huy dong von

Thursday, 26/05/2016 07:36
 • Dau dau vi tang lai suat

  09:29 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Dau dau vi tang lai suat

  Cuoc dua tang lai suat (LS) huy dong von o at cua cac ngan hang (NH) vua qua da day LS cho vay tang cao. Tinh trang nay da gay ap luc lon cho nguoi dan va ca cac doanh nghiep trong khi nhu cau vay von bat dau tang cao tu nay den cuoi nam. Chua vay da ngan! Theo du dinh, cuoi nam nay anh Tien (ngu o Q.Binh Thanh, TP.HCM) se vay tien mua nha de sang nam cuoi vo. The nhung anh Tien cho biet chac phai hoan ke hoach mua nha lai vi LS cho vay cua NH hien nay kha cao...

 • Thao ngoi qua bom lai suat

  11:22 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Thao ngoi qua bom lai suat

  Theo tin tu Hiep hoi Ngan hang Viet Nam, trong tuan nay, Hiep hoi se to chuc mot cuoc hop giua cac ngan hang lien quan toi van de lai suat tren thi truong hien nay. Lai suat la van de kha thoi su tren thi truong ngan hang trong thoi gian vua qua, sau khi kha nhieu ngan hang co phan tang lai suat huy dong tien gui, nhieu nguoi lo ngai no se gay phan ung day chuyen, khien cac ngan hang thuong mai nha nuoc lon cung tang lai suat, nen day mat bang lai suat thi truong..

 • Thi truong chung khoan thu hut doanh nghiep

  22:22 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan thu hut doanh nghiep

  Hang loat cong ty nop ho so xin niem yet, so luong doanh nghiep (DN) phat hanh co phieu (CP) de tang von dieu le hoac huy dong von cho dau tu san xuat... ngay cang nhieu, thi truong chung khoan (TTCK) phat trien dang dem lai cho cac DN nhieu co hoi tai chinh va ho da khong bo lo...

 • Chuyen huy dong von van con tranh cai

  05:42 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Chuyen huy dong von van con tranh cai

  Nghi dinh 153 huong dan Luat kinh doanh bat dong san qui dinh: chu dau tu chi duoc huy dong von cua khach hang khi du an da bat dau trien khai xay dung co so ha tang ky thuat. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Tao nhieu kenh de huy dong von dau tu trong dan cu

  13:42 | Thứ năm 31/03/2005 (GMT+7)

  Tao nhieu kenh de huy dong von dau tu trong dan cu

  53.000 ty dong la muc tieu huy dong von toan xa hoi trong nam nay de dap ung cac yeu cau phat trien cua TPHCM. Qua ba thang dau nam, muc huy dong von con thap so voi yeu cau, nhat la von tu khu vuc dan cu. Lam sao de tang duoc muc huy dong trong thoi gian toi dang la noi lo lon cua lanh dao TP.

 • Tai sao van it trai phieu doanh nghiep

  09:05 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Tai sao van it trai phieu doanh nghiep

  Doanh nghiep vua va nho tai Viet Nam chu yeu dang ky von kinh doanh o muc 1 - 3 ty dong nen khong du dieu kien ve von de phat hanh trai phieu doanh nghiep. Thoi gian qua, ngoai kenh huy dong von truyen thong tu cac to chuc tin dung - ngan hang thi trai phieu doanh nghiep la kenh huy dong von quan trong doi voi doanh nghiep. Nhat la doi voi doanh nghiep vua va nho cua chung ta (dat 500 ngan doanh nghiep vao nam 2010) truoc nhung "the luc tai chinh" cua cac tap..

 • Thi truong chung khoan nhung dieu canh bao

  01:07 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan la thi truong cao cap nhat trong cac loai thi truong, khac voi cac loai thi truong khac, nhu thi truong hang hoa, thi truong suc lao dong, thi truong khoa hoc - cong nghe, boi no thuong ra doi sau cac loai thi truong tren, boi no la thi truong von, ma lai la dong von tai chinh. Tuy muc tieu cung la huy dong von, nhung huy dong von tren thi truong chung khoan la kenh huy dong von dai han cho nen kinh te, khac voi viec huy dong von tu kenh..

