ke hoach 5 nam

Monday, 30/05/2016 10:01
 • Vi the Viet Nam Dau an nam 2007

  21:23 | Thứ năm 07/02/2008 (GMT+7)

  Vi the Viet Nam Dau an nam 2007

  Chu ky thoi gian mot nam da di qua, to lich cuoi cung vua ket thuc. Ca nuoc don chao binh minh xuan 2008 trong niem vui voi hanh trang "Viet Nam dau an 2007". Noi tiep nhung su kien trong dai nhat cua dat nuoc nam 2006, nam mo dau ke hoach 5 nam 2006- 2010, voi Dai hoi Dang toan quoc lan thu X thang 4/2006. Tiep theo den thang 11/2006, Viet Nam da chinh thuc la thanh vien cua To chuc thuong mai the gioi - WTO, va la doi tac thuong mai binh thuong vinh vien voi..

 • Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh

  10:24 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh

  Mot trong nhung van de duoc cac Uy vien Trung uong dang danh nhieu thoi gian de thao luan tai Hoi nghi Trung uong 11 la nhin lai tinh hinh phat trien kinh te- xa hoi 4 nam cua ke hoach 5 nam (2001-2005); vach ke hoach cho nam cuoi cung cua ke hoach 5 nam (2005) lam da cho ke hoach 5 nam tiep theo. Ngay sau be mac Hoi nghi, ong Nguyen Duc Trieu, Uy vien Trung uong Dang, Pho truong Ban dan van Trung uong da trao doi voi bao gioi xung quanh nhung van de ma Trung..

 • Can hoan thanh ke hoach 5 nam vao nam 2008

  14:57 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Sang 25/12, phat bieu khai mac Hoi nghi trien khai thuc hien cac chuong trinh, Nghi quyet cua Quoc hoi ve ke hoach phat trien kinh te xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc nam 2008, Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh: Trong nam 2008, can phan dau hoan thanh co ban cac chi tieu kinh te-xa hoi cua ke hoach 5 nam !

 • Malcom Glazer Ke hoach 5 nam lan thu nhat

  20:04 | Chủ nhật 12/06/2005 (GMT+7)

  Malcom Glazer Ke hoach 5 nam lan thu nhat

  Ty phu Malcolm Glazer chuan bi thuc hien ke hoach 5 nam cho tuong lai cua MU sau khi dang thang tien tren con duong kiem soat toan bo MU.

 • Malaysia cong bo ke hoa ch 5 nam

  08:08 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Malaysia cong bo ke hoa ch 5 nam

  Nguoi ta du tinh Thu tuong Abdullah Badawi se chi tieu nhieu hon cho vung nong thon va cac bien phap tang suc canh tranh cua Malaysia.

 • Khai mac trong the ky hop thu hai Quoc hoi khoa XII

  15:17 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Khai mac trong the ky hop thu hai Quoc hoi khoa XII

  Sang 22/10, ky hop thu hai, Quoc hoi khoa XII da khai mac trong the tai Hoi truong Bo Quoc phong (Ha Noi). Truoc gio khai mac, cac dai bieu QH da vao Lang dat vong hoa va vieng Chu tich Ho Chi Minh.

 • Bon giai phap day manh xuat khau hang cong nghiep

  15:33 | Thứ ba 30/11/2004 (GMT+7)

  Bo Cong nghiep (CN) vua phe duyet de an "Day manh xuat khau hang cong nghiep trong giai doan ve dich cua ke hoach 5 nam 2001-2005" va tam nhin cho ke hoach 5 nam toi (2006-2010).

 • Nam moi cac Bo truong mong muon gi

  10:10 | Thứ hai 30/01/2006 (GMT+7)

  Nam moi cac Bo truong mong muon gi

  Du cam ve nam Binh tuat, cac Bo truong Tai chinh, Bo Ke hoach - Dau tu, Bo Cong nghiep deu cho rang, dat nuoc dang dung truoc trien vong sang sua de phat trien. Chung ta dang dung truoc trien vong sang sua Do la nhan dinh cua Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung. Nhin chung tuy con nhieu thach thuc trong ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010, nhung tinh di tinh lai toi thay chung ta dang dung truoc nhung trien vong sang sua trong viec phat..

