ho tich

Monday, 30/05/2016 10:00
 • Tu 1 4 2006 dang ky ho tich co gi moi

  08:02 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  Tu 1 4 2006 dang ky ho tich co gi moi

  Ngay 1-4 toi la thoi diem chinh thuc co hieu luc thi hanh nghi dinh 158 CP thay the nghi dinh 83 CP ve dang ky ho tich. Nghi dinh 158 da buoc dau co nhung sua doi quan trong trong viec phan cong, phan cap trach nhiem cung nhu don gian hoa cac thu tuc, giay to... tao dieu kien thuan loi hon cho nguoi dan khi di dang ky ho tich.

 • Du thao nghi dinh moi ve dang ky ho tich Khai sinh khong phai xin

  15:48 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Du thao nghi dinh moi ve dang ky ho tich Khai sinh khong phai xin

  Du thao Nghi dinh ve ho tich se duoc trinh Thu tuong trong thang nay va neu duoc duyet se co hieu luc tu 1/7. Day co le la mot trong so it nghi dinh duoc gui lay y kien cua tat ca cac tinh thanh va co han mot Hoi dong tham dinh doc lap.

 • Tre em lam khai sinh khong bat buoc phai co giay chung sinh

  11:18 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Tre em lam khai sinh khong bat buoc phai co giay chung sinh

  Hien nay con khoang hon 2 trieu tre em chua duoc khai sinh do nhung thu tuc dang ky qua phuc tap, ngoai ra con nhieu tre em sinh ra o nuoc ngoai sau khi ve Viet Nam khong the dang ky khai sinh...

 • Cai cach ho tich dam bao quyen cua tre sinh o nuoc ngoai

  00:01 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Cai cach ho tich dam bao quyen cua tre sinh o nuoc ngoai

  Mot loat quy dinh moi theo huong coi mo thong thoang, giam phien ha cho dan dang duoc Chinh phu gap rut hoan thien, ban hanh trong thang 7. Theo do tre em se duoc dang ky khai sinh tai noi sinh song thuc te; Ban chinh giay khai sinh co the duoc cap lai.

 • TP HCM cong khai muc phi dang ky ho tich moi

  16:13 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Ke tu ngay 10/8, nguoi dan tai TP.HCM di dang ky ho tich se phai tra phi theo muc phi ap dung moi cua UBND thanh pho.

 • Tu 1 6 ap dung bieu mau ho tich moi

  10:29 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Tu 1 6 ap dung bieu mau ho tich moi

  Theo nghi dinh 158/CP cua Chinh phu ve dang ky ho tich, cac bieu mau ve ho tich, giay khai sinh, khai tu, chung nhan ket hon, nhan con nuoi... ke tu ngay 1/4/2006 se ap dung theo bieu mau moi. Tuy nhien, do bieu mau moi chua kip ban hanh nen Bo Tu phap da co van ban chi dao cho tat ca cac tinh, TP van tiep tuc ap dung bieu mau cu trong viec cap cac loai giay to ho tich cho nguoi dan den het ngay 31/5/2006.

 • Khong bat buoc phai co giay chung sinh khi khai sinh cho tre em

  14:55 | Chủ nhật 03/07/2005 (GMT+7)

  Khong bat buoc phai co giay chung sinh khi khai sinh cho tre em

  Hien nay con khoang hon 2 trieu tre em chua duoc khai sinh do nhung thu tuc dang ky qua phuc tap, ngoai ra con nhieu tre em sinh ra o nuoc ngoai sau khi ve Viet Nam khong the dang ky khai sinh...

 • Can bo ho tich nhung nhieu co the bi thoi viec

  17:12 | Thứ hai 31/01/2005 (GMT+7)

  Can bo ho tich nhung nhieu co the bi thoi viec

  Xoa bo tinh trang "co" cong chung, nan nhung nhieu cua mot so can bo ho tich khi giai quyet ho so cua cong dan, do la muc tieu ma Bo Tu phap dat ra trong nam 2005. VnE chieu nay da co cuoc trao doi voi Bo truong Uong Chu Luu ve van de nay.

 • Dien KT3 dang ky khai sinh cho tre tai TPHCM Chinh quyen va dan deu kho

  23:22 | Thứ năm 14/10/2004 (GMT+7)

  Thoi gian qua co nhieu ban doc gui thu ve toa soan thac mac ve viec: dang ky ho khau tam tru tai TPHCM da lau, nhung khi sinh con, ra phuong dang ky khai sinh thi duoc can bo ho tich huong dan: Phai ve dia phuong noi dang ky ho khau thuong tru xac nhan la da xoa ho khau goc thi moi duoc dang ky tai day...

