hoi dong nhan dan

Saturday, 28/05/2016 03:05
 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat Bau cu dai bieu HDND

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  So dai bieu HDND tung cap bao nhieu la vua? Tinh dai dien va co cau ra sao? Lam the nao de nguoi co nang luc tu ung cu vao HDND? Tieu chuan dai bieu? Day la nhung van de can duoc lam ro trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi).

 • Luat to chuc HDND va UBND du thao 5 5

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  (Du thao trinh Quoc hoi, ky hop thu 3)

 • Nhieu pho truong ban cua HDND cac cap van la kiem nhiem

  22:39 | Thứ ba 13/05/2003 (GMT+7)

  Nhieu pho truong ban cua HDND cac cap van la kiem nhiem

  Do la mot thuc te o nhieu dia phuong hien nay. ""Ca Truong ban, Pho Truong ban Hoi dong nhan dan cap tinh, cap huyen deu hoat dong kiem nhiem, khong co can bo chuyen trach giup viec. Co cau to chuc nhu vay da han che rat nhieu den hieu qua hoat dong cua cac HDND."" - Dai bieu Quoc hoi Dinh Thi Ninh, doan Son La da de nghi can quy dinh ro hon ve co che hoat dong va nhung dieu kien bao dam cho hoat dong cua Hoi dong nhan dan, khi cac dai bieu thao luan o to ve du..

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Bai 2 Dan lam chu

  09:30 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Bai 2 Dan lam chu

  TS tran trong gioi thieu den ban doc bai thu hai cua nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An trong loat bai viet: Ban ve van de Dang lanh dao; dan lam chu, thuc hanh dan chu trong quoc hoi….

 • Gioi tre TP HCM vao vai dai bieu hoi dong nhan dan

  09:04 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  Gioi tre TP HCM vao vai dai bieu hoi dong nhan dan

  Nhieu van de noi com nhu sap xep can bo kieu "con ong chau cha"; thuc trang dao tao o cac truong day nghe; trinh do ngoai ngu cua giang vien thap... duoc dua ra tranh luan tai "nghi truong" nong bong cua ky hop HDND tre hom qua.

 • Ung cu vien Hoi dong nhan dan phai ke khai tai san

  14:57 | Thứ năm 11/03/2004 (GMT+7)

  Chinh phu vua co van ban de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi ban hanh mot nghi quyet moi ve ke khai tai san doi voi ung cu vien Hoi dong nhan dan (HDND) cac cap. Viec nay nham cong khai, minh bach tai san, tao dieu kien de cu tri tham gia giam sat dai bieu.

 • Mo rong Ha Noi HDND 4 tinh thanh se hop bat thuong

  21:24 | Thứ sáu 14/03/2008 (GMT+7)

  Mo rong Ha Noi HDND 4 tinh thanh se hop bat thuong

  HDND Ha Noi, Ha Tay, Vinh Phuc, Hoa Binh se hop bat thuong trong thang 3 de ra Nghi quyet ve viec mo rong dia gioi Thu do.

 • TP HCM uu tien ngan sach cho dau tu phat trien

  19:27 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  TP HCM uu tien ngan sach cho dau tu phat trien

  Chieu nay, sau 1 ngay thao luan, Hoi dong nhan dan TP HCM thong qua Nghi quyet ve ket qua thuc hien ngan sach nam 2005 va du toan ngan sach thanh pho nam 2006. Mac du khoan chi cho dau tu phat trien o thu tu uu tien so 5, tong muc chi hang muc nay nam toi cao hon du toan nam nay.

 • Tien toi bau cu Hoi dong nhan dan ba cap

  07:12 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Tien toi bau cu Hoi dong nhan dan ba cap

  Tien toi bau cu Hoi dong nhan dan ba cap, TS da co cuoc gap go voi mot so ung cu vien tre: anh Tat Thanh Cang, chi Van Thi Bach Tuyet, chi Nguyen Minh Huong va anh Le Nguyen Minh Quang.

 • Tien toi bau cu Hoi dong nhan dan ba cap

  06:43 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Tien toi bau cu Hoi dong nhan dan ba cap

  Tien toi bau cu Hoi dong nhan dan ba cap, TS da tiep tuc co cuoc gap go voi mot so ung cu vien: ba Vo Thi Kim Hong, PGS.TS Vo Van Sen.

 • 6.900 nguoi ung cu dai bieu hoi dong nhan dan cap tinh

  08:50 | Thứ năm 11/03/2004 (GMT+7)

  TT (Ha Noi, TP.HCM) - Sau hoi nghi hiep thuong lan hai, tinh den hom qua 10-3, ca nuoc da co 6.900 nguoi ung cu dai bieu hoi dong nhan dan (HDND) tinh, thanh pho truc thuoc trung uong nhiem ky 2004-2009.

