he thong thong tin

Friday, 27/05/2016 07:19
 • To chuc lai he thong thong tin bien

  17:44 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  To chuc lai he thong thong tin bien

  Tiep sau viec ra soat he thong thong tin tren bien, Bo BCVT phoi hop voi cac Bo nganh chuc nang de xuat phuong an nham dam bao an toan cua cac tau thuyen va ngu dan tren bien.

 • TPHCM Ung dung thanh cong CNTT vao cai cach hanh chinh

  16:45 | Thứ ba 03/01/2006 (GMT+7)

  TPHCM Ung dung thanh cong CNTT vao cai cach hanh chinh

  Theo Ban dieu hanh 112 cua TP.HCM, trong nam 2005 viec trien khai 3 he thong thong tin dien tu cua Van phong Chinh phu den cac so, nganh, quan, huyen da giup cai cach nhieu thu tuc hanh chinh, giam phien ha cho dan. Voi He quan ly van ban va ho so cong viec da duoc trien khai tai 35 don vi va qua do da giam duoc so luong giay to, quan ly cong tac xu ly cong van di – den va cong tac luu tru thong tin, dap ung nhu cau cong viec. He thong thong tin kinh te – xa..

 • To chuc lai he thong thong tin bien

  02:41 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  To chuc lai he thong thong tin bien

  De dam bao thong tin lien lac cho ba con ngu dan trong mua mua bao, Bo Buu chinh Vien thong vua de xuat mot so phuong an to chuc lai he thong thong tin tren bien. Dong thoi, bo sung them cac thiet bi can thiet san sang doi pho khi co su co xay ra.

 • Lap dat he thong thong tin cho cac don bien phong

  13:36 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Lap dat he thong thong tin cho cac don bien phong

  Tham gia vao cong tac chuan bi cho dip bau cu Quoc hoi khoa 12 dien ra vao ngay 20/5/2007, Tong cong ty Vien thong quan doi Viettel da to chuc lap dat he thong thong tin lien lac bang dich vu thoai cho 8 don Bien phong trong diem khu vuc Tay Nguyen.

 • Hoc bong nganh he thong thong tin sinh hoc tai DH Brandeis My

  17:26 | Chủ nhật 09/10/2005 (GMT+7)

  Lab he thong thong tin sinh hoc, DH Brandeis, bang Massachusetts, My vua thong bao cap hai suat hoc bong tien si toan phan chuyen nganh he thong thong tin sinh hoc tai truong.

 • Bat dau dao tao chuyen gia he thong thong tin ACNP

  17:32 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  (VM) – Theo Trung tam Dao tao Lap trinh vien Quoc te Aprotrain-Aptech, tu 21/3/2006, trung tam nay da bat dau mo khoa dao tao Chuyen gia He thong thong tin (ACNP). Day la chuong trinh dao tao moi nhat cua Aptech, tap trung vao viec thiet ke, xay dung, quan ly he thong mang may tinh va thiet lap cac tuyen phong thu, chinh sach bao mat thong tin.

 • Xay dung he thong thong tin thong ke tai chinh den nam 2010

  10:49 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Xay dung he thong thong tin thong ke tai chinh den nam 2010

  Bo Tai chinh vua phe duyet de an xay dung va phat trien he thong thong tin thong ke tai chinh den nam 2010, nham dap ung yeu cau cua cong tac hoach dinh chinh sach va lap ke hoach tai chinh, ngan sach quoc gia.

 • Hoc bong nganh he thong thong tin tai Anh

  19:09 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  Truong kinh doanh Warwick, Dai hoc Warwick, Anh vua thong bao cap mot hoc bong tien si chuyen nganh he thong thong tin, tri gia 10.000 bang Anh/nam, keo dai trong ba nam.

 • Hoc bong nganh he thong thong tin tai Imperial College London

  14:48 | Thứ ba 27/09/2005 (GMT+7)

  Khoa cong nghe toan, Imperial College London vua thong bao cap hai hoc bong toan phan bac tien si chuyen nganh he thong thong tin tai truong.

 • Giup lao dong nong thon tim viec lam truc tuyen

  13:08 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Vuong Quoc Khanh, con trai mot gia dinh lam nong o lang Huangshi (tinh Ha Bac, Trung Quoc) sap roi lang di Thuong Hai. Cau thanh nien 20 tuoi vua duoc tuyen lam nhan vien bao ve sau khi doc thong bao tuyen dung viec lam qua he thong thong tin viec lam truc tuyen do chinh phu tai tro.

 • Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D

  00:38 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D

  10h sang ngay 25/2, chuong trinh Tu van mua thi voi su tai tro cua Galepo (thuoc bo mat) da to chuc buoi truc tuyen lan thu 4 ve tuyen sinh DH - CD nam 2006. Khach moi co: tien si Pham Thi Ngoc My, Quyen hieu truong, thac si Hua Minh Tuan, Truong phong quan ly dao tao truong DH ban cong Marketing; thac si Le Tan Phat, Truong phong dao tao Truong DH ngan hang TP.HCM, thac si Nguyen Thi Hieu, Pho truong phong dao tao Truong DH khoa hoc tu nhien - DHQG TP.HCM, thac..

 • Xay dung he thong thong tin thong ke tai chinh hien dai

  21:07 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua phe duyet de an xay dung va phat trien he thong thong tin thong ke tai chinh den nam 2010, nham dap ung yeu cau cua cong tac hoach dinh chinh sach va lap ke hoach tai chinh-ngan sach quoc gia.

 • 10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D

  16:45 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D

  Buoi tu van se duoc to chuc tren Thanhnien Online danh cho thi sinh hai khoi A, D ky thi tuyen sinh DH-CD 2006. Khach moi la tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong; thac si Hua Minh Tuan, Truong phong Quan ly dao tao Truong DH ban cong Marketing; thac si Le Tan Phat, Truong phong Dao tao Truong DH Ngan hang TP.HCM; thac si Nguyen Thi Hieu, Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM); thac si Nguyen Van Duong, Pho truong phong Dao tao..

 • Aptech trien khai khoa dao tao Chuyen gia He thong thong tin

  21:41 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  Aptech trien khai khoa dao tao Chuyen gia He thong thong tin

  Tu thang 3/2006, Trung tam Dao tao Lap trinh vien Quoc te Aprotrain-Aptech (285 Doi Can, Ha Noi) mo khoa dao tao Chuyen gia He thong thong tin (ACNP). Khoa hoc tap trung vao viec thiet ke, xay dung, quan ly he thong mang may tinh va thiet lap cac tuyen phong thu, chinh sach bao mat thong tin.

 • Aprotrain Aptech dao tao chuyen gia he thong thong tin

  10:32 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Aprotrain Aptech dao tao chuyen gia he thong thong tin

  Trung tam Dao tao Lap trinh vien Quoc te Aprotrain-Aptech mo khoa dao tao Chuyen gia He thong thong tin (ACNP - Aptech Certified Network Professional). Day la chuong trinh dao tao moi nhat cua Aptech, tap trung vao viec thiet ke, xay dung, quan ly he thong mang may tinh va thiet lap cac tuyen phong thu, chinh sach bao mat thong tin.

 • Tin hoc la niem dam me cua em

  15:04 | Thứ hai 12/09/2005 (GMT+7)

  Tin hoc la niem dam me cua em

  Cuoc thi Nhan tai dat Viet da di duoc hon nua chang duong, mac du chua cham giai nhung mot so ky luc da duoc xac lap. Ky luc nguoi tre tuoi nhat thuoc ve em Nguyen Huong Ly - 11 tuoi - thanh vien cua nhom The he tre, tham du cuoc thi voi san pham "He thong thong tin Viet Nam".

 • Tuyen sinh cu nhan tu xa he thong thong tin thu vien dien tu

  07:31 | Thứ năm 12/02/2004 (GMT+7)

  Trung tam Phat trien cong nghe thong tin va Thu vien DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) phoi hop to chuc khoa dao tao cu nhan cong nghe thong tin chuyen nganh he thong thong tin ung dung thu vien dien tu he tu xa qua mang tin hoc-vien thong.

 • Ban se chon nhom nganh Kinh te Tai chinh

  11:53 | Chủ nhật 12/03/2006 (GMT+7)

  Ban se chon nhom nganh Kinh te Tai chinh

  Sang nay 12-3-2006, hon 1.200 thac mac, ban khoan cua thi sinh lien quan den linh vuc Kinh te, Tai chinh da gui den cac chuyen vien tu van den buoi tu van truc tuyen cua TT.