 • Ngan hang kho huy dong von vi sot chung khoan

  20:52 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Ngan hang kho huy dong von vi sot chung khoan

  So luong tien giao dich tai TT giao dich chung khoan TP.HCM len den 1.000 ty dong/ngay da keo theo luong von, tien mat cua nguoi dan thay vi chay vao cac ngan hang nhu truoc day nay lai do len cac san giao dich chung khoan. Chi nhanh Ngan hang Nha nuoc VN tai TPHCM cho biet, hien phan lon cac ngan hang tai TP deu gap nhieu kho khan trong viec huy dong von va toc do huy dong von deu giam so voi nhung thang truoc day. Cu the nhu tong von huy dong cua cac ngan hang..

 • Them mot kenh huy dong von dau tu

  14:08 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Them mot kenh huy dong von dau tu

  Cau chuyen von thuong xuyen khien cac DN dau dau boi cac ngan hang luon doi hoi khat khe dieu kien dam bao tien vay trong khi dich vu ngan hang chua da dang. Dung truoc tinh hinh do Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 52/2006/ND-CP ve phat hanh trai phieu DN Nhu cau nhieu, dap ung han che Hien ca nuoc co khoang 250.000 DN. Muc tieu phan dau den nam 2010 se co 500.000 DN trong do so luong DN hoat dong duoi hinh thuc cong ty co phan, cong ty TNHH du kien se gia tang..

 • Doanh nghiep VN co the huy dong von tai My

  11:39 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep VN co the huy dong von tai My

  Cac cong ty Viet Nam khong chi doi nha dau tu My toi gop von lien doanh ma gio day da co the sang dat My de huy dong von bang nhung phuong cach hien dai nhung khong he phuc tap.

 • Nghich ly trong linh vuc tien te tin dung

  10:16 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Nghich ly trong linh vuc tien te tin dung

  Lai suat huy dong von cua cac ngan hang thuong mai nhung nam truoc thuong bat dau tang cao tu nua cuoi nam. Buoc sang nam nay, dien bien lai suat huy dong von cua cac ngan hang thuong mai co nhung dong thai khac thuong, the hien tren mot so mat. Lai suat vao dau nam nay, ke ca sau Tet am lich, khong nhung khong giam ma con tang len (khac voi moi nam thuong co mot luong tien lon tam thoi nhan roi duoc gui vao ngan hang thuong mai, lam cho cung cao hon cau, keo..

 • Nam 2006 Kho bac Nha nuoc tu choi thanh toan gan 700 ty dong

  09:38 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Nam 2006 Kho bac Nha nuoc tu choi thanh toan gan 700 ty dong

  Tu dau nam den nay, toan he thong kho bac Nha nuoc (KBNN) da thuc hien kiem soat chi thuong xuyen khoang 125.000 ty dong, phat hien tren 23.000 khoan chi cua tren 10.000 luot don vi chua chap hanh dung thu tuc, che do quy dinh va dac biet da tu choi thanh toan gan 200 ty dong chi ngan sach khong dung che do. Doi voi cong tac kiem soat thanh toan von dau tu xay dung co ban, he thong KBNN kiem soat thanh toan 67.364 ty dong, dat 88,1% ke hoach nam va tu choi thanh..

 • Mua nha dat tren giay Doi mat voi rui ro

  15:09 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Mua nha dat tren giay Doi mat voi rui ro

  Kha nhieu khach hang tranh mua can ho, nen dat nhung it tim hieu ve tinh phap ly cua du an. Thuc te khong it du an chua den bu xong da dem ban, day rui ro ve cho nguoi mua...

 • Von thua van tang lai suat huy dong

  04:26 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Von thua van tang lai suat huy dong

  Thi truong von va thi truong tien te nuoc ta hien nay dang co xu huong dien bien trai chieu. Trong khi thi truong cho vay cua cac ngan hang thuong mai co xu huong tram lang thi thi truong huy dong von tiep tuc co xu huong nong len.

