hieu qua hoat dong

Saturday, 28/05/2016 23:04
 • Intel tang hieu qua hoat dong cho notebook sieu nhe

  10:36 | Thứ sáu 19/04/2002 (GMT+7)

  Intel tang hieu qua hoat dong cho notebook sieu nhe

  Hom nay, tap doan Intel chinh thuc gioi thieu 5 bo xu ly di dong cho cac may tinh xach tay co kich thuoc nho. Bo xu ly dien the thap va sieu thap cua hang giup nang cao hieu qua hoat dong va keo dai thoi gian su dung pin cua cac mini-notebook va may tinh xach tay cau truc don gian.

 • Nang cao hieu qua hoat dong cua NH Chinh sach xa hoi

  08:44 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Ngay 24-5, Chu tich UBND TP.HCM Le Thanh Hai da ky chi thi 14 ve nang cao nang luc va hieu qua hoat dong cua Ngan hang Chinh sach xa hoi (NHCSXH) theo huong tap trung nguon luc xoa doi giam ngheo (XDGN) va giai quyet viec lam vao NHCSXH TP.HCM.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Xay dung barem danh gia hieu qua hoat dong cua DN

  11:20 | Thứ hai 14/05/2007 (GMT+7)

  Trung tam Nang suat Viet Nam (VPC) dang nghien cuu va xay dung Bo tieu chi danh gia hieu qua hoat dong cho DN vua va nho (SMEs). Du kien, bo tieu chi nay se duoc ap dung thi diem tai mot so DN Viet Nam.

 • 5 chi tieu danh gia doanh nghiep nha nuoc

  09:47 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Theo “Qui che giam sat va danh gia hieu qua hoat dong cua doanh nghiep (DN) nha nuoc” vua duoc Thu tuong ky quyet dinh ban hanh, se ap dung he thong nam chi tieu de danh gia hieu qua hoat dong cua DN nha nuoc.

 • Hoi nghi Bo truong Ngoai giao ASEAN lan thu 39

  15:32 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Hoi nghi Bo truong Ngoai giao ASEAN lan thu 39

  Voi chu de "Tao dung mot ASEAN doan ket, tu cuong va lien ket", Hoi nghi Bo truong Ngoai giao ASEAN lan thu 39 da khai mac sang 24/7 tai Kuala Lumpur, Malaysia. Day la hoat dong quan trong nhat hang nam cua cac ngoai truong ASEAN va cac doi tac ben ngoai ASEAN voi nhieu noi dung quan trong duoc ban thao. La thanh vien ASEAN, doan Viet Nam cung tham du Hoi nghi nay nham gop phan tang cuong hop tac trong ASEAN cung nhu thuc day moi quan he voi cac doi tac khac. Hoi..

 • Nang cao hieu qua hoat dong doi ngoai trong giai doan moi

  16:18 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  Nang cao hieu qua hoat dong doi ngoai trong giai doan moi

  TP - Chieu 1/12, tai Ha Noi, Hoi nghi ngoai giao lan thu 25 da be mac sau gan 1 tuan hoat dong. Phat bieu tai le be mac, Pho Thu tuong kiem Bo truong Bo Ngoai giao Pham Gia Khiem nhan dinh, Hoi nghi da thanh cong tot dep voi tinh than: Trach nhiem, Tam huyet va Tri tue.

 • Hieu qua hoat dong cua doanh nghiep chua cao

  18:09 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Ky hop lan thu 6 Hoi dong nhan dan TPHCM khoa 7 da khai mac vao ngay 20/12/2005. Tai ky hop nay, ngoai bao cao ve tinh hinh kinh te- xa hoi nam 2005 va ke hoach 5 nam (2006-2010), UBNDTPHCM con trinh Hoi dong ket qua “Nam chong lang phi, tiet kiem”...

 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • Khai thac tiem nang thuong mai dien tu

  08:00 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Khai thac tiem nang thuong mai dien tu

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet ke hoach phat trien tong the thuong mai dien tu (TMÐT) giai doan 2006-2010. Theo do, vao nam 2010, 60% so doanh nghiep lon bao gom cac tap doan kinh te, he thong cac tong cong ty phai ung dung TMÐT. Nhu vay, co so nao de chung ta thuc hien ke hoach tren khi thuc trang TMÐT o nuoc ta con nhieu van de can xem xet? Theo ket qua khao sat cua Vu Thuong mai dien tu nam 2005 ve quan diem cua doanh nghiep danh gia thu tu tac dung cua..

