hoat dong tai chinh

Friday, 27/05/2016 09:19
 • Giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh Phai co chu ky so

  16:57 | Chủ nhật 25/02/2007 (GMT+7)

  Giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh Phai co chu ky so

  Ngay 23-2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 27/2007/ND-CP ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh. Theo do, co quan tai chinh va to chuc, ca nhan co tham gia giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh voi co quan tai chinh phai su dung chu ky so.

 • Giao dich dien tu Phai co chu ky so

  08:40 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Giao dich dien tu Phai co chu ky so

  Ngay 23-2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 27/2007/ND-CP ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh. Theo do, co quan tai chinh va to chuc, ca nhan co tham gia giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh voi co quan tai chinh phai su dung chu ky so.

 • Ban hanh Nghi dinh ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh

  16:51 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 27/2007/ND-CP Ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh do Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky ngay 23.2.2007. Nghi dinh gom 5 chuong voi 22 dieu, co hieu luc sau 15 ngay ke tu ngay dang Cong bao.

 • Quy dinh moi ve giao dich dien tu va chu ky so

  18:25 | Chủ nhật 25/02/2007 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve giao dich dien tu va chu ky so

  Ngay 23/2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 27/2007/ND-CP ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh. Truoc do, ngay 15/2/2007, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 26/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh Luat Giao dich dien tu ve chu ky so va dich vu chung thuc chu ky so.

 • Giao dich dien tu phai su dung chu ky so

  08:32 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Giao dich dien tu phai su dung chu ky so

  Ngay 23/2, Chinh phu ban hanh Nghi dinh 27/2007/ND-CP quy dinh chi tiet ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh. Theo do cac don vi co tham gia giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh deu phai su dung chu ky so. Nghi dinh co 5 chuong, 22 dieu, gom nhung quy dinh chung, nguyen tac giao dich dien tu trong cac loai hoat dong nghiep vu: ngan sach nha nuoc, thue, hai quan, kho bac, chung khoan, ke toan, kiem toan va cac hoat dong tai chinh khac; ve gia tri..

 • Cong khai chi tiet hoat dong tai chinh xa phuong

  08:50 | Thứ ba 27/11/2001 (GMT+7)

  Theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, ke tu 5/12, cac xa, phuong, thi tran phai cong khai du toan, bao cao quyet toan ngan sach chi tiet, ke ca nhung hoat dong tai chinh khac nhu quy, hoat dong su nghiep.

 • Giao dich dien tu phai su dung chu ky so

  05:12 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Co quan tai chinh hoac to chuc, ca nhan co tham gia giao dich dien tu (GDDT) trong hoat dong tai chinh voi co quan tai chinh phai su dung chu ky so (mot dang chu ky dien tu duoc tao ra bang su bien doi mot thong diep du lieu su dung he thong mat ma khong doi xung). Day la noi dung duoc qui dinh trong nghi dinh ve GDDT trong hoat dong tai chinh vua duoc Thu tuong Chinh phu ky quyet dinh ban hanh.

 • Khuat tat trong hoat dong tai chinh cua truong Quoc te HN

  16:39 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Doi tac nuoc ngoai cua lien doanh truong Quoc te Ha Noi bao cao lo hon 1,4 trieu USD. Nhung phia Viet Nam khong cong nhan, cho rang co gian lan tai chinh, lua dao quoc te. Bo Ke hoach va dau tu, Thanh tra Chinh phu da lap doan thanh tra, song nhung ton tai o day van chua duoc giai quyet.

 • Giup doanh nghiep quan ly rui ro tin dung

  15:53 | Chủ nhật 12/10/2003 (GMT+7)

  Mot khoa dao tao dau tien ve tin dung, kiem soat rui ro trong nganh ngan hang va trong hoat dong tai chinh tai cac doanh nghiep se duoc to chuc vao cuoi thang 10 nay, nham giai quyet mot thach thuc lon hien nay ma cac chuyen vien nganh ngan hang va hoat dong tai chinh tai cac doanh nghiep dang ""vuong"" phai.

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Co hoi ra soat toan bo hoat dong tai chinh cua nam 2006

  15:52 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Co hoi ra soat toan bo hoat dong tai chinh cua nam 2006

  Sang 5/9, trong bai phat bieu khai mac, Thu truong Bo tai chinh Viet Nam, ong Tran Xuan Ha cho biet, Hoi nghi Thu truong Tai chinh va Pho Thong doc Ngan hang trung uong dong vai tro cuc ky quan trong trong tien trinh hop tac tai chinh APEC 2006.

