hoat dong tuyen truyen

Saturday, 28/05/2016 22:42
 • Thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem Cach mang Thang Muoi

  05:48 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Ban Bi thu vua chi thi thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem 90 nam Cach mang thang Muoi va 160 nam “Tuyen ngon cua Dang Cong san” . Ban nay se do Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Chinh phu lam Truong ban. Cac thanh vien tham gia: Ban Tuyen giao Trung uong, Van phong Trung uong Dang, Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh, Ban Doi ngoai Trung uong, Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam, Bo Van hoa - The thao va Du lich, Bo Thong tin va Truyen thong,..

 • Mo hinh trao giay chung minh nhan dan long ghep hoat dong tuyen truyen

  00:15 | Thứ sáu 26/12/2003 (GMT+7)

  Mo hinh trao giay chung minh nhan dan long ghep hoat dong tuyen truyen

  Nham tuyen truyen, giao duc thanh nien chap hanh nghiem chinh phap luat va thuc hien tot nep song van minh, ngay 25/12, Tinh Doan Kien Giang da to chuc le trao 98 giay chung minh nhan dan cho cac doan vien, thanh nien tuoi 16 o thi xa Rach Gia.

 • Tang cuong hoat dong tuyen truyen phap luat cho thanh thieu nhi

  01:16 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  Sang ngay 28/4, Hoi nghi Ban Thuong vu T.U Doan lan thu 7 khoa VIII da khai mac tai thi xa Do Son, Hai Phong. Tai hoi nghi, cac dai bieu da thao luan chuyen de tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat cho thanh, thieu nhi va ban ve mot so chu truong, giai phap nham xay dung cac hinh thuc hop tac de phat trien kinh te va hop tac xa thanh nien.

 • Ty le buou co tre em xuong duoi 10

  10:09 | Thứ năm 24/09/2015 (GMT+7)

  Ty le buou co tre em xuong duoi 10

  Theo tin tu Bo Y te, trong 2 nam (2002 - 2003), hoat dong tuyen truyen cho nguoi dan hieu ve viec can thiet phai dung muoi iot da thu duoc nhieu ket qua. Ty le dung muoi iot o cac khu vuc mien nui phia Bac, Tay Nguyen, Khu bon cu, mien Trung, dong bang song Hong dat tren 90%; cac khu vuc Dong Nam Bo, dong bang song Cuu Long dat tren 70%.

 • Tang thu nhap cho vien chuc tu kinh phi tiet kiem

  08:19 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Theo thong tu 76/2006/TT-BTC vua duoc Bo Tai chinh ban hanh thi co quan Nha nuoc thuc hien co che tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh; don vi su nghiep cong lap tu chu ve tai chinh, bo may bien che duoc su dung kinh phi tiet kiem duoc do thuc hanh tiet kiem, chong lang phi de chi cho hoat dong cua don vi va tang thu nhap cho can bo, cong nhan, vien chuc va nguoi lao dong trong don vi. Doi voi co quan chua tu chu ve tai..

 • 5 tro thu cua chu tich Kim Jongil

  15:41 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  5 tro thu cua chu tich Kim Jongil

  Van de hat nhan cua CHDCND Trieu Tien luon la “diem nong” quan tam cua cong dong quoc te. Tai do luon xuat hien 5 con nguoi tro thu dac luc giup chu tich Kim Jong-il cheo chong lanh dao dat nuoc. Vay thuc su ho la ai? Sau khi CHDCND Trieu Tien tien hanh vu thu hat nhan vao ngay 9/10, cac phuong tien thong tin dai chung cua Nhat Ban thuong xuyen dua tin ve nhieu linh vuc cua nuoc nay. Ngay 6/11, tap chi AERA hang tuan cua Nhat tiet lo thong tin ve nhung tro..