 • Tham quyen thu tuc thay doi cai chinh ho tich

  15:46 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Hoi: Truoc day vi gian cha nen me dat cho toi cai ten khong giong ai, moi khi den truong bi ban be treu choc. De xoa bo noi mac cam nay toi phai lam sao? Thu tuc chinh sua ho ten duoc quy dinh nhu the nao? Cap nao co tham quyen cai chinh? (Mot ban doc o Quang Ngai).

 • Khai sinh khong phai xin nen thuc te

  09:31 | Thứ hai 18/04/2005 (GMT+7)

  Toi rat quan tam ve van de khai sinh cung nhu ho tich. Chua duoc biet noi dung cu the cua du thao Nghi dinh ve ho tich, nhung qua noi dung cua bai viet "Khai sinh khong phai xin"tren TNO, toi co mot vai y kien sau:

 • Cai chinh ten me trong giay khai sinh Sao qua nhieu khe

  22:33 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Vi co nhu cau bo tuc ho so de di xuat canh, thang 3/2004, ong Nguyen Bac Ban (1273 Hiep Nhat, P.4, Q.Tan Binh, TP Ho Chi Minh) den UBND phuong nop ho so xin cai chinh ho tich ten me ong tu giay khai sinh cua ong. Truoc day do so suat, can bo ho tich da ghi sai ten me cua ong la Duong Thi Cha thanh Duong Thi Che, nay ong muon duoc sua lai la Duong Thi Cha cho khop voi nhung giay to khac cua ong va gia dinh.

 • TP HCM So hoa toan bo du lieu ve ho tich

  19:13 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 8/12, So Tu phap TPHCM da to chuc hoi nghi tong ket De an ung dung cong nghe thong tin trong quan ly ho tich tren dia ban thanh pho.

 • UBND xa duoc cai chinh ho tich cho tre duoi 14 tuoi

  09:04 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Tiep xuc voi bao chi chieu 13-4, tien si Hoang The Lien, thu truong Bo Tu phap, cho biet du thao nghi dinh moi ve dang ky ho tich (do Bo Tu phap chu tri xay dung) phan cap cho UBND cap xa giai quyet viec dang ky khai sinh cho tre sinh o VN co cha me la cong dan VN dinh cu o nuoc ngoai; cha hoac me dinh cu o nuoc ngoai (nguoi con lai la cong dan VN cu tru trong nuoc); cha me la nguoi nuoc ngoai hoac khong quoc tich nhung cu tru on dinh, lau dai tai VN...

 • Khai sinh khai tu deu phai cho

  08:35 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)

  Khai sinh khai tu deu phai cho

  Tinh trang thieu cac bieu mau ve ho tich dang tro thanh“van nan” cua nhieu phuong xa tai TP.HCM, nguoi dan co nhu cau cap ban sao cu phai cho... “dai co”.

 • Cap ban sao ho tich chi mat 5 phut

  04:33 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  Cap ban sao ho tich chi mat 5 phut

  So Tu phap TP.HCM vua hoan tat de an ung dung phan mem quan ly ho tich. De an nay duoc UBND TP danh gia la de an cong nghe thong tin trien khai xuong cap phuong, xa, thi tran tot nhat. Ong Nguyen Thu Giang, pho giam doc So Tu phap TP phu trach de an tren, cho biet them:

 • Quy dinh moi ve dang ky ho tich

  11:39 | Thứ bảy 31/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 27/12 vua qua, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 158/2005/ND-CP ve dang ky va quan ly ho tich. Theo do, thu tuc dang ky ket hon se duoc hoan thanh trong 5 ngay, viec khai sinh phai thuc hien trong vong 60 ngay tu khi sinh va UBND xa thuc hien viec dang ky khai tu.

 • Nhung quy dinh moi nhat ve dang ky ho tich

  21:41 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhung quy dinh moi nhat ve dang ky ho tich

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 158/2005/ND-CP ngay 27-12-2005 ve dang ky va quan ly ho tich. Xin gioi thieu mot so diem moi trong Nghi dinh nay. Dang ky ket hon khong qua 5 ngay UBND cap xa, noi cu tru cua ben nam hoac ben nu thuc hien viec dang ky ket hon. Trong truong hop mot nguoi cu tru tai xa, phuong, thi tran nay, nhung dang ky ket hon tai xa, phuong, thi tran khac, thi phai co xac nhan cua UBND cap xa - noi cu tru ve tinh trang hon nhan cua nguoi do...