 • Nam 2008 Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa

  20:52 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Nam 2008 Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa

  Nam 2008: Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa Mot trong nhung trong tam cua Hoi nghi trien khai thuc hien Nghi quyet QH ve ke hoach phat trien kinh te xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc 2008 la xay dung va hoan thien the che nham ghop phan tang truong kinh te xa hoi nam 2008. Theo Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan, trong quy 1 nam 2008, se ban hanh cac Nghi dinh ve chuc nang, nhiem vu va co cau to chuc cua cac bo nganh vua duoc sap xep lai. Dac biet,..

 • Trung Quoc huong ve nong thon

  00:11 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc huong ve nong thon

  Sau 10 ngay hop, ky hop thu 4 Quoc hoi khoa 10 Trung Quoc da be mac hom 14/3 voi viec thong qua ke hoach 5 nam lan thu 11.

 • Thang khoi dau kha quan

  09:30 | Chủ nhật 30/01/2005 (GMT+7)

  Thang khoi dau kha quan

  Tinh hinh kinh te cua thang 1, thang khoi dau cua nam 2005, nam cuoi cung cua ke hoach 5 nam 2001-2005, ke hoach 5 nam dau tien cua the ky 21, dat ket qua kha quan khi so voi cung ky ve cac chi tieu chu yeu.

 • 10 du bao kinh te Viet Nam nam 2005

  09:26 | Thứ tư 02/02/2005 (GMT+7)

  10 du bao kinh te Viet Nam nam 2005

  Neu nam 2004 la nam ap chot, thi nam 2005 la nam cuoi cung cua ke hoach 5 nam (2001- 2005), ke hoach 5 nam dau tien cua the ky 21. Duoi day la 10 du bao ve nen kinh te Viet Nam trong nam 2005.

 • Trung Quoc se qui hoach 5 nam

  06:01 | Thứ hai 29/03/2004 (GMT+7)

  Tu nam 2006 Trung Quoc thuc thi toan dien qui hoach 5 nam lan thu 11 (2006-2010), chinh thuc chuyen tu “ke hoach 5 nam” sang “qui hoach 5 nam”. Chi thay doi mot chu, nhung no the hien su thay doi chuc nang cua Chinh phu tu cho nang ve phat trien kinh te sang chuc nang phuc vu, xuc tien phat trien can bang giua kinh te va xa hoi.

 • Trung Quoc huong ve nong thon

  10:09 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  Sau 10 ngay hop, ky hop thu 4 Quoc hoi khoa 10 Trung Quoc da be mac hom 14/3 voi viec thong qua ke hoach 5 nam lan thu 11.

 • Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem

  20:26 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem

  Sau dien van khai mac Ky hop thu 4, Quoc hoi khoa XI cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, sang nay 21-10, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung da doc Bao cao cua Chinh phu ve Tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2003 va nhiem vu nam 2004. Sau khi danh gia ket qua thuc hien nhiem vu nam 2003 va nhin lai ba nam dau thuc hien ke hoach 5 nam (2001 -2005) Pho Thu tuong noi rang co the rut ra may nhan xet lon nhu sau:

 • ADB tiep tuc ho tro VN thuc hien Muc tieu thien nien ky

  07:46 | Thứ hai 05/09/2005 (GMT+7)

  ADB tiep tuc ho tro VN thuc hien Muc tieu thien nien ky

  Ong Bradford Philips - Giam doc Quoc gia Ngan hang Phat trien chau A (ADB) tai Viet Nam - danh gia cao nhung no luc cua Viet Nam trong thuc hien cac muc tieu phat trien thien nien ky trong 5 nam qua.

 • Biet muc tieu ngan han

  04:13 | Thứ ba 20/02/2007 (GMT+7)

  Biet muc tieu ngan han

  Muc nao duoc goi la ngan han? Dieu do hoan toan tuy thuoc vao ban. Toi dang ban ron voi ba ke hoach ngan han: ke hoach thang, ke hoach nam va ke hoach 5 nam. Dieu nay co ve cung cap cho toi du thong tin de len ke hoach cho khoi luong cong viec cua minh. Ke hoach ngan han cua toi co anh huong den gia dinh. Toi co the di nghi, chuyen truong hoc, sua nha hay vuon tuoc, sinh nhat, Giang sinh va nhung dieu tuong tu nhu vay.

 • Ke hoach 5 nam van nang tu tuong xin cho

  10:49 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Ke hoach 5 nam van nang tu tuong xin cho

  Tai buoi tham van ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010 ngay 11/10, cac dai bieu cho rang, neu khong thay doi tu duy lap ke hoach, VN kho thoat khoi nhom nuoc ngheo nhat the gioi.

