hop tac quoc te

Thursday, 26/05/2016 03:44
 • Chi 50 truong DH CD co hop tac quoc te

  10:14 | Thứ bảy 09/06/2007 (GMT+7)

  Sang 8/6, Bo GD-DT da to chuc Hoi nghi tong ket cong tac Hop tac quoc te va nghien cuu khoa hoc trong cac truong DH, CD tu nam 2001 den nam 2006. DH Can Tho la truong thu hut duoc nhieu tien dau tu tu nuoc ngoai nhat, toi 220 trieu do-la.

 • Chong toi pham mang Hop tac quoc te theo thoi gian thuc

  14:29 | Thứ sáu 27/08/2004 (GMT+7)

  Chong toi pham mang Hop tac quoc te theo thoi gian thuc

  Hop tac quoc te trong hoat dong dau tranh voi toi pham mang da tro thanh van de duoc de cap thuong xuyen, do tinh chat hoat dong khong bien gioi cua loai hinh toi pham nay. Mac du vay, khai niem hop tac dieu tra truc tiep giua cac quoc gia theo thoi gian thuc hay con kha moi me....

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Tap doan Tham Quyen se dau tu manh vao Da Nang

  11:28 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Tap doan Tham Quyen se dau tu manh vao Da Nang

  Tap doan hop tac quoc te Tham Quyen (Trung Quoc) se dau tu manh vao linh vuc phat trien khu cong nghiep cong nghe cao, bat dong san, du lich... tai Da Nang.

 • Tang quyen tu chu hop tac quoc te cho cac truong dai hoc

  23:26 | Thứ sáu 08/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 8.6, tai Ha Noi da dien ra hoi nghi toan quoc ve hop tac quoc te va nghien cuu khoa hoc trong cac truong dai hoc, cao dang do Bo GD-DT to chuc.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • TPHCM xay dung de an hop tac quoc te ve bien den nam 2020

  20:14 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua trinh Bo Ke hoach va Dau tu de an hop tac quoc te ve bien den nam 2020. Chuong trinh gom 22 de an ve thuy san, lam nghiep, phong chong lut bao, thien tai, cong trinh, du an quoc phong - an ninh, san xuat muoi va ha tang.

 • Doi moi tu duy

  17:28 | Thứ hai 07/02/2005 (GMT+7)

  Doi moi tu duy

  Xin gioi thieu voi quy doc gia bai viet voi cach nhin moi me va toan dien ve doi moi tu duy cua Tien si Vu Minh Khuong, Dai hoc Harvard. >> Co hoi cua Thanh Giong >> TS Vu Minh Khuong: Dong hanh hai khat vong Doi moi tu duy: buoc dot pha tao nen cuc dien phat trien moi Khi mong muon thanh dat hon, dac biet de vuot qua mot thach thuc hoac trac tro, con nguoi ta thuong hanh dong theo mot trong ba mau thuc can ban: 1. No luc cao hon ve luong (thoi gian, nguon luc),..

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Hop tac quoc te tim hieu vat lieu cau tao vu tru

  07:45 | Thứ ba 24/08/2004 (GMT+7)

  Hop tac quoc te tim hieu vat lieu cau tao vu tru

  Hop tac quoc te nay se tap trung thuc hien Phong thi nghiem International Linear Collider (ILC) - mot trong nhung du an khoa hoc lon trong the ky XXI.

 • Cac truong DH Viet Nam Thieu chuyen nghiep trong hop tac quoc te

  21:39 | Thứ sáu 30/07/2004 (GMT+7)

  Cac truong DH Viet Nam Thieu chuyen nghiep trong hop tac quoc te

  Hop tac quoc te (HTQT) la mot trong nhung hoat dong khong the thieu o cac truong dai hoc, dac biet trong giai doan hien nay. The nhung khong phai truong nao o Viet Nam cung dat hieu qua trong hoat dong nay. Chang han nhu DH Quoc gia TP Ho Chi Minh, cho den nay van chua the khang dinh vi tri ngang bang, hai ben cung co loi trong hop tac dao tao quoc te.

 • Tong thong My keu goi hop tac quoc te moi chong cum gia cam

  14:27 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  Tong thong My keu goi hop tac quoc te moi chong cum gia cam

  Tiem vaccine cum gia cam cho ga. Tong thong My George W. Bush da phat dong dieu ma ong goi la “su hop tac quoc te moi” nham ngan chan cum gia cam va cac dong virus cum moi khac co nguy co gay ra mot dai dich toan cau. (AFP).

 • Han che su cat khuc trung lap trong bo da nganh

  15:18 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  Han che su cat khuc trung lap trong bo da nganh

  Lam viec sang nay (22/8) voi Bo Van hoa, The thao va Du lich, Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau Bo phai to chuc sao cho phat huy duoc the manh cua ca 3 nganh, dong thoi het suc tranh tinh trang "cat khuc", trung lap giua cac cuc, vu.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Da Nang Han Quoc khao sat xay truong cong nghe thong tin

  23:28 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Tu dau thang 7 den nay, mot phai doan cua co quan Hop tac Quoc te Han Quoc do ong Ock Yee-ho, Truong dai dien Van phong Hop tac Quoc te Han Quoc tai Viet Nam, dan dau den Da Nang.

 • VN rat coi trong hop tac quoc te ve phong chong toi pham ma tuy

  02:08 | Thứ ba 08/11/2005 (GMT+7)

  Ngay 7-11, Hoi nghi thuong nien nhung nguoi dung dau co quan hanh phap phong chong ma tuy cac nuoc khu vuc chau A - Thai Binh Duong lan 29 da khai mac tai Ha Noi. Tham du co 35 doan dai bieu den tu cac nuoc trong khu vuc chau A - Thai Binh Duong, dai dien giam doc dieu hanh Co quan phong chong ma tuy va toi pham cua Lien Hiep Quoc (UNODC).

