hoan thien

Wednesday, 01/06/2016 04:48
 • Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

  23:22 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  30/1/2008, TBT Nong Duc Manh da ky ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW - Nghi quyet Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ve tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Hoan thien co che dan chu

  10:46 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  Trong Du thao Bao cao Chinh tri trinh Ðai hoi X cua Ðang, phan XIII "Phat huy dan chu xa hoi chu nghia, hoan thien Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia", chung toi nhan thay Du thao trinh bay phan nay voi noi dung ro rang, chat che.

 • NS Thanh Tung Phai xem su tu hoan thien la le duong nhien

  11:54 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  NS Thanh Tung Phai xem su tu hoan thien la le duong nhien

  "Su tu hoan thien khong phai la cong viec gi qua nhoc nhan ma phai coi no nhu mot le duong nhien va phai tim duoc trong qua trinh tu hoan thien do niem vui, hanh phuc...". Vua tro lai voi doi song am nhac qua mot chuong trinh ca nhac phong tra "Tro lai di, Thanh Tung!", nhac si Thanh Tung tam su.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Viet Nam van co co hoi vao WTO truoc hoi nghi APEC

  08:25 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Viet Nam van co co hoi vao WTO truoc hoi nghi APEC

  Dai su Viet Nam tai To chuc Thuong mai The gioi (WTO) Ngo Quang Xuan noi du luan tai day cho rang Dai hoi dong WTO co the to chuc phien hop dac biet de ket nap Viet Nam vao nhung ngay dau cua thang 11, truoc khi tuan hop Thuong dinh APEC bat dau tai thu do Ha Noi. Ngay 27/9, mot so thanh vien trong doan dam phan co mat tai Geneva nham gap rut chuan bi cho phien da phuong dien ra vao ngay 9/10 toi. Bao gioi da co cuoc tro chuyen voi Dai su Ngo Quang Xuan tu tru so..

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • WTO Dong luc de tang toc hoan thien the che

  17:17 | Chủ nhật 26/08/2007 (GMT+7)

  WTO Dong luc de tang toc hoan thien the che

  TS. Dinh Van An, Vien truong Vien Quan ly kinh te CIEM, Bo Ke hoach - Dau tu cho rang gia nhap WTO co tac dong day viec cai cach, doi moi chinh sach, phap luat cua Viet Nam nhanh, tich cuc, chu dong hon, va tao ra he quy chieu chuan, thuan loi hoa qua trinh hoach dinh va trien khai chinh sach. Tuy nhien, nhu cau doi moi la tu than. Hoan thien he thong chinh sach, phap ly phai nhanh, manh nhung chu trong chat luong.

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10 nay, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Trien khai Chien luoc xay dung va hoan thien he thong phap luat

  23:56 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Sang 5.2, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da to chuc hoi nghi trien khai thuc hien Chien luoc xay dung va hoan thien phap luat.

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  17:17 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

 • Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:31 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang Cong san VN da ban hanh Nghi quyet thong qua Bao cao ve phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010. Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 9 da ban hanh Nghi quyet so 56/2006/QH11 ngay 29-6-2006 thong qua bao cao ve Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010 nham thuc hien thang loi Chien luoc 10 nam 2001-2010, xay dung nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo..

 • 5300 ty dong mo rong duong cao toc LangHoa Lac

  09:15 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  5300 ty dong mo rong duong cao toc LangHoa Lac

  Ngay 18/8, tai Ha Noi, Tong Cong ty Xuat nhap khau Xay dung Viet Nam (Vinaconex) va Cong ty POSCO E-C cua Han Quoc da ky hop dong hop tac dau tu de thuc hien Du an mo rong va hoan thien duong cao toc Lang-Hoa Lac va Khu do thi moi Bac An Khanh. Theo hop dong, hai don vi se thanh lap Lien danh tong thau Du an mo rong va hoan thien duong cao toc Lang-Hoa Lac; thanh lap Cong ty lien doanh phat trien khu do thi moi Bac An Khanh de cung dau tu, xay dung va quan ly du..

