hoat dong xuat khau

Sunday, 29/05/2016 14:41
 • Ton vinh 115 DN xuat sac trong hoat dong xuat khau

  11:28 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  Ton vinh 115 DN xuat sac trong hoat dong xuat khau

  Day la giai thuong danh cho cac doanh nghiep va thuong nhan co nhung thanh tich xuat sac trong hoat dong xuat khau. Giai thuong nay du kien se duoc to chuc hang nam nham muc dich thuc day hon nua moi quan he giua cong dong doanh nghiep xuat khau trong nuoc voi cac Co quan Thuong vu Viet Nam o nuoc ngoai, cung nhu gop phan nang cao vi the va uy tin cho doanh nghiep Viet Nam tren thi truong quoc te. Giai thuong duoc to chuc lan dau vao nam nay duoc trao cho 115..

 • De nghi chan chinh hoat dong xuat khau lao dong cua ba doanh nghiep

  08:35 | Thứ ba 27/01/2004 (GMT+7)

  Cuc Quan ly lao dong ngoai nuoc vua co van ban gui UBND cac thanh pho Da Nang, Hai Phong va UBND tinh Binh Phuoc, de nghi UBND cac tinh, thanh pho nay chan chinh hoat dong xuat khau lao dong cua Cong ty Xay dung va phuc vu viec lam TNXP Da Nang (Youthexco), Cong ty thuong mai co phan Cuu Long (Intraco), Cong ty Thuong mai va xuat nhap khau du lich Binh Phuoc (Bitocimex).

 • Chan chinh hoat dong xuat khau ca dong lanh

  09:34 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Chan chinh hoat dong xuat khau ca dong lanh

  De chan chinh hoat dong xuat khau ca phi le dong lanh va cham dut tinh trang vi pham ve ghi nhan mac doi voi cac san pham nay...

 • Hoat dong xuat khau nhap khau se thong thoang hon

  11:27 | Thứ năm 26/05/2005 (GMT+7)

  Hoat dong xuat khau nhap khau se thong thoang hon

  Nhung doi hoi nghiem khac cua cac dai bieu Quoc hoi ve cong chuc hai quan tai phien thao luan tai hoi truong ve du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan, da duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi tiep thu va chinh ly.

 • Tin hieu vui trong hoat dong xuat khau

  10:09 | Thứ hai 29/03/2004 (GMT+7)

  Bo Thuong mai uoc tinh gia tri xuat khau thang nay dat khoang 1,9 ty USD, la muc thuc hien trong mot thang cao nhat tu truoc toi nay, gop phan dua tong kim ngach quy I len 5,4 ty USD, tang hon 15% so voi cung ky nam ngoai.

 • Chung khoan chau A tang ky luc

  09:29 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  Chung khoan chau A tang ky luc

  Chung khoan Chau A da dat muc tang ky luc hom 9/2 khi dong Yen suy yeu thuc day hoat dong xuat khau cua Nhat Ban va gia dau giam lam tang gia co phieu cua nganh nang luong.

 • Ha Noi Van thieu cac mat hang xuat khau chu luc

  13:53 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Van thieu cac mat hang xuat khau chu luc

  Nam 2006, du kien kim ngach xuat khau cua Ha Noi dat khoang 3,3 ty USD, tang khoang 18-19% so voi nam 2005, rieng trong 3 thang dau nam xuat khau cua Ha Noi da dat kim ngach 776 trieu USD, tang 18,9% so voi cung ky. Mac du kim ngach xuat khau cua Ha Noi tang cao nhung hien tai hoat dong xuat khau cua Ha Noi van boc lo nhieu bat cap. Hien Ha Noi co 1000 doanh nghiep tham gia hoat dong xuat khau, nhung phan lon nhung doanh nghiep nay con nho be, chua co nhung du an..

 • Xuat khau lao dong duoc huong thue GTGT 0

  08:35 | Thứ bảy 06/11/2004 (GMT+7)

  Trong cong van ngay 5-11, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung cho biet hoat dong xuat khau lao dong cung duoc coi la hoat dong xuat khau hang hoa - dich vu vi the duoc huong thue suat thue gia tri gia tang (GTGT) 0% va duoc khau tru hoac hoan thue GTGT dau vao.

 • Xuat khau thuyen vien Canh cua bi thu hep

  04:07 | Thứ sáu 25/11/2005 (GMT+7)

  Xuat khau thuyen vien Canh cua bi thu hep

  Hoat dong xuat khau thuyen vien nuoc ta dang co dau hieu chung lai sau mot thoi gian phat trien manh me. Day la nhan dinh cua khong it chuyen gia trong linh vuc nay.