 • Trao tang hon 30 xe Future Neo cho Cuc canh sat giao thong

  21:51 | Thứ ba 11/04/2006 (GMT+7)

  Trao tang hon 30 xe Future Neo cho Cuc canh sat giao thong

  Chieu 11/4 tai Ha Noi, Cuc Canh sat giao thong duong bo duong sat va Van phong Uy ban An toan giao thong quoc gia da tiep nhan 31 xe Honda Future Neo do Cong ty Honda Viet Nam (HVN) trao tang. Duoc biet, day la mot phan trong so 200 xe ma HVN cam ket trao tang cho Cuc CSGT duong bo duong sat nham ho tro cong tac giu gin trat tu ATGT, phan con lai se duoc trao tang cho cac dia phuong. Phat bieu tai buoi le, ong Nguyen Anh Tuan, Pho Cuc truong Cuc CSGT duong bo..

 • Luc luong lien quan da bat duoc thu linh tuyen truyen cua Al Qaeda

  14:50 | Thứ hai 17/10/2005 (GMT+7)

  Luc luong lien quan da bat duoc thu linh tuyen truyen cua Al Qaeda

  Thu linh hoat dong tuyen truyen cua Al Qaeda tai Iraq da bi bat trong mot cuoc truy quet vao mot ngoi nha bo khong duoc danh gia la noi tru an an toan cho nhung ten khung bo tai Karabilah hoi thang truoc, phat ngon vien cua Luc luong lien quan hom qua cho biet

 • Bao chi Viet Nam gop phan quan trong lam cho dat nuoc on dinh va phat trien nhanh

  00:55 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  * T.U Hoi LHTN Viet Nam tang bang khen cho 22 phong vienSang 20.6, phat bieu tai cuoc gap mat lanh dao cac co quan bao chi nhan ky niem ngay Bao chi cach mang VN tai Ha Noi, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U To Huy Rua nhan dinh: trong nam 2005 va 6 thang dau nam 2006, bao chi nuoc ta da tap trung bam sat va trien khai hoat dong tuyen truyen mot cach co hieu qua nhieu su kien quan trong trong doi song chinh tri, kinh te, xa hoi cua dat nuoc,..

 • Hai luat su bi bat vi chong nha nuoc

  08:05 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 6/3, Co quan An ninh dieu tra Cong an Ha Noi thuc thi quyet dinh khoi to, bat tam giam ong Nguyen Van Dai (Truong van phong Luat su Thien An) va luat su Le Thi Cong Nhan ve toi tuyen truyen chong nha nuoc XHCN Viet Nam. Nguyen Van Dai, 38 tuoi, Truong van phong luat su Thien An kiem Giam doc Cong ty TNHH dich thuat va tu van Viet Luat. Le Thi Cong Nhan, 28 tuoi, lam viec tai van phong Thien An. Sang cung ngay, ket qua kham xet tai Van phong luat su Thien an..

 • Khai truong trang web ve bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII

  15:11 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Khai truong trang web ve bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII

  Sang 10/3, Hoi dong bau cu dai bieu QH khoa XII da khai truong trang tin dien tu chinh thuc voi dia chi truy cap http://www.baucukhoa12.quochoi.vn/. Theo ong Nguyen Sy Dung, Pho Chu nhiem VPQH, uy vien UB Tuyen truyen cua Hoi dong bau cu, trang web nay la dau moi dang tai, pho bien thong tin chinh thuc tu cac to chuc phu trach bau cu, cac van ban huong dan bau cu; danh sach, ho so cua cac ung cu vien DBQH khoa XII, ket qua bau cu va cac so lieu thong ke ve cuoc..

 • Bat duoc thu linh tuyen truyen cua Al Qaeda

  11:48 | Thứ hai 17/10/2005 (GMT+7)

  (TP) Thu linh hoat dong tuyen truyen cua Al Qaeda tai Iraq da bi bat trong mot cuoc vay rap tai Karabilah hoi thang truoc, phat ngon vien cua Luc luong lien quan cho biet hom qua.

