca cac khoan dong gop trong nam... truoc moi khoa hoc de hoc vien duoc biet.

 • MIT lap ke hoach dao tao mien phi qua mang

  16:04 | Thứ sáu 06/04/2001 (GMT+7)

  MIT lap ke hoach dao tao mien phi qua mang

  Hoc vien Cong nghe Massachusetts (MIT) My du dinh se bien soan tai lieu va giao trinh cho tat ca cac chuong trinh hoc mien phi cua minh tren Internet trong vong 10 nam toi. Ong Steven Lerman cua MIT cho biet, ke hoach nay nham giai quyet nhung lo ngai ve viec “tu nhan hoa kien thuc”.

 • Dao tao 150.000 lao dong cho XKLD

  09:20 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Thuc hien theo ke hoach dao tao nguon nhan luc phuc vu hoi nhap quoc te cua Chinh phu, Bo LD-TB-XH dua ra chi tieu den nam 2005 dao tao chuyen mon nghiep vu, ngoai ngu va cac kien thuc co ban ve hoi nhap cho 150.000 lao dong di nuoc ngoai lam viec.

 • Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

  15:52 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe do Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan trinh bay.

 • Nhieu vuong mac cua nganh giao duc can tai tro

  10:00 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Voi ke hoach dao tao 20.000 tien si trong 10 nam toi, Bo Giao duc dang dung truoc nhung thach thuc lon, trong do co van de kinh phi. Tai Hoi nghi doi thoai thuong nien voi cac nha tai tro, Bo truong Nguyen Thien Nhan da keu goi su ho tro cua nha tai tro de nang cao hon nua chat luong giao duc.

 • Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

  10:14 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe do Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan trinh bay.

 • TP HCM Danh gia lai toan bo cac truong quoc te

  07:37 | Thứ bảy 09/06/2007 (GMT+7)

  TP HCM Danh gia lai toan bo cac truong quoc te

  Can phai danh gia lai mot cach toan dien cac truong quoc te, cac truong Viet Nam mang ten quoc te, cong bo rong rai cac danh gia... Xay dung ke hoach dao tao nhan tai ngay tu bac hoc thap de tao nguon.

 • Quy ASEAN giup Quang Nam dao tao nguon nhan luc

  14:33 | Thứ sáu 09/04/2004 (GMT+7)

  Quy ASEAN giup Quang Nam dao tao nguon nhan luc

  De ho tro ke hoach dao tao nguon nhan luc cua Quang Nam, Quy ASEAN vua ky van ban ghi nho ve viec ho tro tinh xay mot trung tam day nghe chat luong cao.

 • Quan tri nhan su theo thi truong

  10:07 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  Quan tri nhan su theo thi truong

  Du cac doanh nghiep co dat trong tam vao viec tim, giu nguoi va thuc hien nhieu bien phap de giu nguoi nhung ro rang kho tranh duoc viec nhung nhan vien gioi co the bi chieu du hay tu tach cong ty ra di vao bat cu luc nao. Chien luoc nhan su theo dinh huong thi truong Truoc het, can chap nhan thuc te la khong phai cong ty minh ma chinh thi truong moi co kha nang quyet dinh su chuyen dich cua nguon nhan luc. Ban than doanh nghiep co the dau tu va co gang de tra..

 • Nga la thi truong tiem nang cua du lich Viet Nam

  14:05 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Nga la thi truong tiem nang cua du lich Viet Nam

  Theo danh gia cua cac chuyen gia du lich, trong nhung nam gan day, Lien bang Nga luon dung trong top 10 thi truong co luong khach du lich den Viet Nam dat toc do tang truong cao va ben vung. So lieu cua Tong cuc Thong ke cho thay, nam 2004, co khoang 12.250 khach du lich tu Lien bang Nga den Viet Nam, tang hon 42% so voi nam truoc; dac biet, nam 2005, luong khach tang dot bien, len toi 23.800, tang hon 94% so voi nam 2004. Trong 8 thang dau nam nay, con so nay la..

