huong luong huu

Monday, 30/05/2016 02:12
 • 15 nam lam viec co phu cap 0 7 duoc huong luong huu

  23:13 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Quy dinh tren duoc neu ro trong noi dung Nghi dinh 190 Thu tuong vua ky ban hanh huong dan mot so dieu cua Luat Bao hiem xa hoi ve bao hiem xa hoi (BHXH) tu nguyen.

 • Luat bao hiem xa hoi khong nen qui dinh tuoi huong luong huu

  08:04 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  “Khong nen qui dinh ve do tuoi huong luong huu” - chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi Vu Mao de nghi hom qua 26-4, khi Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) thao luan du luat Bao hiem xa hoi. Ly do la van de nay da duoc qui dinh ro rang trong Bo luat lao dong va nhieu van ban phap luat khac.

 • Tuoi nghi huu doi voi nghe nang nhoc

  09:28 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  Chi em chung toi da so sinh nam 1956-1957, da co 29 nam lam cong nhan trong nganh san xuat bot giat. Xin hoi: Khi nao chung toi moi duoc huong huu tri? Neu muon huong luong huu ngay bay gio co duoc khong? Ti le luong huu tinh nhu the nao? Neu ngay bay gio nghi huu cho thi den khi nao moi duoc huong luong huu? (Nguyen Thi Bang Tam, Q.9, TP.HCM)

 • Co duoc huong luong huu khi xuat canh

  13:34 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  + Toi da nghi huu tu thang 12-2005 voi luong huu hang thang la 1.430.000 dong. Nay con toi co y dinh bao lanh toi sang My dinh cu. Toi muon nguoi con cua toi hien dang o Viet Nam nhan khoan tien luong huu nay, toi phai lam nhung thu tuc nao?

 • 1 10 Tang luong huu va tro cap BHXH tu 8 10

  21:28 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  1 10 Tang luong huu va tro cap BHXH tu 8 10

  (TP) Ngay 15/9, Thu tuong Phan Van Khai da ky Nghi dinh so 117 ve viec dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi hang thang doi voi 5 nhom doi tuong huong luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang truoc ngay 1/10/2005.

 • Tang luong huu va tro cap bao hiem xa hoi them 8 10

  01:11 | Chủ nhật 18/09/2005 (GMT+7)

  Ke tu ngay 1/10/2005 den 1/10/2006 cac doi tuong dang huong luong huu va tro cap bao hiem xa hoi se duoc tang tu 8-10% so voi muc luong dang duoc huong hien tai.

 • Co duoc huong luong huu hang thang

  05:03 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Toi la lao dong cua mot cong ty nha nuoc. Den ngay 1-4-2007, toi da tren 50 tuoi, co thoi gian dong bao hiem xa hoi (BHXH) tren 30 nam. Vay xin hoi neu toi phai nghi viec theo nghi dinh 41/2002/ND-CP, toi co du dieu kien de huong BHXH hay khong? (Nguyen Thi Lenh - Son Ha, Quang Ngai)

 • 38 trieu lao dong tu do se co luong huu neu

  05:08 | Chủ nhật 26/02/2006 (GMT+7)

  38 trieu lao dong tu do se co luong huu neu

  TTCN - Gan 38 trieu lao dong tu do o VN hien nay, nhung nguoi thuong bi coi la “lam ngoai”, roi cung se duoc linh “luong huu” de co the phan nao yen tam luc tuoi gia.

 • Toan van Nghi dinh dieu chinhmuc luong toi thieu chung

  20:46 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  NGHI DINH

 • Vi sao chua trien khai linh luong huu qua ATM

  14:51 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  Theo phan anh cua nhieu ban doc, tai nhieu dia phuong, nhung nguoi nhan luong huu thuong phai tra phi 0,5% (nam phan nghin) tren so tien luong huu duoc nhan cho nguoi den tra truc tiep tai nha. Bao hiem xa hoi Viet Nam co quy dinh muc phi nay khong ? Tai sao Bao hiem xa hoi Viet Nam khong ap dung tra luong qua ATM? TS da co cuoc phong van ong Tran Duc Nghieu, Truong ban Chi - Bao hiem xa hoi (BHXH) Viet Nam. Ong Nghieu cho biet:

 • Lao dong doi du du dieu kien duoc huong luong huu

  15:39 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Lao dong thuoc dien doi du trong cac cong ty nha nuoc, co hop dong lao dong khong xac dinh thoi han, nam du 55 tuoi, nu du 50 tuoi va co 20 nam dong bao hiem xa hoi tro len duoc huong luong huu.

 • Tro cap khi nguoi huong luong huu chet

  03:36 | Thứ ba 10/04/2001 (GMT+7)

 • Toan van nghi dinh ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi

  21:32 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  NGHI DINH

 • Quan nhan xuat ngu dien nao duoc huong luong huu

  03:09 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Quan nhan xuat ngu dien nao duoc huong luong huu

  Bo Quoc phong, Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi va Bo Tai chinh vua ban hanh thong tu lien tich huong dan viec thuc hien che do huu tri doi voi quan nhan xuat ngu. Ong Nguyen Duc Tinh (anh), chuyen vien Vu Bao hiem xa hoi (Bo LD-TB-XH), co quan phoi hop xay dung huong dan nay, cho biet:

