ke hoach cong tac

Tuesday, 31/05/2016 07:09
 • Pho chu tich phia Nam lam Truong ban Van dong tai tro

  08:11 | Thứ bảy 11/08/2001 (GMT+7)

  Pho chu tich phia Nam lam Truong ban Van dong tai tro

  Hom qua (10/8), Ban Thuong vu LDBDVN khoa IV da hop phien dau tien de ban ve ke hoach cong tac cua Lien doan trong thoi gian toi. Ngay sau cuoc hop, Pho chu tich thuong truc, ong Tran Duy Ly, da danh cho phong vien VnE mot cuoc phong van.

 • Tap hop dong vien kieu bao tham gia dong gop xay dung que huong

  14:59 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/6, Hoi dong tu van ve doi ngoai va cong tac kieu bao khu vuc phia Bac thuoc Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam da trien khai ke hoach cong tac 6 thang cuoi nam 2007.

 • Giam chi phi giao dich thuong mai la muc tieu quan trong

  23:52 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Giam chi phi giao dich thuong mai la muc tieu quan trong

  Ngay lam viec thu 5 (26/5) cua Hoi nghi cac quan chuc cao cap APEC lan 2 (SOM II) cung la ngay lam viec cuoi cung cua Nhom phat trien nguon nhan luc. Day la nhom co phien hop keo dai ngay nhat (5 ngay) cua SOM II. Cac dai bieu da thong qua de xuat mot so du an cung nhu du thao ke hoach cong tac cua nhom nam 2006-2007; nhat tri trinh len Hoi nghi cac quan chuc cao cap APEC cho y kien ve 10 du an voi tong so von 800.000 USD.

 • 9 cach ban duoc nhieu hang

  05:00 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  9 cach ban duoc nhieu hang

  Viec lap ke hoach cong tac hang ngay la dieu can thiet de doanh nghiep dam bao giu duoc nhip do hoat dong cao va di dung huong. Duoi day la 9 loi khuyen cu the ma neu ap dung dung co the tao ra su khac biet lon ve ket qua kinh doanh cua ban.

 • 9 loi khuyen de ban duoc nhieu hang nhat

  09:44 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  9 loi khuyen de ban duoc nhieu hang nhat

  Viec lap ke hoach cong tac hang ngay la dieu can thiet de doanh nghiep dam bao giu duoc nhip do hoat dong cao va di dung huong. Duoi day la 9 loi khuyen cu the ma neu ap dung dung co the tao ra su khac biet lon ve ket qua kinh doanh cua ban.

 • Da Nang Tap trung thuc hien cai cach hanh chinh tren 20 dau cong viec

  09:38 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  UBND thanh pho Da Nang vua phe duyet Ke hoach cong tac cai cach hanh chinh (CCHC) nam 2008 kem theo Quyet dinh so 283/QD-UBND. Theo ke hoach nay, UBNDTP da de ra 20 dau cong viec can tap trung thuc hien trong nam 2008 tren cac noi dung: Cai cach thu tuc hanh chinh, to chuc bo may, cong tac can bo, hien dai hoa nen hanh chinh va cong tac kiem tra, tuyen truyen. Duoc biet, nam 2007, cong tac CCHC tuy da co nhieu tien bo so voi truoc, ket qua the hien ro tren mot so..

 • Tam dung luu thong qua ham duong bo Hai Van vao ngay 172

  10:45 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  Tam dung luu thong qua ham duong bo Hai Van vao ngay 172

  Bat dau tu 4 gio den 17 gio ngay 17/2, cac phuong tien giao thong se tam dung luu thong qua ham duong bo Hai Van. Cong ty quan ly va khai thac ham duong bo Hai Van (HAMADECO) thuoc Khu quan ly duong bo V cho biet ly do cua viec nay la de chuan bi cho ke hoach cong tac tren duong day dien quoc gia 110kV mang Hoa Khanh - Hue, nganh dien se cat dien de dau noi duong day 110kV thu hai va dau noi moi duong day 110kV cung cap cho ham duong bo Hai Van. Do do, tram bien..

 • Xanh voi Hue

  16:14 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Xanh voi Hue

  Moi lan ve Hue toi lai bi am anh boi hinh anh nhung bien binh theo lenh vua Minh Mang lan loi vao nhung canh rung tham nghiem, tren tay moi nguoi cam la cay ngo dong (do vua Trung Quoc tang) lam mau, de tim xem trong cuong tho nuoc minh co loai cay hiem quy nay khong. Va cau tra loi la co. Vua tu hao toi muc cho khac cay ngo dong len Du dinh cua cuu dinh! Nguoi Hue bay gio cung tu hao la chu nhan giong cay quyen ru tao nhan mac khach khi tim cach nhan giong duoc..

 • Bau cu Quoc hoi phai bao dam dan chu an toan tiet kiem

  05:27 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 31-1, Thu tuong da co chi thi ve viec to chuc cuoc bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII. Theo do, UBND cac cap phai to chuc thuc hien cac cuoc bau cu dai bieu Quoc hoi theo dung luat dinh va ke hoach cong tac bau cu cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Hoi dong bau cu; chuan bi cac phuong tien vat chat phuc vu bau cu, co bien phap giu gin an ninh chinh tri, trat tu, an toan xa hoi; to chuc phong chong chay, no tai cac dia diem bo phieu, bao dam cuoc bau cu dien ra..