 • Phuoc Sang Chuyen cua toi va Viet Trinh da qua lau roi

  20:10 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Phuoc Sang Chuyen cua toi va Viet Trinh da qua lau roi

  Chuyen tinh yeu cua Phuoc Sang va Viet Trinh da tung gay xon xao trong gioi nghe sy nhung nam 90 - khi dong phim thi truong con hung thinh. Da nhieu nam troi qua, ca hai deu chua tinh den hon nhan. Hoi Phuoc Sang, anh chi cuoi “chuyen da qua lau roi…”

 • Tre lam nen su khac biet

  22:45 | Thứ năm 08/12/2005 (GMT+7)

  Tre lam nen su khac biet

  Mot dip de tong ket 5 nam dau the ky, co the noi Trien lam my thuat toan quoc 2001-2005 tap trung nhieu cac tac pham trong “ke hoach 5 nam” cua gioi my thuat ca nuoc. 737 tac pham (540 tranh, 197 tuong - phu dieu) cua 648 hoa si - nha dieu khac duoc chon ra tu gan 3.000 tac pham gui ve tham gia trien lam tai trien lam Van Ho (Ha Noi) tu ngay 9.12.

 • Nam 2003 TPHCM dat muc tang truong kinh te kha

  09:48 | Thứ hai 24/11/2003 (GMT+7)

  Nam 2003 TPHCM dat muc tang truong kinh te kha

  TT (TPHCM) - Chieu 22-11, Theo bao cao cua cac so nganh tai cuoc hop ve tinh hinh kinh te tu dau nam den nay da cho thay TP dat muc tang truong kinh te kha va se la nam dau tien dat chi tieu tang truong binh quan ke hoach 5 nam (2001-2005) la 11%; kim ngach xuat khau nam nay uoc dat 12%, cao hon chi tieu dat ra.

 • San xuat duoc 44 ty KWh dien

  14:49 | Thứ bảy 11/12/2004 (GMT+7)

  San xuat duoc 44 ty KWh dien

  Theo Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (EVN), nam nay toan nganh da san xuat duoc 44 ty KWh dien, hoan thanh ke hoach 5 nam (2001-2005) ve dien san xuat va thuong pham.

 • Nam 2005 nhu cau xi mang se tang 29 trieu tan

  09:24 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Nam 2005 nhu cau xi mang se tang 29 trieu tan

  Theo Bo Thuong mai, hien nay viec xay dung dang tien trien manh (nhieu cong trinh cua ke hoach 5 nam se phai hoan thanh trong nam 2005). Du bao, trong cac thang toi luong xi mang tieu thu van o muc cao. Nhu cau su dung xi mang nam 2005 se tang khoang 29 trieu tan.

 • Viet Nam can 140 ti USD de phat trien

  09:17 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Viet Nam can 140 ti USD de phat trien

  Hoi nghi nhom tu van cac nha tai tro cho Viet Nam (CG) nam nay dien ra trong boi canh Viet Nam sap buoc vao ke hoach 5 nam 2006 - 2010. Lan dau tien, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi cua Viet Nam duoc dem ra thao luan, thu thap y kien dong gop rong rai ca trong va ngoai nuoc.

 • Phuoc Sang Chuyen cua toi voi Viet Trinh da qua lau roi

  08:44 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Phuoc Sang Chuyen cua toi voi Viet Trinh da qua lau roi

  Nhung nam truoc, hang phim Phuoc Sang “ra quan” cho chien dich quang cao phim Tet kha som. Nhung nam nay, den thoi diem nay van chua thay Vo lam truyen ky co tam hoi gi, anh co the cho biet ly do cua su cham tre nay?

 • DBSCL can them DH Van hoa

  19:11 | Thứ ba 30/08/2005 (GMT+7)

  DBSCL can them DH Van hoa

  Khan truong soan thao Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve phat trien GD DT va day nghe o dong bang song Cuu Long (DBSCL) trinh Thu tuong Chinh phu truoc ngay 15/9. Kiem diem lam ro, tu do rut kinh nghiem trong viec phan bo ngan sach va su dung ngan sach dau tu phat trien GD-DT vung DBSCL ke hoach 5 nam toi (2006-2010).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0