 • TPHCM dao tao 2000 chuyen vien CNTT cho xuat khau

  20:27 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  TPHCM dao tao 2000 chuyen vien CNTT cho xuat khau

  Thuc hien Chuong trinh dao tao can bo quan ly cong nghe thong tin, chuyen vien du an quan ly cong nghe thong tin, Thanh pho Ho Chi Minh se dao tao khoang 2.000 chuyen vien nganh cong nghe thong tin cho xuat khau. Chuong trinh duoc thuc hien trong giai doan 2006-2010. De dap ung nguon nhan luc cong nghe thong tin trong giai doan nay, cac truong co chuyen nganh cong nghe thong tin se chu trong dao tao chuyen nganh nang cao theo chung chi cua cac hang noi tieng tren..

 • Dao tao 20 ngan tien si theo kieu nao

  21:30 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  De nang cao chat luong doi ngu giang vien va den 2015 co 30% giang vien DH-CD co trinh do tien si (TS), Bo GD-DT dang trien khai ke hoach dao tao 20.000 TS moi cho giai doan 2007-2015. Ben canh viec phat trien so luong TS, dieu rat quan trong va kho khan la nang cao chat luong cac luan an TS theo nhung chuan muc quoc te hien dai.

 • My bi mat dao tao gian diep o truong dai hoc

  22:17 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  My bi mat dao tao gian diep o truong dai hoc

  Ke hoach dao tao gian diep mot cach bi mat cua Co quan tinh bao trung uong My (CIA) trong cac chuong trinh giao duc bac dai hoc My da gay nen lan song phan doi trong gioi hoc gia Anh.

 • Phap dao tao huong nghiep cho 50 ngan thanh nien

  23:25 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Trong bai phat bieu dau tien tren truyen hinh ke tu khi bao dong boc phat o Phap, Tong thong J.Chirac hom 14/11 da cong bo ke hoach dao tao va tao cac co hoi viec lam cho 50 ngan thanh nien tai cac khu vuc ngheo, noi tap trung phan lon nguoi dan nhap cu.

 • Bao cao Thu tuong de an doi moi giao chi tieu DH

  10:48 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Bao cao Thu tuong de an doi moi giao chi tieu DH

  Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo GD-DT hoan thien de an "Doi moi phuong phap giao chi tieu tuyen sinh dai hoc, cao dang" de trinh truoc ngay 20/11/2006. Trong thoi gian de an chua duoc thong qua, Bo GD-DT chu tri, phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu va cac co quan co lien quan xac lap, quan ly chi tieu ke hoach dao tao nguon nhan luc doi voi cac Bo, nganh va dia phuong, phu hop voi chuc nang nhiem vu cua Bo va nhu cau phat trien kinh te xa hoi.

 • Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  11:03 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  Sang 7/11, Bo truong Bo GD-DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. VM xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay. Phat trien giao duc va dao tao la quoc sach hang dau, la mot trong nhung dong luc quan trong thuc day su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, la dieu kien de tao ra va phat huy loi the canh tranh quoc te cua Viet Nam ve nguon luc con nguoi trong qua trinh toan cau hoa. Day..

 • CDIT NTT mo khoa dao tao quan tri co so du lieu

  11:00 | Thứ hai 28/07/2003 (GMT+7)

  CDIT NTT mo khoa dao tao quan tri co so du lieu

  Hom nay, Trung tam Dao tao quoc te thuoc Trung tam Cong nghe thong tin (CDIT) khai giang khoa hoc nay, theo ke hoach dao tao trong hop dong hop tac kinh doanh (BCC) giua Tong cong ty Buu chinh Vien thong va Cong ty NTT Viet Nam.

 • Can dao tao nhieu tien si chat luong cao

  10:16 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Can dao tao nhieu tien si chat luong cao

  Nhieu y kien to ra lo ngai ve chat luong cua ke hoach dao tao 20.000 tien si trong khoang thoi gian 10 nam cua Bo GD-DT. Dao tao nhieu tien si la dung va can thiet, tuy nhien thuc hien nhu the nao de vua dat duoc so luong lon, vua dam bao chat luong?