 • Tang 0 9 USD tien thuoc cho moi nguoi dan

  18:10 | Thứ ba 13/04/2004 (GMT+7)

  Den nay nganh duoc nuoc ta da dam bao cung ung thuoc chua benh phuc vu nhan dan, tien thuoc binh quan dau nguoi dat 7,6 USD/nguoi/nam, tang 0,9 USD so voi nam 2002 nhung van thap hon voi cac nuoc trong khu vuc. Do la ket luan cua Bo truong Bo Y te Tran Thi Trung Chien tai Hoi nghi tong ket cong tac Duoc nam 2003 va trien khai ke hoach cong tac Duoc nam 2004.

 • Se ra soat cac don vi xay dung tren dia ban HN

  18:10 | Thứ hai 05/09/2005 (GMT+7)

  Se ra soat cac don vi xay dung tren dia ban HN

  Sau khi kiem tra nang luc cua cac chu dau tu, ban quan ly du an su dung von ngan sach, thanh pho Ha Noi se loai bo nhung don vi khong du nang luc hoat dong. Do la noi dung du kien ke hoach cong tac tang cuong quan ly chat luong tren dia ban thu do.

 • 9 loi khuyen nham toi da hoa doanh so ban hang

  15:42 | Thứ sáu 07/01/2005 (GMT+7)

  9 loi khuyen nham toi da hoa doanh so ban hang

  Viec lap ke hoach cong tac hang ngay la dieu can thiet de doanh nghiep dam bao giu duoc nhip do hoat dong cao va di dung huong. Duoi day la 9 loi khuyen cu the ma neu ap dung dung co the tao ra su khac biet lon ve ket qua kinh doanh cua ban.

 • 9 loi khuyen de ban duoc nhieu hang nhat

  10:28 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  9 loi khuyen de ban duoc nhieu hang nhat

  Viec lap ke hoach cong tac hang ngay la dieu can thiet de doanh nghiep dam bao giu duoc nhip do hoat dong cao va di dung huong. Duoi day la 9 loi khuyen cu the ma neu ap dung dung co the tao ra su khac biet lon ve ket qua kinh doanh cua ban.

 • Ngay 10 5 han chot nhan khieu nai ve ung vien

  22:34 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 10 5 han chot nhan khieu nai ve ung vien

  Ngay 9/3, Tieu ban chi dao cong tac giai quyet khieu nai, to cao (KNTC) ve bau cu dai bieu Quoc hoi (QH) khoa XII, da trien khai ke hoach cong tac. Tieu ban nay co trach nhiem giup Hoi dong bau cu chi dao cong tac giai quyet khieu nai, to cao lien quan toi cuoc bau cu sap toi trong pham vi ca nuoc.

 • Cham gio huy chuyen bay Quyen loi khach hang o dau

  09:29 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Cham gio huy chuyen bay Quyen loi khach hang o dau

  Van de cham gio, huy chuyen bay trong thoi gian qua khien nhieu hanh khach khong hai long, anh huong den hoat dong kinh doanh, ke hoach cong tac, ke ca suc khoe cua ho. Boi vay, dai bieu Le Thi Nga, tinh Thanh Hoa de nghi luat can quy dinh cu the trach nhiem cua van tai hang khong de bao ve quyen loi cho khach hang.

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • 9 loi khuyen de ban duoc nhieu hang nhat

  15:52 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  9 loi khuyen de ban duoc nhieu hang nhat

  Viec lap ke hoach cong tac hang ngay la dieu can thiet de doanh nghiep dam bao giu duoc nhip do hoat dong cao va di dung huong. Duoi day la 9 loi khuyen cu the ma neu ap dung dung co the tao ra su khac biet lon ve ket qua kinh doanh cua ban.

 • Nam 2007 thue bao dien thoai se dat 38 trieu

  10:58 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 thue bao dien thoai se dat 38 trieu

  2 ty USD la so von cam ket dau tu vao nganh CNTT nam 2006. Thong tin nay duoc Bo truong Bo BC-VT Do Trung Ta dua ra tai cuoc hop tong ket cong tac nam 2006 va trien khai ke hoach cong tac nam 2007 sang 22/1.

 • Ha Noi Mat do dien thoai dat tren 42 may100 dan

  10:29 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Mat do dien thoai dat tren 42 may100 dan

  Sang 20/1/2006, Buu dien thanh pho Ha Noi da trien khai ke hoach cong tac nam 2006. Voi so thue bao dien thoai phat trien moi trong nam 2005, Ha Noi van tiep tuc duy tri la dia phuong co mat do dien thoai vao loai cao nhat ca nuoc. Trong nam qua, Buu dien thanh pho Ha Noi phat trien duoc gan 140.000 dien thoai cac loai, tong so dien thoai cua Ha Noi do Buu dien thanh pho Ha Noi quan ly hien la 1,28 trieu may, dat mat do 42 may/100 dan; phat trien gan 14.000 thue..

 • Nam 2005 tap trung chien luoc phat trien tai nang

  09:17 | Thứ hai 18/04/2005 (GMT+7)

  TT - Tai le tong ket cong tac nam 2004 va ban ve ke hoach cong tac nam 2005 sang 16-4, anh Hoang Binh Quan - chu tich Uy ban Quoc gia ve thanh nien - da nhan manh yeu cau phai dinh huong nghe nghiep ngay tu trong nha truong, khuyen khich cac doanh nghiep tu dao tao nghe cho TN va phat trien hon nua cong tac xuat khau lao dong.

 • Ha Noi Mat do dien thoai dat tren 42 may 100 dan

  12:02 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Mat do dien thoai dat tren 42 may 100 dan

  Sang 20/1/2006, Buu dien thanh pho Ha Noi da trien khai ke hoach cong tac nam 2006. Voi so thue bao dien thoai phat trien moi trong nam 2005, Ha Noi tiep tuc la dia phuong co mat do dien thoai cao nhat ca nuoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0