 • Huy dong von xay nha o khu do thi moi the nao

  01:43 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Huy dong von xay nha o khu do thi moi the nao

  Bo Xay dung vua co thong tu so 04/2006/TT-BXD huong dan ve qui che khu do thi moi theo nghi dinh 02/2006/ND-CP cua Chinh phu (co hieu luc ke tu ngay 24-9-2006). Viec huy dong von de xay dung nha o tai khu do thi moi va van de keu goi dau tu du an cap 2 duoc qui dinh nhu the nao? Ong Hoang Tho Vinh - vu pho Vu Xay lap, Bo Xay dung - cho biet:

 • Mua nha dat tren giay doi mat voi rui ro

  06:10 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Mua nha dat tren giay doi mat voi rui ro

  Kha nhieu khach hang tranh mua can ho, nen dat nhung it tim hieu ve tinh phap ly cua du an. Thuc te khong it du an chua den bu xong da dem ban, day rui ro ve cho nguoi mua...

 • Lai suat tang cao va hang loat tac dong khong mong doi

  08:54 | Thứ hai 18/02/2008 (GMT+7)

  Lai suat tang cao va hang loat tac dong khong mong doi

  Lai suat tien dong lien tuc tang vot trong nhung ngay qua, trong khi do lai suat dong USD lai giam manh va du bao con giam. Dien bien trai chieu tren thi truong tien te dang khien cac chuyen gia kinh te dua ra nhieu du bao khong mong doi.

 • Thu phi rut tiet kiem truoc han

  10:40 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Thu phi rut tiet kiem truoc han

  Tu thang nay, cac to chuc tin dung duoc phep an dinh muc phi doi voi viec nhan hoac chi tra tien gui tiet kiem. Cac truong hop rut truoc han ma khong bao truoc cho ngan hang, khach hang cung co the bi thu phi... Do la mot trong nhung noi dung chinh trong Quyet dinh 47 Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua moi ban hanh. Quy dinh nay gop phan nang cao quyen tu chu cua ngan hang, cung nhu trach nhiem cua nguoi gui tien doi voi ngan hang. Tuy nhien, trong tinh hinh thuc te..

 • Huy dong von bang trai phieu chuyen doi nha dat

  10:12 | Thứ bảy 06/09/2003 (GMT+7)

  TT(TP.HCM) - Tai hoi thao cac cong cu va giai phap huy dong von dai han de dau tu co so ha tang tai TP.HCM qua thi truong chung khoan to chuc ngay 5-9, Trung tam Giao dich chung khoan TP.HCM da dua ra mot y tuong moi la huy dong von dai han thong qua phat hanh trai phieu chuyen doi nha dat (TPCDND) hay trai phieu kem quyen mua nha dat do cac cong ty thuc hien cac du an khu dan cu phat hanh.

 • Huy dong von dau tu xay dung ha tang 2 Khu do thi Dai hoc

  21:00 | Thứ ba 05/02/2008 (GMT+7)

  Ve De an Huy dong von dau tu xay dung ha tang ky thuat Khu Do thi Dai hoc tai khu vuc Tay Nam va xa Dong Ngac, thanh pho Ha Noi, Thu tuong Chinh phu da giao Bo Giao duc va Dao tao chu tri lam viec voi cac truong de thong nhat phuong an di chuyen toan bo truong ra 2 Khu Do thi Dai hoc; tren co so do, bo sung vao De an giai phap huy dong von tu tai san va dat dai cua cac truong tai co so cu.

 • Viec huy dong von cua Colony la lua dao

  10:17 | Chủ nhật 11/11/2007 (GMT+7)

  Tong cuc Canh sat dang "tong tien cong" duong day huy dong hang tram ty dong qua mang hua tra lai suat rat cao (hon 60% moi thang), so nan nhan uoc tinh hang chuc nghin nguoi. Thac si Pham Thanh Binh (Van phong luat su Hong Ha) trao doi voi VnE ve mot so van de phap ly cua vu an.> Vu lua tien ty qua mang co the co hang chuc nghin nguoi / Sap bay lua gui tien qua mang

 • Cuoc dua tang lai suat huy dong von ha nhiet

  11:36 | Thứ năm 12/06/2003 (GMT+7)

  Cuoc dua tang lai suat huy dong von ha nhiet

  Theo ong Nguyen Hoa Binh, Pho giam doc ngan hang Ngoai thuong Viet Nam, tu dau thang 5 den nay, chi con mot vai ngan hang thuong mai co phan tang lai suat huy dong von. Dien bien lai suat co xu huong chung lai nho hang loat dong thai can thiep cua Ngan hang Nha nuoc.