 • Se ban hanh 8 nghi dinh ve hoat dong ngan hang

  21:59 | Thứ hai 16/02/2004 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc cho biet da chinh thuc dang ky voi Chinh phu de trong nam 2004 se ban hanh tam nghi dinh lien quan den hoat dong tai chinh ngan hang.

 • Day 8X lap ke hoach cuoc doi

  19:29 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Day 8X lap ke hoach cuoc doi

  Tu lau, Hong Kong van duoc xem la nen kinh te co hoat dong tai chinh manh me. Muon dat duoc dieu do, chinh quyen phai dau tu thong qua nhieu phuong thuc khac nhau. Trong do, dau tu ve con nguoi la quan trong nhat. Dien hinh 8X: Hien thuc hoa giac mo tren mang

 • Dong von dang re vao chung khoan

  17:13 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Dong von dang re vao chung khoan

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy cho rang, viec mot luong tien lon tu ngan hang dang chay vao chung khoan la hien tuong dang lo ngai, vi thuc te nay se khien cong tac danh gia nhung nhan to vi mo quan ly cac hoat dong tai chinh ngan hang gap kho khan.

 • Sacombank xay dung mo hinh quan ly rui ro

  21:27 | Thứ bảy 05/08/2006 (GMT+7)

  Sacombank xay dung mo hinh quan ly rui ro

  Nhan thuc duoc su nhay cam cua hoat dong tai chinh tien te cung nhu y thuc duoc trach nhiem cua minh truoc hon 7000 co dong va cac nha dau tu, nhat la thoi ky hau niem yet, Sacombank tu lau da bat tay xay dung he thong quan ly rui ro cua minh va xem day nhu mot tieu chi va ton chi hanh dong.

 • Cong van huong dan thu thue pha luat

  10:45 | Thứ ba 17/07/2001 (GMT+7)

  Ngay 10/5, Tong cuc Thue co Cong van so 4245/TC/TCT huong dan cuc thue cac tinh va thanh pho ve "thue khau tru tai nguon doi voi lai tien vay". Nhieu doanh nghiep va ngan hang thuong mai phan anh rang, cong van nay huong dan thu thue kieu... xe rao, pha luat!

 • Giao dich dien tu phai su dung chu ky so

  13:08 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Giao dich dien tu phai su dung chu ky so

  Co quan tai chinh hoac to chuc, ca nhan co tham gia giao dich dien tu (GDDT) trong hoat dong tai chinh voi co quan tai chinh phai su dung chu ky so (mot dang chu ky dien tu duoc tao ra bang su bien doi mot thong diep du lieu su dung he thong mat ma khong doi xung).

 • Thong doc Le Duc Thuy Toi khong the de dai duoc

  16:15 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Thong doc Le Duc Thuy Toi khong the de dai duoc

  Thi truong chung khoan co quan he het suc “nhay cam” voi hoat dong tai chinh ngan hang cung nhu su tang truong cua ca nen kinh te. Ben le ki hop Quoc hoi, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam Le Duc Thuy da co cuoc tra loi phong van bao chi ve nhung moi lo ngai moi nay sinh tu thi truong nay.

 • Ban nha cong ty cho vo Tong giam doc

  06:29 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Ban nha cong ty cho vo Tong giam doc

  Chieu 19/12, Pho Chu tich UBND TPHCM Nguyen Huu Tin da co ket luan ve ket qua thanh tra toan dien hoat dong tai chinh cua Cong ty Co phan Ky thuat Xay dung Phu Nhuan (goi tat la Cong ty Phu Nhuan).

 • Truong DH dang cap quoc te Xay moi hay ke thua

  23:16 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Truong DH dang cap quoc te Xay moi hay ke thua

  Ong Tran Xuan Gia, Uy vien Hoi dong Quoc gia giao duc, To truong to cong tac xay dung De an thanh lap truong dai hoc dang cap quoc te cua Chinh phu cho rang, kho khan nhat ma chung ta dang gap phai la nen chon tu mo hinh moi hoan toan, hay ke thua tu nhung mo hinh cu. La nguoi khoi ra van de, nhung ong Tran Xuan Gia cung dua ra nhan dinh cua minh, di tren mot "con duong" hoan toan moi se tot hon ca; boi viec tan dung nhung cai cu se rat kho phat huy. Ba Ton Nu..