 • Chin thang gan 5.000 nguoi bi ngo doc thuc pham

  11:28 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 11/10, tai buoi so ket hoat dong tuyen truyen an toan ve sinh thuc pham (ATVSTP) quy III, PGS.TS Tran Dang, Cuc truong Cuc ATVSTP cho biet, trong 9 thang qua ca nuoc da xay ra 179 vu ngo doc thuc pham (NDTP) voi gan 5.000 nguoi mac, trong do 31 truong hop tu vong.

 • Phap su hay nguoi dan ba dien loan

  10:16 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Phap su hay nguoi dan ba dien loan

  Tu xem minh la nguoi “cuu the”, thanh, than ban cho suc manh sieu nhien, viec tran tuong- viec am biet tan, quyen nang, phap thuat vo bien… Ba Tran Thi Loan (thon 2, xa Sa Son, huyen Sa Thay (KonTum) dang khien nhan dan va chinh quyen dia phuong bat binh. Phong vien bao chi da ve dia phuong de tim hieu su viec tren… Nhan dien… “phap su” Loan “Phap su” Loan ten that la Tran Thi Loan, nam nay khoang 36 tuoi, que huyen Vu Thu, tinh Thai Binh. Ba..

 • Dot hoat dong phong chong ma tuy trong thanh thieu nien

  10:30 | Thứ tư 09/05/2001 (GMT+7)

  Theo huong dan cua Ban Bi thu TU Doan, dot hoat dong nay se dien ra tu ngay 1/6 den 31/7 voi nhung noi dung co ban: day manh cac hoat dong tuyen truyen giao duc cho thanh thieu nien ve tac hai cua ma tuy; nghien cuu, hoc tap Luat Phong chong ma tuy thong qua cac hinh thuc sinh hoat chi doan, chi hoi, dien dan thanh nien; to chuc ky ket giao uoc thi dua thuc hien "Chi doan co so khong co thanh nien mac te nan ma tuy".

 • Phat dong cuoc thi Nhan tai Dat Viet 2007 tai mien Nam

  07:12 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  Phat dong cuoc thi Nhan tai Dat Viet 2007 tai mien Nam

  (VM) – Sau Le phat dong tai Ha Noi, Ban to chuc (BTC) cuoc thi Nhan tai Dat Viet 2007 da chinh thuc phat dong cuoc thi tai khu vuc mien Nam vao ngay hom nay (25/5) tai thanh pho Ho Chi Minh. Cung voi Le phat dong, BTC cung tien hanh cac hoat dong tuyen truyen ve cuoc thi toi cac truong Dai hoc, cac doanh nghiep, Hiep hoi hoat dong trong linh vuc CNTT-Truyen thong tai thanh pho Ho Chi Minh va khu vuc mien Nam.

 • Doan Hoi khap noi

  21:46 | Thứ hai 18/04/2005 (GMT+7)

  Ban Bi thu T.U Doan da chi dao cac tinh, thanh Doan va Doan truc thuoc to chuc trien khai cac hoat dong tuyen truyen, van dong can bo, doan vien thanh nien tich cuc huong ung tham gia cuoc van dong mua cong trai giao duc. (Viet Anh)

 • Tuan le an toan ve sinh lao dong huong ve nong thon

  14:00 | Thứ sáu 07/03/2003 (GMT+7)

  Tuan le an toan ve sinh lao dong huong ve nong thon

  Sang nay, tai cuoc hop trien khai Tuan le quoc gia an toan, ve sinh lao dong va phong chong chay no (tu 16 den 23/3), Thu truong Bo LDTB-XH Le Duy Dong cho biet, nam nay cac hoat dong tuyen truyen chu yeu huong vao nong thon, vung bien, cac doanh nghiep vua va nho.

 • Vi bien xanh nhan giai thuong cua UNDP

  13:10 | Thứ năm 08/07/2004 (GMT+7)

  Voi de an “Keep Danang Beautiful Organization” (Giu Da Nang luon dep), nhom sinh vien tinh nguyen “Vi bien xanh” do Pham Thi Thanh Nhung, SV nam 4, DH Ngoai Ngu Da Nang lam nhom truong da duoc Chuong trinh Thanh nien thuoc To chuc Lien Hop Quoc (UNDP) chon va cap kinh phi cho cac hoat dong tuyen truyen vi moi truong bien trong vong mot nam, voi tri gia 5.000 USD.