 • Thi truong bat dong san Bao gio co von tro lai

  14:25 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Thi truong bat dong san Bao gio co von tro lai

  Tu khi thi truong bat dong san “dong bang”, luong von ngan hang “rot” vao linh vuc nay da bi han che. Mac du Nghi dinh 17/CP duoc coi la huong mo cho thi truong bat dong san nguoi lanh trong thoi gian dai, nhung nhieu ngan hang van chua nhan thay co hoi kinh doanh moi. Du no bat dong san: 28 nghin ty dong Theo thong ke gan day cua Vien nghien cuu dia chinh (Bo Tai nguyen va Moi truong), khoang 18% tong du no cua cac ngan hang duoc dau tu vao cac du an bat..

 • Ngan hang VN se khong tro thanh nguoi lam thue cho nuoc ngoai

  09:41 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Ngan hang VN se khong tro thanh nguoi lam thue cho nuoc ngoai

  Tai chinh NH duoc danh gia la mot trong nhung linh vuc nhay cam nhat va chiu anh huong manh sau khi VN da la thanh vien chinh thuc cua WTO. Ong Nguyen Trong Nghia, Tong Thu ky Hiep hoi Ngan hang VN co cuoc trao doi ve nhung tac dong nay: * Thua ong, cho toi thoi diem nay, nganh NH da chiu tac dong nao sau gan hai thang VN la thanh vien chinh thuc cua WTO ? - Truoc thoi gian mo cua, thi truong tai chinh va tien te cua Viet Nam thi chi co he thong NH trong nuoc,..

 • Pha duong day lua dao bang hinh thuc huy dong von tin dung qua mang

  08:38 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  * So nan nhan bi lua dao len toi 20.000 nguoi* It nhat 160 ty dong da bi lua dao, chiem doat* Rieng mot mang da huy dong duoc 25 ty dong

 • Cty Giay Hai Phong hoan huy dong von tren thi truong chung khoan

  20:02 | Thứ tư 03/09/2003 (GMT+7)

  Cty Giay Hai Phong hoan huy dong von tren thi truong chung khoan

  TT(TP.HCM) - Do tinh hinh thi truong chung khoan trong giai doan hien nay khong thuan loi, Cty co phan Giay Hai Phong (Hapaco) da phai hoan dot phat hanh them 1 trieu co phieu thong qua Trung tam Giao dich chung khoan TP.HCM nham huy dong von de xay dung nha may moi.

 • Huy dong von cho doanh nghiep Them mot kenh moi

  13:17 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Huy dong von cho doanh nghiep Them mot kenh moi

  Ong Pham Phan Dung, Vu truong Vu Tai chinh ngan hang giai thich ro vi sao co the xem Nghi dinh 52/2006/ND-CP ve phat hanh trai phieu doanh nghiep da mo ra mot kenh moi de huy dong von cho doanh nghiep.

 • Khong cam doanh nghiep dia oc huy dong von

  17:04 | Thứ bảy 14/01/2006 (GMT+7)

  Khong cam doanh nghiep dia oc huy dong von

  Nghi dinh 02 cua Chinh phu voi noi dung duoc hieu la "cam ban nha tren giay"co ve nhu dang tao ra "cu soc" trong thi truong bat dong san, khong chi doanh nghiep kinh doanh dia oc ma ca nguoi dan co dang nhu cau ve nha o cung hoang mang lo lang. Truoc tinh hinh do, Bo truong Xay dung Nguyen Hong Quan da yeu cau ban soan thao giai thich ro nhung quy dinh cua nghi dinh, tranh tac dong khong tot den thi truong bat dong san. Tra loi phong van cua bao chi, ong Hoang..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0