 • Tu van Dieu kien de NLD huong che do huu tri hang thang

  10:23 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Toi co thac mac xin hoi ve su khong thong nhat giua hai Luat lao dong va Luat bao hiem xa hoi (BHXH) trong dieu kien de nguoi lao dong huong che do huu tri hang thang. Mong cac anh chi giai thich cho toi hieu ro su khac nhau? (Do Xuan Hoi)

 • Luong moi se chi tra ngay trong thang 10

  02:37 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Luong moi se chi tra ngay trong thang 10

  Trao doi voi bao chi tai buoi hop bao gioi thieu hai nghi dinh moi 93 va 94 cua Chinh phu ve tien luong toi thieu, luong huu, tro cap bao hiem xa hoi sang qua (18-9), ong Le Duy Dong - thu truong Bo LD-TB-XH - cho biet: “Nguon kinh phi da duoc chuan bi, rat doi dao, dam bao chi tra ngay tu 1-10 toi day”.

 • BHXH cho nguoi dang huong luong huu o noi khac

  06:58 | Thứ hai 11/08/2003 (GMT+7)

 • Luong moi se chi tra ngay trong thang 10

  14:30 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Trao doi voi bao chi tai buoi hop bao gioi thieu hai nghi dinh moi 93 va 94 cua Chinh phu ve tien luong toi thieu, luong huu, tro cap bao hiem xa hoi sang qua (18/9), ong Le Duy Dong - thu truong Bo LD-TB&XH - cho biet: “Nguon kinh phi da duoc chuan bi, rat doi dao, dam bao chi tra ngay tu 1/10 toi day”.

 • Tang 33 41 muc luong huu

  07:21 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Chinh phu da co hai nghi dinh ve dieu chinh tang luong toi thieu va luong huu, tro cap BHXH ke tu 1-10-2006. Theo do, luong toi thieu tang tu 350.000 dong/thang len 450.000 dong (tang 28,6%).

 • Lao dong doi du trong sap xep lai Cty duoc huong luong huu

  11:42 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Lao dong doi du trong sap xep lai Cty duoc huong luong huu

  Theo Nghi dinh ve chinh sach doi voi nguoi lao dong doi du do sap xep lai Cty nha nuoc, duoc Thu tuong ky ban hanh ngay 26/6, nguoi lao dong doi du trong mot so truong hop se duoc huong luong huu.

 • Tu 1 10 nang luong toi thieu len 350.000 dong thang

  08:03 | Thứ bảy 17/09/2005 (GMT+7)

  Tu 1 10 nang luong toi thieu len 350.000 dong thang

  Bat dau tu 1/10, luong toi thieu cua mot lao dong pho thong se la 350.000 dong/thang, tuc la tang 60.000 dong so voi hien nay. Day la noi dung moi nhat cua Nghi dinh so 118/ND-CP ve dieu chinh muc luong toi thieu chung do Chinh phu ban hanh ngay 15/9.

 • Lao dong doi du se duoc huong luong huu

  16:15 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh ve chinh sach doi voi nguoi lao dong doi du do sap xep lai cong ty nha nuoc, duoc Thu tuong ky ban hanh ngay 26/6, nguoi lao dong doi du trong mot so truong hop se duoc huong luong huu.

 • Tu 1 10 Luong toi thieu tang len 350.000 dong thang

  00:39 | Thứ bảy 17/09/2005 (GMT+7)

  * Luong huu tang 8-10%Ngay 15/9, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh Nghi dinh 118/2005/ND-CP ve viec dieu chinh muc luong toi thieu chung. Theo nghi dinh nay, muc luong toi thieu duoc nang len 350.000 dong/thang, day la muc luong duoc dung lam co so de dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi (BHXH), tinh tro cap thoi viec.

 • Luong huu tro cap hang thang tang 10

  08:43 | Thứ bảy 18/12/2004 (GMT+7)

  Tu ngay 1-10-2004 den 30-9-2005, tang 10% muc luong huu, tro cap hang thang hien huong doi voi cac doi tuong huong luong huu, tro cap hang thang truoc ngay 1-10-2004. Do la noi dung chinh tai nghi dinh dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi vua duoc Thu tuong Chinh phu ky ban hanh (ngay 14-12-2004).

 • Can quy dinh tuoi nghi huu tuy theo thuc te cong viec

  14:30 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Sang nay (22-2), Hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach tiep tuc thao luan du an Luat bao hiem xa hoi voi nhieu y kien quan tam den van de dieu kien huong luong huu, tuoi nghi huu... Van de nay da duoc cac dai bieu Quoc hoi thao luan kha soi noi tai ky hop thu 8 (cuoi nam 2005) va den nay trong Hoi nghi nay van con nhieu y kien khac nhau.

 • Tu ngay mai luong huu tang 20

  12:49 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Tu ngay mai luong huu tang 20

  Theo nghi dinh moi so 184 cua Chinh phu, luong huu va tro cap bao hiem xa hoi duoc dieu chinh theo huong tang len. Nghi dinh nay co hieu luc ngay tu ngay mai, 1/1/2008.

 • Che do tu tuat

  21:31 | Chủ nhật 04/07/2004 (GMT+7)

  * Hoi: Phap luat quy dinh ve che do tu tuat nhu the nao? Mot nguoi lam viec cho nha nuoc huong luong, khi chet duoc phu cap ra sao? (Ho Van Phat - P.2, Q.Phu Nhuan, TP Ho Chi Minh)


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0