 • Chu tich nuoc keu goi tinh nguyen hien mau

  09:23 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  “Nganh y te rat can co nguon tiep te mau de cuu song nhung nguoi ba con cua chung ta chang may bi benh hiem ngheo. Toi keu goi toan the dong bao, dong chi va chien si ca nuoc ung ho cac hoat dong tuyen truyen ve y nghia cao dep cua viec hien mau cuu nguoi; va tich cuc tham gia hien mau nhan dao”.

 • Nhieu hoat dong ky niem 74 nam ngay thanh lap Dang

  08:35 | Thứ hai 02/02/2004 (GMT+7)

  Ky niem 74 nam ngay thanh lap Dang (3-2-1930 - 3-2-2004), hang loat hoat dong tuyen truyen ve Dang, ve truyen thong dan toc duoi nhieu hinh thuc nhu toa dam, dien dan, trao doi, mittinh lien tuc duoc cac cap bo Doan to chuc trong tuan qua.

 • Thu Ky Toi co the dua chia khoa nha cho anh ay

  09:21 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Thu Ky Toi co the dua chia khoa nha cho anh ay

  Cung duoc vinh du de cu Anh hau va Anh de cua giai Kim Ma cua Dai Loan voi bo phim "Three Times", Thu Ky va Truong Chan hien dang thuc hien nhung hoat dong tuyen truyen cho bo phim nay, day cung la mot co hoi cong khai tinh cam cua ho voi cac fan ham mo.

 • Nguoi da vuot qua hoan nan nho kha nang nhap vai

  09:32 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  "Mot trong nhung tai nang cua Ho Chi Minh la su nhap vai da nhieu lan giup Nguoi vuot qua hoan nan - duong nhu chua bao gio duoc nhac den" - Nha van My, ba Lady Borton da phat hien them mot tai nang dac biet nua cua Bac. TS dang bai nay voi tinh than tran trong y tuong rieng va tinh cam cua mot nha nghien cuu nuoc ngoai doi voi vi lanh tu kinh yeu cua chung ta.Chung ta ai cung biet vai nguoi loi lac, nhung thuong thi tai nang xuat chung cua ho chi tap trung o mot..

 • Luu Duc Hoa lam dai su tuyen truyen cho benh viem gan sieu vi B

  15:07 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Luu Duc Hoa lam dai su tuyen truyen cho benh viem gan sieu vi B

  Dien vien dien anh Hong Kong Luu Duc Hoa duoc Hoi phong tri benh gan Trung Quoc moi lam dai su tuyen truyen trong hoat dong tuyen truyen giao duc phong tri benh viem gan sieu vi B vua duoc to chuc vao ngay 30-8 vua qua tai Dai Le duong nhan dan Bac Kinh (Trung Quoc).

 • TP HCM xung kich chong dich benh tren lua

  03:06 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Trong hai ngay 28 va 29-10, tai xa Tan Nhut (huyen Binh Chanh), hon 150 ban tre xung kich cua So NN - PTNT, Truong DH Canh sat nhan dan va Truong trung hoc Nong nghiep TP.HCM da giup dan tieu huy lua bi dich benh vang lun, lun xoan la. Day la dot cao diem ra quan mo dau cho cac hoat dong tuyen truyen va thang hanh dong phong tru ray nau va benh vang lun, lun xoan la tren lua tai nhung noi co san xuat nong nghiep tren toan TP.

 • Ngay khong khoi xe

  17:53 | Chủ nhật 23/09/2007 (GMT+7)

  Ngay khong khoi xe

  Sang nay, Chu nhat ngay 23/9, mot hoat dong tuyen truyen co dong bao ve moi truong, han che khoi thai xe co gioi mang ten "Ngay khong khoi xe" da duoc CLB Tinh nguyen Viet Nam Xanh to chuc. Su kien nay da thu hut dong dao cac ban tre tham gia.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0