 • Aptech dao tao chuyen gia he thong thong tin

  13:42 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Aptech dao tao chuyen gia he thong thong tin

  Chuong trinh dao tao chuyen gia he thong thong tin cua Aptech se tap trung vao viec thiet ke, xay dung, quan ly he thong mang may tinh va thiet lap cac tuyen phong thu, bao mat thong tin.

 • DH Hue tuyen sinh them 8 nganh moi

  00:16 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  DH Hue vua thong bao, nam hoc 2007 - 2008, truong tuyen sinh 88 chuyen nganh dao tao, trong do co 8 nganh moi gom: Khoa hoc dat, Cong nghe thuc pham (DH Nong lam); He thong thong tin kinh te (DH Kinh te); Viet Nam hoc, Quoc te hoc (DH Ngoai ngu); Dia chat cong trinh - Dia chat thuy van, Dong phuong hoc (DH Khoa hoc); Bac sy Y hoc du phong (DH Y khoa).

 • DH Can Tho mo them 11 chuyen nganh moi

  10:27 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  DH Can Tho mo them 11 chuyen nganh moi

  Truong DH Can Tho vua duoc Bo GD-DT cho phep mo 11 chuyen nganh moi, nang tong so nganh, chuyen nganh cua truong hien co len 60. Du kien trong ky tuyen sinh nam 2007 truong co 5.700 chi tieu he chinh quy, tang 500 chi tieu so voi nam 2006.

 • Aptech bat dau dao tao chuyen gia He thong thong tin

  15:18 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  Aptech bat dau dao tao chuyen gia He thong thong tin

  Khoa dao tao Chuyen gia He thong thong tin (ACNP - Aptech Certified Network Professional) se bat dau duoc Trung tam Dao tao Lap trinh vien Quoc te Aprotrain - Aptech (285 Doi Can, Ha Noi) thuc hien tu thang 3-2006.

 • Lap he thong thong tin moi truong va quan ly phi nuoc thai

  09:31 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  Cuc Bao ve moi truong thuoc Bo Tai nguyen va Moi truong dang trien khai thi diem he thong thong tin bao cao moi truong va he thong quan ly phi nuoc thai cong nghiep tai 4 tinh, thanh pho gom Ha Noi, Ha Nam, Thai Nguyen, Quang Nam, de tung buoc nhan rong ket qua, ap dung tren pham vi ca nuoc vao thang 8-2006.

 • Tuyen sinh cu nhan he thong thong tin thu vien dien tu

  09:22 | Thứ năm 12/02/2004 (GMT+7)

  Trung tam Phat trien cong nghe thong tin (CNTT) va Thu vien Dai hoc Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia TP HCM) se phoi hop to chuc khoa dao tao qua mang cu nhan CNTT, chuyen nganh He thong thong tin ung dung thu vien dien tu.

 • Chuan bi dua he thong thong tin visa dien tu vao hoat dong

  14:18 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Thu truong Bo Thuong mai (TM) Mai Van Dau cho biet, hien Vu Thuong mai dien tu (Bo TM) dang hoan tat cac giai doan thu nghiem cuoi cung de dua he thong thong tin visa dien tu (ELVIS-Electronic visa information system) hang det may cua VN sang My vao hoat dong trong trung tuan thang 3 toi.

 • Aptech mo khoa dao tao chuyen gia he thong thong tin ACNP

  02:47 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  Trung tam Dao tao lap trinh vien quoc te Aprotrain - Aptech (285 Doi Can, Ha Noi) vua mo khoa dao tao chuyen gia he thong thong tin (ACNP).

 • He thong thong tin phong chong tham hoa qua Internet

  14:17 | Thứ bảy 22/12/2001 (GMT+7)

  He thong thong tin phong chong tham hoa qua Internet

  He thong bao cao nhanh qua giao dien web, cho phep cac dia phuong dua len ke hoach phong chong thien tai, duoc mo phong theo cong nghe ban do GIS.

 • 20 diem van khong do DH gia dinh 1 thi sinh keu cuu

  12:24 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  20 diem van khong do DH gia dinh 1 thi sinh keu cuu

  Ngay 13/8, chung toi nhan duoc nhieu cuoc dien thoai cua phu huynh tu Binh Dinh, phan anh nhung buc xuc xung quanh bang diem chuan cua DH Khoa hoc Tu nhien (DHQG TPHCM) vua duoc cong bo chieu 12/8.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0