 • 5 linh vuc Tap doan Det may dang huong toi

  14:21 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  5 linh vuc Tap doan Det may dang huong toi

  "Viec ngung Quyet dinh 55 cua Chinh phu da khien nganh det may Viet Nam phai tu buoc bang chinh doi chan cua minh”, ong Le Quoc An, Chu tich Tap doan Det may Viet Nam (Vinatex) noi. * Thua ong, Vinatex co ke hoach nhu the nao de phat huy nhung uu the cua su chuyen doi tu mo hinh Tong cong ty sang Tap doan? Mac du nganh det may co thoi gian hoat dong keo dai suot 15 nam qua nhung thuc chat van de hoi nhap moi chi chinh thuc dien ra bat dau tu nam 1995. Vao thoi..

 • Vu PMU 18 Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  10:28 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  Muon lanh manh hoat dong tai chinh trong cac du an dau tu can phai tap trung dau tu, lanh manh hoa co quan. Chi can lanh manh co quan cap phat tien la co the lam chu duoc tinh hinh, loai bo dan tham nhung.

 • De nghi cong khai tai chinh cua tat ca cac ngan hang thuong mai

  22:02 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  De nghi cong khai tai chinh cua tat ca cac ngan hang thuong mai

  Ngay 17/4, Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta da co cong van so 5054 gui Ngan hang Nha nuoc VN ve viec de nghi phoi hop quan ly rui ro lien quan den thi truong chung khoan. Theo do, Bo Tai chinh de nghi Ngan hang Nha nuoc co nhung huong dan phu hop doi voi cac to chuc tin dung ve cac van de sau: Ben canh viec cong bo thong tin ve hoat dong cua ngan hang co phan can co them nhung huong dan ve cong khai tai chinh cua ca ngan hang thuong mai quoc doanh theo huong..

 • Nhung manh khoe tren san giao dich CK

  14:34 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Nhung manh khoe tren san giao dich CK

  Mot chuyen gia chung khoan cua SSI (Cty chung khoan Sai Gon) da phai thot len, sao gio nguoi ta "dien" the nhi. Nguoi ta co the bo hang ti ra mua mot loai co phieu ma khong ro hoat dong tai chinh cua Cty do, hoac mua co phieu thong qua tin ri tai tu nguoi no sang nguoi kia.

 • Bao gio sai pham o truong Quoc te Ha Noi duoc xu ly

  19:16 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  Ngay 25/10/2004, Bo truong Bo KH-DT Vo Hong Phuc da ky van ban bao cao ket qua kiem tra tai Truong QTHN. Nhung da nhieu thang nay, moi viec gan nhu van chua co chuyen bien…

 • CHDCND Trieu Tien khong tro lai ban dam phan sau ben

  08:15 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)

  Hom qua 8/3, Binh Nhuong mot lan nua khang dinh se khong quay tro lai ban dam phan 6 ben ve van de hat nhan tren ban dao Trieu Tien sau cuoc gap voi cac quan chuc My tai New York ngay 7/3, lien quan den cac hoat dong tai chinh cua nuoc nay ma Washington cho la bat hop phap.

 • Sap dien ra dien dan quoc te ve doanh nghiep nho va vua

  15:12 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Mot dien dan quoc te nham giai quyet nhung kho khan, vuong mac ma cac DN vua va nho (DNNVV) thuong gap phai trong linh vuc tai chinh se dien ra trong hai ngay 27-28 thang 10 toi tai TPHCM. Ba Nguyen Mai Phuong, Truong dai dien cua Hiep Hoi ke toan cong chung Anh (ACCA) tai VN- don vi dong to chuc, cho biet khoang 500 dai bieu trong nuoc va quoc te se co mat tai dien dan nay de thao luan cac van de dang duoc doanh nghiep quan tam nhu moi truong phap ly va chinh..

 • Mo rong co phan hoa ngan hang thuong mai nha nuoc

  13:07 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Mo rong co phan hoa ngan hang thuong mai nha nuoc

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da dong y ve chu truong co phan hoa Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV), Ngan hang Cong thuong Viet Nam (ICB) va Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam (Agribank). Noi dung tren duoc neu trong cong van so 1486/TTg- QHQT cua Van phong Chinh phu truyen dat y kien chi dao cua Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung ve viec co phan hoa cac ngan hang thuong mai nha nuoc. Pho Thu tuong giao Ngan hang Nha nuoc..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0