 • Can hoan thien the che cho thi truong bat dong san

  10:46 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Can hoan thien the che cho thi truong bat dong san

  Ngay 24/11, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da cung lanh dao cac bo, nganh tham du Hoi thao “Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN trong dieu kien hoi nhap kinh te quoc te”.

 • VNPT phai som hoan thien mo hinh moi

  09:48 | Thứ sáu 31/08/2007 (GMT+7)

  VNPT phai som hoan thien mo hinh moi

  Trong buoi lam viec voi VNPT, Bo truong Thong tin va Truyen thong Le Doan Hop yeu cau VNPT som hoan thien mo hinh to chuc moi, tach buu chinh, vien thong cham nhat 1/1/2008.

 • VietGames khong rut giai thuong nao cua Thoi loan

  03:26 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  VietGames khong rut giai thuong nao cua Thoi loan

  "Cac thieu sot ma nhom tac gia pham phai la khong co ban, chua den muc phai thu hoi giai thuong va hoan toan co the khac phuc trong qua trinh hoan thien san pham". Nhom chuyen gia tu van, tham dinh cac van de lien quan den game "Thoi loan" da ket luan nhu vay sau khi dua ra y kien chinh thuc bang van ban ve so phan game "Thoi loan".

 • Khoa hoc Hoan thien Ky nang Nghiep vu LC theo Noi dung UCP 600

  09:49 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Hoan thien Ky nang Nghiep vu LC theo Noi dung UCP 600

  Nham "Phong ngua rui ro" va bao dam "An toan, Thong suot va Hieu qua" trong cong tac Thanh toan Quoc te doi voi cac NHTM, Cong ty XNK, Kiem toan, Giao nhan, dong thoi de su dung tot hon L/C la mot cong cu thanh toan va hoan thien ky nang giao dich L/C theo UCP 600, Cong ty Boi duong - Tu van Hoang Long cung Giang vien da to chuc thanh cong lien tiep 4 khoa hoc voi chuyen de: Hoan thien Ky nang Nghiep vu L/C theo Noi dung UCP 600. De dap ung nguyen vong dong dao..

 • Doi moi nang cao chat luong bao chi

  17:52 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi nang cao chat luong bao chi

  Tu ngay 8 den 10-1-2007, tai Quang Ninh, Ban Bi thu T.U Ðang to chuc hoi nghi so ket ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007.

 • Doi moi nang cao chat luong bao chi

  07:21 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi nang cao chat luong bao chi

  Tu ngay 8 den 10/1/2007, tai Quang Ninh, Ban Bi thu Trung uong Ðang to chuc hoi nghi so ket ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007.

 • Nhat Ban ho tro Viet Nam hoan thien he thong thong tin cap quang

  12:39 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Nguon tin cua bao Nihon Keizai cho biet Bo Noi vu va Buu chinh Nhat Ban dang phoi hop voi cac cong ty chuyen ve cong nghe thong tin nhu NTT, Hitachi nham ho tro cac nuoc Dong-Nam A, trong do co Viet Nam, hoan thien he thong cap quang.

 • Nhat Ban ho tro Viet Nam hoan thien he thong thong tin cap quang

  15:15 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Nhat Ban ho tro Viet Nam hoan thien he thong thong tin cap quang

  Nguon tin cua bao Nihon Keizai cho biet Bo Noi vu va Buu chinh Nhat Ban dang phoi hop voi cac cong ty chuyen ve cong nghe thong tin nhu NTT, Hitachi nham ho tro cac nuoc Dong-Nam A, trong do co Viet Nam, hoan thien he thong cap quang.

 • Viet Nam can 20 nam de hoan thien thue thu nhap ca nhan

  09:58 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Viet Nam can 20 nam de hoan thien thue thu nhap ca nhan

  Theo ong Kenichiro Otake, nguyen Tong cuc truong Tong cuc thue Nhat Ban, Viet Nam phai mat it nhat 20 nam de hoan thien chinh sach thue thu nhap ca nhan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0