 • TPHCM HTX kieu moi van chua hieu qua

  05:48 | Thứ bảy 07/07/2007 (GMT+7)

  Hau het hop tac xa kieu moi van khong the tiep can duoc nguon von uu dai ve tin dung, hieu qua hoat dong con rat thap… Do la nhan dinh duoc dua ra tai Hoi nghi tong ket nam nam thuc hien nghi quyet T.U 5 (khoa IX) va chuong trinh hanh dong cua Thanh uy ve “Tiep tuc doi moi, phat trien va nang cao hieu qua hoat dong kinh te tap the giai doan 2002-2007”, do So NN-PTNT TP.HCM to chuc sang 6-7.

 • Nhung cau hoi doi voi hieu qua hoat dong cua CIA

  14:27 | Thứ tư 12/09/2001 (GMT+7)

  Nhieu nhom khung bo ra tay cung mot luc, cuop may bay cho khach, tan cong vao bieu tuong cua nuoc My ve suc manh (Lau Nam Goc, Washington DC), ve su phon vinh (Trung tam Thuong mai The gioi, New York). Hoat dong co to chuc tren quy mo lon nhu vay da de dang lot qua cap mat cu vo cua co quan tinh bao van duoc coi la manh nhat the gioi u?

 • Can nang cao hieu qua hoat dong tinh nguyen

  15:05 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Can nang cao hieu qua hoat dong tinh nguyen

  TP – Hoi nghi BCH T.U Doan lan thu 12 khoa VIII da khai mac sang qua (22/6) tai Trung tam dao tao boi duong can bo thanh thieu nhi tinh Thanh Hoa duoi su chu tri cua dong chi Vo Van Thuong – Uy vien du khuyet T.U Dang- Bi thu thu nhat T.U Doan.

 • Nang cao chat luong hieu qua hoat dong cua HDND va UBND cac cap

  16:20 | Thứ năm 20/03/2003 (GMT+7)

  Hom qua (19/3), tai Ha Noi da khai mac Hoi nghi toan quoc ve to chuc va hoat dong cua Ho dong nhan dan (HDND) va Uy ban nhan dan (UBND).

 • Ban hanh quy che giam sat va danh gia hieu qua cua DNNN

  19:27 | Thứ hai 09/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 6/10/2006, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Quyet dinh so 224/2006/QD-TTg ve viec ban hanh Quy che giam sat va danh gia hieu qua hoat dong cua doanh nghiep nha nuoc.

 • Phan mem CRM tang hieu qua hoat dong doanh nghiep

  08:30 | Thứ ba 26/08/2003 (GMT+7)

  Phan mem CRM tang hieu qua hoat dong doanh nghiep

  Trong Exact Globe 2000, CRM (Quan ly quan he khach hang) va ERP (Hoach dinh tai nguyen doanh nghiep) da duoc tich hop, de tat ca du lieu lien quan den khach hang, nha cung cap cung nhu nhung thong tin ve mua ban va tai chinh deu co the duoc truy cap de dang thong qua “the khach hang” (account card).

 • DH Quoc gia TPHCM tim kiem cac giai phap nang cao hieu qua hoat dong quan he quoc te

  19:02 | Thứ năm 15/07/2004 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 16 - 17/7, DH Quoc gia TP Ho Chi Minh to chuc hoi nghi 5 nam cong tac quan he quoc te.

 • Ba hinh thuc giam sat DN nha nuoc

  08:03 | Chủ nhật 08/10/2006 (GMT+7)

  Ba hinh thuc giam sat DN nha nuoc

  Thu tuong vua ban hanh "Quy che giam sat va danh gia hieu qua hoat dong cua doanh nghiep (DN) nha nuoc", trong do quy dinh ba hinh thuc giam sat khuyen khich dong vien cac DN hoat dong co hieu qua, xu ly kip thoi nhung DN yeu kem.