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Khuyen khich cu chuyen gia giao duc lam viec o nuoc ngoai

  09:04 | Thứ sáu 17/09/2004 (GMT+7)

  Hom qua, Thu tuong da ky ban hanh Nghi dinh 165 quy dinh thi hanh mot so dieu cua Luat Giao duc ve quan ly hop tac quoc te. Theo do, Chinh phu khuyen khich to chuc, co quan Viet Nam hop tac voi nuoc ngoai de cu can bo, chuyen gia di lam viec co thoi han.

 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  18:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay. Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong..

 • Ky hop dong du an xay dung cau Nhat Tan

  11:23 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Ky hop dong du an xay dung cau Nhat Tan

  Ngay 9/1, Ban quan ly du an 85 (Bo Giao thong-Van tai) va dai dien lien doanh Tu van (Nhat Ban) da tien hanh ky ket hop dong du an xay dung cau Nhat Tan va duong hai dau cau (thuoc dia ban Ha Noi). Day la mot trong cac du an ODA cua Nhat Ban, duoc thuc hien dua tren cac dieu khoan ve von vay dac biet cua Ngan hang Hop tac Quoc te JBIC voi tong muc dau tu 7.529 ty dong. Cong trinh se duoc khoi cong vao quy IV nam 2007 va hoan thanh trong quy IV nam 2010. Cau Nhat..

 • Pho thu tuong Pham Gia Khiem tham chinh thuc Vuong quoc Campuchia

  06:24 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  Pho thu tuong Pham Gia Khiem tham chinh thuc Vuong quoc Campuchia

  Nhan loi moi cua Pho thu tuong, Bo truong Ngoai giao va Hop tac quoc te Campuchia Hor Nam Hong, doan dai bieu Chinh phu Viet Nam do Pho Thu tuong, Bo truong Ngoai giao Pham Gia Khiem dan dau da sang tham chinh thuc Vuong quoc Campuchia tu ngay 20/8. Chieu 20/8, Pho thu tuong Pham Gia Khiem da den chao Thu tuong Campuchia Samdech Hun Sen va hoi dam voi Pho thu tuong, Bo truong Ngoai giao va Hop tac quoc te Hor Nam Hong. Hai ben da thong bao cho nhau tinh hinh phat..

 • Tang cuong quan he huu nghi voi Campuchia tren moi linh vuc

  08:31 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Tang cuong quan he huu nghi voi Campuchia tren moi linh vuc

  Sang 24/10, tai Van phong Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung da tiep than mat Doan dai bieu Chinh phu Hoang gia Campuchia do Pho thu tuong kiem Bo truong Ngoai giao va Hop tac quoc te Hor Nam Hong dan dau dang tham chinh thuc nuoc ta. Truoc do, vao ngay 16/3, Quoc Vuong Campuchia Sihamoni cung da co chuyen tham huu nghi chinh thuc Viet Nam.

 • Khoa hoc 5S cua Trung tam Hop tac Nguon Nhan luc Viet Nam Nhat Ban VJCC

  15:48 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc 5S cua Trung tam Hop tac Nguon Nhan luc Viet Nam Nhat Ban VJCC

  Trung tam Hop tac Nguon Nhan luc Viet Nam - Nhat Ban (VJCC) tran trong gioi thieu khoa hoc 5S tu ngay 6 - 10/3/2006. Noi dung: 1. Khai niem 5S va tam quan trong cua 5S. 2. Nhung loi ich cua viec thuc hien 5S. 3. Huong dan thuc hien cac hoat dong: SEIRI (Sang loc), SEITON (Sap xep), SEISO (Sach se), SEIKETSU (San soc), SHITSUKE (San sang). 4. Trao doi, thao luan ve 5S. 5. Huong dan tham quan doanh nghiep, hoc hoi va rut kinh nghiem. 6. Huong dan ap dung tai doanh..

 • Da Nang Khoi cong xay dung Truong Cao dang CNTT huu nghi Viet Han

  15:10 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  Da Nang Khoi cong xay dung Truong Cao dang CNTT huu nghi Viet Han

  Sang ngay 23/01/2006 vua qua, Bo Buu chinh-Vien thong (BCVT) da tien hanh Le dong tho khoi cong xay dung Truong Cao dang Cong nghe thong tin huu nghi Viet - Han tai thanh pho Da Nang. Den du Le dong tho co ngai Shin Jang-bum - Chu tich Co quan hop tac quoc te Han Quoc (KOICA), ong Do Trung Ta - Bo truong Bo BCVT, ong Hoang Tuan Anh - Chu tich UBND thanh pho Da Nang, ong Tran Duc Lai - Thu truong Bo BCVT va dai dien cac so, nganh, dia phuong. Truong Cao dang Cong..

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung tiep Pho thu tuong Campuchia Hor Nam Hong

  16:03 | Thứ ba 24/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung tiep Pho thu tuong Campuchia Hor Nam Hong

  Sang 24/10, tai Van phong Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung da tiep than mat Doan dai bieu Chinh phu Hoang gia Campuchia do Pho thu tuong kiem Bo truong Ngoai giao va Hop tac quoc te Hor Nam Hong dan dau dang tham chinh thuc nuoc ta.

 • Hoi Chu thap do VN can mo rong hop tac quoc te

  14:27 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Hoi Chu thap do VN can mo rong hop tac quoc te

  29/6, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da toi du Dai hoi dai bieu toan quoc Hoi Chu thap do Viet Nam lan thu VIII (nhiem ky 2007 - 2011).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0