 • Bao hiem tin dung xuat khau cong cu ho tro tich cuc cho xuat khau va dau tu

  15:55 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Bao hiem tin dung xuat khau cong cu ho tro tich cuc cho xuat khau va dau tu

  (VM)- Hoat dong tin dung xuat khau da phat trien tu nhieu nam nay tai Viet Nam, nhung Bao hiem tin dung xuat khau da thuc su di vao cuoc song hay chua van chua co so lieu hay danh gia nao cu the cua cac co quan quan ly chuc nang hay ban than cac doanh nghiep bao hiem cua Viet Nam. Thuc tien cho thay, Bao hiem tin dung xuat khau dong vai tro quan trong trong viec thuc day hoat dong xuat khau va dau tu cua hau het cac quoc gia tren the gioi.

 • Mo t doanh nghie p Nha nuo c bi di nh chi hoa t do ng xua t kha u lao do ng

  17:35 | Thứ tư 20/08/2003 (GMT+7)

  Mo t doanh nghie p Nha nuo c bi di nh chi hoa t do ng xua t kha u lao do ng

  Thu truong Bo LDTB-XH Nguyen Luong Trao vua ky quyet dinh so 963 dinh chi hoat dong dua lao dong va chuyen gia Viet Nam di lam viec co thoi han o nuoc ngoai cua Tong Cong ty lam nghiep Viet Nam (Vinafor). Viec dinh chi nay co thoi han 3 thang, ke tu ngay 15/8/2003.

 • ADB du bao lam phat o VN len toi 9

  11:42 | Thứ tư 22/09/2004 (GMT+7)

  ADB du bao lam phat o VN len toi 9

  Trong ban cap nhat cuon Trien vong Phat trien chau A duoc cong bo sang nay, Ngan hang Phat trien chau A (ADB) nhan dinh den cuoi nam lam phat o VN co the len toi 9% do gia luong thuc, thuc pham leo thang va gia ca mot so mat hang tren the gioi tang manh.

 • VN tap trung xuat khau 4 nhom hang sang TQ

  17:02 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Bao Vietnam News hom nay cho biet Viet Nam (VN) dang thuc day hoat dong xuat khau 4 nhom mat hang sang Trung Quoc (TQ) trong giai doan tu nam 2007 den 2015, muc tieu dat loi nhuan xuat khau la 7 ty USD trong nam 2015.

 • Khong thieu thi truong chi thieu san pham chat luong

  05:05 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Khong thieu thi truong chi thieu san pham chat luong

  “Nhung kho khan trong hoat dong xuat khau ca tra, ca ba sa hien nay la do chung ta, thi truong khong thieu nhung nhung gi chung ta dem ban chua dap ung nhu cau cua thi truong...”

 • ADB du bao lam phat o Viet Nam len toi 9

  17:07 | Thứ tư 22/09/2004 (GMT+7)

  ADB du bao lam phat o Viet Nam len toi 9

  Trong ban cap nhat cuon Trien vong Phat trien chau A duoc cong bo sang 22/9, Ngan hang Phat trien chau A (ADB) nhan dinh den cuoi nam lam phat o VN co the len toi 9% do gia luong thuc, thuc pham leo thang va gia ca mot so mat hang tren the gioi tang manh.

 • San sang doi pho voi vu kien tom

  04:01 | Thứ hai 29/12/2003 (GMT+7)

  San sang doi pho voi vu kien tom

  Co thong tin cho biet co the ngay 30-12-2003 Lien minh tom mien nam nuoc My (SSA) se khoi kien vu ban pha gia tom. Trao doi voi TT, tong thu ky Hiep hoi Che bien va xuat khau thuy san VN (VASEP) Nguyen Huu Dung cho biet: "Khi bi khoi kien thi hoat dong xuat khau cung chua the bi anh huong ngay ".

 • Tim loi giai cho bai toan xuat khau

  10:18 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Hoat dong xuat khau thang 3 co nhieu khoi sac song gia tri kim ngach 6,72 ty USD chua lam hai long cac chuyen gia kinh te thuong mai.

 • Thanh tra 11 doanh nghiep xuat khau lao dong

  10:37 | Thứ năm 03/05/2007 (GMT+7)

  Thu truong Bo LDTB-XH Bui Hong Linh vua ky quyet dinh thanh tra dot xuat Cong ty Xuat khau lao dong Nghe An va thanh tra hoat dong xuat khau lao dong tai 10 doanh nghiep khac, trong do co Cong ty Cong nghiep o to Viet Nam; Tong cong ty Duong song mien Bac, Tong cong ty Cong nghiep tau thuy Viet Nam, Cong ty Cung ung lao dong quoc te va dich vu, Tong cong ty Thuong mai va xay dung…

 • Thanh Hoa Hang loat sai pham o mot doanh nghiep xuat khau lao dong

  23:43 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Thanh Hoa Hang loat sai pham o mot doanh nghiep xuat khau lao dong

  O mot tinh rat doi dao lao dong, the ma ca nam 2005, Cong ty dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia (DVXKLD-CG) Thanh Hoa chi dua duoc... 14 lao dong di lam viec o nuoc ngoai. Boi nho su phu phep cua mot co quan chuc nang nen doanh nghiep nay "chay" trot lot giay phep hoat dong. Va roi tu do dan den xay ra nhieu sai pham ve kinh te...