 • Dang ky ket hon chi can xuat trinh Chung minh nhan dan

  10:00 | Thứ bảy 01/04/2006 (GMT+7)

  Dang ky ket hon chi can xuat trinh Chung minh nhan dan

  Tu hom nay, nguoi dan TP HCM chi can co to khai dang ky ket hon (theo mau) co chung nhan hop phap duoi 6 thang, va Chung minh nhan dan hoac ho chieu la co the dang ky ket hon.

 • Quy dinh moi ve dang ky ho tich

  09:35 | Thứ bảy 31/12/2005 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve dang ky ho tich

  Thu tuong Phan Van Khai ngay 27/12 da ky ban hanh nghi dinh ve viec dang ky va quan ly ho tich (HT). Theo do, dang ky Ho tich (HT) la viec co quan Nha nuoc co tham quyen xac nhan cac su kien: Sinh, ket hon, tu, nuoi con nuoi; giam ho; nhan cha, me, con; thay doi, cai chinh, bo sung, dieu chinh HT; xac dinh lai gioi tinh; xac dinh lai dan toc.

 • TP HCM trien khai xong he thong quan ly ho tich bang tin hoc

  00:27 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 8-12, So Tu phap va So Buu chinh - vien thong TP.HCM da cong bo viec hoan tat du an “Trien khai phan mem quan ly ho tich” cho 24 quan, huyen o TP.HCM.

 • Quan ly ho tich lien thong toan TP HCM

  06:41 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Voi hon 5 trieu dan nhung chi tiet tung nguoi tu khi sinh den khi mat deu se duoc nganh tu phap TP HCM quan ly nho phan mem quan ly thong tin ho tich. Hom nay, So Tu phap da cong bo hoan tat Du an trien khai phan mem nay cho 24 quan huyen va 321 phuong xa tren toan thanh pho.

 • Can bo ghi sai dan phai xin duoc sua

  10:18 | Thứ sáu 31/08/2001 (GMT+7)

  De thay doi, dieu chinh ve ho ten, chu dem, ngay thang nam sinh, dan toc... bi nham lan, sai sot khi khai sinh, nguoi dan phai lan loi qua nhieu cap chinh quyen de xin chinh sua. Nhung nhung loi lam, sai sot do lai khong phai do chinh ho gay ra...

 • Lai doi mau giay khai sinh dang ky ket hon

  06:15 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Lai doi mau giay khai sinh dang ky ket hon

  Bo Tu phap vua quyet dinh doi mau giay khai sinh, dang ky ket hon sang kho giay A4 nhu nhieu bieu mau giay to binh thuong khac.

 • So Tu phap TP HCM phai hau toa vi thieu luat

  14:31 | Thứ bảy 18/08/2001 (GMT+7)

  Tu dau nam den nay, So Tu phap da hon 30 lan bi trieu tap ra toa voi tu cach bi don; mot so UBND quan, huyen cung roi vao the tuong tu. Khong phai la co quan nay gay ra loi, ma la do, chi khi kien duoc So, nguoi dan moi thuc hien duoc yeu cau chinh dang cua minh.

 • Cap ho tich ho khau cho Viet kieu Campuchia

  23:11 | Thứ bảy 19/03/2005 (GMT+7)

  Ong Huynh Chanh Huy - Giam doc So Tu phap tinh An Giang ngay 18/3 cho biet: Thuc hien chi dao cua Bo Tu phap, cac co quan chuc nang dia phuong dang tien hanh cap ho tich, ho khau, lap giay dang ky ket hon va khai sinh cho ba con Viet kieu Campuchia da sinh song lau nam tai An Giang.

 • Trung Quoc Huong toi tu do hon trong quan ly ho tich

  08:31 | Thứ ba 09/12/2003 (GMT+7)

  Trung Quoc Huong toi tu do hon trong quan ly ho tich

  Theo Tan Hoa xa, Bo Cong an Trung Quoc dang soan du thao Bo luat Quan ly ho tich moi, theo do nguoi co ho khau o nong thon co the de dang nhap khau vao cac thanh pho va nguoc lai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0