 • 154 nguoi ung cu dai bieu Hoi dong nhan dan TP HCM

  15:31 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Hoi nghi hiep thuong lan 3 bau cu dai bieu Hoi dong nhan dan (HDND) thanh pho da bo phieu tin nhiem thong qua danh sach chinh thuc 154 ung cu vien tham gia tranh cu dai bieu HDND khoa 7, nhiem ky 2004-2009. Cac ung vien se duoc phan bo ve 28 don vi bau cu tren dia ban thanh pho.

 • Khai truong trang web ve bau cu Hoi dong Nhan dan cac cap

  16:20 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  I-Today - Chieu 31/3, tai Ha Noi, Bo Noi vu da khai truong trang web ve bau cu dai bieu Hoi dong Nhan dan cac cap nhiem ky 2004-2009 tai dia chi: http://www.baucudaibieuhdnd.gov.vn/.

 • TQ Tu hinh quan chuc Hoi dong nhan dan canh sat

  16:37 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  TQ Tu hinh quan chuc Hoi dong nhan dan canh sat

  Doan Nghi Ha, nguyen Chu nhiem Uy ban thuong vu Hoi dong nhan dan thanh pho Te Nam, tinh Son Dong cung mot canh sat co lien quan den vu an giet nguoi da bi ket an tu hinh.

 • Thuy Hien ung cu vao Hoi dong nhan dan

  17:45 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Thuy Hien ung cu vao Hoi dong nhan dan

  Vua nhan chuc HLV o doi wushu Ha Noi, Thuy Hien lai bat dau mot hanh trinh moi: di van dong tranh cu. Trong nhung cuoc tiep xuc cu tri o quan Ba Dinh moi day, co gai vang cua wushu Viet Nam da xuat hien voi tu cach mot ung cu vien vao Hoi dong nhan dan thanh pho Ha Noi.

 • Thanh lap Hoi dong Nhan dan Mekong

  17:11 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Hon 150 to chuc dan su, trong do co cac quan chuc chinh quyen va cac to chuc vien tro, thuoc luu vuc song Mekong da dong y thanh lap mot Hoi dong Nhan dan Mekong (MPC) nhu mot co che khuyen khich dan chung tham gia vao viec phat trien khu vuc nay.

 • Ca nuoc co 1.032 don vi bau cu Hoi dong nhan dan

  08:49 | Thứ tư 25/02/2004 (GMT+7)

  Bo Noi vu cho biet, Chinh phu da phe chuan xong so don vi bau cu va so dai bieu hoi dong nhan dan cap tinh nhiem ky 2004-2009 o 64 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

 • Website thong tin ve bau cu Hoi dong nhan dan

  16:44 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Ong Tran Minh, Truong ban quan ly CNTT cua UBND thanh pho cho hay, ngay mai, thong tin phuc vu bau cu dai bieu Hoi dong nhan dan cac cap tai Ha Noi se duoc dua tren cong giao tiep dien tu (www.Hanoi.gov.vn). Nhung tin tuc thoi su chuan bi cho su kien nay se duoc cap nhat lien tuc.

 • Se tang so luong dai bieu hoi dong nhan dan dia phuong

  14:31 | Thứ tư 23/04/2003 (GMT+7)

  Day la diem moi trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi) ma Uy ban Thuong vu Quoc hoi thao luan hom nay. Tuy nhien muc tang cu the bao nhieu, o cap nao se duoc Quoc hoi quyet dinh, phu hop voi tinh chat hoat dong, nhiem vu cua tung cap.

 • Da Nang Thiet lap duong day nong trong ky hop Hoi dong Nhan dan

  11:17 | Thứ năm 28/12/2000 (GMT+7)

  Hoi dong Nhan dan TP Da Nang vua quyet dinh thiet lap duong day dien thoai nong trong thoi gian dien ra ky hop lan thu 4, khoa 6, nhiem ky 1999-2004 (9-11/1/2001). Cac tang lop nhan dan co the lien he truc tiep voi Hoi dong qua so dien thoai: 893777- 893999. Ky hop cung se duoc truyen hinh truc tiep. (Thanh Nien, 28/12).

 • Bao chi duoc moi du hop Hoi dong nhan dan

  09:32 | Thứ bảy 02/04/2005 (GMT+7)

  Bao chi duoc moi du hop Hoi dong nhan dan

  Uy ban thuong vu Quoc hoi (QH) hom qua 1-4 da thong qua nghi quyet ban hanh qui che hoat dong cua hoi dong nhan dan (HDND).

 • Ky 2 Nguoi lam nguoc va chuyen giam bo phan an theo

  11:30 | Thứ bảy 18/11/2006 (GMT+7)

  Ky 2 Nguoi lam nguoc va chuyen giam bo phan an theo

  - Moi lan duoc giao cuong vi lanh dao moi, viec dau tien ong lam la tang cuong tiep nhan can bo tre duoc dao tao chuyen mon bai ban, cat nhac nhung nguoi lam viec tot de xay dung mot doi ngu cong su co nang luc. "Tat nhien, nhung nguoi yeu nang luc se de chung va khong thich toi".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0