 • Chan chinh su canh tranh thieu lanh manh trong xuat khau lao dong

  16:40 | Thứ năm 14/07/2005 (GMT+7)

  Chan chinh su canh tranh thieu lanh manh trong xuat khau lao dong

  Xuat khau lao dong la mot loai hang hoa dac biet - suc lao dong. Vi the viec canh tranh nay khong don thuan tu muc tieu cua doanh nghiep xuat khau lao dong ma con xuat phat tu loi ich cua nguoi lao dong va quoc gia.

 • Xuat khau tiep tuc gat hai thanh cong lon

  15:09 | Thứ bảy 15/12/2007 (GMT+7)

  Xuat khau tiep tuc gat hai thanh cong lon

  Bat chap nhung bien dong kho luong cua tinh hinh gia ca tren thi truong the gioi khien kim ngach nhap khau tang cao, hoat dong xuat khau trong nam 2007 tiep tuc gat hai thanh cong lon.

 • Tren 43 kim ngach xuat khau cua Viet Nam thuoc nhom hang che bien

  11:11 | Thứ hai 06/09/2004 (GMT+7)

  Tren 43 kim ngach xuat khau cua Viet Nam thuoc nhom hang che bien

  Bo Thuong mai cho biet, trong 8 thang dau nam 2004 hoat dong xuat khau cua doanh nghiep Viet Nam phat trien kha kha quan. Hau het cac mat hang xuat khau chu luc deu co muc tang truong kha (so cung ky nam 2003) ca ve luong va kim ngach do duoc loi the ve gia xuat khau.

 • TP HCM Xuat khau lao dong moi dat 30 ke hoach nam

  17:34 | Thứ sáu 13/08/2004 (GMT+7)

  TP HCM Xuat khau lao dong moi dat 30 ke hoach nam

  Trong so 2.467 nguoi ve nuoc trong 6 thang dau nam, co den 1.156 truong hop ve truoc thoi han. Hoat dong xuat khau lao dong dang gap kho khan boi nhung tac dong khach quan.

 • Xuat khau tang truong cao ngay tu dau nam

  10:03 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Xuat khau tang truong cao ngay tu dau nam

  Chi trong thang 1-2006, kim ngach xuat khau cua ca nuoc da tang 16% so voi cung ky nam ngoai. Nhung gi cac doanh nghiep dang no luc chuan bi cho thay cac hoat dong xuat khau se co nhung buoc dot pha moi trong nam nay.

 • ADB du bao Kinh te Viet Nam se tang truong manh trong nam 2004 va 2005

  00:14 | Thứ năm 23/09/2004 (GMT+7)

  Ngay 22/9, Ngan hang Phat trien chau A (ADB) cong bo bao cao "Trien vong phat trien chau A nam 2004 - ban cap nhat". Theo bao cao nay, nho moi truong kinh doanh thuan loi va su gia tang nhu cau the gioi, chi so GDP cua Viet Nam du kien duy tri muc tang cao - khoang tren 7% trong nam 2004 va nam 2005.

 • Nhan thong tin ve quota det may qua email

  10:33 | Chủ nhật 21/11/2004 (GMT+7)

  Bo Thuong mai vua ban hanh thong bao so 6085/TM-XNK yeu cau doanh nghiep dang ky dia chi thu dien tu de bo lien he, gui cac thong bao ve co che chinh sach, dieu hanh hoat dong xuat khau hang det may kip thoi den tung don vi.

 • Xuat khau tang truong cao ngay tu dau nam

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Xuat khau tang truong cao ngay tu dau nam

  Chi trong thang 1/2006, kim ngach xuat khau cua ca nuoc da tang 16% so voi cung ky nam ngoai. Nhung gi cac doanh nghiep dang no luc chuan bi cho thay cac hoat dong xuat khau se co nhung buoc dot pha moi trong nam nay.

 • LHQ thong qua nghi quyet Iraq

  08:40 | Thứ sáu 23/05/2003 (GMT+7)

  LHQ thong qua nghi quyet Iraq

  Gat sang le nhung bat dong xung quanh cuoc chien tranh Iraq, voi 14 phieu thuan va 0 phieu chong, HDBA da chinh thuc ""trao quyen"" cho Anh - My dieu hanh Iraq va su dung doanh thu tu nguon dau mo khong lo de cap kinh phi cho qua trinh tai thiet tai nuoc nay. Ban nghi quyet da mo rong cua som noi lai hoat dong xuat khau dau mo cua Iraq.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0