 • Can nang cao hieu qua hoat dong xa hoi dan su

  07:02 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Ket qua nghien cuu cho thay cac to chuc xa hoi tham gia rat tich cuc vao cac hoat dong tu thien, tinh nguyen, va duoc nguoi dan rat tin tuong. Tuy nhien, cac nhom va to chuc xa hoi nay con yeu trong viec tuyen truyen ve tinh minh bach, dan chu va tac dong con han che.

 • Tan Chu tich QH Nguyen Phu Trong Dai bieu Quoc hoi tin nhiem thi toi lam

  08:45 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  Tan Chu tich QH Nguyen Phu Trong Dai bieu Quoc hoi tin nhiem thi toi lam

  Ngay sau khi nham chuc, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da xuat hien o cuoc hop bao ngay tai Trung tam bao chi trong khuon vien Hoi truong Ba Dinh. Ong da tra loi kha coi mo nhieu cau hoi cua bao gioi. >> "Tiep xuc cu tri phai qua nhieu kenh thong tin" >> Ong Nguyen Phu Trong duoc bau lam chu tich quoc hoi

 • Mo hinh nao cho Hoi dong quoc gia ve giay phep KD

  04:26 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Mo hinh nao cho Hoi dong quoc gia ve giay phep KD

  Nghi dinh ve Quan ly nha nuoc doi voi he thong giay phep kinh doanh chuan bi trinh len Chinh phu da de cap toi viec thanh lap Hoi dong quoc gia ve giay phep kinh doanh. Van de nay da khien nhieu doanh nghiep (DN) va co quan nha nuoc khong khoi lo lang: Lieu to chuc moi co gi khac biet va hieu qua hoat dong trong thuc te se nhu the nao?

 • DN NN Khong the chu dao bang cach giu nhieu von

  02:58 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  DN NN Khong the chu dao bang cach giu nhieu von

  Cac thong tin tu ket qua giam sat cua Quoc hoi ve qua trinh co phan hoa (CPH) cho thay viec cac doanh nghiep (DN) nha nuoc nam giu co phan chi phoi dang la tro ngai cho viec nang cao hieu qua hoat dong cua DN...

 • Mo phong mo hinh xay dung Xanh voi BIM

  07:37 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Mo phong mo hinh xay dung Xanh voi BIM

  Thiet ke ben vung la mot hinh thuc thiet ke, xay dung va dua cac toa nha vao hoat dong theo huong giam thieu toi da anh huong doi voi moi truong. Su dung mo hinh thong tin xay dung (BIM), qua trinh nay se khong con qua ton kem va phuc tap.

 • Nen gia biet luong thang 13

  10:36 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  Nen gia biet luong thang 13

  Tang luong 12,3%

 • DNNN khong the chu dao bang cach giu nhieu von

  09:00 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  DNNN khong the chu dao bang cach giu nhieu von

  Cac thong tin tu ket qua giam sat cua Quoc hoi ve qua trinh co phan hoa (CPH) cho thay viec cac doanh nghiep nha nuoc (DNNN) nam giu co phan chi phoi dang la tro ngai cho viec nang cao hieu qua hoat dong cua DN...

 • Se mo rong mo hinh thue tong giam doc

  17:02 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Se mo rong mo hinh thue tong giam doc

  Chinh phu se mo rong mo hinh thue TGD, ke ca voi nguoi nuoc ngoai, de dieu hanh DN nha nuoc va xem do la mot trong nhung bien phap de nang cao hieu qua hoat dong cua DN. Chu truong nay duoc Chinh phu dua ra trong “Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu ve day manh sap xep, doi moi, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc giai doan 2006 – 2010”, vua duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh.

 • 2007 Hien dai hoa giao duc voi chi phi thap

  01:27 | Chủ nhật 21/01/2007 (GMT+7)

  2007 Hien dai hoa giao duc voi chi phi thap

  "Nang cao hieu qua hoat dong giao duc dao tao, hien dai hoa giao duc voi chi phi thap" la mot trong nhung nhom giai phap ma Bo truong GD-DT Nguyen Thien Nhan da "vach ra" khi bao cao cac giai phap cua nganh tai phien hop cua Chinh phu ban ve ke hoach kinh te xa hoi 2007.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0