 • Muoi dieu can cho mot ke hoach kinh doanh

  09:14 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Muoi dieu can cho mot ke hoach kinh doanh

  Moi truong kinh doanh ngay cang khoc liet dang doi hoi cac doanh nghiep can hoat dong chuyen nghiep va bai ban hon. De thanh cong, viec dau tien truoc khi bat dau khoi su mot doanh nghiep la phai lap mot ke hoach kinh doanh hoan chinh, tu khau phat trien mot y tuong kinh doanh, nghien cuu thi truong (market research) va tinh kha thi cua y tuong do, den viec quan ly cac hoat dong kinh doanh hang ngay (day-to-day operation management) khi bat tay vao thuc hien cac..

 • Sacombank mua phan mem co ban quyen cua Microsoft

  09:46 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Sacombank mua phan mem co ban quyen cua Microsoft

  Tin tu ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) cho biet, ngan hang nay vua quyet dinh chuan hoa he thong cong nghe thong tin bang phan mem co ban quyen cua Microsoft de bao ve tot hon hoat dong cua he thong Sacombank, dong thoi nang cao chat luong phuc vu, tinh chuyen nghiep, tinh on dinh va bao mat cao hon cho cac nhan vien. Duoc biet, le ky ket bien ban ghi nho (MoU) giua hai ben se duoc thuc hien trong ngay hom nay tai TP.HCM. Theo bien ban ghi nho,..

 • Nam 2005 tuyen 139.000 chi tieu dao tao dai hoc

  00:04 | Thứ năm 23/12/2004 (GMT+7)

  Tai hoi nghi trien khai ke hoach va ngan sach nam 2005 sang 21/12, Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) cho biet tong chi tieu ke hoach dao tao nam 2005 cua cac don vi truc thuoc Bo GD - DT la hon 191.000.

 • Nhieu truong dai hoc se tuyen them he dong tien

  07:48 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Nhieu truong dai hoc se tuyen them he dong tien

  Tin tuc hang ngay luon phan anh suc nong cua ky thi tuyen sinh vao dai hoc (DH), cao dang (CD): Ngay 14/8: 10.100 thi sinh dat tu 20 diem tro len truot dai hoc theo nguyen vong 1; ngay 15/8: mot nu thi sinh o Nam Dinh tu van vi thi truot… Co loi thoat nao de dap ung nhu cau hoc tap va giai toa bot su cang thang dang de nang len tam ly nguoi dan? Phong vien TP da co cuoc trao doi voi ba Tran Thi Ha, Vu truong vu DH - Sau DH (Bo GD-DT) va mot so lanh dao cac..

 • Tuyen sinh va dao tao giao vien tieu hoc tai 10 tinh thanh pho

  22:06 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Bo Giao duc va Dao tao vua thong bao se tien hanh giao chi tieu va ke hoach dao tao cho cac truong cao dang su pham dao tao giao vien tieu hoc khoa 2004-2005 tai 10 tinh, thanh pho gom: Hai Phong, Ninh Binh, Vinh Phuc, Son La, Quang Binh, Phu Yen, Kom Tum, TP Ho Chi Minh, Binh Phuoc, Ben Tre, voi tong chi tieu dao tao hon 6.000 giao vien.

 • TP HCM nguoi tam tru se duoc cap the so lao dong

  00:00 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  TT (TPHCM) - Ngay 30-5, UBND TP.HCM da ban hanh Qui che quan ly cu tru va lao dong cua nguoi tam tru (QLCT - LDCNTT) co thoi han tren dia ban TP.HCM. Qui che nay nham cap nhat so lieu va tinh hinh nguoi dan tam tru tai TP, so nguoi co viec lam on dinh, khong on dinh hoac nguoi that nghiep de co dinh huong quy hoach, ke hoach dao tao nghe va gioi thieu viec lam cho ho.

 • Ai duoc cap so lao dong the lao dong

  11:20 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Ngay 30-5, UBND TPHCM da ky quyet dinh ban hanh Quy che quan ly cu tru va lao dong cua nguoi tam tru co thoi han tren dia ban TPHCM. Quy che nay, nham cap nhat so lieu va tinh hinh nguoi dan tam tru tai TP, so nguoi co viec lam on dinh, khong on dinh hoac nguoi that nghiep de co dinh huong quy hoach, ke hoach dao tao nghe va gioi thieu viec lam cho ho.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0